Ellenzék, 1939. augusztus (60. évfolyam, 173-199. szám)

1939-08-26 / 195. szám

w 8 ELLENZŐK 1 9 f y a u{) u *7. t u a 2 0. (iBaErasidesrlaiBi i®eszé«ie (ICIsőcJda!i cikkünk folytatása) LONDON, augusztus 25- Három óra »'ott néhány jM*rc-cel kezdette meg Chain borin iu bcs/édót az ataóhéz zsúfolt ülés- fenne ciött. M uidenokeloti is rámutatott -vm, hogy Lengyelország egyrészről ké •'/en áUiét szembeszállni bármelyen táma­dással, <Je ugyanakkor készen volt arra s, hogy megtárgyalja a mai német kor mamival, lenyegetö/ések nélkül, a nézet• eltéréseket. Németország oly széleskörű katonai előkészületeket tett, hogy ma tel jesen készen áll a háborúra. A nagy vál­ság közeledtének láttán, az angol kor­mány a parlamenttől uj nemzetvédelmi intézkedések jóváhagyását kéri — Közbejött a német orosz paktum hí­re. Nem akarom titkolni, hogy ez a lűr meglepte, még pedig kellemetlenül lepte meg az angol kormányt. Molotov rövid­del ezelőtt kijelentette, hogy egy politikai és katonai egyezmény útjában álló aka­dályok nem legyőzhelellenek- A katonai meg be szélések a kölcsönös bizalom je* gyében haladtak, midőn közéjük dobták ezt a bombát: a szovjet kormány időköz­ben titkos -megegyezésről tárgyalt Né­metországgal. olyan célból, amely össze nem egyeztethető volt az ő külpolitiká­jukkal úgy, ahogy azt nekünk beállítot­ták. Berlinben a hirt cinikusan nagy d p- lomáciai győzelemként állították be, amely kiküszöböli a háborús veszélyt, mert sem mi, sem Franciaország nem lógjuk teljesíteni a Lengyelországgal szembeni kötelezettségeinket. — Kötelességünk ezt a veszélyes illú­ziót szétoszlatni. Első ténykedésünk an­nak kijelentése volt, hogy Lengyelország­gal és a többi államokkal szemben/i kö­telezettségeik változatlanul fennmarad­nak. Eddigi katonai intézkedéseink kizá­rólag védelmi jellegűek voltak. Hogy a német kormány ne lehessen tévedésben álláspontunk ‘ránt, a berlini angol nagy­követ átadta a Führernek az angol kor­mány fenti értelmű üzenetét. Hitler vá­laszában megismételte a fenti tétölt, hogy Keleteurópa olyan terület, ahol Németor­szágnak szabadkezet kell biztosítani és amennyiben mi, vagy más kevésbé érde­keli' ország e zónába beavatkoznánk, az ebből eredő konfliktusért a felelősség ránk hárulna. — A katasztrófa még nem szakadt ránk és remélnünk kell, hogy a józan ész végül is érvényesülni fog. Nyilatko­zatom a francia kormány álláspontját is kifejezi. A domíniumok magatartása azon esetre, ha békés törekvéseink nem vezet­nének eredményre, jelentős bátorítást nyújtottak számunkra. Ha eredménytele­nek maradnának a békés megoldásra- -irá­nyuló erőfeszítéseink — és Isten tudja, hogy mindent megtettem, ami csak lehet­séges volt —, úgy kényszerülni fogunk harcba indulni, amely szükségszerűen szenvedést és nyomort fog hozni az egész emberiségre és amelynek végét senki sem láthatja előre. Nem egy távoli, Idegen or­szágban fekvő város politikai jövőjéért fogunk harcolni, hanem azon elvek töret­len fenntartásáért, amelyeknek megsem­misülése a vüág népeinek megsemmisü­lését jelentené. — Nem tőlünk függ, hogy béke lesz-e, vagy háború. Remélni szeretném, hogy azok, akik az ezzel kapcsolatos határozat felelősségét viselik, gondolni fognak az ember milliókra, akiknek sorsuk tőlük f‘n rf(y — Ami bennünket illet, az ország egy­ségesen követ bennünket és ebben, a kri­tikus órában azt hiszem, hogy mi ebben az akóházban egységesen járunk el és hogy ezen a délutánon -megmutatjuk a világnak, hogy úgy, ahogy gondolkod­tunk, -tudná fogunk cselekedni is, vagyis egységes nemzetként. • Hosszantartó taps fogadta a beszédét, amelyet Chamberlain kezdetben nyugodt hangon, később tőle szokatlan szenvedé* Ivességgel mondott el. „A SZOVTET ÉS NÉMETORSZÁG KÖZÖTTI BARÁTSÁG AKADÁLY NÉLKÜL FEJLŐDHETIK MOSZKVA, augusztus 25- A szovjet la­pok az orosz-német megnemtámadási szerződéstől visszhangzanak. A Pravda című lap első oldalán közli Sztálin, Mo­lotov és Ribbentrop fényképét. A szovjet sajtó jelentése szerint, a megnemtámadá­si szerződést Sztálin jelenlétében írták aJá. Egyébként o Pravda a következőket Ír­ja a paktumról; paktum rendkívül fontos politikai eszköz és a szovjetek ál­tal követett békepoUÜka következménye“. A tap idézi Sztálin szavait; ,,Békét nka- runk és javitani akarunk azon államok­kal való viszonyunkon, amelyek baráti kapcsolatokat óhajtanak velünk. Az egyezmény megfe-Ui ennek a politikának. V paktum kiküszöböli a német-orosz fe­szültséget, ami eddig fennállt, egyidejű­leg pedig megkönnyíti a nemzetközi hely­zet tisztázáséi. A kyt ország rendszerei­nek eszmebél'i felfogása közli különbség nem képezhet és nem -is fog akadályt je­lenteni a kölcsönös kapcsolatok javulásá­nak utján, a világbéke érdekében. A szovjetek és Németország népei közti ba­rátság, amit a két ország ellenségei rend­szeresen konfrakarriroztak, akadály nél­kül fejlődhetik.“ BERLINBEN ÖRÖMMEL ÜD- " Tő VÖZLIK A MEüNEMTÁMA* ~Tn DÁSI PAKTUMOT BERLIN, augusztus 25- A Havas je­lenti; A megnemtámadási paktum a leg­élénkebb örömet keltette hivatalos körök­ben, amelyek kijelentik, hogy a paktum önmagáért beszél. Különös jelentősége van a paktum 4-ik szakaszának, amely a gyakorlatban egyet jelent a kenmumista- el’enes szerződés felbontásával. Po’ tikai körök szerint, a paktum hatékonysága attól a benyomástól függ, amil Ribbon Irop szerzett Moszkvában. Jlir szerint, Ribbenlrop « japán nagykövet értésére adta annak lehetőségét, hogy Japán ha sónk'» szerződést kössön a szovjetekkel JAPÁN ELÉGÜLETLEN TOKIÓ, augusztus 25- A csütörtök reg­geli japán lapok látható elégedetlenség­gel kommentálják <iz orosz-német meg egyezés aláírását, amit sokan Tokióban) „ldeoüógky áj-ttlásurak“ tekintenek. Az nlá Írást követő nyugtalanságot csuk fokoz­zák azok a hírek, amelyek szerint n né met kormány felajánJkozot/t volna, hogy közvetítsen a Szovjet és Japán közölt, megn em tárna dúsr s z érződ és "köté sre. AMERIKA ÁLLÁSFOGLALÁSA NEWYORK, augusztus 25. A német­orosz paktumot kommentálva, u Ncw- york Times a> következőket Írja: „Ha a paktum megkötése folytán há­ború törne ki, az Egyesült-Államok min­den polgára tudni fogja, hogy a konflik­tussal szembeni magatartásunk erkölcsi­leg és anyagilag egyaránt megváltozott- Sokkal közelebb állunk a fronthoz. Nem­csak az Egyesült-Áramokra nehezedő nyomás lesz fokozottabb, de Amerika fe­lelőssége is nagyobb lesz“. A „Newyork Herald Tribune“ vélemé nyc szerint. Németország és a Szovjet mn- gatartóisa ti piUana! cin kus kihasználása, Franciaországnak és Angliának meg kell maradniuk felfogásuk mellett az egyre zűrzavarosabb világban, amelyben egyes államok a legjelenték Jelenebb kérdéseket úgy megnövelek, hogy végül is a meg­egyezés lehetetlenné válik. Hoggan torttalk a Katonai eücnörzfó a naggkcresKeűSh raktáraiban? A hadsereg részére záróit árak a nagykereskedőknél BUCUREŞTI, augusztus 25. Augusztus 2 5-tői kezdve — mint rövi­dem jelentettük — ikatonai ellenőrzés alá kerülnek és részben, vagy egészben zár alá kerülnek úgy a nagykereskedőknél, -minr az ipari rermelők raktáraibam azok az áruk és anyagok, amelyek katonai célokra igénybevehetők. A Hivatalos Lap idevonatkozó rendelke­zései szerint teljes mennyiségükben zár alá kerülnek és a hadügyminisztérium rende'kezésére kell ra-rtam augusztus 25. napjától nemcsak a gyári raktárakban, hanem a nagykereskedők raktáraiban is a katonai s parasztáru ripusu fehér vásznat, a fehérneműnek való kaki vásznat, a festet- Ien, kaki vásznat katonai blúzok céljára, a páronként too grammnál nehezebb haris­nyákat; a darabonként 300 grammnál ne­hezebb flanellin-geket, az ezermércenként 60 —So gramm közötti fehér és kaki cér­nákat­70% erejéig nyers gyapot, a pamutfo- nalakközül a 10.1, i2-i* 14-1,16.1, 18.2 10,2 IO-3, 14.3 számuak, törülközők, kötszö- vött kesztyűk. Teljes mennyiségben a gyapjú és gyapju- áruk közül a 400 grammnál nehezebb fla- «eUingek, páronként 150 grammnál nehe* zebb harisnyák, a szürkeszinü lakoró pok­rócok, a hadsereg részére való kaki posztó. Oi&en irancfa fanáf gaBaiss kirándulása BUCUREŞTI, augusztus 25. Galati-ba tegnap 50 francia tanár érke­zett, akik resztvettek a brassói latin egye­lem előadásain. Miután megszemlélték a város nevezetességeit, a Duna-deMba tet­tek kirándulást. * DR. PORSCHE ideggyógyász nyári szabadságáról HAZAÉRKEZETT s reii• dőléseit újra megkezdte, Str. luliu Maniu Î. Ko. 110/111. Borbély és fodrászmesterek figyelmébe. A Számos-Tartomány higiénikus céhe vasár­nap, augusztus 27-én', reggel 9 óraikor, rendkívüli közgyűlést tart, melyen az egész tartomány szervezetei résztvesznek- A rendkívüli fcairosságu értekezlet pro­gramja a következő: A vasárnapi mynâs vagy nem nyitás, az uij árszabály mapiren- szakmabeli tárgyalások lesznek mapiren* den a Piata Carolina 5. alatr, volt. ipar-* testületi ehlyiségbenj. I. Sarafelecn elnök. D. Ciumbrudean titkár­A közönséges és merínojuh gyapjúból 80?«, a hosszuszőrii -turcana) gyapjúból 60%, fesztien, vagy festett gyapjufonalból 80 százalék. Bőr és bőrgyártmányokból reljes meny­nyi ségbem: karoniai és sportbakancsok, bőr és kaucsuk bocskorok, minden csizma, kivéve a sevro és lakk árut. Részben zárolva: a talp 70%, kidolgo­zott bőrök 70 Len, kender és gyártmányaik reljes mmnylségben: az ezerméterenként 60— 80 grammos cérna­Részben: 70% a Ion és kendervászon ból, 70 % az ugyanilyen hevederekből, gyeplőszárakból, kötelekből, 70?» a zabos- zsákokból. UjjaH, vágy ujjlalan prémmelényékből és a szokásos bárány bőrkucsmából 80 százalék. A zárolt árukat diós eladni a haduşy minisztérium engedélye nélkül. A nagyke­reskedők és a raktárak csak á zárolatJanul maradó részt használhatják, illetve érté­kesíthetik. Az i'tr felsorolt áruk, amennyiben ilyenek a vámraktárakban vannak, a vámhivatalok által kiszolgáltathatok, de avval a köte­lezéssel, hogy csak a nem zárolt rész hasz­nálható és kötelesek a vámhivatalok f. hó 2 írtől kezdve kimutatást küldeni a had­ügyi minisztériumnak a kiadott árukról­Mérgezés, vagg íerineszeíes halál? KOLOZSVÁR, augusztus 2j­Néhány nappal ezelőtt hirtelen meghalt Crlsan loan a 7-e9 lovasezred őrmestere. Először azt hitték, hogy az őrmester:) szív, roham ölte meg. Időközben feljelentés ér kezeit az ügyészségre, amely szerint az őr­mester nem természetes halállal múlt ki, hanem megmérgezték. Az illetékes ható* ságok elrendelték Criss-n Ioan kihantolását. Az őrmester holttestét beszállították a tör­vényszéki orvostani intézetbe boncolás végett. CSERMELY GYULA HALÁLA. Bu- dapeströl jelentik, hogy Csermely Gyula, a hírneves magyar író, hosszas szenvedés után meghalt. Csermely Gyula a magyar irodalomnak értékes munkása volt. Több regényt irt, kö­zöttük a „Toprini nász“*t, amely nyolc kiadásban jelent meg. ________________ Zsidó kivándorlási iroda Prágában PRÁGA, augusztus 2H (Ceps.) Prágában Morvaország <■: Csehország területeire kiterjedő /sid# Központi Kivándorlási Irodát állítot­tak fel, amely, mint a neve Is mutatja a zsidók ki vándoroltatását segíti elő Az iroda naponta körülbelül 200 föny zsidó utazócsoportot indít útnak a la* tin Amerikába, vagy Palesztinába. i ------­l.eül akrobalihal verseny BUCUREŞTI, augusztus 25. Tegnap a popeştii lecmerdU repülőié ren légi akrobaükai versenyt tartottak. A verseny kitünően sikerült. RevüBöküiőnitmény indult eB Kaunasba [ VARSÓ, augusztus 25 (Ceps.) Egy lengyel 'repülőkülönit- meny indult el tegnap Kaunas felé hogy ott résztvegyen a rendezendő légi ünnepségen. A repülök között van Pilsudszki marsall leánya, Jadwiga is. aki a közelmúltban tette le a pilóta- vizsgák Hu szón négy ii jiu ember BUCUREŞTI, augusztus 25­Orvosi körökben nagy feltűnést keltett Demos/tene Jancopöl Constantái sapkaké- szatö-munkás esete. A munkás, aki meg­betegedett, orvoshoz ment és amikor megvizsgálta az orvos, nagy meglepetés­sel állapította meg, hogy Janoopolnak úgy kezein, mint lábain haJrhat ujja van. Beírások a marosvásárhelyi református leányiskolába. A marosvásárhelyi refor­mátus kánygimnázium igazgatósága közli az érdekelt szülőkkel, hogy a leánygimná­ziumba szóló beirásoik f. hó 2 5*én kez­dődnek és 3írig folynak. Beírnak délelőt* tönként 10—I2*ig. A gimnázium I. o. fel­vételi vizsgája szeptember ‘hó i‘én, a javi- tóvizsgálata szeptember hó 2*«án lesz. Az elemi Iskolába szeptember 1—9-ig írják b$ a növendékeket, de a2 igazgatóság már augusztus 2 j"tol előjegyzi az elemi iskolá-f ba jövő gyermekeket: is. Kéri a t. szülőket* hogy ez időpontokat tartsák be pontosan, mert a jelzett dátumokon tu! nem írha­tók be növemdékek, sem vizsgára nem áll* hatnak- A Bethlen Kata leányinternátusba szóló felvételi kéréseket haladéktalanul he kell küldeni. (St. Sft. Gheorghe 50.) _____ LEBD1ABB SP0HTH1SBS ii 1 Imii I I mi ■ im■ ■ ití—'i I nrrrwíiTi——TM"in—«I Oá uj magyar yilág- bajnokság Bécsbeoi BÉCS. A főiskolai világbajnokságok csü­törtöki versenynapja sorozatos magyar si*j kereken hozott. Megkezdőditek az atlétikái; versenyek is, melyeknek első számában, a 100 méters síkfutásban a magyar Sir dr.; nyerte a világbajnokságot 10.7 mp,-es idő­vel. A kézilabda világbajnokságot Magyar- ország csapata nyerte, mely a döntőben1 13:1 (7:1) arányba nver-tc Olaszország csapatát. Világbajnokságot nyert a ma* r3:i (7:i) arányban verte Olaszország a döntőben 4=2-re gy^őzte le. Az egyéni; párbajtőr világbajnokságot is magyar ver-; senyző: Hennyei nyerte 7 győzelemmel. A' tenisztorna vegyespárosában világbajnok a magyar Szilvássy—Ferenczy dr. kettős lett, mely a döntőben 6:2, 6:3<a vert* ft német Sprenger—Denker párt. A magyar teniszbajnokságokon a férfi- egyesben Gábory 6-2, 6:4, ó:2 arányban vert« Dallosr, Ásbóth pedig 6:2, 7:$, 6-2 áráéban győzte le a svéd Schröder!. A női egyesben Körmoczy Zsuzsi 8:ó, y:j arányban verte a német Rosen".halt. A fér- fipárosban Szigeti, Csikós 6:2, 6:2, 5:7, 1:6, 6:1 arányban győzött a Dalíos L, Dal jos II. pár ellen* Az angliai Buxtonban tartott, nemzet, közi teniszverseny férfipárosát a román Tanasescu—Hamburger kettős nyerte meg, mely ä döntőben 3:6, 6:4, 8:6, 6:4 arányban győzte le az angol—amerikai Morttam-—O. Anderson párt. ■ ——a—BMW 1 -­DR. GR01S LÁSZLÓ felhős sterkesztó túvoUétében az Ellenzék szerkesztéséért Véqh József szerkesztő felel.- Az Ellenzék R. T. „Concordia“ műin tételének nyomása Sery. Cwi, C, VL A, Cluj, S3 Lat PRIMAT,

Next

/
Oldalképek
Tartalom