Ellenzék, 1938. december (59. évfolyam, 274-299. szám)

1938-12-01 / 274. szám

ÁRA 3 LIE! Szerkesztősé«: és kiadóhivatal* Cluj, Oi ei Moţilor 4. Tctefon: 11—09. Nyomda: Str. I. G Duc* No. 8 Fiókkiadó ii ivat al és kőnyvöSzíály; P. Unirii 9. Telefon 1199 ALAPÍTOTTA BARTH A MIKLÓS Felelős szerkesztő és igazgató 1 DR. GROSS LÁSZLÓ Kiadó tulajdonos: PALLAS R. TV: Törvényszéki bjsbrornozüi szám: 39. (Dos. US/g 1938. Trb. Cluj.) Előfizetési ár<sk: havonta negyedévre 240, félévre 480 egész évre 960 kj» IJX ÉVFOLYAM, 274. SZÁM. CSÜTÖRTÖK CLUJ, 19 38 DECEMBER 1. Őfelsége külföldi utjának jelentőségét méltatja a világsajtó Ward Price nagy cikke u Daily Maiiban. -* Ralea miniszter nyilatkozott a céh-rendszerről PRÁGA, november 30. (Rador,) Az egész cseh sajtó hosszasan foglalkozik Károly király utjának eredményeivel. A Narodny Lisfty hangoztatja, hogy a külföldi lapok, még a baloldaliak is elismerték, hogy Romániának királya személyében, Európa egyik legnagyobb vezetőembere és legtehetségesebb dip* iomatája áll az élén. Románia politikája királyának útja nyo- mán újabb diplomáciai sikert ért el és nagy mértékben megerősítenie Románia határait. A Prager Tageblatt rámutat ar* ra, hogy uralkodójának közvetlen veze­tése alatt Románia a politikai habozás pil- ianatait kiküszöbölte. Mint Londonból jelenők, a Daily Mail mai számában Ward Pri­ce, a tap Bucurestiben tartózkodó íő- munkatársa, beszámol Őfelsége Károly király fogadtatásáról. Price többek között megállapítja, hogy j Románia ma nagyhatalom és a román j nép tekintélye annyira megnövekedett, hogy az összes államok elismerik: Ro­mánia a legfontosabb keleteurópai or­szág. Párisi jelentés szerint Ticeanu sajtó és propagandaügyi államtitkár hétfőn este Bucureşti be utazott. Ralea miniszter irtfervjuja a ,,Tribu- na“*nak a céh-rendszerről RÓMA,, november 30. (Rador.) Ro­mánia életre'hivja a céh'él etet és fefezaba- d.tja magát a demo=liberálís rétegeződés minden megnyilvánulása alól cím alatt a Tribuna első oldalán négyhasábos cikk“ ben in terv jut közöl Ralea minisztertől, aki Franco Trandafilonak, a lap Bucu- restibe küldött tudósitójának nyilatko* zott. Hosszú bevezetés után, amelyben is­mereti az alapvető változásokat, amiket a februári alkotmány hozott a politikai, társadalmi és gazdasági életben s miután azt állítja, hogy Romániában máig nem ismert ütemben dolgoznak, Trandafilo Ralea miniszter személyiségét mutatja be. Ralea egyike a legfiatalabb miniszterek’ nek, akik Romániában működtek, az ala­pos alkotások eszméi serkentik, mély teo* retíkus felkészültsége van, tökéletesen is­meri más államok társadalmi, berendez* kedését. Raieta miután azt állítja, hogy *z uj alkotmány átfogó, hozzáteszi, hogy ón­nak alapján a korpórarizmus áll. Ami őt illeti, igyekezett a román munkástöme­gek érdekeit a céh-elvekkel összhangba hozni, olyan munkarend bevezetésével és olyan törvénykezéssel, amdîy az összes : román dolgozóosztályokat véglegesen és harmonikusan beleilleszti a céh-kategó­riákba. A rendszeresítő munkából más minisztériumok is kiveszik részüket és az összes szakfogladkozásokat jól meghatá­rozott korporációkba tömörítik. Ezen rendszer irányvonalainak megállapítása és a döntőbíráskodás és egységesítés elérése céljából, az uj alkotmánynak megfelelően, jó lenne politikai jellegű felettes szervet létesíteni, ami a nemzet olyan értelmiségi •illőségeiből állana, akik munkájuk és -xetik fontán lennének hivatva rend* szabályozni és fegyelmezni az egész ro­mán. életet. Hogy a Ralea által társidal* mi téren kifejtett munkásságot jellemezze, a cikkíró emlékeztet a „Munka és jókedv­szervezet“ megalakítására, a munkás“ PÁRIS, november 30. A francia ÁLaíÜános Munkáss/.óve'.ség által elrendelt egynapos tiltakozó sztrájk ma reggel megkezdődöd. Még nem ér­keztek be pontos adatok a sztrájk tér je- dtemérőL Daladier minisz erelnök azon­ban már előzőleg -zigoru intézkedéseket tett -a munkabeszüntetés kiterjedése ellen a közalkalmazottaltra <s. Ennek megelő­zésére a francia kormány közölte, hogy a köz alkalmazóLakat katonai szolgálatra hivja be. Az Általános Munkásszuvetség ezzel szemben nyílt levelet intézett a mi írisz terefnök böz és hangoztatja, hogy a sztrájk kizárólag Reynaud pénzügyrm- nisz'ennek a munkásokat arányfa.-anul súlyosan érintő tervei ellen irányul s a tiltakozó mukabeszünletésnek sem forra­dalmi, sem politikai jellege nincs. A köz­vélemény nagy feszü "Seggei várja, bogy a kormáqiy szigorú tilalma ellenére, lészt- vesznek-e tisztviselők is a m un ka beszúr.- élésben. FeTünt, hogy ;n francia tanítók országos szervezné már előzőleg elhatá­rozta, begy résztvesz a sztrájkban s ezen az elhatározásán a tegnapi kormányin­Â gyilkosok BUCUREŞTI, november 30. Soef«neşcu*Goanga egyetemi rektor és kísérője, Enache Gruia ellen elkövetett merényiét után megindított széleskörű és erélyes nyomozás — amint a Rador táv­irati iroda jelenti — máris több komoly nyomra vezetett, ugyannyira, hogy a gyilkos merénylő személyazonossága ismertnek mond­ható. A nyomozás érdekében a rendőri ható­ságok a merénylők neveit és személyiéirá­kirándulásokra, a munkás-egyetemre, könyvtárakra és végű! a munkáslakások létrehozására. Ralea végül udvarias sza­vakkal fejezte ki rokonszenvét az olasz nép iránt, amelyhez a román népet any- nyi kötelék fűzi és amel}rek szorosabbá” tételét ő és az összes románok óhajtják. több műnk átszervez őt, köztük a postai és távírdái női szakmunkások szervezete el határozni, hölgy semlegességet tanúsít. A kcirmány bírói eljárást indított a vasúti tisztviselők szövetségének vezetői ellen, akik körlevélben, sztrájkra hívták föl az alkalmazó lakat. A hivatalos lap tegnapi szárna közli Daüadier miniszterelnöknek a köztársasá­ga elnökhöz intézett jelentését, melyben megindokolja a közszolgáid« alkalmazot­tak mozgósi1 ásóra) vonatkozó rendeletet. A jelentés hangoztatja, hogy a kormány szigorúan fogja alkalmazni az állumcl- lenes izgatásai» vonatkozó törvényt. A moslani izgatás ugyanis meg akarja za­varni Franciaország be sö rendjét és ve­szedelmes befolyást igyekszik gyakorolni az ország külpolitikájára' is. A közalkat- mazieiţtak mozgósítási rendelőe különben nein ál’J precedens nélkül. Briand, mint miniszterelnök, imár egyizben ebhez a ! fegyverhez folyamodott, melyet első esel- I ben Magyarországon alkalmaztak az I 1908-0« vasutas-sz1 rá jk alkalmával. nyomában vannak sác egyelőre nem közölhetik a nyilvános­sággal. Annyi azonban bizonyos, hogy az elmúlt 24 óra alatt folytatott nyo­mozás meglepő és uj felfedezésekhez vezetett. Ezeknek során Cernautiban letartóztat­ták Nicolae Fagadaru kolozsvári ügyvé* det, akit nemrégiben ítéltek el három év­re. Fagadaru Tamás Vasíle álnévre kill* litott okmányokkal érkezett Kolozsvárról Cernautiba és kofferében letartóztatása pillanatában 8 drb. gyujtóbombác, 2 gránátot, vs»Ja­1 A sztrájkhelyzet PARIS, november 30. Francaországban ma reggel megkezdődtek 0 sztrájkok. A kor­mány szé'fes arányú óK'imtézked'óseket lép­tetett életibe azért, hogy a veszedelmes ősz-, szetiizéseket dlíkeaüljc. A kőzitisatváselőkmek a szl:"ájHimoEgálomból való kivonása érdekü- I Len u> kormány a közalkalmazottak nagy ré- I szét katonai szolgálatra hivtsa be, egyben (pe­dig körrendeletét intézett az összes megyei prefektusokhoz és felhívta rt 'figyelmet arra, hogy a &zoligáJlaittébeire nem jelentkező köz- eiikatlimazottakról kimutatást késritsenek és terjesszék fel a1 kormányhoz;, további kntéz- kedás végett. Franciaország nagyobb váro­sainak utcáin katonai járőrök cirkálnak és katonaság szállta meg ei nagyobb gyárválla - Iáitok, üntézThlnyek épületeit is. A ma rebeli lapok megjelenítek ugyan, de a déli időpon­tokban me."je1 enő újságok nyomdászai le­állították u munkát. A lapok vagy egyáltalán nem, vagy eg tűzön liecsökkenbett oldaiszám- rual jelennek meg. PÁRIS, november 30. A Maiin jelenti, hogy a párisi sajtószindikáitus egyik határo­zatában megáMiapiitjoi, hogy bár a legtelje­sebb jóhiszeműséggel A? lojalitással nlikalf- lívaízlák mindig velük szemben, a kollektiv szerződéseket, a ipárisí sajtó minden erőfeszí­tése elOerré:« a, munkásszervezetek sztrájkot hirdettek ai sajtóra is. Ilyen körülmények között a szindikátus felhívja a nyomdász- szervezetek vezetőit azokra a következmé­nyekre. amelyeket egy riyett meggondolat­lan cselekedet maga ütőin1 vonhat. A párisi s«jtó műszaki bizottsága ugyancsak felhívja figyelmét a sztrájk ollóknak urna, hogy a nnin- ka beszüntetése magától értetődően ez ősz- szes lórvénybetű lévő kollektiv szerződések hatálytalanítását, másrészről m:nda zoní nmn- ketársak felfüggesztését jelenti, akik nem veszik fel a munkát. Természetesen ez maga után vonja a szerződésszegés összes követ­kezményeit. Dimitrov Parisban RÓMA, november 30. Az olasz sajtó nagy figyelmet szentel a franciaországi sztrájknak. Egyik római lap szerint Di miiTov. ni kommunista in ernacionalé ve­zetője Moszkvából Parisba érkezett. A „Giornale TI tana“ megáüapi'ja. hogy a francia kommunisták v a sf egy elemmel 'engedő mpskednek Sztálinnak. A Lavoro Fascista; szerint, a sztrájk csak egyik ré­sze azoknak a nehézségeknek, melyeket Dalndicrnek le kell győznie ahhoz, hogy Franciaország szabad mozgását az euró pai béke érdekében visszanyerje. Az olasz sajtó álltalábain Moszkva kezét látja a pa­ris i sz trá jkmok ga lom ba n. a hatóságok I mmt több Bickfcrd-féle robbanószert és gyujtózsinort találtak. Fagadaru vallomása során elmondotta, amit különben a vizsgálat is igazolt, hogy j a terroristák rendszeresen gyakorolták magukat a merényletek elkövetésében és a pokolgép szerkesztésében. A tegnapi nap folyamán a rendőrség és a csendőrség a katonai ügyészséggel kar­öltve széleskörű nyomozást folytatott az ügyben szerepet játszó összes cinkosok felfedezésére. (Cikkünk folytatása az utolsó oldalon) 3BBJ9H FpaneiaeFSzágban megkezdődött az egynapos nagy tiltakozó sztrájk Az olasz sajtó moszkvai befolyásnak tulajdonítja a francia sztrájkot. — BaZadier miniszterelnök szigorú intézkedések — A közalkalmazottakat katonai szol» gáláiban levőknek tekintik tézkedésok után sem változtatod. Viszont Sfefonescii-Goanga egyetemi rektor elmoMMa a revolvers merely Isi történetet

Next

/
Oldalképek
Tartalom