Ellenzék, 1938. december (59. évfolyam, 274-299. szám)

1938-12-28 / 296. szám

t LLä N Ztí K J?JJ Ú0uautbor 2 H. A szellemi örökség 1 Svájc; szövetségi kormány Pro Helvetia j ic vii alapot létesített ,.Svájc, szellemi árú k- * céiick réde!mérc". .4; alapit* 1 * * (.1: évenként 500.000 frankot bocsa1 rendelkezésére a kor­mány. .1; alapit őr endetet szerűit az uj intézmény főcélja a demokratikus- szabadságok és a svájci kultúra védelme Oz idegtűi propagemda hatásai ellen. Svájc küldetéséi a követ kezük, ben jelöli meg a rendelet: n politikai realrás síkján keli tói tanár n nyugati népek és knf- tnrák szellemi közösségének eszméjét. Svájc «iTcin/'Üt bárom fővonása: 1. három civilizá­ció összebékitése; 2. 'Szövetségi demokrácia; az emberi méltóság és szabadság tisztelete. 4 pro l lel vei in-alap egyik célja lesz a svéijei könyv terjesztése, a rádiónak a n-iju- <l«ti civilizáció szellem vei tarló eltöltése is. — IIt (,z ülő — mondja a rendelet -— hegy megmutassuk u külföldnek szellemi éle­tünk gazdagságéit és véd to: nt osság ól’. INSPEKCIÓS GYÓGYSZERTÁRAK. December 24—30 ig a következő gyógy- szertárak teljesítenek szolgálatot: Fortuna r. Unirii 33. Telefon 21 — 32. Hygea P. M. Viteazul 14. Tel.: 2 i—04. Victoria C. Reg. Ferdinand 82. Tel.: 15—69. Sotropa P. Stefan cel Mare i­NYOLC VÁROSI TISZTVISELŐ ELLEN- ŐRZI AZ ÁRDRÁGÍTÁSOKAT. Hirt adott n;ár arról az EMenzák. hogy a városi tolnács a királyi hely tarló.'ág u-ján or ti ki-iie a kor­mányt, adjamfuk felhalalana"'ást, hogy «. város vezető tiszt'viiselői ellenőrizhessék az cílrdrúgi- iüé. A városi tanács kérése "alap ján Hairvzu tábornok, ki ályii helytartó <lr. Baba Trifu pénzügyi omáesosit, dr. Nedűi Ghoorghe köz- igazgatási tanácsost, dr. László Tibor vágó­hídi igazgatók Ghermáin Alexánd ni, Cabu'ea Sabin-, Vuericiu lorr. Mihail Ghearghe és Loosca Daniiul tisztvLelőkct hmlk’.ilnv.i zta fel arra. hogy az árdrúígiiitásiról szóló törvény végrehajtáséit ellenőrizzék és a kihágásokról jegyzőkönyveket vegyenek fel. Doktorráavatás a kolozsvári egyetemen. A Ferdinand király Tudományegyetemen tegnap ünnepélyes külsőségek közölt ál­lamtudományi doktorrá avatták fel Nagy Bé’a, Superceanu Mihail Miron egyetemi haliga)tókaL Bob Vasile, Gherlan Viorica és Szarvas Béla orvostanhallgatókat or­vosdoktorrá, Lászlóffy Árpád István, Pop Sinüon, Triff Teodor és Vonica Duméru joghallgatókat jogi doktorrá avatták. ROMÁNIA ÖSSZES KÖZJEGYZŐI TES­TÜLETILEG LÉPTEK RE A NEMZETI ÚJJÁSZÜLETÉS FRONTJÁRA. A romániai közjegyzők tegnapelőtt megbeszélést tartot­tak Kolozsváron és a megbeszélés alapján elhatározták, hogy iralamennyien egységesen belépnek a Nemzeti Újjászületés Front jóba. Erről az elhatározásukról táviratilag értesí­tették Miron Cristea péüriárko-mirészétrelnő- kot, a belügyminisztert és az igazságügymi­niszteri. A beiratkozás formalitásával a köz. jegyzőik dr. loan Cozmu kolozsvári közjegy­zőt bízták meg. Az újabban nyugdíjazott állami tiszt­viselők vasúti utazási könyvecskéinek lát­tamozása. Az államvasutak vezérigazgató­sága renddetet bocsátott ki, melynek ér­telmében a nemrégiben nyugdíjazott ált®* mi tisztviselők utazási könyvecskéiket még egy negyedévre szóló érvénnyel, azaz nyugdíjjogosultságuk végleges rendezésé» nek idejéig, bármely állami közigazgatá­si hivatal is lepecsételheti. KARÁCSONY A FOGHÁZAKBAN. A ka­rácsony előestéjén tartott karácsonyi ünnep­ségek közül jelentőségében kiemelkedett az a két ünnepély, amelyet a kolozsvári foghá­zakban tartottak. Délelőtt 10 órakor fiatalko­rúak fogházának Cogalmceanu-utcai helyisé­gében osztották Id a fiatalkorú foglyok kö­zött a szere' ctadományo,kot, délután pedig az ügyészségi fogházban tartottak a lelkészek szentbeszédeket, méltatva a karácsony jelen­tőségét, utána pedig közöttük is kiosztották a Pártfogó Egyesület által gyűjtőit adomá­nyokat. A legújabb orvoaregény GEORGE SAVA: A gyógyító kés A könyv szerzője álnév alatt nem kisebb személyiség, mint Bankoff professzor, London leghíresebb sebésze, aki páratla­nul izgalmas keretekben saját életét irta meg e könyvben. Kapható vászonkötés­ben 216 lejért az Rllenzélc könyv­osztályában Cluj—Kolozsvár, Piaţa Unirii. Vidékre utánvéttel is azonnal szállítjuk. Kérje a nagy karácsonyi ingyenes könyv érzékünkét A repülő bolond Ncuuprrklrd jelentik: Douglas Corrigan amerikai repülő, aki „tévedésből“ átrepülte a: Atlanti óceánt, 11ollytvootlbu érkezett, hogy ti'irja (t saját élettörténetet ábrázoló film szövegkönyvét. \ film, amelynek- cime ,,A repülő bolond“ a főhős állítása szerint, síd: lényeges pontban eltér a történeti valósából. így, állítólag, egymáts után beleszeretett ha­sábosán nyolc különböző lányba, akik közül a valóságban eggáleneggnek sem hallotta soha még a nevét stun. Ami o téves ócánrcpülést követő keresményeit: rádió, és egyéb tisztelctdijáit illeti, o film*:üvegben említett szédítő számolni!, mint ínomlottu, uz ignz- vágnak megfelelően legalább tízzel, de gyakran százzal is osztvat kell. DR. POP ALEXANDRU EGYETEMI TA­NÁR TISZTELETBELI VADÁSZATI Fő- FELÜGYELŐ. Bucures’tiibö!i jeilentilk* A fold- nriivcliósilgyi miniszter dr. Alexandru Pop ikolo/.svári egyelemi hínárt :i Kwunosi királyi helyhirlóság területére 4ksi/leletbe)* vallás/.cd i lő I teJügyolgj vi1 ei evezte lei. Magyar bálra készül Arad magyar tár­sadul ina. Anad magyar társadalma ebben az évben Is mcgrvmdezi a hagyományos Magyar Báli'4 január hó folyamán. A nagyszabású bál előkés/illet-*i meg mlu!- tak és a siker érdekében öis/.e.fogott az aradi ima gyár társadalom Szigor non büntetik a V/-\'or bel (/ára­kat. Az utóbbi hetekben gyakran előfor­dult. hogv név leien telefonálók I elhívnak valamely számot és a jelentkezőknek go­rombaságokat mondanak. n/:án 1.-teszik a kagylót. Ezek a telclonbrúyárok abban is örömüket lelik, hogy egyes telefonállo­másokul éjszaka felhívják és békésen alvó embereket kizavarnak ágyaikból, azután nagyot nevednek a szerintük sike­rüli tréfán. Könnyen megáPapilhalő, melyik, állomásról történt a névtelen í<]- hivás. A; ilyen híváskor a későd ék ea lé­vő csapot — amelyen rendszerint a te­lefonkagyló nyugsziik — néhányszor le kel! nyomni, azután a kagylót a Készü­lék mellé helyezni és úgy hagyni, amíg egy másik telefonállomásról sikerül a te­te főnk ezpontot értesíteni. A telefonköz- po:r íiziitán könnyen meg tudja állapi­éi ni .hogy a hívás lionnon történt. A név­telen telefonálókat a telefonaşi va ó \isz- szaélésekről sz<Y<5 törvény értelmében négy hónapig terjedő elzárással bün’e'ik. A királyi helytartóság tisztviselői kara testületileg iratkozott be a Nemzeti Újjá­születés Frontjába. Pénteken délben a sza­mosi királyi helyt art óság egy fél órára felfüggesztette működését. Ez alatt nz idő alatt a helytartóság 'tisztikara, élükön H®nzu királyi helytartóval és Modor tartományi vezértitkárral, megjelentek a városházán és valamennyien aláírták a Nemzeti Újjászületés Frontjába ® belépési n yiladkozarot. ; Az ülő életmód köveikcz.léb.-n irlcnikt-ző ba­joknál. különben renyhe bélmükö.ié;-rl r.ranv- creu bánulmaiknál és emész.Dési vuvirokuD. rcp. geVokéint éhgyomorra' eey- rgv noirir ifrm(rvrus ..I'crcnc József“ keserű vív/el itten i-> »Teílniényekeit Sehet elérni Kérdezze meg orvosat. Tiltott politikai propaganda miatt egy évre ítéltek el egy bucureştii egyetemi tanárt. Bucurestiből jelentik, hogy a bu­cureştii V-ik hadtest katonai törvényszé­ke a napokban tiltott politikai tevékeny­ségért egyévi börtönre, háromévi hivatal-» vesztésre és 10.000 lej pénzbüntetésre ítél. te el Enerico CMctescleanu bucures-ii egye­temi tanárt, mert „hazafias' liga“ cimcn politikai szervezetet akart alapítani. ELKAPTA A MOZDONY A GÉPKOCSIT — HÁROM HALOTT. Benlmiböl jelentik: r>raiinvsch\veig közelében megrendítő vontat­ás gépkocsászenencsótienseg törtónt. Egy rifla- sekkai zsúfolt gépkocsit upiya.nis, mik-özib&n •1 vasul' pályái’oMen nk:irt átTobogni, elknpolt 1 egy. oi k:*n:ya íiá.1 hirtelen feliül*' vonat. A mozdony ti gépkocsit Ikwsz/u távon át von- szodita magával, teljesen ösfizeznzva azt. Az öss/eülkö/ésnck három halloíltjaiósszámos mi. 170 s se be.sii! I je van. A nyugal lánya |j ■»n.-ald és Nelson Eddv-vel S az ÉJJELI VÉSZJEL c. filmben. Előtte 2 híradó METRO és FOX. Előadások: Nyugat lánya: 3.50, 6.25, 9.30. Karloff 5.15, 8.30, 11. Meggyilkolta szállásadójának feleségét és kislányát. Bucurestiből jelentik: Borzal­mas kegyetlenséggel elkövetett bűntény •tartja izgalomban a főváros Lupeasca- nevű negyedének lakóit. A Jiului-utca 69. szám alatt: lakó Grofia csizmadiamesier házinak pincéjében meggyilkolva talál­ta 33 éves feleségét és Stella nevű öt­éves kislányát. A csizmadiamestert haza­tértében lakása kapujában másik ’anya, a kilenc éves VicTori® fogadta, aki arm a kérdésre, hogy hol van húga azt felelte, hogy, amint albérlőjük, Marin loan diák mondta, elmentek az asszony testvéréhez látogatóba. Grofis valószínűtlennek ta*^;H t® az elbeszélést, ezért kutatni kezde'f a házban, míg ráakadt meggyilkolt felesé, gére és kislányára. A rendőrség a titok­zatos gyilkosság ügyében széleskörű nyo­mozást vezetett be. —- A nyomozó kö- egekben eddig ®z a felfogás ída-» kuAt kh hogy az albérlő diák valószínűleg erőszakot akart elkövetni Grofisnén, majd ennek ellenkezésén feldühödve megölte az asszonyt s min^ egyetlen szemtanút, a kislányt is­ELLENŐRZŐI VIZSGÁLAT Á KOLOZS­VÁRI PREFEKT URÁN. A szamosi kináiHyi hcí’yitaTilóság megbízásából dr. Ioe Gherman köstgazgátásii főfelügyelő aiz efomult bét há­rom napján vizsgálatot tnrtobt a kolozsvári prefekturán. A 'viizsgálpit megiáülapitásíii síze- rin4 a ko'lozs'váni prefektxrra rendid váll ened- meiiiyes tevékenységet fejtett ki. Parisban két rabló egymillió lejt rabolt cl két banktisztviselőtől- Parisból jelen­tik, hogy a két rabló tegnap város köze­lében megtámadott egy gépkocsit, amelyen két banktisztviselő egymillió lejt vitt a francia főváros egyik kerületébe. A jelen­tések szerint két felfegyverzext fiatalem­ber ugrott fel a pénzszállító gépkocsira és fegyverrel a kezükben kényszerítet'ék a tisztviselőket, hogy a pénzt adják át. Az egyik megpróbált elten áll ani, de a rablók lelőtték őket és azuitán a pénzzel együtt nyomtatonui elmenekültek, . Árverés a rendőrségen. A kolozsvári rendőrprefektura vezetősége közli, hogy január 4-én este 17 órakor a rendórpre­fektura Marechal Foch utea 42. szám alat­ti épületében árverés alá bocsátja a kö­vetkező használ* gépjármüveket: „Wildes News“ márkájú autocar 40.000 lej kikiál­tási árban, egy Chevrolet gyártmányú túrakocsi, 5000 l<aj kikiáltási árban, egy Charolea Cotorkerékpárt 6000 tej kikiál­tási árban cs 3 drb. kerékpárt $oo lej ki* kiállási árban. Árverési f elétetek et a kvesztura titkári hivailalában lehet meg­tudni. Amennyiben a január 4-iki árverés eredménytelen lenne, úgy január xo-én uj árverést tartanak. KÉSZÜL A VILÁG LEGGYORSABB TOiR- PEDÖNASZÁDJA. Londonból jelentik: Amint az Ewen.ing Standard jelenítő, Londonban most áll építés a lelt. a világ leggyorsabb h Tpedóciiais'zádja. A lap értesülése szériát, egy francia torpedómüszád- típust liötkéletesit a k-ndoim hadihajógyár. Ezeknek a torpedó- bajóknB'k hiatósaígiaina 650 :lenged miérföld (1200 kilométer) és sebessége 45 csomó (>löbb, mint 83 óra-kilométer). Előnye, hogy építési; köWkége csaipámi tizedannyi, mfkKt egyr modem toTpedórombolóé. Az uj angol tor- pedónaszád még ezt ai bajótipust is- luiszár1- myalja nrajd gyorsa,ságba n. ' TESGHENBÉN LELŐTTEK KÉT LEN­GYEL RENDŐRÜGYNÖKÖT. Vareóból je- 'tentóik: A nemrégiben Lengyelországihoz csa-. to’t Te seben a r tóm á ny FreásiLdt városá­ban, két rend őr ügynök gyilkos meikbytet ál­dozata) lett. Az eddig még ismeretlen ménén v lök a nyílt utcán kézigránátot dobtak a rend­őrökre. A lengyel snj'ó feltevése size telt a merénylők csehek. SZTRÁJKMOZGALOMRA .ADTAK KI FELHÍVÁST A PALESZTINA! ARAB VE­ZETŐK. Jeruzsálemből jelentik: A legfelsőbb arab bizottság Palesztina összes nagyobb vá­roséiban ntyikiilkozatokaA függc&z-íielett ki az utcákon,, melyiben általános sztrájkra hívja fel az a.rab lakosságo-. A színájkimoz'gá'lom- •niali az arab bizottságn legutóbbi angol 'end. 5zaíbláJyok elllen akar tiltakozná. A mozga­lomról érkező jelentések szerúnx öj sztrájk egyelőre niég tz.órváavca jel^vtőságü, rCIörze meg FERTŐZÉST, yécíekezzert a nálhd, htilés, náthaíáz és hörghurut e n, kérjen mindig PASZTILLÁT eredeti •dobozban! THOMAS MANNT TAGJÁVÁ VÁLASZ­TOTTA AZ AMERIKAI MŰVÉSZETI ES IRODALMI AKADÉMIA. Nowyonkból jelen- ük, hogy I honia.v Manci!, a Nobel-di jvs né­met írót az amerikai lrodalíin, és Művészeti Akadémia tagjának vákiNz’oMa be, TEMPLOMOT ÉPÍTENEK A TEMESVÁRI UNITÁRIUSOK. Temesváriról je’enlík: l'e- niesvárou ;t nyár végén alakult meg tv. ön- ai'ó uniter ins egyháiz, amelyirck te-Iké'-rze Nagy Zoltán temesvári é? araidi un láriu-ok Ír,ki <tlctén<4{ íejieszté.se érdekébow eüsnie, s. ie méVó tevékenységet fejt ki.‘Az unitáriu­sok listen tiszteleteiket egyelőbe a vendégsz* re- tö evangélikusok teni;>!z>rnál,*on tartják meg. Mozgalom ándult meg dbbin az irányibaifr. hogy maguknak saját templomot emeljenek. Vargha Béla kolozsvári püspök beadteruiyol fondult Temes-vár város vezetőségéhez, amelytől a templom számára teiltet kért. A püspök beadványát az ii* nme pék után küldött, ség ívűóizj Beran Coriolaai főpolgármesterhez, egyidejűleg pedig a 'áinwííi királyi helytar­tóságtól engedélyt kérnek, hogy templom­éin Lés céljaira 10. 20 és 50 leje^ tégla jegye­ket bocsássannlk ki. * Nagy szilveszteri esdély a Cluj» Iparoj Egylet összes helyiségében P. Unirii 2’. szám aláír, melyre ezúton hívja meg b tagjait és azok vendégeit a Rendezőség. Ma a ROYAL Slágermozgóban általános közkívánatra Jeanette Mac Donald és Nelson Eddy-vel « Dupla műsorban Boris Karloff Lórinczg Cs társa partteKczöü aj parkett lerakását és javításokat, gyaluiásekat jutányos árban vállalnak. Iroda: Strada íalia Mania No. 2. tetet hogy Lennart Bemadotte, a svéd király unokája, közönséges polgárként, mint újság­író és fotográfus keresi meg *7 kenyerét. Bernadotie herceg polgárlányt vett felesé­gül, lemondott összes előjogáról és vagyo­náról. Hogy élf — kérdezte tőle a napokban egy újságíró kollegája. Az exherceg igy vá­laszolt: ,,Pontosan olyan jól és derűsen, mint minden egészséges, modern ember egy egészséges, modern társadalomban“; hogy Corrigan Douglas, Hughes pilóta kí­sérője aki annakidején vHágkörüli utat lett meg az ameri ka.{ repülő-m idiom ossal, leg­utóbb a-zal rémitette meg a repüiővilágot, hogy egy ócska, régi gépen repült Kalifor­niába. Corrigan gépét repülő-koporsónak ne­vezik Amerikában; hagy Herczeg Ferenc Kék rókájának Za- rah Leander játsza a női főszerepét; hogy Carmela Magdolna, a kii'ünő táncos­nő, igen tehetséges köhönö is. Most mutat­kozik be egy verskötettel, Időjárás jBucurestiböl jelentik: Emelkedő légnyomás és gyenge északi, észak- nyugati, majd délkeletire forduló szél mellett éjjelenként erős —20 fokig ter­jedhető fagy és nappal lényegesen eny­hébb idő várható. Bucurestiben vasár­nap délben a hőmérséklet —3 fok volt. A Nobeldijas Koges* Martin du Gard: 4 Tfiihassii család Ez a könyv valóságos enciklopédiája az emberábrázoló művészetnek. A hét kötet 900 oldalon, fűzve 363, gyönyörű vászon­kötésben 4SÓ lej az Ellenzék könyvosztá­lyában, Cluj—Kolozsvár, Piaţa Unirii. Vi­dékre utánvéttel küldjük. Kérje a díjtalan nagy. könyvjegyzéket,

Next

/
Oldalképek
Tartalom