Ellenzék, 1939. augusztus (60. évfolyam, 173-199. szám)

1939-08-26 / 195. szám

1939 aUffnszKus 215. Gondolatok hétköznapokra Rövid időre, úgy átutazóban, vendég­nek érkeztünk e kerge földre, kalandos, kényszerű kirándulásra s egyformán ■akara'damt- És itt időzésiink nem örümün- nep, elfeledtető boldog kacagásra a, böl­cső és a sir közötti gondok ködében ma alig van alkalom — de még”s ez az egyetlen valóság, mely öntudatunknak megadatott, ez a pár esztendőnyi kurta élet és s betefogózunk emlékkel, remény- ■nyel, nehogy nyergéből tulkorán lecsusz- szunk és a halál mindig tűik órai. Mert: élni rossz, ezerszer cikiáltjuk apró buká­sok nagy fousulásábam s könnyelműen anindenuap élkin áljuk életünket ingyen, ajándékképpen, de élni mégis nagyon szeretünk és élni mégis nagyon akarunk, inert soha el nem apadó mohó vágy hi led velünk, hogy amit a múltban Inába vártunk, egyszer majd elérjük az örö­mök kincses nagy özönét. Igen: élni sze­retünk s akarunk s bár ezerszer leszól­juk életünket, nem őszinte a szó, makor gyalázza. Csak egy igaz: a vágy, hogy él­ni tudjunk s békében tudjunk élni egy kicsit. Ék mégis: egyre káromló szavak- kail1 gyalázzuk kicsi létünk drága kincsét- I És mégis, egyre nagy fény égetésiek se­regét rejtjük el az útja mentén és féltjük aztán. Vagy azért csinálnánk, hogy fél­teni tudjuk és úgy tanuljuk becsülni igaz értéke szerint? Önmagunk mindig kiis­merhetetlen, örök rejtélye éppen mi va­gyunk. Hiba lehetett az adagolásinál, mii­kor lelkűnkbe az egyensúlyt mérték, mert lám: bár tudjuk, hogy az élet ér* 'ték, mégis mindegyre pusztulásra szán­tjuk s agyafúrt fegyver-eszközökét gyár­tunk, hogy rontani tudjuk az életet. Az ember élni akar és a vállán s az övében mégis halált cipel, élni akar s földalatti pdukhan kóstolja mégis a sini világot, él­ni akár és mégis egyre, mindig vihart kavar, melyből minden bizonnyal villám robban elé s csak őt öli- Valami fonák, loholó sietség sorakoztat a magában is ‘■tűinagy erejű, örök Rém szolgálatába s miig izzadó gerinccel, fu'tva-kuszva halált szolgálunk: élni akarunk. 41 ' ^ Es észrevétlenül hátunk mögé hull sok drága szépség, mely a földi élet egiga- bam dísze volt talán. Egy-egy kicsike, ijedten lehajtó, szelid virág, melyet a ! fölbe fullaszt gördülő 'tankok hernyóké- J reke, egv-egy mosoly, mely nem tud i megszületni, mert mindennapi rut h-irek i között az arcunkra nőtt ráncok kettétö- j fik és amit fegyvert markoló kezekkel ! soha, de soha el nem érhetünk: egy | egy kézfogás, ahogy ismeretlen emberke- j ze barátság melegével kezünkbe csattan és ott megpihen. Szépségek, amelyeket elveszítünk s amelyeket jaj! nehéz visz- szahozni; uj tavasz kell, hogy uj virág szülessék, sok jó öröm, hogy a mosoly kúnőjjön és sok-sok »imogatás, hogy a kézben felengedjen a gyanakvás fagya. Pedig a gondozatlanul, vadon nőtt kiesi virág szebb dísze a világnak, mint a gőz­ben nevelt sok drága gyom. az arcon otthont építő mosolygás szebb, ígérete­sebb örömimádság, mint ritkán fakadt harsány kocagás és két ismeretlenül ösz- szekidcsolt tenyér meleg, bátor baráfko- zása m’nden szövetségnél jobb biztosíték földön múló rövid kirándulásunk gya- lázva féltett évei felett. (h. '/.) Szeptember l-§n kez­dődik a középiskolai iskolaév BUCUREŞTI, augusztus 25. A nemzetoktatásügyi, miniszter iren.de- íeier adott ki, amely szerint a középiskolák iskolai éy.e szeptember irön kezdődik meg. Szeptember 1. és 8. között kell j megtartani a különböző felvételi vizsga- | kát, szeptember 9-én pedig megkezdik a j tanítást- A tanárok kötelesek szeptember i-én reggel 8 órakor jelen lenni iskolá­jukban. Az igazgatóknak kötelességük fe­lettes hatóságaiknak jelenteni, ha valaki hiányzik. A miniszteri rendelet felhívja a figyelmét az iskolaigazgatóknak arra, hogy a rendeletről való bármilyen eltérés bün­tetést von maga után - > • / • - v ■ ELLENZÉK SPORT A predeáli országos atlétikai viadal teljes nevezési listája Nagy küzdelmek és rekordj a vitások várhatók a versenyeken BUCUREŞTI. Az atlétikai szövetség­hez beérkezett, az egyesületek nevezése a szombat—vasárnapi predeáli országos versenyre. A teljes nevezési lista a kö­vetkező : — 100 m: Moinea, Coracu Soimjiii, Ganea DV, Cunescu, Hidio-samu, Grlstea, Drágul mescu, Ludu Venus, Lazar Viforul Dacia» Frantz, Binder, Liess SGSB, Roşu UDR, Iordâche Stadiul Roman. 200 m: Koppány Esta Sun, Nenietz, Dejeinariu KAC, Coracu, Moinea Soimb, Gânea DV, Draganeseu, Cristea Venus, Lazar VD, Roşu UDR, I or dacha és Ne* mes St. R. 400 m: Lapusan Metropola, Kiss György, Nem et z KAC, Ludu, Maruntu Venus, Lazar, Stelárían VD, Liess SGSB, Acsay UDR, lordache és Nemes St- R­800 m: Lapusan Metropola, Ki&s Gy. KAC, Szurdi A. Sp. M. B., Grandpierre Kolíping Brassó, Koncz Venus, R. I-onira, Sucirii, Talmaciu VD, Radu Iosif Sod- Tonyipar, Fischer SGSB, Acsay UDR, Nemes és Achmed St- R. 1500 m: Sulimâni és Crimea Sr. R., Sco- vara UDR, Liessay SGSB, Füscher SGSB, Talmaciu, R. Ionba és Sucim VD, Kiss György KAC­5000 m: Manea, D. Cristea St- R., Pe* taîa CAB, Ghera UDR, Lăhnyi, Schadt SGSB, R. Ionita ND, Todiriu Victoria. 10.000 m: Tar!arcanu VD, Dinescu VD,, D. Cristea, Gociu Sr. R., Lahnyi SGSB. Távolugrás: ' Alexán dreşcu- Şoimii, Frantz, Kreisel SGSB, CaUstrat VD, Go* racu, Moinea Şoimii, lost VD, Ludu Ve­nus, Stoichitescu Şoimii, St. Ionescu Ve­nus, Csáklámy Venus­Rúdugrás. Báciu Venus, Czu'kor KAC, Epu rean. Venus, br. Bánffy István KAC, Máesciuc DV, Negru VD, Neumann1 P°- ■Ütechnica, Szöllösi Rékás, Eilhardt VD. •Magasugrás: Alexandrescu Şoimii, Czír kor KAC, Liszkay KAC, Gramdp-terre A. Sp. hé- B-, Iosr VD, Ludu, Csáklány Ve­nus, Hársfalvi VD, Frantz SGSB, Stoichi* tescu és SpániioS Şoimii. Hármasugrás: Stoichitescu, Alexandres­cu',, Momea Şoimii, Lupan, Mog,a, Cali­strat VD, Iciniescu Venus, Kreisel. SGSB. Sulylökés.: Be re oman KAC, Fa®c°ianu, Csáklány Venus, Marian, Savu, Gurau, Schultery VD. Gerelydobás: Sc-ós KAC, Csáklány Ve­nus, Eilhardt VD, Vamanu St. R., Hoki Rékás, Krupka EsU Sun, Slobozeanu Sr. R. Diszk’aszverés: Bíró György KAC, Cristorianu VD, Csáklány VD, Rädasa- nu Sóiméi, Marian VD, Savu VD, Po- pescu VD, Havaletz Metropola, Gurau VD, Hegedűs UDR, Schullery. Görög diszkosz: Borcoman KAC, Ma* rian VD, Popescu VD, Havaîetz M, Gu* rau VD, ScSaullery. Kalapácsvetés: Bíró György KAC, 1 Höckl Rékás, Gusakov UDR, Katona Rékás. no méteres gát: Krupka Esta Sun, Máesciuc VD, Kiss E. S., Drimu-s Şoimii, Drágulanescu (Dr. V.), Negru VD. 400 méteres gát: Kiss E. S., Krupka E. S., Máesciuc DV, Lapusan Metropola, br. Bánffy Miklós KAC, Drimus Şoimii, Serbakov VD, Garay St. R.. Spaniol Şoi­mii, Nemes Sr. R. A MAROSVÁSÁRHELYI MSE ÚSZÓ­SZAKOSZTÁLYÁNAK ZÁRÓBAN- í KETTJE Marosvásárhelyről jelentik: Az MSE úszószakosztálya 24=én este a Torna» kertben idényzáró bucsuvacsorát ren­dez. Az összejövetelen Máriaffi Lajos, az MSE elnöke mond bevezető és zá­róbeszédet. Ezután dr. Fekete János és Komjáthy József számolnak be az úszószakosztály ezévi működéséről. Kelemen Attila, a szakosztály edzője a szakosztály tagjainak nevében mond köszönetét az egyesület áldozatkész eb nőkének és munkás vezetőségi tagjai­nak azért a támogatásért, amellyel le­hetségessé vált elérniük, illetve to­vábbra is megtartaniok azt a színvo­nalat, amely úgy a Marosvásárhelyen nem régen megrendezett Savu-kupa- versenyeken, mint az országos bajnok­ságok során az MSE hegemóniáját biz­tosította az oirszág uszósportjában. MEGLESZA BÉCS—BUCUREŞTI | ATLÉTIKAI VIADAL BUCUREŞTI. Az atlétikai szövetség levelet kapott a bécsi Gau 17. atlétikai kerület vezetőségétől, melyben meg­erősítették a szeptember 7-iki bucu­reştii Bécs—Bucureşti atlétikai viadal lekötését. Bucureşti csapatát a néme­tek elleni mérkőzésre a predeáli atlé­tikai verseny és az országos bajnoksá­gok eredményei után fogják összeállí­tani. AZ A-LIGA ELSŐ FODRULóJÁNAK BÍRÓI ; BUCUREŞTI. A Nemzeti A-L iga va­sárnapi első fordulójának mérkőzései­re a központi biróbizottság a követke­ző bírókat küldte ki: Bucureşti. Victoria—Unirea Tricolor: V. \ artolomeu, TMAC—Sportul Stu­denţesc: Emil Kroner, Gloria CFR— Rapid: dr. Russu Gabriel. Temesvár. Iuveriíus—Ripensia: I. Ceaureanu. Nagybánya. UDR—-FC Carpati: dr. Morar Teofil. ( Arad. Venus—AMTE: P. Kroner.------ f A B-LIGÁBAN játiszó csapatok egye­sületei 20 ezer leies biztosítéki összeget kell Ielegyenek a labdarugószövetség­nél augusztus 29-ig. ' A VICTORIA KÉRÉSE KOLOZSVÁR ÉS ERDÉLY SPORTKÖZÖNSÉGÉHEZ KOLOZSVÁR. A Victoria választmá* nyi ülésén kedden dr. Shnion Ha’-ipganu elnök örvendetes eseményt jelentett be. KözöMe a választmánnyal!, hogy a KAC visszavonta az összes volt Victoria~já>té- kösok igazolási kérését a labdarugószö* vétségtől és ezeket a játékosokat visszaen- 1 gedte a Victoriába, melynek csapata igy vasárnap már lényegesem megerősödő vehet részit' az első bajnoki mérkőzésen. A szövetség telefonon közölte a Victoria el­nökségével, hogy ezeket a játékosokat to* vábbra is a Victoria részére leigazcltaknak tartja nyilván. A csapat ezekután valószínűleg a követ­kező összeállítással fog játszani vasárnap az Unimea Tricoiíor ellen: Sepsi, Felecam I.—Cociuban I., Martin— Páll—N%tor, Pop—Szántay—Cociuban II-—Bokor—Cornea. Tartalék: Muresan. A kedvezően indulr újjászervez és i mimi­kával kapcsolatban a Victoria uj eínöíksé* ge a következő kéréssel fonduft Kolozsvár és Erdély sport közönségéhez: — A Victoria, melynek csapata min­denkor fair küzdelemben eddig oly szé­pem szerepelt az A ^ligában és nevét a ha­tárokon tul U ismertté 'tette, hibáján kívül súlyos anyagi helyzetbe került. További fennmaradása nemcsak a város, hanem egész Erdély sportérdelke, hiszen most már a Victoria az egyeljen Aüigás csapat Erdélyben. Bizalommal fordulunk ezért a vá?cs és Erdély sportközönségéhez: tá­mogassák anyagilag adományaikkal! az egyesületet, hogy annak reális alapjait le* fektethessük. Teljesen újjá kell szervezni az egyesüle­tet, melynek pillanatnyilag még súlyos anyagi kötlezettségei vannak, viszont erre még semmiféle fedezete sincsen, — csak a sport-közönség erkölcsi és anyagi támo­gatása. — Kolozsvár első kell legyen a sport 'terén és mi legelsővé akarjuk tenni Erdély Egyetlen Amigás csapatát. Az uj vezetőség szaktudása és korrekt­sége erre már 'teljes biztosítékot ad, most már a közönségen a sor, hogy me hagyja anyagiak miatr felbomlani a város rep/e­7 zentativ csapatát és egyesületét. Újból kérjük a város egész sportkedvc-* Hő közönségét: siessen a Victoria újból va­ló megalapítására. Kérünk minden jóindu­latú adományozót, hogy adományait vagy lapunk kiadóhivatalához, vagy a Victoria elnökének: dr. S. HatRganu ügyvédnek (Cluj, Stir. Baba Novac 8. sz-) címére szid veskedjenek eljuttatni, melyeket kívánat-; ra nyilvánosan is nyugtázunk. Kolozsvár, 1939 augusztus 23-án. Dr. S. Hatieganu sk. C. Iorga skj elnök. főtitkár.------ I UJ ORSZÁGOS IFJÚSÁGI * GERELYDOBÓ REKORD TEMESVÁR. A Rapid atlétikai ver­senyén Hausleden Rapid a gerelydobást 52.20 méterrel nyerte meg, ami uj or­szágos ifjúsági rekord. A verseny jobb eredményei a következők: 100 ni.: 1. Stoichitescu Şoimii 11.2 mp., 400 m.: Stoica Rékás 56 mp., 800 m.: 1. Rátz Electrica 2 p 12 mp., tá* volugrás: 1. Stoichitescu 611 cm. A LABDARUGÓ ROMÁN KUPA sor­solását hétfőn, vagy kedden ejti meg a kupabizottság. CHIR01UT, a Ripensia volt hátvéd­jét, a labdarugószövetség azonnali já­tékjoggal a TMAC részére igazolta le. Humis, a Veuu-s voír görög válogatott! járékosa, pár hónapi kalandos bujdosás urán visszatért Bucuresbbe és vasárnap ismét fog játszani a Venus csapatában. AZ UNIVERSITATEA is benevezte csapatát a B-liga bajonkságra és ezzel valamennyi B-ligás csapat bejelentette készségét a ligacsoportokban való ját­szásra. DOBAYT, a Ripensia válogatott bal- szélsőjét is át szeretné venni a TMAC. Az erre vonatkozó tárgyalások már megindultak a két egyesület között. HIVATALOS RÉSZ A labdarugó alkerület közleményei 1. Éntesitjüik eiz összes alkerilleti egyesüle­teket, hogy 'legközelebbi ülésünket augusztus 29-én, tartjuk meg hivatalos helyiségünkben (Plata Unirii 29.), melyre kér jük egy -egy, meghízott kiküldetését, tekintette! arra, hogy az ülésen az őszi bajnokság kérdését és más fontos ügyeket fogunk tárgyalni. Tekintettel1 továbbá arra, hogy a bajnokság szeptember 10-ón fog kezdődni, az augusztus 29-iki ülés határozatai — függetlenül a» megjelent egye­sületi megbizottak stómától, — többié vál­toztatás nem lesz. (Ezért fontos az összes egyesületek kép\'iselőúiek pon/tos1 meg jele-' tréi-e. Az augusztus 29-iki ülés ipontosan esta 8 órakor kezdődik. j 2. A vasárnapi 'labdarugóinüsor a követ­kező : Délelőtt 9 órakor Victoria vegyes—<KMSC I. barátságos'. —- Délután 3 órakor KAC ifj. —.Echo ifj. barátságos. — Dóin lián 5 órakor. KAC I.—Echo I. barátságos. Cluj, 1939 augusztus 23. C. Schipor sk., D. Cotpodecinu sk.j eLnök. titkár. TURISTASÁG' A KOLPING 'legényegylet túrái: 1. Péntek? délután fél 5 órai indulással' eiutóbusszal, ér­kezés- Alsó-Bulea menedlékházh0z, este Ili órakor, itt alvási. 26-án Bulea-tó és környékev 27-én Bulea, Ncgoj. Alsó Ponvmbák, Nagy*: szeben, tKdlozsMár. Részvételi díj 375 Hej. 22 Szombat: délutáni indulással/' Szonátára, .ab. má-s Mairosvásárholy mélíliebt. autóbuszban-. 3. Vasárnap reggel gyalogos kirándulás a bácsi6 torokba. Az autós túrákra jelentkezni lehet aj Minerva könyvüziléthen vagy az egyesületben Str. Barom L. Po-p 3. szám alatt. Ven-dégeketi mindhárom 'furára szívesen lát oz egyesület.' A GYOPÁR Turista Egyesület legközelebb augusztus 27-éni. szombat este 11 órai indu- láuisali túrát rendez gyalog a Ghéczi-várhoz. UgVotnlde megy túrára a kerékpár -szakosz­tály is, Indulás vasárnap reggel 5 órakor. Egy -másik gyalogtúra, reggel 7 órakor iei«-- diitl. Utidáiny: Szent János-kut, Dumbrava, EKEnforrás és Kilsimegura -környékére. Gyü­lekezés minden: t-urára az egyesület székházas előtt. Vendégeket szívesen lát az egyesültet. — A vezetőség felhívja a tagok figyelmét ar-ral, hogy a ikö-zeilebbrő-li megtartandó jubi- -leuimii iinnepsiégre készülő csoportsfényképrö vonatkozó tudn-ilvalók az egyesületi hirdető- táblán van kifüggeszllve. — Ugysziinténi köz­ülije még azt, hogy a legelső Csillag-tur* szeptember 10-re van kitűzve, melynek meg­rendezése iránt máris igen nagy az érdeklő­dés városszerte, • Toldi trilógia, könyvnapi, 414 lap, most íve 63, kve 99, majd 139 lei. Arany J. összes költői müvei, 1800 lap, most könyvnapi árban 500 let Lepagenál, Kolozsvár. — Postán utánvéttel.- Kérjen jegyzéket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom