Ellenzék, 1939. október (60. évfolyam, 226-251. szám)

1939-10-01 / 226. szám

14 r L i. n /V 2 fi K 7P.90 nkiAbér fl ■WWM04 ^z=Ss^ss^s^^rM KoId©g öpák A- uj ii.i-icu vig járók, amely Ot'bók Attila .'.v.v.'^r: íorditásában 'hért’&n először kerül ’;vn\ kiérne k<\lŐ termék*1 h'g“ u:al>b • uncia innia'onrurk. Az időbbi évek* Iv.t a tr.u’eia színpadi művészt órii r Km»* dülcr«T vert. S r-n'nit a francia fi-'-m rövid •J6 akut a legszélesebb méprótegeket is meghódította, úgy a modern francia vig* játék i> art az éW*zagu és mégis miivé* szie on akik'rorr realizmust ók rar ja újra jo­gaiba, amely minden művészi nek egyik kgiónyoge^bb tioone. A lioUl"g órák, valóban az, amit <* cím murát: Ikér és fél gondtalan, vüdám, cie-rüs óra. fis mégis bep* Cumi á*t enged az élet r* rokzatoN rotk’íi közé, <v s’ivck é> vesék búik ri kaiba, a szore’om bimbózásának gyo* nyörü ml.sviíériu'ii.ába, amelyet nőm rúd ér* dektc'temvé trm> som háború «"m polirika. A Boldog órák Kádár Imre rendezÉL* bem, ;v Fiatalok színpadának •olső előadá a* képp.n .kerül színre oily an összevágó, pom* 1 pásan kidolgozott előadásban, amilyet ez a í remek darab megérdemel. Zsimberi Zsombori szépasszony — Erdülvi Njfijfy íaju’abb nigyooereü/e­Taíin nem i» kelleiw a farari cím aia egy «len sor: sem inni. Esztendők óta min' denki tudja, ’hogy mir jdlent, amikor Er“ délyi Miháíy évr&'évre megirt uj operettje körül a szirdapra. Ilyenkor legalább két hétig nem Jeher szó más bemutatóról. Na* Sunk is egymás után 12 előadásra van ki“ tűzve a Zsimberi Zsomboni szépasszony, amelynek «szereposztását a szán ház .heti A színház műsora: Szombat este 9: lGLÖl DIÁKOK. Vasárnao d. u. 3: GYiMTSl VAD/IRAG. (Ocsó helyárakkai. Magdolna: Krémet Manci.) Vasárnap d. u. ö: DÉRYNÉ IFIASSZONY. (Negyedszer.) Vasá'nan este9: 1GLÖ! DIÁKOK. (Negyed­szer.) Hétfő fél 9: BOLDOG ÓRÁK. (Ckmde-André Pnget víg játéka, Orbók Attila fonditásá- b-n. A , Fiatalok Szimplád a" bemutatója. Rendező: Kádár Imre. Szereplők: Járáy Teri, Kovács Kató, Havfidi Nagy Ilonka, Nagy István, Boció György. Gulúcsy Al­bert. Premier bérlet 3. szám.) Kedd fél 9: BOLDOG ,ÖRÁK. (Rendes bérlet 3. szám. Irodalmi bérlet 2. szám.) Szerda: A ZSIMBERI ZSOMBORI SZÉP- ASSZONY előkészületei miatt eines elő­adás. Csütörtök fél 9: ZSLNfBERI ZSOMBORI SZÉPASSZONY. (Erdélyi Mihály leg- 1 újabb nagyoperettje! Eddig 150 előadási Rendkiivül gazdag uj kiállításban, ragyo­gó díszetekkel és kosztümökkel. Ren­dé'ő: Góf L ás aló . Főszerep'ők: Krâmer Mítnoi Sándor Stefi, Bázsn Évű Kősze­gi M-arg-f, Gzoppóm Flórit, Radó Éva, Gróf Lásztlő, C;óka József, D. Puskás Béla. S7«idrcy Mihály, Deésy Jenő. Cseivgery Aladár, Réthely Ödön. Rajnai Sándor, Örvössé Géza stb. .stb. Premier bérlet 4. szám.) Péntek fúl 9: ZSIMBERI ZSOMBORI SZÉP­ASSZONY. (Rendes bére' 4. nzám.) S-omhat délután 5: EGY BOLOND SZÁZAT CSINÁL. íO’csó F.elyárakikal.) Szombat este 9: ZSIMBERI ZSOMBORI SZÉPASSZONY. Vasárnap déaitán 3: A VÉN BAKANCSOS ÉS FIA A HUSZÁR. (Olcsó helvárak- kal.) Vaa’amat) délután G: ZSIMBERI ZSOMBORI SZÉP ASSZONY. Vasárnap e te 9: ZSIMBERI ZSOMBORI SZÉPASSZONY. Mozik müs9?3 s CAPITOL: Nagy detektív vüágdáger! A bsskerviliéi kutya. Conan Doyle $zen“ zációs regénye filmen. Sherlock Hol­mes kalandja. Főszereplők: Richard Greene, Bazil Ra-thbone. RIO“mozgó: Ma: 3, 6 & 9. Két sláger, egy helyár! I. Túra, a d^ungei szereimbe. Főszerepben Dororhy Lamour és Rav M illand. II. M. 24. A titkos kémszo* gátat. Fősz.: Herbert Marchall és Lio­nel At vi1-. III. Híradó. Köv. műsorunk: I. Ureganuî- Fősz.: D‘>ro hv Lamour* II, ico férfi & egy leány, Fc^z.: Dean* na Durbin. ROYAL: Ha leszáll az éj. A borzalmak filmje, melyhez hasonló 6r>ha sem volt. óak erős ‘degzerüeknek. Főszerep“ ben Robert Montgomery és Rosalind Russel. Számozott helyek. Elotre uj Metre-journal SELECT: Heíén doktorkisns^zonv. Vicky Baum közismert regélnének lFmváb<* Zala. Főszerepekben: Madeline Rena- ud, Constant Rémy. URÁNIA: A bánatos u‘ca. Hugo Be.rtauc-r egykori Becsről szóló regényéneik gyö* nyörü filmváltozata, főszerepekben: Dita Parjo, Albert Préjean. Műsoron kívül Merro híradó. SZOMBAT. szeptember 30. BUCUREŞTI. 7.30 Ritmikus torna, rádió- híradó, reggeli hangverseny, háztartási, or­vosi tanácsok. 13 Időjelzés, időjárás, kultu* ráli'5 hírek, sport. 13.10 Déli hangverseny. Közben: Sporthírek. 13.40 Gnamofonlemezek. 14.15 H>ek, időjárás jelentés, r.'.dióh’radó. 14.30 Graanofonlemezek. 15 Hirek. 16.45 Elő dás. 19.15 Lerne’ek. 20.15 Ivem?zek. 21.15 Lemezek. 22 Hírek. 22.25 Lemezek. BUDAPEST I. 7.45 Torna, hírek é? gra­mofon 8.20 Étrend. 11 H’rek. 11.20 és 11.45 Felolvasás. 13.10 Énekszámok. 13.55 Hegedüsz.'mok. 14.30 Hargemezek. 17 3 5 Mesék. 18.15 A rádió peMája. 18.40 Az Élel­mezési Munkások Szövetségének Dalárdája. 19.15 Magyar-orosz félóra. 20.25 Hangle­mez. 20.50 A magyar kultúra hadicéljai. •Élflstdás. 21.10 Szepfemhor végén. Hangú at- kép. 22.20 Rádió a rádióról. 23 Eneks’á- mok. 23.25: Tánc’emezek. 24: ClgáaTyzcuo. VASÁRNAP, október j. BUCUREŞTI. 7.30 Ritmikus torna, rádió­hradó, reggeli hungver^ny. liáz-trirtási or- rvtcksi tamáetKSk. 10 IstcrubV.izte'ph Majd: egy­házi ftílalvisá'i és edvhF'Zi zene hfaig'emeze- ’. 13 H'rek, majd könnyű zene. 14.30 A 'rádlózenekur hatngvietraaitve. 16.30 Gramo- fotrdemezipík; 19.15 Tánc ene. 20.15 Sliransz- zene. 21.15 Tánczene. 21.30 Hirek. 23 Hi- rok. 23.15 Gmmofon'ernezek. BUDAPEST I. 9 Hanigftemezek. 9.45 Hi­rek. 11 Refo mátiLs a’nSenií’iisizfielet. 12 Római kaéo’iikus egyházi ének ési szerJbr-tszéd a Szent Domomikos-rendii plébániatemplomból. 13.30 BocLroesti Hangversenty Zenekar. 14 45 Hírek. 15 Hang'emezek. 16 Ga rdáknak. 16,50 Budaipesit—BécS' í!a b d a>m gómérikő zén. 17.45 Tánclcmczek. 18.15 A rádió ftziailonzenekerm. 19 „A bor d’csértete“. Fé’oüivasési. 19.30 El­beszélések. 19.55 H'irfaszámok. 20.15 H’rek. 20 25 Felolvasás k, a tona zenével. 21.30 Sport- eredm'jn.yek. 21.35 Lemezek. 21.50 A ber’i.rw fi’lharmonr/kívsok heing versenye. 23 Hîieatc. 23,20 Cgányzene. 23 40 Hirek idegen nyel­veken. 24. Az 1. honvédgyalgöSTted zenekara. 1.05 Hirek. HÉTFŐ, október *. BUCUREŞTI. 7.30 Hilm kn«. I rrno. ródió- h'radó, rajpgvl'i Iwntgve. t «ny lxl :t irtAáii or- ivosi tűm ácsok. 13 Időjelzés! Időjárás, knl In - rá is hirek. 'pirít. 13.10 Ih i Iriiigveivriiy, kö/lxMi; Sl>ortilnrtík. 13.40 (^j.iin<döiiJetn<- Zt'k. 15 Hírek. 16 45 FVí Iái. 19,15 Szóm- ku/lnfh zeiw*. 20 10 Undok. 2J.05 Rmhuis hiingveTsoaiiy. 22 If'ek, 2° 15 Cr-nmofoTk mezek. 23 Hírek. 23.15 Könnyű zwe. BUDÁIM’ S T I, 7.45 Torna, Idruk (-■ gra moforx. 6 20 ÉtHwxd. 11 Hírek. 11.20 11 IS FohiIv Aá* 13,10 Hegrrius/^mok. 11.30 S/M ItkvőKIh. 17.13 Dttkfe'bra. 18.15 Ixírru’ek 18.30 A bor <Vr:M<5tinN-. lelolvsiüá v. 10 /.étié» 1 • /4-tdk íi Szívok ’/mirvlkáju Uhnböl. 19 30 I Inrnión 11111% lmok. 10.50 I «ioiv«Wir Májúk pőc-iot. 20.25 M g>*ai ii/j'Úík. 20.45 Mugyiu ős7. 21.10 Az Om-rtalxá/. Zen<k.aru. 23 C gúr yz . ivr. 24.05 llanyVoiezok. liiJS^BfSSIIAKSUnzmmami Szavanként 2 lei. I.eekischh apróhirdetés ára 20 lej. Á'lástkeresók, üdülőhelyek és fürdők hirdetései, továbbá elveszett, eltűnt tárgyak miatti hirdetések szavanként 1 lej. Jeligés leve- ekre, megkeresésekre csak válaszbélycg ellenében válaszolunk és csak portózott leveleket • ováhbitunk. Dij előre fizetendő. Apróhirdetések feladhatók a kiadóhivatalban, könwosz- álvun’ ban, bizományosainknál, bármely hirdetési irodában. Délután hirdetéseket csakis az ELLENZÉK KONYVOSZTÁLYA CLUJ (Piaţa Unirii Na 9.) vesz fel. Telefon: 11—99 Cimet tartalmazó hirdetésekre a választ közvetlenül a megadott címre keli irányítani II 1 VEGYES HÖLGYEK FIGYELMÉBE! Garantál! tar­lós ondolálást legújabb ejárás szerint készí­tünk. Ha Test és minden árnyalatban. ..Elo:lo“ hölgyfodráwal, P. Urnirii.23. K. 110. Simon fordítóirodában forJitás jk, m is Misok, miidt?1 nye'ven szakszerűen kiszülnek. Sír. Re?. Mari« 13. EMELET. K 219 HAJFESTÉS, tarlós ondolilás, divatos fri- zurák: Bayer, Iorga-u. 11. Ugyanott gyónva- I rü köröm akk kapható. K. öt. HÖI.GYEK FIGYELMÉBE! A chemi» leg- I nagyobb vívmánya az a v’llanyondoliió 1 krém. amelyet szalonomba bevezettem. Ez­zel a krémmel vil'anyondolálájt 6 hónapi garancia mellett 150 lejért csinálok. Elrontott villanyondolálást garancia meliett heiyreao- j zok Hajfesték minden árnylatban c$:ni- ! lók. Frizeria SANTHA, Str. Elisabeta 52. Sz. j _____________ - -_ - ­! PÉNZT -'kszerre kdesünöz „B aşr. eana“ , Zá og’iáz Rés :vénytá.rsasá ; Cuj, S r. S g.i ta No. ti. K 239 ALKALMAZÁS íSaobtL.— .á, h t o-ad d.Strada P Ti 26/ n. Ko 319 ELADÓ vaskő ha d.'bkenenceis konyha- kemence. Str. Pari. o . G 2973 ELAD ) mo era, mély gyere k CSi. 5 r. L' :uu 3, -271 HA-ZNÁLi’ Kertker ’.ést, va,y en ek való ft és drú anyagot kise b és nagyobb té e'- bea megvéte re kérésé n Sípos, R.g le er- dinand 8. Gy 1731 SZÉP faj kutya kölyök ebi dó. Cal. R:?e!e Ferdi and bG. Apa try ti G 2.63 ADÁS-VÉTEL j F: NYKÉPÉIZ r tusért és laborá stk r s j Fo’O-Bacli, Aha Iulie. Gy l 0 I ÁLLÁSTKERES TÖ33AVI g/akor.Mta ai. a lis t.is.’í5 :ő> perfe :t gipirónő, délut ni elfog'a! sí jót ke­res. Cineket „Lelkiismeretes“ jeligére ki- a óba i ér. K 25) NYOLC GIMNÁZIUMÉ) T vé fzett fiatal­éin oe , rimán nyel íiJá’.sal iparvál alalná! gyakornoki állást keres. Cine :t „S orga­na p nt s“ c' gére a k'adóba kér. G 297J Isagatlaa^Eakäs KI.aD j november 1 re irod. a-k, reidüő- uek, lak is vak alkalmas heyiségek, ki ünő k zpon i fék.őssel. Ér.ekez.ii Képes, ÍJ> u Miniu 13. Ko 3/9 Kl'DÓ nov.mber 1 -re vidi.:e ;y.d)én 2 sz'bt, Italos, összkom'ortot 'aká;^ Cin az El c izé : könyvosztály than. G 9 >1 LAKÁ3T, ellátást kaphar két u.i e i r/ zon­gora és fű: d ószobah asz n álat al. Nemen'1, St’. B b 2. Ko 390 BELVÁROSBAN Kiadó k lön ejira'u, vi- ; ágos, par cetle s outsrozoít s: b 1. Cím a 1 köny.osztályban. Ko 383 , j o.íj-j j .».*-.1 «, z .«uOJ L it jö '-di mező, 48 hely séget magába 1J f,ra’ó ma szív bér ár, asui állomás m 1- lel 2,5 )0.003 Lei k;sn inzert. K“véikölt*' S’ gcl szHlodáví átalakítható. — Értekezni; Str. lor;a 23. Üg;A' d: iroda. K>38ö/7j 500.0Tó lej körüli házat keresek m gvé- tel e. Címeket a kiadóba kérek „Viktor“ ^el­i rr• >r•* Ko o91 KIADÓ garz n sztbá-c fürdószob kkal. Str. Má zescu No. 2. Gy 1723 KÜLÖN BEJÁRATÚ, szép bútorozott szoba kiadó. C m a kia lóban. G 2959 KIADÓ két s óba, elő, fürdő, konyha, rod nak, egyesü'ct ek, agy rer.de.6nek. — S r. M mór ndului 4. K 262 P RKcTT S 2 szoba, kis konyha • ov. 1-től k adó C I. M rtchal Foci 113 K 250 KIADÓ teljts k mfortta b ró két szoba, kon.liás és 1 s óba. konyhás 'ak sok uj pül en nov. l-re. Str. I r. D ivid I. K251' ELADÓ v.igy e cseré endő, vagy kiadó uj ház, zo a, konyh'’, 6 m rhá ak i t/dló, c ür 15 0 m tér lerí Andie Muresanutvégt környékén. Á a 155.000. Cser eseéná kU- lönboze et fizetem. Buou Promt t, St. Me-' morardu’ui 20. K 3961 KÜLÖN telken 3s:obás, k mfartos akási k ad . C ni a kön vosztál.’ban. • K » 398’ KAFUALATTi kLlönbtjá:a u, parke tes,, bútor zo t szoba vizkaeyló al és fárdősroba- has ná att 1 kiadó. Cal. Regele Ferdimrd 89. Apatarnsnt I. G 2972 KiADÓ 3 s óba, konyh ’, fürdöszo a okt. 1 Ó-éra vagy nov. 1-re. ’ Érdek ődni dr. Dá­né. ügyvédnél, Wi son 1. Tel fon 27—91. Ko 3,7 3 SZOBA, ko ylrás, komf rtos ak s rov. 1-r: kiadó. Cal. Reg. Ferdinand 70. Ko 395 KIADÓ i ódának, rendeLmck három utcai szoba, luliu Maniu 10. Ko 399 RENDKÍVÜLI KöNYVUJDONSÁG! Kriiif: Az élet csatája. A „Bacillusva- dászok“ és ,,Akik életükért harcoltak“ viSághirii szerzőjének uj, remek köny­ve: a gyermekparaíizis, szülési fertő­zések és vérzések, tuberkulózis, vérw baj, pellagra, stb. elleni küzdelem leg­újabb eredményeiről számol be. Kruif sajátos irásmodorai, magávalragadó elő­adása, a mü minden fejezetét önállóan érdekes és lebilincselő regénnyé ala­kítja. A remek kötet egész vászonkor tésben 238 lej az ELLENZÉK KÖNYV­OSZTÁLYÁBAN, Kolozsvár, Piata Uni* rii. Vidékre utánvéttel is azonnal szál­lítjuk. Kérje a könyvujdonságok jegy* zékét. "• Amerikában fella'áiták a fűthető ruhái. Az Egyesült Állomok találmányi hvata- Iához moH futott be a legújabb „fórra' dahmi“ felfedezéséről szóló jelentés. Egy nagy gyár küldte be, a közeledő té ab kai’imáviaíí prdenbrozni akarja az uj talál­mányát: a Fűthető ruhákat- Ezek a ru­hák fémből készülnek* selyem- és gyapjún szá%l átszőve, vHamos zcebelemeket le­het a fémanyaggal összeköttetésbe hozni és ez állat úgy a ruha, mint a ruhát vise­lő ember’ test kel’emes, enyhe meleget nyer. A fűthető ruhák felesjegessé leszik ^ kabát vise é$t-*Z-AGGÓDÓ Vő C.-2'V’£:- ^ — Szegény' horátom, <* maga anyosa nagyon rosszul van! Drágo doktor ur, ke^elie nay, mint­ha a saját anyósa oolna. ' műsorában“' raktlja meg az olvasó. ' A Zsimberi Zsombori szépagony csü* ; törtük es'e kerül először ifimre. Szerdán az j óriási kiállítást igénylő, hatalmas appara* I rust mozgif ó nagyoperett előkészületei j miatt a színház nem tart előadást. Csütörtöktől azután a következő hé cn I keresztül is mmdeninap és vasárnapok dél* uránján, is: Zsimberi Zsombori szépasszony.

Next

/
Oldalképek
Tartalom