Ellenzék, 1938. november (59. évfolyam, 249-273. szám)

1938-11-01 / 249. szám

I ÂRA3>im 1 äüO } .Irö ^ zi Szerkesztő o ég és kiadóhivatal: Cluj, Cslca Moţilor 4. Telefon: 11—09. Nyomda: Str. I. G Duoí No. 8. Fiókkiadóhivatal és könyvosztály; P. Unirii 9, Telefon 1199 ALAPÍTOTTA BARTHA MIKLÓS Felelős szerkesztő és igazgató t DK. GROIS LÁSZLÓ Kiadótulajdonos: PALLAS R. TL: Törvényszéki lajstromozási szám: 39. (Dos.. 886/]* 1938. Trib. Cluj.) Előfizetési áfáik: havonta So. negyedévre 240, félévxe 480 egész évre 960 lej* IX ÉVFOLYAM, 249. SZÁM. HSBSB9B8SS3SS KEDD CLUJ 1938 NOVEMBER 1. tiSzerdân III össze Becsben i a magyar—csehszlovák Viladoniomrosaga Német részről Ribbentrop báró, olasz részről Ciano gróf lesznek a döntőbírók. — A hét végére döntés várható. — A római olasz—német megegyezés »rDCSisasnbes'laio béketervei érdekében elhalasztotta az új angol hadfelszerelési minisztérium megszervezéséi A Magyarország és Csehszlovákia közötti uj határ kijelölésének kér'dé- di)3 seben ezen a héten minden valósziniiség szerint megtörténik a döntés. Ná­lam metország és Olaszország az érdekeltek részéröl hozzájuk érkezett kérésnek !3írr megfelelöleg, elfogadták a döntőbírói szerepet s ezt az elhatározásukat teg- ţsrt nap tudatták mind a budapesti, mind a prágai kormánnyal. Budapesten, az oíii utolsó távirat szerint, Da-Vinci olasz követ és Werkmeister német ügyvivő £ó>í közölték Kánya külügyminiszterrel, hogy kormányuk a döntőbiríáskodást >íí3 elfogadja azzal a természetes kikötéssel, hogy az érdekelt felek föltétlenül éla alávetik magukat a döntőbíróság; határozatnak. Magyarország a maga részé­ről még tegnap elküldte válaszát, hogy ezt a föltételt elfogadja. Prágából erjcező hir szerint a csehszlovák kormány hasonló értelemben válaszolt a né- 3rtt met és olasz kormányoknak. A magyar és csehszlovák részről adott válaszok beérkezése után Berlin és Róma gyorsan megteszi a lépéseket a döntőbiró- ?K2 sági eljárás gyors megindítására. Valószínűnek látszik, hogy Németország részéről Ribbentrop külügyminiszter, Olaszország részéről Ciano külügymi­niszter még szerdán összeülnek Bécsben a döntőbíráskodás megkezdésére. Beavatott körök szerint, ma már biztosra vehető, hogy a hét végére meg­történik a döntés is a Magyarország és Csehszlovákia közötti vitás kérdés­ben. A katonai átadás módozatait, a Prága és Budapest közötti utolsó jegy­zéknek megfelelően, a két ország katonai szakértői vitatják meg. Erre vo­natkozólag szintén megállapodás jött létre, melynek alapján ma Pozsonyban magyar részről vitéz Solymosi László ezredes, prágai katonai attasé, cseh­szlovák részről Viest tábornok vezetése alatt bizottság ül össze a kérdés m megtárgyalására. ;9 Gyors megoldás a „danavöigyi béke érdekében“ A döntőbírósági megoldás külpolitikai | öd körökben is általános helyesléssel találko- 1 dis zik. Az érdekeltek közül, budapesti jelen- Aj tés szerint, ott a legnagyobb bizalommal :-jn néznek a döntőbiráskedás elé. Amint egy, . £ a Rador közvetítésében alább közölt ró- :m mai táviratunk megállapítja, a római olasz — —német megegyezés is a Magyarország és iD‘ 'Csehszlovákia közötti viszály gyors meg- -io oldására törekedik „a dunavölgyi béke érdekében“. Berlin és Róma ezzel a meg­lő oldással kapcsolatban „teljes roí onszen- vüknek és szolidaritásuknak adtak kifeje­zést Magyarország érdekeivel' szemben és jóindulattal méltányolták a csehszlovák kormány erőfeszítéseit az uj Csehszlová­kia fölépítése érdekében“. Magyar részről, amint Bethlen István gróf a milánói „Corriera doki Sera“-nak adott nyilatko­zatában kijelenti, meg vannak győződve, hogy az olasz—német döntőbíráskodást ugyanazok az elvek fogják vezetni, ame­lyek a szudéta-német kérdés elintézésében is sikerrel érvényesültek. Külföldi lapok kombinációi tovább folynak Ribbentrop német külügyminiszter római tárgyalásai­val kapcsolatban, ahol nyilvánvalóan dön­töttek a Magyarország és Csehszlovákia közötti döntőbiráskodás valószinü ered­ménye felől is. E kombinációk szerint Né­metország érvényesítette volna eddig is­mert álláspontját a kárpátaljai kérdésben, amivel szemben viszont Olaszország 1 magyarok érdekében a Csehszlovákia és Magyarország között vitás nagyobb váró» sok, Kassa, Ungvár, Munkács és Nyitri átadását: biztosította volna Magyarország« nak. Mindez azonban csak kombinációi amelyre illetékes részről elhangzott kijei leütések sem Rómából, sem Berlinből nem 1 jogosítják föl! a kérdéses lapokat. Kárpát- aljára vonatkozólag azonban továbbra is bizonyos megmozdulások állapíthatók meg diplomáciai és pockai téren. Varsóban tovább szorgalmazzák a kérdésnek Len­gyelország kivánságai értelmében való megoldását. Bcl'grádban viszont éppen tegnap kentek föl egy kárpátaljai ortodox érseket a ruszin egyház vezetőjévé. Az uj egyházfő, Vladimir Raicsi érsek fölavatását a belgrádi görögkeleti érsek, mint a szerb egyház pátriárkája végezte. Belgrádi jelen­tés szerint ugyanis az ő hatásköre alá tar­tozik a rutén egyház, mely egymilliókét­százezer ortodox hivőt foglal kereteibe. Tervek az európai béke megszer­vezésére Angliában várják Chamberlain minisz­terelnök holnap tartandó beszédét, mely­ben előreláthatólag körvonalazni fogja az angol külpolitikának béke-szervező ter­veit. Ennek érdekében Chamberlain elha­lasztotta az uj angol hadfélszerelésülgyi mi­nisztérium megszervezését is, amit pedig a kormány két olyan befolyásos tagja, mint Sir Sámuel Hoare belügyminiszter és Hore-BeÜsha hadügyminiszter, valamint a kormánypárt egy jelentős része erélyesen követelnek. Ennek a minisztériumnak ugyanis diktatórikus jogai lennének az an­gol ipar irányításában és a hadfelszerelési szükségletek szerint ellentmondás nélkül irányíthatná az egész brit ipari termelést. Az ipari mozgósításra, aminek jelszavát utolsó napokban mind francia, mind angol illetékes egyéniségek részéről gyakran le­hetett hallani, ez lenne Angliában az első döntő lépés. Chamberlain azonban, min­den jel szerint, egyelőre visszariad ettől és döntését fönntartja arra az esetre, ha a bé­ke megszervezése érdekében rövidesen megindítandó külpolitikai akciója nem vezetne sikerre. .Valószínűnek látszik, hogy Ribbentrop római tárgyalásain is sok szó esett erről' a kérdésről. A Róma— Berlin tengely hatalmai, hir szerint, köl­csönös megnemtámadási szerződést, fognak fölajánlani a demokratikus hatalmaknak, amivel szemben azonban az ipari mozgósí­tás terveinek elejtését kivánják. A béke megszervezése érdekében indítandó tár­gyalásokat kedvezően befolyásolja, londo­ni, berlini C9 római vélemény szerint, Da- ladier francia miniszterelnöknek a radiká­lis párt marseillei kongresszusán tartott beszéde is. A francia koriAány^atínögö^- te álló radikális párt a kongresszus hatá­rozatai szerint kétségtelenül szakított a francia kommunista párttal, mely a Róma —Berlin tengely hatalmaival való békés megállapodás engesztelhetetlen ellenfele. Viszont az a német kívánság, hogy Paris fölmondja a Moszkvával fönnálló paktu- máo is, aJ'igha valósul meg, mert mmd a radikális párt határozatai, mind Bonnet külügyminiszternek ezzel kapcsolatban tett kijelentései hangoztatják, hogy ezen a téren változást egyelőre nem lehet várni. A római olasz-német megegyezés három pontja RÓMA, október 311 (Rador.) Az olasz sajtó élénken kom­mentálja Ribbentrop német nagykövet rámái tárgyalásainak eredményeit. A Voce dTtaliában Vitltbirio Gayda vázolja Róma Berlinnel egyező magatartását a cseh—magyar kérdéssel kapcsolatban. E szerint nz olasz és német államférfiak a Venezia)-palotában tartott megbeszéléseik során a következő álláspontokat szögez, ték le: 1. Berlin és Róma azon a véleményen van, hogy a magyar—lengyel—cseh vi­szályt a leggyorsabb időn beiül meg kell oldani Csehszlovákia és a dunavölgyi béke érdekében. 2. Berlin és Róma teljes rokonszenvé- nek és szolidaritásának ad kifejezést Ma» gyarország érdekeivel szemben. 3. Berlin és Róma a legnagyobb jó­indulattal méltányolja a csehszlovák kor­mány erőfeszítéseit, amelyet az uj Cseh­szlovákia felépítéséért kifejt. Olaszország és 'Németország együttműködést kíván megteremteni a berlin—római tengely céljainak megfelelően és a dunavölgyi államok j ól felf a,g ott érdekében. A Mussolini—Ribbentrop megbeszélé­sek további eredményeként az olasz sajtó híradásai szerint, a következő pontokat szögezték le: a Harmadik Birodalom és Olaszország hajtandó együttműködni a nyugati nagyhatalmakkal. Berlin és Róma úgy véli, hogy az a belső fejlődés, amelyen a müncheni tanácskozás után Franciaország és Anglai átment, feljogo­sít némi optimizmusra. Ezt az érzést nagyban megerősítette Daladicr francia miniszterelnök beszéde. Németország és Olaszország fenntart­ják azt az álláspontjukat, hogg a spa­nyol kérdést csak Franco tábornok vég­ső győzelmével lehet megoldani. Mind­két állam tehát ellene von minden olyan közbelépésnek, amely késlelteti a spanyol nemzeti csapatok győzelmét. A fegyverkezés kérdésében Olaszország és Németország Francia orszá ggal és Angliával egyetértésben hajlandó a fegy­verkezés korlátozására induló tárgyalá­sokra, olyan alapon-., amelyeket az összes érdekelt országok elfogadhatnak. A háború vagy a béke szolgálatában álljon a gazdasági élet? LONDON, október 31. A vasárnap megjelent; angol lapok szerint Chamber­lain uj erőfeszítésre készül a világbéke ér­dekében. Ezzel meg akarja előzni az uj szállitásügyi minisztérium létesítéséről s az országnak nagyfokú fegyverkezésen ala­puló politikában való elkötelezéséről szó­ló határozatokat, melyeknek szerinte ve­szélyes következményei lehetnek az angol gazdasági életre. PÁRIS, október 31. A francia lapokat még mindig élénken foglalkoztatja a mar­seillei radikálszociálista nagygyűlés. A kon­gresszusról szólva a „Jour“ többek kö­zött ezeket irja: „A radikálszocialista nagygyűlés eltemette a népfrontot. Most minden remény megengedett“. Az „Oeuv­re“ igy ir: „Daladier igazi vezetőnek mu­tatkozik. Csak az van hátra még, nut fog tenni holnaptól kezdve. Megkísérli vájjon minden francia alávetését egy „háborús gazdálkodásának, melyet egy időre bát­ran el kell fogadnunk?“ PÁRIS, október 31. A Havas-ügynök­ség jelenti: Franciaországi jói értesült kö­rök egyáltalán nem gondolnak gyarmati területek Németországnak történő áten­gedésére. Illetékes francia körökben kije­lentik, hogy a francia gyarmatok bizton­sági zónát képeznek, háború idején pedig emberanyag- és élelmiszertartalékot jelen­tenek. Dl*. Dragomir Silviu kisebbségi főkormánybiztos Kolozsváron KOLOZSVÁR, október 31. Dr. Dragomir Silviu kisebbségi fökormány- biztos két nap óta Kolozsváron tartózkodik. Az Ellenzék munkatársának al­kalma volt beszélgetést folytatni a főkormánybiztossal. Dr. Dragomir Sil­viu elmondta, hogy mostani kolozsvári tartózkodása magánjellegű, mert csa­ládjának látogatására érkezett haza. Ä fökormánybiztcsság működéséről mosolyogva jelentette ki, bogy „most már teljes erővel folyik a munka és szakértőkből álló tisztviselői kar tanulmányozza a kormánybiztossághoz be­nyújtott kéréseket. Dr. Dragomir Silviu holnap utazij; vissza Bucurestibe. Tíf etanşa miniszter is vésziveti a nagy­szebeni román sajtókcagressztsson NAGYSZEBEN, október 31. Vasárnap tartották meg Nagyszebenben a román vidéki sajtófederáció 7-ik kongresszusát A résztvevők hatalmas ko­szorút helyeztek el a hősök emlékművére. A kongresszuson megjelent Ti- teanu sajtó- és propagandaügyi államtitkár is, aki nagy beszédet mondott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom