Ellenzék, 1940. január (61. évfolyam, 1-23. szám)

1940-01-30 / 22. szám

ÂMM3 iM I I I I, m fam Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj, jCalea Moţilor 4. Telefon 11—09. Nyomda: •Str, I. G Duca No. 8. Fiókkiadóhivata! és konyvosztâly: P. Unirii 9. Telefon 11—99. i^X ÉVFOLYAM, 22. SZÁM. ALAPÍTOTTA DARTIÍA MIKLÓS Felelős szerkesztő és íqazgatő: DR. GROÍS LÁSZLÓ '‘®6S66$3 KEDD Mfe*^.sssasí Kiadótulajdonos: PALLAS R. T. Törvényszéki lajstromozási szám: 39. (Dos. 8861 1938. Trb. Cluj.) Előfizetési árak: havonta 80, «tgyedévre 2-10, félévre 480, egész évre 960 lej. BMdúrawg* t«0B»wí -v* uuiiuaw" CLUJ, 1940 JANUÁR 30, ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS KERETÉBEN ■Isi íá oátlQ olirar tlts^S JÍ3Í t SâiOtî hlen ,/r'B coq Banffy Miklós, a Népközösség elnöke mele? szavakkal üdvözölte az alakuló gyűlésre nagyszámban összegyűlt kiküldötteket « „Kérem, hogy ezen összejövetelük a magyar testvériség bizonyságtétele és újabb őszinte megnyilatkozása legyen“ Az erdélyi magyar iparosság szine-java találkozott a köz­gyűlésen, hogy együvé tartozásának kifejezést adjon KOLOZSVÁR, január 29. Vasárnap délelőtt Kolozsvá.V.o ■> ror ániai tnagyar iparos társadalom egyöntetű akaratá­nak kifejezéseképpen megalakult az Orszá­gos Magyar iparos Egyesület. Ezzei a tény- nyel a Romániai Magyar Népközösség társa- dalocíszervező munkája — mondhatni döntő jelentőségű határkőhöz érkezett. Az erdélyi "városok legerősebb magyar rétege fogott ösz- sze, hogy a jövőben egységesen és öntudato­san végezze békés, jövőtépitő munkáját. Á szervezés központi felelősségteljes és fá­radságos munkáját Teleki Ádám országgyii- Séíi képviselő vette kezébe, akit a magyar íparostársadalorn legkiválóbb vezető férfiai támogattak munkájában. Az október 22-i elő értekezlet résztvevőinek felhívása az idők és a feladatokhoz illően mély benyomást kel­teit 3 a magyar iparosság világosan láthatta, hogy nem személyi, hanem a legtisztább és legönzetleaebb magyar ügyszolgálatról i szó. Az alakuló közgyűlés előértefcezlete szom­baton délután zajlott le. Az alapszabályelő- készitő bizottság tartott ülést, mely végső ál­láspontját a különböző vidékek magyar ipa­rosvezetőinek komoly és lelkiismeretes hoz­zászólásai figyelembevételével alakította ki. Ezen az éretkezleten Reinhart Gyula, Teleki Ádám, Tompa í.ajos, dr. Bartha Ignác, dr. Soós István. Dánőr Lajos. Kónya Józspf. dr. Jarjosó Albert. Bnstya Béla. Ineze Árpád, Csákánvovszki Károly, Szemén Ferenc, Hor­váth Pál. Onofrai István. Demeter Ferenc, Bartók Lajos, Vécscy Gyula. Breier Káro’y, Veress Egyed, Bálint Endre, Kóksi Lajos, Szahelik János. Tóth Gáspár, dr. Várhelyi Ödön és dr. Veress Endre vettek részi. Rom in Fa egész magyar í társadalma képviselteti® magái a közgyűlésen Ä* alakuló közgyűlés vasárnap délelőtt II órakor vette kezdetét a Katolikus Kör Far­kas-utca 7. szám alatti helyiségeiben, amelyet zsúfolásig megtöltött a töhhszáz, minden ma. gyarlakta vidékről, minden szakmai ág kép­viseletében megjelent iparos vezető. Mpgható volt, hogy messzi vidékekről indultak el a hosszú útra, időt és költséget nem kímélve, csakhogy bizonyságot tehessenek a magvar ínerosság egvüvétartozása és élniakerása mel­lett. Nyugodjon állíthatjuk tehát, hogy a ha- talnasméretü, impozáns alakuló közgyűlésen Románia egész magyar iparostársadalma kép-> viselte»*«» magát. A Népkőzösség részéről Bánffy Miklós' el­nök, dr. Szász Pál. a Gazdasági Szakosztály yezetőüv Teleki Ádám. az ipBrosngvek köz­ponti vezetője és s szervezés jránvitóia. dr. f r-v« Î "«rió közr»on»í igazgató. A'b^ecbt De­zső, a Társadalmi Szakosztály előadója. De- mo‘«r Béla sa jtőelőidó. a Gazdasági Szak­osztály titkára, dr. Veress Endre, az Iparos A!• o«7tá’v titkára, továbbá Tompa La*os. dr. Partba leoáe. dr. Soós István, Péter Jáno9 és Orns? Károly országgyűlési képviselők je­lentek meg. A mpsvar iparnstársada’om kéí>viseletéhen & kővetkezők neveit sikerült feljegvezniink. Természetes bogv szinte két-háromszázra te­hető azoknak a száma, akiknek neveit a ns-ry t«»T,«n.f<,s,rr.7>ntás miatt ezúttal nem tudjuk közölni. Kolozsvárról: Demeter Ferenc. Or.of- rai. István. Horváth Pál. Vaida Peren-. C«á- kfovovszkt Károly, Török Ámád dr. Jancső AH’ert. Deltái Tordn* Mihály, Al-rv î.sîo«. Rlanár Óvnia. Egvedi Latos. Babits József, Cseke Albert, id. &tua Mihály,, Blázai István, Németh István, Túrák Kálmán, Mül­ler Géza, Zsulyevits Mátyás, Bartha Sándor, Kiss József, Orbán János, Szabó Tamás, Ha­lászi Sándor, Fodor-Pataki Ádám, Bertalan István, Demény Andor, Szolnoky Gyule. Róth Márton. Bodnár Béla, Mártonffí Albert és még sokan mások. Aradról: Reinhart Gyula, Zömben Gvula, Sz. Jakab Géza. Némedy Gábor és Matuz András. Bukarestből: Szélű Ferenc, Rózsa Ferenc és Kozák Lajos. Bras­sóból: Dánér Lajos, Papp Jenő. Kónya Jó­zsef és Szabó Ferenc. Bánffyhunyadíóí: Gál Ferenc, CsSregl Márton. Dézsi István. Boa- vay Árpád és Kozmán Lajos. Besztercéről: Beke Ödön. Szmolka Endre. Bányai Lajosi, Ma jer Jenő és Fábián Domokos. Csíkszere­dáról: Vécsey Gyula, Dósról: Szilágyi F^reac vezetésével 24 tag*,: küldöttség. t?îes5«eeoî» mártonból í,ászló János vezotósével: Surínva Balázs, Vitális Ferenc és Dézsi Márton. Dé­váról; Kolozsvári Árpád é<? Maier Latos. GyergyőszentmiklósróL Stengel Károív. No, vák Béla. Strasser József. Both József, Ba- lázs Ferenc. Barlalis Sándor. Demeter Ven- czel. Stenker János. Gábor Gergely és Simon Péter. Kózdivásárhelyről: Tóth Árpád és dr. Várhelyi Ödön. lúgosról; Breier Károlv. Kókay Lajos, Mike Sándor, Varga József, Szolecsik János és Faragó Sándor. Medgyes- ről; Csiky József. ífj. Ka|Mk József és Fried­mann Ferenc. Marosvásárhelyről; Bustva Bé­la. Keresztes Béla. Vitális Albert, Vitális Sándor, KaMi József, Görög Albert, Volf Frigyes. König Sándor. Barabás Gvörtry. Cim­balmos Dénes, Elek János. Envedi Szaniszló, Szilágyi László, Antal Imre. Kulcsár Laios, Slu^snai Károly, Kakuci György, Csiby Fo­véne, Gsissfi János, Góth Ernő, Csiszár La- j»8, Kiss Ferenc. Krauss Gyula, Doraahids György. Elekes Lajos. Győrfi András, Szabó Sándor, Máthé János ée Bányai János, Mar- gitáról: Jobbágy Dezső. Nagykárolyból: Réti Tibor és Virányi Jenő Nagyszebenitől: Ditky Béla. Nagyszalontáról: Bagossy Sándor. Nagy István, Tóth Imre, Szöllősi Sándor és Kovács Imre. Nagyenvedről: Paulini Róbert és Csip­kés József. Nagyváradról: Béres Károly, Cser István, Fazakas Lsjo3, Kiss Lajos, Gál Joa­chim, Kovács Elek, Mónus Sándor. Pataki András. Szabó Károly, Szolga Ferenc, Szabó József, Somogyi István. Végb Gyula, Ujvá- rossy Sándor. Pintér István. Árvay Árpád, Tolnay Gyula. Halász Imre, Fenesi László, Szilágyi István és Mészáros István. Petro- zsényból: Török István, Oláh Mihály, Tar­osa József. Koronka Dénes, Lak Lajos és Molnár Sándor. Sepsiszentgyörgyről: Inez© Árpád. Vikáms Árpát! és Széplaki Károly. Székelyudvarhelyről: Bartók Lajos, Kessler Albert. Verestől Ferenc. C«eke Lajos és Sza­bó Gvula. Szászrégenhől: Bálint Endre, Ve­ress Egyed, Báliat Feresa© és Bodnár Saador, Szatraárról: ár. Teveli József, dr. Ambswy Paí, Gyűr© Lajos, Buss József, Gárdos Fe­lese, Mészáros Imre, Gál Imre, Szakáll Fe­renc, Erdei István. Kondor Gedeon, Szepessy, János és Harkácsi József. Székelyhid: Bá­lint Ferenc és Lakatos Gyula. Segesvár: VI» ds Péter. Szamosujvár: Gábor József, Száss Béla, Szenik György és Horváth József. Tor« diáról: Tompa Sándor, Szémán József, Halt® dg Béla, ifj, Bereczky János, Tóth Ssro«v Nagy Béla. Porzsolt Károly. Temesvárról! Kocsi Rudolf, Friedlein Pál, Cziffra Imre, i Szántó László. Peacsevics János. Rohmi Kál* I mars, ifj. Szappanyos Gyula, Dóczy Árpád. ZPahrói;. ifi Barabás András. Szénásí Fe­renc, ifj. Osváth Endre. Tarpai Endre, S2m©ív csányi József és Kungazda Sándor. Bánffv Miklós, a Népközösség elnöke, együtt érkezett dr. Szász Pállal, a Gazdasági Szakosztály vezetőjével, akiket a gyűlés résztvevői hosszantartó, lelkes ünneplésben részesítenek. Az elnöki emelvényen Bánffy Miklós, dr Szása Pál és Teleki Ádácu fog­lallak helyet. A Népközösség elnökének üdvözlete  közgyűlés közönsége helyéről felállva, lelkes felkiáltásokkal üdvözölte a bevonuló magyar népközösségs vezetőket. Bánffy Mik­lós elnök ezután a következőkben nyitotta meg ss ország magyar iparostáraadaíEBáaak történelmi jelentőségű gyűlését: ,,Tisztelt Uraírrs. magyar iparos '«est«» % éretni Î Én csak a&ért jöttem el és nincs is más szerepem itt, mintbosv önöket szívből üdvőzöíjeoí Kolozsvár \ árosában. Először azért, mert étfi szó® lettem, valóban kolozsvári vagyok és az vagyok azért is, mert az életem Sei?’ nagyobb részét ií’t töltöttem, mindesi- féle fajta munkával szoÜRáívn a magyar ügyet ott és olyan rni'nőség'ben. ahol és «mini csak s/üksésre mutatkozott» Alá azon n joccimen Is kiilon, tio^y a «Magyar Népközössés élen állok. Lhhen a munkakörben dolgozom, itt találva mee; a/t a* egységet, amelyre nekünk romániai magyaroknak annyira »ziik*4 pünk van. Finnek az esrvşejţnek **s ősz«» szetartásnak a tényleges bizonysába hogy itt mindnyájan összegyűltünk és eg vek vagyunk. Nem äs kérem önöket íiásr® akkor, amidőn telíes magyar szivemből üdvözlöm m ndnyájukat, mint arra hogy gondoljanak rá, ho$jv /ítssiidsí? cs$J'SÍkYés6Íkkei* « íö*. « érdek és a legfőbb szempont, hogy mí itt vaíamennyien testvérek vagyunk és bármiként is cselekszünk, bármiként is gondolkozzunk egy vagy más rész*’ létkérdésben, mindig a testvériség ér­zete keli áthassa minden akaratunkat és elhatározásunkat l —- Ebben a nehéz, nagyon komoly és nagyon mélyen átérzett. mély ?eî©« Sósséggel terhelt időben ín'ézem Önök­höz ezeket e szavakat és talán new h kell mondanom, hos-y mi íven szívesen, müven őrömmel jöttem ide, mindnyá­jukat üdvözölni. Kérem, bo?y ezen ősz« srejövefeíi"!; a magyar testvériség bl« zonyx-ágtétele és újabb őszinte nyilatkozása Segten.“1 Oánffy AÜkló« eSnök szaisit 8 ha!L gatóság kitöri» tetszésn> il\ ánitássaF fogadta, majd általános figyelem köze­pette emelkedett szólásra Szász Pál dr., a DazdrsÄgi Szakosrtnlv vezetője, ®kl a következőket mondotta: DR. SZÁSZ PÁL BESZÉDŰ „Kedves, szeretett magyar Iparos testvéreim! Csaknem négy esztendeje vártam már ezt a napot, amikor meg érhettem, hogy az erdélyi magvar Iparos HársadfcJtora i# sgy támőiü\és&& Megalakult az Országos Magyar Iparos Egyesület

Next

/
Oldalképek
Tartalom