Ellenzék, 1937. március (58. évfolyam, 50-74. szám)

1937-03-02 / 50. szám

irm mu?**** & B'L'CmWZWK 3 G^n^zier trükk iiz- és kőnnybombákai Jobiak Newyorkban moziba Száz ember megsebesült, közüiök harmincöt súlyosan Q >1 NEW YORK, március 1. Tegnap este a Broadway két nagy mozijában, amely egy részvénytársaság érdekkörében dolgozik, ismeretlen tette­sek büzbombákat és könnybombákat robbantottak fel. A robbanások a zsúfolt mozikban nagy riadalmat idéztek elő. A vad menekülés közben száz néző meg­sebesült, közülük 35 olyan súlyosan, hogy kórházba kellett őket szállítani. A hatóságok feltevése szerint a merényle­tet a gangszterek követték el, hogy a menekülés zavarában kifoszthassák a nézőket. Kommunisták say áriák mea Franciaországban egy nemzeti szmialisia gyűlést PÁRIS, március 1. [A Sedan melletti Virginie aux Bois köz­ségben tegnap gyűlést tartott a nemzeti sz-ociálista párt. A gyűlést a kommunis­ták megzavarták, téglákkal és kődara­bokkal, revolverlövésekkel támadtak a népgyülés közönségére. Egyik lövés ha­lálosan megsebesítette a párt egyik veze­tőjét. Az általános verekedésben tizenöt egyén súlyosan megsebesült. fcrcs fcrcicics Dclirádlmn Q Klilerisláü €s az antlüiiicristáft üifiitff BELGRAD, március 1. Véres összeütközésre adott alkalmat Belgrádban egy előadás, melyen a fa­siszta mozgalom vezetője, Liotic készült kifejteni, hogy nincs szándékában a német „Technische Union“ társaság fiókján keresztül hitlerista propagandát I szolgálni. Az előadás meghallgatására I egybegyűlteket háromszáz antifasiszta támadta meg, akik betörték a terem ab­lakait és verekedést idéztek elő. A vere­kedésnek számos sebesültje, köztük több súlyos sebesültje van. A rendőrség több embert letartóztatott. Leltári kiárusítás Ügyeljen a címre ! „HERCULES“ gyári lerakat Cluj, Calea Regele Fer­dinand 13. szám ! Leltári kiárusitásj 6 OLCSO IMP! Héfotől, márc. 1-től kezdődőleg, szombatig, márc. 6-ig bezárólag Rentiüivü! olcsó érák 9 Férfi harisnya-----------------Lei 9, 14, 18 Női selyemharisnya — — Lei 29, 30, 49 Lei 59, 69, 79 Női harisnya (fi'deco) — Lei 29, 39, 49 Gyapjú harisnya I-a-------Lei 89, 99 Női nadrág, macco — — Lei 29, 34, 39 Gyermek nadrág — — Lei 9, Női nadrág, se yem, i-a Lei 59. Férfi ing, spjrt-------- Lei 49, Gyermek ing, sport — Lei 39, Női pullower, tiszta gyapjú------------Lei 149, 169, 199 12, 69, 59, 44, 16 79 69 49 Női nadrág, selyem macco Lei 49, 54, 59 Női szwetter, tiszta Lei 79, 89, 99 gyapjú-------Lei 199, 249, 299 Ezenkívül kiárusítjuk az összes nu -caöátokat, női se yembluzokat, ski-ko-ztümöket, nadrágé- | ' at, szwettereket, fíaneL és gyapjú féri és női és gyermeknadrágokat, kombinékat és selyem l h ilóingeket és más raktáron levő cikkeket MÉLYEN LESZÁ LLITOTT ÁRAKO-s : I ercule//.a Q fióhfo: CLUI, CALEA REH. FERDINAND O. SRASOV, STRADA DESELE CAROL NO. 26. Érdekeik megvédése ügyében Egyhangú fiaiározatelíat a snagánsisíáviseSök országos kongresszusa BUCUREŞTI, március 1. A magántisztviselők országos kongreszusf tartottak teg­nap Bucuecsti-beii. A tanácskozás befejezése után határozati javaslatát hoztak, mely­ben a vasárnapi munkaszü net, kamarai törvény módosítása, immkabiróságok felállí­tása, munkanélküli segélyek szétosztása, a munkásb’ztositó autonómiája s nyugdíjin­tézet felállítása ügyében szögezték le a szövetség álláspontját. A szövetség 56 vidéki fiókjának kiküldöttei egyhangúan fogadták ej az előterjesztett határozati javaslatot. Megnyílt a 13. mezőgazdasági kongresszus Bucurestiben Őfelsége meleghangú beszéde a mezőgazdákért Nem a Földközi-tengeren tartják meg az angol haditengerészet nagygyakoríatait LONDON, március 1, Az angol haditengerészeti miniszté­rium úgy döntött, hogy az idei tengeri hadgyakorlatokat az Atlanti-óceán déli vizein fogják megtartani. A határozatot azzal magyarázzák, hogy a spanyol par­tok mellett most valóságos tengeri ütkö­zetek folynak, tehát ez a hely nem al­kalmas a gyakorlatozásra. GYOMOR, BÉL ÉS ANYAGCSEREBETEG­SÉGEKNÉL, a tápcsatorna Tartalmát réggé1 fel­keléskor egy pohár természetes FERENC JÓZSEF keserű viz csakhamar fe hig'tja és levezeti s az emésztőszervek tovább: működését hathatósan előmozdítja. Orvosok ajánlják. ItagMi Is rész^yesz a nemze^l-paraszlpád szerdai illéséé BUCUREŞTI, március 1. Lupu dr. Bucurestibe érkezett és részt vesz a nemzeti-parasztpárt szerdai köz­ponti intézőbizottsági ülésén. Mihalache pártelnök tegnap hosszasan tárgyalt Madgearuval és Ghelmegeanuval. BUCUREŞTI, március 1. A Bucureăbi-i kereskedelmi akadémia nagytermében tegnap nyitották meg a 13jitk mezőgazdasági kongresszust. A megnyíláson őfelsége II. Károly király, 1 neu lét helyet­tes miniszterelnök, Sassu földművelésügy. és igaz'ságügymiiniiszter, Negura államtitkár, Argetoianu, Manolescu-Strunga, Ioneseu- Sisesfi, Manoiiilescu, Vasilescu-Karpen volt miniszterek is jelen voltak. Sassu minisz­ter köszönetét mondott a kitüntető meg- j elmésért az uralkodónak s rámutatott arra, hogy a mezőgazdaság fejlődése nem volt képes lépést tartani az iparral s annak a reménynek adott kifejezést, hogy a helyzet az uralkodó segítségé vei megváltozik a jö­vőben. A megnyitó beszédek elhangzása utón Őfelsége emelkedett szólásra. Kijelen­tette, hogy a mezőgazdaság terén a meny­PÄRIS, március 1. A madridi szakaszon — kétnapos szünet után — kiújultak az ellenségeskedések. A vörösök különösen a Harama kerületben kí­séreltek meg sűrű, de rendszertelenül irányí­tott ellentámadásokat, melyek azonban ösz- szeomlottak. A harcok során a nemzetiek egy tankot elfogtak, egyet pedig elpusztitot­nyiség és minőség javítása kell legyen min­denkinek feladata. — Szégyen — hangsúlyozta az uralkodó — hogy mezőgazdasági, ország vagyunk s mégis legkisebb és minőségileg legrosszabb terméseredményt mutatunk fel. Am;; pedig a mezőgazdaság; oktatást illeti, teljesen hi­básan fogják fel nálunk azt a kérdési, mert nem gazdász-agronomokát, de mezőgazdá­kat kell nevelnünk. Szomorú dolog, hogy a hallgatók többsége tisztviselő akar lenni s nem azok látogatják ezeket az iskolákat, akiknek a mezőgazdaság fellendülését kell szolgálni. őfelsége végül Ígéretet tett, hogy tovább­ra á® a mezőgazdák sorsa fölött fog őrködni. Az ünnepélyes megnyitó után a kongresz- szus tagjai hozzákezdtek a napirenden lévő ügyek letárgyalásához. tak. A harclkocsik elleni sikeres támadások­ban különösen a mór ünkénlesek fejtenek ki nagy ügyességet. Lesben állva egészen kö­zel engedik a tankot és benzollal telt üveget vágnak hozzá. Az üveg eltörik, a rendkívül gyúlékony folyadék ipedig szétterjed a harci gépen. Ezután kézigránátokkal felgyújtják a benzolt, amely tüzes kemencévé változtatja .....*cn"1 “ •‘■'ft* «a—>■" ­Sorra visszaverik a nemzetiek a vörösök támadását Madrid körűi a tankot. A benn ülök vagy kimenekülnek, vagy elpusztulnak a lángok között. A nem­zeti he d vezetőség pénzadományokkal és hosz- szu szabadsággal jutalmazza a tank-pusztitó katonákat. Mint a franciá Havas-ügynökség jelenti, a Guadalaiara fronton a vörös csapatok száz­számra szöknek át a nemzetiekhez. Délen. Malaga környékén a nemzetiek egy titkos vörös lőszerraktárt fedeztek fel, mely­ben több tonna szovjetorosz hadianyag volt felraktározva. Gibraltár körül a nemzeti csatahajók el­fogták ö valenciai kormány Vancos de Gomi- jas nevű tehergőzösét, melynek raktárában 30 szovjet gyártmányú tankot, 16 ágyuüíe- get és rengeteg lőszert zsákmányoltak. Madridban a haditörvényszék tegnap ha­lálra Ítélte a nemzetipárti Gongara pilóta káplárt. A pilóta gépét találat érte, maga Gongora ejtőernyővel menekült, de a vörös hadállások mögött ért földet. Elfogták és tegnap halálra ítélték. AVILA, március 1. A Havasi-ügynökség tudósitója szerint a madridi harcvonalou most folyó küzdelem alighanem rövidesen el­dönti a spanyol országi háború sorsát. A nemzetieknek a fővárostól délre és keletre inditott támadása nagymértékben meggyen­gítette Madrid védőinek állásait. AVTLA, március 1. Hír szerint, a valenciai kormány az Oviedo körüli harcokban négy nap alatt 10—12.000 embert veszített halot­takban és sebesültekben. SALAMANCA, március 1. A nemzetiek je­lentik, hogy csajpiataiik a Madrid—Valencia közötti országúton tovább nyomultak előre, annyira, hogy ágyúik már Árganda helysé­get lövik. BARCELONA, március 1. A nemzeti mun kaszövetség felhívásának eleget teve, a mun­kások minden vasárnap reggel és este egy- egy óra hosszat katonai gyakorlatokat vé­geznék. A gyakorlatozást már tegnap meg­kezdték. Japánban ismét reng a föíd LONDON, március 1. Tokiói jelentés szerint az éjjel Hito- tschima és Kagawa környékén hatalmas földlökéseket éreztek. pn—11 ■ ii ■lllllllllll■lll■l^llllllllll■ll^^ I min in mu min föüadő &zonna!r& központban Bevö üvegfallal két részre osztott tágas nag helyiség. Írod inak, vagy csendes num i vég ő műhelynek kiválóan alkalmas. 1: deklődni az Ellen ék könyvosztályában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom