Ellenzék, 1938. november (59. évfolyam, 249-273. szám)

1938-11-01 / 249. szám

ELLENZŐK 1 fJ 3 H novo in h e r I. MA 57 ÉVE 1881 október 31 én enyhe az időjárás. I fecskék mé(j itt vannak, meri a ki- kőttőtl második nemzedék még nem kés: a: utalásra. Mór idöjái'éisjeanté?, sőt jirognózis jelenik nicy lobunkban rendszeresen. Sok érdekes túrt o nto- hulind:. Becsben uz ol os: înrobii pór (Lnibcrto és Margit) lálogabüsa folyik nagy ünneplés közt. fisuk (í mglbauer hereeyérsek tóoolléte éa Vohkán és kai rínál viszonyú mi'Ul) zuvor ') moz­zanat. Kairóban izgatott a hen/zet. zen­düléstől félnek. Oroszország, mely bu­dist,re fejében Örményország egy ré­szét kuphi, most 24 millió tárol: fontot követel u poriéitól a budi foglyok ehá- téisu és az orosz kereskedők kárpótlása fejében. Izgalmas válasznísck folytuk le Kémetországban, főleg Berlinben, ahol Bismarck mindenáron a linladó- péirtink megbuktatására törekedett: a világhírű Virchow lavór eben maga Stöcker udvari lelkész léped de hiába, valamennyi szabadelvű és szo­cialista jelölt győzőit. A franciák S'dissicr tábornok vezérletével fényes győzelmet arattak a tuniszi felkelőkön; de a Ferry-kormány már nem szaba­dul a bukástól; úgy látszik, hogy (éré­in/ elnök Gambettünak fogja ielajánia- ni a kormányalakítást, akit c kamara ép ezen a napon választott meg tlnök- nek. Az Eafrát-vasut építési engedélyét még mindig nem kapta meg Stroms’ berg német érdekeltsége. Szerbia ki­rálysággá kinyilvánítása küszöbön áll. A magyar delegáció Becsben megala­kult Bánffg Miklós gr. tárnokmester korelnökletével, elnöknek Magnóid La­jos bíborost, volt crdéhji püspököt, Hegedűs Sándort egyik jegyzőnek vá­laszt ották meg. Nagy izgalmat kelt, hogy Edelsheim Ggaiag JA pót gr., bu­dapesti hadtestparancsnok párbajban golyót kapott a mellébe és a hires Tyroch katonai sebészt, majd id. Ko­rányi frigyest kclle.it ágyéihoz hívni. Az első hir szerint Szapary László gr., altábornagy lőtte meg és a párbaj oka az veit, hogy a hadtestparancsnok fe­leségét, egy volt bécsi énekesnő1, bár a király a lóversenypáholyában tünte­tőleg meglátogatta, nem akarta befo­gadni a budapesti arisztokrácia. („A király udvarképessé tehet, de nem sza­lonképessé.“ ) De kisült, hogy ez a pisztolypárbaj már előzőleg megvolt és Szapúry sebesült meg ezúttal, Máviássy János altábornagy volt az ellenfél, aki a hadgyakorlaton került ellenfélbe fe­lettesével. Sokat írnak a lapok a várpa­lotai rablógyilkosságról: Hoster Eülöp óriás termetű vándorló legény fejsze­csapásokkal megölte Gold korcsmáros négytagú családját és cselédleányát. Mély részvétet keltett Bethlen István gr. bécsi halálának hire; Erdély .,leg­tehetségesebb“ , de legladózkodóbb arisztokratáján a hires Billroth tanár hiába hajtott végre miiiétel, Jósika Andor br. kezdeményezésére Teleky Géza gr. elnökletével kopász-falkatár­. sulat alakult Gyéres-szt.-királyon, mely nemsokára nyúl és róka után szarvast fog hajtani az Eszterházy falka jóvol­tából. özv. Sámi Lászlómé köszönetét mond a nemrég megliait ura nevére tett nagyméretű alapítványt. A szín­házban páratlan ünnepléssel búcsúztat­ták el Pálmai Ilkát, a Sárga csikó elő­adásán. Feltűnt, hogy a színtársulat vacsoráján, amelyen Szenlgyörgyi, Krasznai, Tolnai Andor mondottak be­szédeket, az igazgatóság és több első­rendű tag nem jelent meg; lapunk ha­bozás nélkül felsorolja őket név szerint. Pálmai helyére Krecsányi Saroltát sze­retnék ide szerződtetni. ,.Afganisztán Vártárí‘ hires szamosujoári naptárára ezúttal is előfizetést hirdet Marusán (Törös) Tivadar szerkesztő. A legújabb statisztika szerint a zsidó': száma csak 6.824.240 volna. Oroszországban ] má­lló 600 ezer, a monarchiában 1 millió 100 ezer, Porosz-Lengyelországban 780 ezer, 'Németországban .',10 ezer, e-z USA-ban 308 ezer, Spanyolországban alig 1 ezer élne az adatok szerint. FÉNYKÉPALBUMOK már 28 lejtől kezdve, a legkülönbözőbb árban és választékban, az ELLENZÉK könyvosztályában, ciuj, Piats Liairii kaphatók! " - - * v 2 Közérdekű kérdésekkel foglalkozott a kolozsvári Háztulajdonosok Szövetsége Határozat a kéményseprő ügyben. — Köteles-e sepertetnl a városi köztisztasági üzem a gyalogjárót? KOLOZSVÁR, október 31. • A kolozsvári Háztulajdonosok Szövet, ségóivek válnszlmiánva dr. Losma loan közjegyző elnöklete adat!) a napokban né­pes vákiszlmányi ülést tartott’, amelynek 'legtontasahl) tárgya t kéményseprő kér­dés volt. \ választmányi ülésen az elnök ismerteibe a bucureştii legtöbb közigaz» glatási bíróságnak azt a határozatát, mely a varos kéményseprői szabályrendeletet megváltoztatta és kimondta, hogy a ké­mények seprése nem képez városi mono­póliumot és hogy a kéményseprők szer­zett jogaikat tovább is gyakorol halják. Miután a bíróság határozatai nem elég világos, ennek következtében a város ta­nácsa — értesülése szerint --- a városi kéményseprő üzem fenntartását hatá­rozta el, kérdést intézett a választmány tagjaihoz, meyfclcbbezik-e a határozatot, v'h/y sem, mert véleménye szerint a vá­rosi kéményseprési üzem további fenn­tartása nem közérdek és a háztulajdono­sok érdekeit sérti. « A megindult vita során Silgó mérnök leszögezte, hogy a városi üzem nem tudta és a jövőben som fogja tudni a kémé­nyek seprését megelégedésre elvégzem. A kéményseprés virágzó ipar, amelyet nem szabad és nem is lehet tönkretenni. Bízik abban, hogy a város polgármes­tere a régi helyzetet vissza fogja állt* tan', mert a kéményseprő mesterek mű­ködésével, ha az nem is volt tökéletes, a város polgárai meg voltak elégedve. Dr. Bariba Ignác, annak a véleményének adott kifejezést, hogy a határozat meg. szünteti a városi kéményseprő üzemet és továbbra is megengedi, hogy a kémény­seprő-mestereik iparjogukat gyakorolják. Több felszólalás hangzód még el, ame­lyek mind megegyezlek abban, hogy a határozatot meg kelj felebbezni, ób­ban az esetben, ha a város a kémény­seprő üzemet fenn akarja tartani. Mégis úgy határozták, hogy Borncinisu polgármester személye iránti tiszteletből először feli,ercsik- a polgármestert és- a határozatra vonatkozólag magyarázolot kérnek és csal: abban az esetben aduul: be felebbezést, ha a városi üzemet tovább­ra is fenn akarja tartani. Egyébként, mi­ntán a polgármester már bejelentőbe, hogy uj kéményseprési szabályrendeletet készít elő s amennyiben ennek a sza. bályrendeletnek rendelkezései sérelmesek lesznek, úgy azt meg fogják l’elebbcziu. Az ülésen, a többi városi problémák közt, szóba került a járdák seprésének ügye is. A háztulajdonosok leszögezték» hogy a köztisztasági szabályrendelet a járdák seprését is a város kötelességévé teszi, miután azért n 'áros illetékeket szed he s ezért elhatározták, hogy a most készülő uj köztisztasági szabály- rendelet kapcsán fel fogják hívni a pol­gármester figyelmét erre a körülményre. Dr. líossu CFH vezérigazgató javaslatára elhatározta a választmány, hogy a villany egységárának Icsznl'itősa ér­dekében lépéseket lesz a városi tanács­nál, 0. Sic fanon i ci-S venk tanár indít­ványára j)C<k'g kimondta, hogy a varos csendjének és rendjének megóvása ér­dekében a város területén oz úgyneve­zett utcai rendörbir óság felállítását fog­ja kérni. Hogyan élnek az angolok? Tisztítsa meg vérét Borbajok - Visszerek - Wlegmerevedött croi; Érelmeszesedés - Lábfájás - Koszvóny - Csüz - jdalm ik - Hátfájás - tschias Zsába Hői bajok A mint líU'jf1 zt.ija vérét, mindazok az izü­leti b;, k ,’szi'rinek, amelyek nemcsak visszatet,/ 1 k ... hanem a velük járó nagy fájdalmakkal : nozzák Ont. Akán, r , komoly és bármilyen ere­detű is íz * *■ >rs és gyökeres javulásra számíthat, ha aláveti magát egy 1 „-• ! .at f Richelet “ vérrectiíicá- ló " kúrának, ennek az ezidösze- int 1 ^hatásosabb gyógymZjdnak, melyet a modern tudomány a mérgez'; anyagokkal telt vér áldó- I zataii k ajánlhat. a kúra legelső napjaiban a különb ’ aS'l , mint ckzema, hőlyagos porsem i , syu :• börpirosság, psoriasis, fu­runculous, csm; .'ikiütés, prurigo stb. okozta kínzó viszketései: megszűnnek. Fokozatosan elszárar nak és íeesock azután a sebek és a gennyed esc , a b r újra egészségessé és üdévé válik. Koszvény, m űz, zsába, nyakmerev ég, neuralgiák, i- schiasesc :< i a 1 )> puratif Riche­let, inelv könyörtelenül elpusz­títja a h úgymérgeket, felszaba­dítja az ;z beteket <: megszünteti az izületi, nembeli, ideges fájdal­makat, eg\ it 1 pedig megaka­dályozza . zekke a betegségekbe való visz- szaesést. A . érelrm szesedettek visszerei, meg- merevt erei, iranyerei, szívdobogásai és szédülései cin „n nem tudnak ellentállni a vér eme gj “ m< . tisztításának ”. Nagyon jó szolgál d at ti_ z a Dépuratif Richelet az u.n. kritika ikumir is, amennyiben a vér fel­szabad. . é 4 v ringés szabályozása által megszűrd a a ve >t oántalmakat, az alhasi fáj­dalmai vértolulásokat és Így elejét veszi a legsúlyosabb (. implikációknak. Mindezeken íelül erő .k « vért és annyira megjavítja az általános egészségi állapotot, hogy a legtöbb esetben vilo ágos megfiatalodás következik be. DÉPURATIF Pillanatfelvélelek az angolok mindennapi életéről. — Mit tanullak az angol felsöbbiskolás lányok 1912-ben az etikettről? KOLOZSVÁR, október 31. Régi angol tankönyvet olvasok, vésze­sen komoly és ok:ató munkát. Teljes ci- me: ,,Az angol mindennapi élet. Kézi­könyv az angol életről és szokásokról, különös tekintettel Londonra. Női ko- légiumok és leányiskolák számára“. Szer­zője R. Kron, a filozófia doktora. Isten tudja, hogy jutott ez a könyv egy orvos barátomhoz, aki bizonyosan sose járt angol leányiskolába és semmi köze Angliához. De a könyvet kölcsön­adta s ezt olvasgatom napok óta nagy gyönyörűséggel és olyan érdekesnek talá­lom —éppen azért, mert olyan komoly szándékkal irta 1912-ben Mr. Kron, a filozófia doktora, hogy azt hiszem, nem lesz érdektelen egyes részeit kivonatolva, itt közölni. Látogatás Angijában Mindaz, amit Kron dr. az angol látoga­tási szokásokról 1912-ben az iskoiáslá- nyok számára leírt, 1938 ban is érvé­nyes — nemcsak iskoláslányok számára. Anglia az ősi szokások megtartásában ve­zet minden nép között, konzervatív felfo­gása jólismert. Tehát az alábbi etikett­formák ma is teljesen ugyanazok. „Ajánlólevelekkel rendelkezők első lá­togatásukkor a címzettnél hagyják a leve­let, névjegyüket és cimüket. Tanácsos ma­gát a látogatást addigra halasztani, mig az illető hölgy vagy ur, meghívást küld. Ha külföldi a látogató, tudnia kell, hogy egyetlen angol baráttól való ajánlólevél többet ér Angliában, mint egy tucat ma- gasállásu külföldi ajánlólevelei. Vasárnap nem alkalmas a látogatásra, csakis hétköznap. Idő: d. u. 4 és 6 között. Csak nagyon intim barátokat látogatha­tunk más időben. Reggeli látogatásoknak hivják ezeket a viziteket, mivel dinner előtt történnek. (Az angol d. u. 6 és 8 között ebédel.) Sok angol hölgy névje­gyén olvashatjuk: „Fogad kedden“. Vagy: „Fogad a hónap első és harmadik pén­tekjén“. (Csakhogy ez angolul nem hang­zik ilyen nagyképűen: at home = otthon van.) Látogatásban járatlan angol felsőbb lá­nyoknak még azt is leírja a kedves dr. Kron, hogy miről szokás ilyenkor társa­logni. „Miután becsengettünk — írja — vagv négyszer-ötször kopogtunk a kopogtatón a szobalány vagy az inas bevezet és beje­lent. Mikor a háziasszony hozzámsiet, ab­ban az esetben ha nem ismerem, meghaj- lok és kérdő hangsúllyal mondom: Miss? vagy: Miss-hez van szerencsém? Mire ő azt feleli: Igen ez a nevem. Nem akar helyet foglalni? — és valószínűleg így folytatja: Mit tehetek önért? Mire én azt válaszolom: Remélem nem tartom fel önt? Mire ő biztosit: Ó, valóban nem. Erre elmondom látogatásom célját“. Étkezések Ugyanilyen alapos pedagógus Kron dr. az étkezési szabályok kioktatásában. Min­denre gondol a világon. „Az angol házban ritkán szabad az ebédlőben dohányozni. Erre külön helyi­ség szolgál. A háziasszony nagyon korán felkel az asztaltól. A kontinensen divatos kézfogás ismeretlen étkezések után. — Ugyancsak nem szokásos poharat koccin­tunk Fogvájót használni shocking (ret­tenetes.) De ha külföldi vendégeink meg­teszik, nem kell megbotránkozni. „Dinner előtt a család egyik tagja rövid imát mond. Utána ugyanezt teszi. Ez a szép régi szokás még nagy társasebédeken is fennáll. A tószt egészen rövid — nem olyan hosszú, mint a kontinensen“. Általában Mr. Kron minden második szava: mint a kontinensen. Lenéző gyön­gédséggel kezeli a kontinenst. A kontinen­sen nem tudják mi az idem, de nem tehet­nek róla. Szegények nem angolok, meg kell nekik bocsátani. „A tea az angolok nemzeti itala — írja —, amelyet erősen és frissen készítve fo­gyasztanak, nyers tejjel és cukorral —nem rummal mint a kontinensen“. Viszont ha el is Ítéli a rummal teázó kontinenst beismeri, hogy sajnos, London­ban indítják az összes európai városok kö­zött a legtöbb eljárást részegeskedés ^ mi­att s itt a legnagyobb szeszfogyasztás.“ Angol esküvő . „Angliában gyakori eset, hogy egy kis­RICHELET Iminden >" ..: v ‘-tui.és drogériában kapható fiú eljegyez e,:v kislányt. Szökőévben a Ián' is megkérheti a fiút. Az eljegyzése­ket nem szokás újságba tétetni vagy el­jegyzési kártyákat küldeni. A menyasz- szony jegygyűrűje gyémánttal, türkizzel, vagy rubinnal rakott. A vőlegény nem visel gyűrűt. Az angol esküvőket délelőtt 11 és 12 között tartják, arisztokratáknál fél fkor. 1886 előtt nem volt érvényes az az angol esküvő, amelyet déli 12 óra előtt tar” tot ak. Angol esküvőn nem szabad estélyi ru­hát hordani. A vőlegény és a vőfély is világos nadrágot és mellényt hord — el­lentétben a kontinensbeli vőlegénnyel, aki mintha igglegénységét gyászolná, talpig fe .etében. A nagy esküvői ebéd helyett cs; k hideg biifféből fogyasztanak, legtöbb- szc állva — a vendégek“. Dolgozó nők M Kron könyvében a dolgozó nők a köve *zők: orvosnő, fogorvosnő, költő- nő, ii ő, riporternő, operaénekesnő, fes­tőnő, né znő, műlovarnő, zene mii vész­nő. Ez az előkelő foglalkozások, mert a többiű t más kategóriába sorolja. Ezek: Varrónő as-lónő, szobalány, szakácsnő, gyári m. ásnő, jövendőmondó, minde­neslány s Lehet, 1 Mr. Kron — talán nem is indokol'atb ,u. — lenézte 1912-ben a mi szegény kontinensünket. Pedig hát mi — még 28 évvel ezelőtt sem tartottuk dolgo­zó nőnek a kártyavető asszonyokat, nem is szólva arról, hogy felsőbb isko ába já:ó kisasszonyaink legvadabb álmaikban sem gondoltak arra, hogy műlovarnők legye­nek. (M. L) Válni készül feleségétől C.oroiu rabló- vezér. A marghinemii fegyházban bünte­téséi! töltő Coralii rablóvezér válóperi in- ilffoB felesége ellen. Válókcrcsctében a válás okául azt hozta fel, hogsr felesége a fogházban már egy éve nem látogatta meg. nem kű döl! egyetlen lejt sem és hogy amig <1 börtönben üi, vagyonát ei- ^óiyavetyélte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom