Ellenzék, 1939. augusztus (60. évfolyam, 173-199. szám)

1939-08-27 / 196. szám

ÁRA 5 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj, Gelen Modlor 4. Telefon: 11—09. Nyomda: Str. I. G Duett No. 8. Fiókkiadó hivatal é e könyvosztály: P. Unirii 9 Telefon n-99 ALAPÍTOTTA BARTH \ MIKLÓ3 Felelős szerkesztő és igazba iát ► DR. GROÎS LÁSZLÓ Kiadótulajdonos: PALLAS R„ T. Törvényszéki lajstromozási szám: 39 (Dos, 886/ I1938. Trb. Cluj.) Előfizetési árak: havonta 80. negyedévre 240, félévre 480 egész évre 960 lej. BQMKjmresm^r'-r-. z«awi ■■mB 3LX ÉVFOLYAM, 19 6. SZÁM. VASÁRNAP CLUJ, 1939 AUGUSZTUS 2 7. Anglia is Lengyelország Közöli tegnap szöieíseglszarödíst írlak alá Roosevelt közvetítő indítványát kedvezőtlenül fogadták Ber­linben.— Francia és angol nemzeti egységkormányok alaku­lásáról beszélnek.- Elmaradnak a tannenbergi ünnepségek Molotov a megnemtámadási szerződés aláírása után Berlinbe tátogat .Tegnaptól fogva alig változott a súlyos európai helyzet. Semmit sem javult, de nem is rosszabbodott. A nap eseményeit Roosevelt elnöknek Hitler­hez és Moscicki lengyel köztársasági elnökhöz intézett üzenetei képezik, me. lyeknek szövegét alább adjuk és Da- lädier miniszterelnök tegnapesti palé- tikus szózata a francia néphez. Ezeken az egyéni megnyilatkozásokon kivül az események menetét befolyásoló lé­pésnek főleg az angol-lengyel szövet­ségi szerződés tegnapi aláírását lehet tekinteni. Ez az aláírás ugyanis újabb gesztus Anglia részéről annak bizonyí­tására, hogy Lengyelországgal szemben vállalt kötelezettségeinek minden kö­rülmények között eleget akar tenni. Ugyanennek! az elhatározásnak adott 1 különben kifejezést! tegnapi beszédé- I ben Franciaország részéről Daiadier ! miniszterelnök is. Henderson berlini ; angol nagykövet a német kormány ki- • vánságára tegnap újra kihallgatáson I jelent meg Hitler vezér és kancellár­nál, ugyancsak tegnap fogadta Fran­ciaország, Olaszország és Japán nagy­követeit is. Henderson a berchttesga- deni fogadás után repülőgépen Lon­donba utazott, hogy a Führerrel foly- ] tatott megbeszéléséről jelentést) tegyen j Halifax külügyminiszternek. A foga» I dásról hirt adó Rador-távirat szerint 5 I követek megbeszélései után beavatót- I tak között határozottan pesszimista j hangulat terjedt el. Hitler állítólag leg- ; nagyobb határozottsággal kijelentette, 1 hogy semmi körülmények között nem mond le a lengyelországi németiek jo­gainak védelméről. Mindamellett — mondja ugyanez a jelentés — német körök szerint a birodalom esetleg „el­fogadna egy olyan értekezletet, mely Lengyelország sorsát a német követe­léseknek megfelelőleg tanulmányozná.“ Ez az értekezlet azonban aligha felel­ne meg az ellentétes arcvonal követe­léseinek, mert amint ugyancsak egy Berlinből keltezett Rador-távirat mondja, német politikai körök határo­zottan visszautasítják Roosevelt elnök közvetítő indítványát) is s a birodalmi külügyminisztériumhoz közelálló Ham­burger Fremdenblatt azt írja, hogy a német népnek nem lehet bizalma az Egyesült-Államok jelenlegi elnökének közvetítésében sem. ün®§£¥€fi üzcncféücli iogedlaláso Romában c§ Varsóban Roosevelt elnöknek az olasz uralkodó­ihoz már megelőzőleg intézett hasonló ói" tómű felszólítás*), úgy látszik, szántén nem talált kedvező fogadtatásra). Victor Emánuel császár és király köszönetét fe­jezte ki ugyan az üzenetért az Eg3resült' Államok rómaj nagykövetének és hidalta vele, hogy az elnöki felszólítást áttété kormányához, a római Ştefani-ügynök­ség közlése szerint azonban a „Gioroale általiadban Vittorio Gay da, a római külpolitika vezető publicistája a követke­zőket írja- Roosevelt elnök üzenete az áp­rilisi manőver megismétlése. Ezeket az üzeneteket az összes európai államokhoz kellett volna intéznie, mivel azok Olasz­országra, Németországra és Lengyelor­szágra korlátozva, újból a két tengely­hatalomra igyekeznek hárítaná a felelős­séget, amely pedig valóban súlyosan nie* hezedik a demokráciára és a bekerítési politikára. Másrészről úgy látszik, bogy Rooseveit nem tud semmit arról, ami Berlin és Varsó között történt, az aján­latokat és a visszautasításokat s toávbbra sem veszi számba aiz Egyesült-Államok hivatalos politikájának Németország el­leni sértéseit s elfelejtkezik a fasizmus­sal ellenséges kormányoknak nyújtott bá­torításokról. Lengyel részről még nem foglalták ál­lást Roosevelt üzenetével szemben. Var­sóban elterjedt hírek szerint azonban a javaslat első pontját elfogda/hatónak lát­ják. a másik két ponttal szemben azon­ban fenntartással élnek, mert „túlságo­san müncheni ízűnek“ érzik. Valószínű­nek látszik azonban, hogy az amerikai közvéleményre való hatás érdekében, a lengyel köztársasági elnök, ha fenntar­tással is, de beleegyező módon fog vá­laszolni Roosevelt felszólítására. Washing­tonból különben, cáfolják azt a hirt, hogy Roosevelt elnök bármilyen tekintet­ben is a müncheni értekezlethez hason­ló megoldásra gondolna, vagy hogy már kiszemelt volna egy olyan délamekikai államférfit, akit döntőbírónak ajánlana javaslatának elfogadása esetére. Egy párisii lap szerint, viszont szó van arról, hogy Roosevelt elnök hajlandó átjönni Európá­ba. ha a vitás nemzetközi kérdések meg oldására értekezlet üthet össze.- - ^ j Wtíelmi rendszabályon mindenfelé Egyelőre azonban semmiféle ilyen ér- ' te kéziét nem látszik valószínűnek. A kor­mányok inkább védelmi rendszabályok­ra helyezik a fősulyt, hogy minden le­hetőséggel szemben készen áh járnák. Köz­ben erélyes kijelentések is történnek. Amint egy Reuter-távirat jelenti, a kül­földi németek most tartott kongresszusán Hitler helyettese, Hess Rudolf kijelentet­te, hogy „a lengyelországi németek ter­ror áldozatai és a birodalom támogatni fogja őket. Ugyanakkor megfenyegette Lengyelországot, hogy ha a tűzzel ját­szik, ő fog a lángokban elpusztulni. A Magyar Távirati Iroda londoni és berlini ■jelentése szerint, az angol tengerészeti minfeztórium rendelétet adott a kereske- delmli hajóknak, hogy külföldön marad­janak egyelőre a baráti, vagy semleges [kikötőkben, vagy pedig azonnal térjenek vissza a legközelebbi angol kikötőbe. Né­met részről azonban szintén hasonló ren­delet jelent meg, azzal az utasítással, hogy a német kereskedelmi hajók leg­később m ainduljanak; .vissza Németor­szágba. , Egyilc nagy hamburgi hajóstársaság 22 ezer 'tonnás személyszállító gőzöse Ameri­kából visszavezető útjában 'tegnap már nem állott meg szokott módon az angol Southampton kikötőben, hanem folytát-* ta útját Németország felé. Egy Havas-je­lentés szerint Olaszországban újra két korosztályt hívtak be. Ezzel az olasz had­sereg újabban behívott korosztályainak száma hatra 'emelkedik. Németországban, amint egy Rador-távirat jelenti, a nemzeti szocialista párt hivatalos lapja, ä „Völ­kischer Beobachter“ ,,A pohár megtelt“ címmel irt vezércikket. A legutóbbi hetek­ben — irja a lap — a lengyel terror a né­met nép békes’zereretét és figyelmét súlyos próbára tette. Németország nem fogja megengedni a Danzig elleni lengyel erősza­kot. Sem Varsó, sem London nem hihetik, hogy a német nép ezt1 a bébe kedvéért el­tűrhetné. A némeit 'türelem határai pon­tosan kijelölitek. A „Berliner Börsenzei­tung“ azt irja, hogy Lengyelország csapa- \ fokát összpontosít a német határokon, -biz- 1 • va Anglia és Franciaország támogatásában I is a Németország elírni) általános háborúban- Ez nagy veszedelem Danzigra és a békére. Lengyelország háborút akár s Németország kész arra, hogy védekezzék a maga és Eu­rópa ■nevében. Varsóban viszont, ugyancsak egy Ra- dor által1 közvetített Havas-jelentés sze­rint óriási a lelkesedés és mindenki meg vau győződve arról, hogy a feszültség Németország vereségével fog végződni. Varsóban sok tartalékos van, legtöbbjük egyenruhában. A lakosság hangoztatja, hogy Lengyelország nem engedheti át egy talpalatnyi földet sem és nem adhatja a gyengeség jelét az hidegháború mai helyze­tében. KORMÁNYÁTALAKULÁSOK TERVE LONDONBAN ÉS PA­RISBAN A külpolitikai helyzet komolyságára mutat, hogy Londonban és Párisban ! nemzeti egységkormány alakításáról jj van szó. Egy Rador-távirat szerint v' Angliában háború esetére az ellenzék vezető egyéniségeit és a volt konzer­vatív minisztereket meghívják, hogy vegyenek részt a kormányban. Egy későbbi Havas-jelentés szerint London­ban már az éjjel folyamán olyan hírek terjedtek el, hogy szükebb nemzeti egységkormány alakul. Ez az egység­kormány nem Chamberlain, hanem Halifax vezetése alatt állana és részt* vesznek benne Chamberlain, Sir John Simon, Eden, Io>rd Chattfield, Attlee, a munkáspárti ellenzék vezetője, Sinclair a liberális ellenzék, vezetője és Winston Churchill, az ismert konzervatív ál­lamférfim Párisban szintén szó van a kormány kibővítéséről az ellenzék ve­zető' egyéniségeivel. Washingtonban Rooseveit elnök tegnap az újságírók előtti kijelentette, hogy meggyőződése szerint az európai helyzet nem olyan* hogy feltétlenül háborúhoz vezessen, ezért egyelőre nem is gondol a parla­ment összehívására. Ez az összehívás csak akkor fog megtörténni, ha a há­ború kikerüihetetlensége bizonyosnak látszik. Az elnök még hozzátette kije­lentéshez, hogy az amerikai haderő fel­készülése minden lehetőségre megtör­tént. i JAPÁN TILTAKOZÁS A MOSZK­VAI MEGEGYEZÉS ELLEN. !A nap érdekes külpolitikai híredhez tartozik, hogy a tannenbergi ünnepséget, melynek vasárnap kellett volna megtör­ténnie, berlini hivatalos jelentés s'-erint, lemondták. A jelentés nem szól arról, hogy a lemondás végíeges'e, vagy csak elhalasztást jelent. Egy Berlinből érke­zett Rador-jelentés szerint, Japán berlini nagykövete tegnap látogatást tett Hitler vezér és kancellárnál s tiltakozott előtte a német-szovjetorosz megegyezés ellen. Ra- dor jelenlés adja hírül azt is, hogy a né­met tannenbergi ünnepségre és a nürn­bergi pártnapra kiküldött japán küldött­ség, mely ismert tábornokok és tenger­nagyok vezetése alatt áll, Európába' ér­kezett, de nem megy Németországba, ha­nem egyelőre Svájcban marad. Rooseveit motele a nénid és lengyel államfőkhöz WASHINGTON, auguszfe 26. _ (Ha- vä>s.) A Hitler vezérhez intézett távirat 4 következőkét tartalmazza: ■ „Ápri’fjs r^-éki önhöz intézőit üzene­temben kijelentettem, hogy nézetem sze­rint a nagy nemzetiek vezetőinek hatalmá­ban áll, hogy népeik felől elhárítsák a fe­nyegető szerenesétfenséger, a világválság­nak azonban katasztrófában keli végződ­nie, ha csak minden oldalról nem reszmek jószándéku erőfeszítéseket az ellentétek békés megoldásának érdekében. Úgy lát­szik, hogy ma ehhez a katasztrófához igen közel állunk. Nem kaptam Önről választ áprilisi levelemben foglalt üzenetemre, de úgy vélem, hogy a világbéke ügye, amely az emberiség ügye is, minden más szem­pont felett áll és ezért ismét' önhöz for­dulok, abban a reményben, hogy a háborús veszélyt még e! leher. hárítani. Kérem te­hát önt, amint kértem a lengyel (köztár­sasági elnököt is, hogy a lengyel és német 'kormány közös egyetértéssel tartózkod­jék minden ellenséges .cselekedettől és ész­szerű időn belül közös 'egyetértéssel járul­janak hozzá, hogy a fennálló ellentétek az alábbi három módszer valamelyike utján rendeztessenetk: > I, Közös tárgyalás utján. (Cikkünk folytatása az utolsó oldalonJ ~

Next

/
Oldalképek
Tartalom