Ellenzék, 1937. március (58. évfolyam, 50-74. szám)

1937-03-02 / 50. szám

( 1337 márvftts 2. ELLENZ$K Az Ellenzék jelenti: A folyamhajózási felügyelőség jelentése szerint a Prut folyó vize néhány nap alatt Ikét métert nőtt. * Carlo Zecchim olasz zongoraművész felesé­gétől a napokban egy budapesti szállóban több mint 400.000 lka értékű ékszert rabol­tok él ismeretlen lettesek. i * Az ólkirályság több helyiségéből érkezett jelentések szerint a stilisIáknak nevezett szek­ta tagjiai a felvilágosító munka erednnnye- képen nagy tömegekben térnek vissza az or­todox egyházba. * A windsori herceg, öccsével, a ken ti her­ceggel együtt nem hivatalos látogatást tett ^íiklas szövetsiégi elnöknél. * A mülhauseni vegyészeti üzemekben 600 munkás sztrájkba lépett. A sztrájkolok 40 órás munkahetet és a fizetések 25 százalék­kal való felemelését követelik. A Stara Zagorai bolgár fegyházban tegnap reggel kivégeztek három halálra Ítélt kom­munistát. * A Havais-ügynökség értesülése szerint áp­rilis hó folyamán Giano olasz külügyminisz­ter Ankarába utazik, Rusdy-Arras török kül­ügyminiszter meglátogatására. * Az algíri arab forradalmi párt az Intran- sigeant cirnü francia lap tudósítója, Pierre Duhart szerint igen súlyos forradalmi cse­lekményeket készít elő. Francia gyarmatosok vagyon- és életvédelmi intézkedéseket kértek a kormányzótól. * Az olasz királyi pár május hó folyamán utazik Budapestre. * Llewellyn, angol repülő a Croydon-i repü­lőtérről Capelownba repült. Útiránya a kö­vetkező: Tunis—-Cairo, Kismu—Broken, Hill —Kimberley—Capetown. * «Remer, angol képviselő ina interpellál az angol alsóháziján azoknak a szabotázs-ügyek­nek tárgyában, melyeket eddig még meg nem állapított személyek hajtottak végre az angol hadiipar számos gyárában és műhe­lyében. * Tegnap a belga udvarnak: egy öttagú kül­döttsége érkezett Rómába, ahol az olasz ki­rályi pár előtt szerencsekivánatait fejezte ki a trónörökös pár fiának születése alkalm ából. HURUTOS SÁRGASÁG FELLÉPÉSÉNÉL az igen enyhe hatású természetes FERENC JÓZSEF kcserüviz lehetőleg mindennap reggel felkeléskor és este lefekvés e'lőtt fél-fél- pohárnyi mennyiség­ben használandó. Orvosok ajánlják. Zsicfié y&özségeit megszervezéséi végzi egy Rómából kiküidöiá bizottság Abesszíniában RÓMA, március 1. David Pratto alexandriai főrabbii az olasz kormány képviselőinek jelenlété­ben a római főrabbiszékbe iktatták. A főrabbi hangoztatta, hogy az olasz zsi­dók sorsa szorosan egybe van kapcsolva Ä kereszt jegyében Itália sorsával, mely teljes jogú polgá­roknak tekinti a zsidókat. Végül bejelen­tette, hogy a zsidó hitközségek megszer­vezése végett bizottságot küldött Abesz- sziniába, impozáns egyliázi köriae^eiben űkakozotí Cíeij Icatalikussága a kommunista istantalenség ellen MA 50 ÉVE CLUJ, március 1. Városunk katolikus tái'sadalma impo­záns ünnepség keretében tiltakozott a szovjet kezdeményzésére Európaszerte mind jobban elterjedő istentelenség el­len. A szovjet minden alkalmat felhasz­nál, hogy az emberekből az istenbitet kioltsa; a katolikus egyház pedig ennek az istentelen propagandának ellensúlyo­zására és a vallásos érzület megerősí­tésére a tegnapi napot ünnepélyes tilta­kozásra használta fel. Városunkban az egyházi ünnepség szombat délután kezdődött meg a Szent Mihály templomban. A templom bejá­rója villanyfényben úszott, bennt a pe­dig a város katolikus társadalma majd­nem teljes számban megjelent. Az ünne­pi litánia keretében P. Fodor Pelbárt, kath. teológiai tanár tartott szentbeszé­det a szónoki készségnek és készültség- nak mintául szolgáló beszédében az is­tentelen propaganda romboló hatására mutatott reá. Egyidejűleg az összes ka­tolikus templomokban volt litánia. A hí­vek százszámra gyóntak. Vasárnap délelőtt 9 órakor ünnepi szentmise volt az összes katolikus tem­plomokban. A Szent Mihály templom­ban a nagymisét Márton Áron plébános celebrálta. A szentmise után a hivek közös áldozásban vettek részt. Utána Bálint József, a katolikus Népszövetség igazgatója mondott szentbeszédet. Dél­után hat órakor ünnepi istentisztelettel ért véget a kétnapos nagyszabású vallá­sos ünnepség. A Szent Mihály templom tornya ünnepiesen volt kivilágítva és a tornyon a négy világtáj felé négy égő kereszt hirdette az egyház örökéletét. A szentbeszédet Márton Áron kanonok- plébános mondotta, utána pedig a tem­plom körül a város katolikus hivei gyer- tyás körménetben vettek részt. A kör- menetben résztvett a Kolping Legény- egylet, a katolikus gimnázium, a Ma- riánum növendékei, a katolikus egye­temi ifjak, a szociális és szentferencren- di nővérek, a katolikus papság, az egy­házközség és az egyházmegyei tanács képviselői, az oltáregyesület, a misszió társulat, a hölgykongregáció, a rózsa- füzér társulat és a különböző több kato­likus egyházi és társadalmi szervezetek tagjai. ■ ■ Ügyvéd ur kérem, adják vissza az eszemet! Humoros történet arról miként üti agyon a kő azt — aki feldobta csöndes a világ. A magyar képviselő- ház a börzebiróság reformjáról és a Ludovika-Akadémiáról szóló javasla­tokat vitaija. Fabinyi és Széchenyi mi­niszterek, Polónyi Géza képviselő a felszólalók. Tisza Kálmán miniszter- elnök és Apponyi Albert a választási visszaélések tárgyában váltanak sza­vakat. Rudolf trónörökös „Az osztrák- magyar monarchia írásban és képben“ című nagy irodalmi vállalat ügyében tárgyal Budapesten az írókkal és tu­dósokkal; az osztrák szerkesztőt: Weilen lovagot is a magyar főváros­ba várják. A diplomáciai társadalom­ban mély részvétet keltett a vatikáni bíboros-államtitkár: Jakobini halála. Galuchovszky Agenor grófot, a ké­sőbbi külügyminisztert a román ud­varhoz követté kinevezték. Az Arad és Vidéke szerkesztőt cse­rélt: Inczédy László elment és helyére Kacziány Géza került. A színházban este a Kornevillei harangok c. operet­tet játszották. A bírálat Kovács Endré­vel és Dezséry Gyulával foglalkozik. Este Don Caesar de Bazan került színre. E. Kovács Gyula hires szere­pét játszotta. Mellette Ivánffy, Me­gyeri, Körösiné tűnt ki. A tárcában Teleki Sándor gróf ir Petőfivel való utolsó találkozásáról. TARGU-MURES, március 1. Egy nagy Targu-Mures-i ügyvédi iroda | szürke »aktái közül kivirit egy aktacsomó, mely mosolyt csal annak ajkára, aki bele­pillanthatott. Érdemes, hogy ezt az aktát ki­emeljük s a hivatalos írások fonalán «végig*- menve megörökítsünk egy történetet, mely a székely népi élek annyiszor megirt „facsarin- tos“ megnyilatkozásának páratlanul kedves példája. Bevezetésül még csak annyit, hogy az alábbi történet való igaz s annak minden: mozzanatáról pecsétes-bélyeges hivatalos Írá­sok tanúskodnak. Az újságíró csak annyit engedett meg magának, hogy az ügyvéd ké­résére a történet hősének nevét megváltoz­tatta. — Ügyvéd ur kérem, adják vissza az eszemet! Ezzel állított be néhány nappal ezelőtt egy Targu-Mure.s-i ügyvédhez egy öreg székely. — Egy illető azt mondta, hogy ba adok neki 500 lejt, akkor visszaadja a fél eszemet. Odaadtam neki az 500 lejt, de azóta sem láttam — folytatta rendületlenül — hát most eljöttem az ügyvéd urakhoz. Az ügyvédi irodák felszereléséhez sajnos, nem tartozik a fonográf s igy nem tudjuk visszaadni az öreg székely szavait s csak a doszárban őrzött írások beszélhetnek. Eszerint Fazekas Samu székely gazdálko­dó a honvédségnél szolgáit s a katonai pa­rancsnokság megkeresésére a katonai orvo­sok megvizsgálták elmebeli állapotát. A kato­nai orvosok megállapították, hogy nem ép­elméjű, erről értesítették az ánvaszéket, az megkereste a tiszti főügyészt s az megindí­totta az eljárást, melynek vége az lett, hogy mint szolgálatra alkalmatlant, Fazekas Sa­mut kis z uperál ták. Ezen a ponton nem állott meg az ügy, ha­nem a vármegyei tiszti főügyész az árvaszék felhatalmazása alapján megindította az eljá­rást Fazekas gondnokság alá helyezésére. Most már a törvényszék is megvizsgáltatta a maga orvosával, Zigler Károly dr.-ral, aki ujéilag megállapította, hogy idült elmebajos. Újból be’oizonyuL, hogy a Uj életrajzregény! Watson: MEDIC? KA TALIN. A „Szent Bertalan éjszaka4* rendező­jének élete. 350 oldal, fűzve 180, kötve 252 lej az Ellenzék könyvosztályában, On], Plata Unirii. Vidékre utánvéttel azonnal szállítjuk, könyvosztályában, Cluj, Piaţa Unirii, Banca Mii ii Gomért I sorsjegyei a legszerencsésebbek, mert a 6,000.000 LEIES NYEREMÉNY Még ma vegyen a márc. 15-én kezdődő 13. osz­tálysorsjáték !. húzására sorsjegyet.Cluji képviselet Ellenzék könyvosztálya, P. Unirii. Tel. 109. Vidékre azon­nal küldünk sorsjegyet! a 27911. számú fősorsjeggyel megint a mi kol- lekiuránkból került ki!! — A nyeremények EGÉSZ TÖMEGE KERÜLT KI a Banco Română de Gomert szerencsés sorsjegyei közül. Szerencséjét csak úgy biztosíthatja, ha nálunk vásárolja sorsjegyét Náthaláz, reuma, idegzsába ellen használja csak a „HO RIA bedörzsölőszert — Halló! Gyógyszerész ur! Halálra kínoznak a nyilaliások és a köhögés, úgy érzem, megfulladok! Segítsen rajtam! — Az Ön állapotán csak a „HORIA“ bedörzsölés segíthet! Főlerakat: EMKE drogéria Cluj, Strada Regina Maria 1. Ezen az alapon a Targu-Mures-i törvény­szék 1918 december 20-án elrendeli gond­nokság alá helyezését és megikeresi az árva- szíéket a gondnokok kirendelése iránt. Az ár- vaszék átirt az illetékes körjegyzőnek 1919 januárjáíban, hogy gondnokokat javasoljon. Meglepő fordulat A körjegyző 1920 augusztusában intézi el az árvaszék kérését és 'közli, hogy két gond­nokot javasolt, azonban egyik, sem akarja elfogadni. A falusiak: azt állítják:, hogy neve­zett teljesen épeszű, jó magaviselelü, gond­nokra tehát nincs szükség, amint azt mellé­kelt irás is bizonyítja. A körjegyző mellékletén a községi elöl­járóság: a bíró és tíz esküdt aláírásukkal bizonyítják, hogy nevezett rendesen mun­kálkodik, hattagú családját eltartja, 1919- ben a falu csordáját őrizte, jól viseli ma­gát s tudomásuk szerint két egyén ki volt nevezve gondnoknak, de nem fogadták el, azt állítván, hogy okosabb, mint ők. Az árvaszék ezek után a magia részéről el intézettnek tekintette az ügyet és további lépéseket nem tett Nem lehet ugyan írásokkal bizonyitanii, de könnyen feltehetjük, hogy Fazekas meg­elégelte már a bábom sanyaruságadt s hogy megszabaduljon a terhes szolgálattól, visel­kedett úgy, mint ahogy épelméjüek általá­ban nem viselkednek. Facsarintos észjárá­sának jneg is volt az eredménye — kiszupe- rállák s ő hazakerült békés falujába. A falu azonban nem fogadta olyan egy­szerűen vissza s a néma hivatalos aktákról a falu hangos szájára került a „bolond44 jel­ző s Fazekas után a gyermekük kiáltoznak. Falujában nincs már nyugta, hivatalos ügyeit sem tudja elintézni, mert mindig akad valaki, aki hátamögül félreérthetetlen mozdulattal int, hogy hagyni kell szegényt, hiszen...! Ezért kéri most Fazekas, aíkjj már 64-ik évét tapossa, az ügyvéd urakat, hogy adják vissza neki az eszét. Az ügyvéd urak most megpróbálják, hogy visszaadják Fazekasnak az eszét — papíron, de miit tehetnek a falusi gyermekszájak ellen? (—dór.) Felakasztotta magát egy asszony. Targu- Mures-ről jelentik: A GaleSti-ti esendőrség jelentése szerint György Margit 42 éves asz- szony szüleinek, háziában felakasztotta ma­gáit és meghalt. A vizsgálat kiderítette, hogy György Margit törvénytelen házasságban éh egy férfi vei, aki azonban legutóbb elhagyta őt, ami annyira eükeserífebtie, hogy megölte magát. IGY TORNÁZTASSA A GYERMEKÉT! Egy 120 eredeti fényképsorozattal illusztrált kitűnő kézikönyv teszi könnyűvé az anyák­nak, hogy gyermekeik napi tornáját valóság­gal játszva végezhessék el. Mindössze 40 lejért kapható az Ellenzék könyvosztályában, Clui, Piaţa Unirii. Vidékre 50 lej előzetes beküdése mellett szállítjuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom