Ellenzék, 1938. április (59. évfolyam, 75-97. szám)

1938-04-01 / 75. szám

ÄR$ 3 LEJ ÉB? astm Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj, Ca'ca Moţilor 4, szám. — Telefonszám: 11—09 — Levélcím: Cluj, postafiók So. FiókkUdóhivstal és könyvosztüy: P. Uniri 9. Telefon: 11—99. MA GYÁR POLITIKA! NAPILAP Előfízetér-i árak: havonta 70, negyedévre 210, félévre 4.10, falta* ALAPÍTOTTA BARTH A MIKLÓS 840 lej. — Magyarországra: negyedévre xo, félévre 10, évente 43 Fclzläß szerkesztő: DR. GROIS LÁSZLÓ pengő. A többi külföldi államokba csak a portókülör.bözcttc'í több. ]L,JX ÉVFOLYAM, 7 5. SZÁM. PÉNTEK CLUJ, 19 38 ÁPRILIS 1. lamasaKKflutsssaa intézkedései Feloszlatták az összes politikaipáriokak “ Állandó ţeîtegu koronatanács alakúit,amelynek tagjait Q már ki is nevezte M if hermán® i fdrtfnijssscgef, a raid c§ a miisiháf Eiirűcti ii®iialh®zatál?@ii Tegnap délután 6 órától kezdődően iij kormánya van az országnak. Miron Cristea paíriarcha-rniniszterelnök a dé­li órákban benjujtotta őfelségének első kormánya összes tagjainak lemon­dását. Rövid beszéddel bejelentette, hogy a lemondott kormány megfelelt hivatásának: uj alkotmányt, és uj költ­ségvetést adott az országnak, így ni rés szükség arra, hogy széleskörű alapján továbbra is helyén maradjon. Néhány óra múlva Miron Cristea partriarcha bemutatta őfelségének kormánya uj névsorát, melyből a volt miniszterel­nök — áííamminiszterek és Taíarescu hiányoztak. Ezzel szemben Caőrtescu belügyminiszter régi fiatal hivei: Ra° lea, a Dreptatea főszerkesztője és Ghel- megeanu kaptak tárcát az uj kormány­ban, melynek fontos vonása az, hogy Petrescu-Comnen, volt berlini román követ, később külügyi alminiszter — vette át a külügyi tárcát. Hivatalos jelentés a kormány­válságról A Ha dór távira! i (iroda szerdáin) dél­után 2 órakor a: következő hivatalos közleményt közölte: A Miron Cristea vezetése alatt álló kormány beadta lemondását Szerdán reggel a királyi palotában Őfelsége a király elnökletével miniszter­tanács volt s Miron Cristea pátriárka; az uralkodó elé terjesztette a kormány le­mondását. Miron Cristea miniszterelnök beszéde A lemondott miniszterelnök a követ­kező beszédet intézte őfelségéhez.: Sire! A kormány eddigi alakjában, — szakminisztereivel és annyi tiszteletre- méltó volt miniszterelnökévet, mini áltamminiszterekkel parancsoló szükségesség volt azzal a sürgős cél­lal, hogy az állam életének uj alkot­mányt adjon és az ezen az alapon ho­zott külön törvényekkel részleteiben is normaliizálja a közélet minden ágaza­tát. A cél érdekében a kormány összes tagjai a haza és a korona iránti szere­tettel a legjobb tudásuk és meggyőző­désük szerint ajánlották fel szolgála­taikat. Azóta az uj alkotmányt a nép elfogadta és számos fövény rendélet készült cl, olyanok, amelyek szüksé­gessége erősen érezhető volt. Minthogy 1938 április elseje előtt vagyunk, ha­ladék nélkül össze kellett állítanunk az 1938—39-ikt. költségvetési év költ­ségvetését. Az elmúlt napokban bevé­geztük ezt a nehéz munkát azokkal a törvényekkel együtt, amelyek lehetővé teszik a költségvetés alkalmazását és az állami szervezet teljes egészében való jó működését. így ódban a hely­zet, bizonyos mértékben bevégeztük annak a hídnak megépítését, amelyen át uj utón indul el az állam élete, normálisabb keretekben és nincs f> f- tétien szükség a mai álakulatábint működő kormányra. Éppen ezért úgy látom helyesnek, hogy Őfelsége elé terjesszem az egész kormány lemondá­sát. Ugyanakkor legmélyebb hálánkat fejezzük ki azért a kitüntetésért és bi­zalomért, melyben részünk volt és amely lehetővé telte, hogy Őfelsége bölcs és belátó vezetése mellett telje­sítsük a haza és a trón iránti magas hazafias kötelességünket. Biztosítjuk Felségedet, hogy mi öregek, már rég­óla túl vagyunk az emberi természet- tel egy ült járó hiúságok korán és a jö­vőben is örömmel állunk a trón ren­delkezésére tapasztalatainkkal és az öregkor bölcsességével, bármilyen mi­nőségben, ha Felséged jónak látja vé­leményünket kikérni. Minisztertársa­imnak pedig a magam, részéről 0 leg­melegebb köszönetemet fejezem ki rö­vid, de éppen annyija történelmileg fontos termékeny együttműködésünk­ért. Ezt az együttműködést életem kellemes emlékeként őrzöm meg. Sire, kívánjuk, hogy folytassa to­vább legjobb egészségben az ország megújításának munkáját, a jobb élet és az állandó fejlődés irányában. A minisztertanács után őfelsége a ki­rály, villásreggelin látta vendégül a le­mondott kormány tagjait. különleges, e célból hozandó törvény fog megállapítani. 3. szakasz: Miniszterelnökünk, bel- ügy, igazságügy és nemzetvédelmi mi- nisztereinlz vannak megbízva ezen tör­vény végrehajtásával. Bucureşti, március 30. CAROL, sk. MIRON CRISTEA, miniszter- elnök, Románia pátriárkája, sk. TE rendeletet a belügy, igazságügy és nemzetvédelmi miniszterek is aláirták. Megalakult a Koronatanács BUCUREŞTI, március 31. Egy másik királyi rendelettörvény a koronatanács megalakításáról intézkedik. Ennek a rendelettörvénynek inézkedései a követ­kezők: 1. szakasz: Koronatanács alakul, melynek összetételét és működését a je­len törvény szabályozza. 2. szakasz: A Koronatanács tágjait ki­rályi rendeieltörvénnyel nevezik ki. A Koronatanács tagjait Őfelsége, a király jelöli ki az ország jelenlegi és volt köz­jogi métóságai, az egyház, a hadsereg és a királyi udvar tagjai, vagy olyan sze­mélyiségek közül, akik az országban te­kintélynek örvendenek. A Koronatanács tagjainak száma nincs meghatározva-. 3. szakasz: őfelsége a király annyi­szor hivja össze a Korona tanácsot, ahányszor annak szükségét látja, hogy tanácskozási jogcímmel meghallgassa véleményét olyan állami problémákról, amelyeknek kivételes jelentősége van. A Koronatanács a király székhelyén ül össze és elnöke az Uralkodó. A Korona- tanács vagy egyedül tart illést, vagy a minisztertanáccsal együttesen, aszerint, ahogyan ez ügyben a király Őfelsége dönt. A Korona tanács tárgyalásait .jegy­zőkönyvre veszik, melyet a királyi ház irattárában őriznek meg. 4. szakasz: A Koronatanács tagjai kü­lönleges megbízatásokat is kaphatnak. Ezeknek a megbízatásoknak a jellegét a legmagasabb megbízás írja körül időle­ges jelleggel. 5. szakasz: A Koronatanács tagjai ki­rályi tanácsosi óimét viselnek és rangjuk az államininiszter rangjának felel meg. az összes hivatalos ünnepségeken pedig rangsoruk közvetlenül a miniszterelnök után következik és reprezentációs köll- ség cimóni illetményeket élveznek, Bucureşti, 1938 március 30. yCAROL. sk. Dr. MIRON CRISTEA, minisz­terelnök. Románia pátriárkája. IÁM AN Dl, igazságügy miniszter. (Cikkünk folytatása a harmadik oldalon.) lététté az esldtt az sif kormány Az uj kormány már szerdán délután megalakult. Őfelsége az uj kormány vezetésével ismét Miron Cristea pátriárkát bizía meg. A kormány névsora a következő: Belügyminiszter: Calinescu. , Külügyminiszter: Pelrescu Comnent -■ ■ Igazságügy miniszter: Iamandi. Nemzeti nevelésügyi, kultusz és művészeti miniszter: Colan, cluji gör. kel. püspök. Nemzetvédelmi miniszter: Argeseanu tábornok, , • Légügyi és tengerészetügyi miniszter: Paul Theodotescu tábornok. Pénzügyminiszter: Cancicov. • ­<! Földművelésügyi és szövetkezeti; miniszter: Ionescti Sisesti. «j Ipar- és kereskedelemügyi miniszter: Mitila Constaniinescu. t: Közlekedésügyi miniszter: Ghetmegheanu. <■ Munkaügyi miniszter: Ralea egyete-mi tanár, a „Dreptatea“ főszerkesztője. v Egészségügyi miniszter: Dr. MarineScu. <.'] Miniszterelnökségi, államtitkár: N. Magureanu. r Nemzetvédelmi államtitkár: Glatz tábornok. Kultusz és müvészetügyi államtitkár: Nac Popescu lelkész. Nemzeti nevelésügyi államtitkár: V. Toni, a tanítók egyesületének elnöke. Munkaügyi államtitkár: Petre Andrei, Az uj kormány tagjai a kormány megalakulása után a pátriárkián istentisz­teleten vették részt, majd a királyi palotába mentek és letették az esküt. Az Msj licffináiay első rende$Í<ezései BUCUREŞTI, március 31. Az esküté­tel után a királyi palotában miniszterta­nácsot tartottak, amelyen az alábbi kirá­lyi rendelettörvényt adták ki: „Isten kegyelméből és a nemzet akaratából Románia királya, a jelen­levőknek és az eljövendöknek egész­séget! — Miniszterelnökünk és bel- és igaz­ságügyi, valamnt nemzetvédelmi mi­niszterünk jelentésére átvizsgálva a 679-—1938. számú minisztertanácsi naplót, az alkotmányiörvény 9S-ik szakaszának értelmében elrendeljük: 1. szakasz: Az összes politikai egye­sületeket, csoportokat és pártokat, amik jelenleg léteznek és amelyek azon célból alakultak, hogy politikai esz­méiket terjesszék és azokat beteljesít­sék, feloszlattuk és ezek feloszlatva maradnak. 2. szakasz: Egyetlen uj politikai szervezet sem alapulhat a jövőben és nem ismételheti meg működését csak abban a formában, amelyet majd egy

Next

/
Oldalképek
Tartalom