Ellenzék, 1937. március (58. évfolyam, 50-74. szám)

1937-03-02 / 50. szám

r fíLl.EN ZfiK 19 37 mi re lu a 2. ..............................................III .............................................................................................................................................. Egy karrier története la ijmassy Ilona a bécsi Staatsoper tagja beszél pályájáról, amely egy síron ál a szomorúságtól iveit felfelé Budapest, március 1. Két évvel ezelőtt egy rcvivl verlövr, füst­jén keresztül rajzolódott elénk egy özve­gyen miamid t szép fiatalasszonynak. Haj- in áss y Ilonának kepe. Nagyon kevesen liail- lotlak addig róla, amiig elindult a frissen nsol.t sirginlőr felé férjének, ikr. S/ávozd Miklósnak koporsója. llajmássy Ilona ni ve ez ek l»en a napok lián váll ismertté. Ihij- mássy lénia hallgatott s egy szép napon eltűnt Itudapestről. .Némelyek tudtuk róla, hegy leánykoráliaji tagja volt az egyik bu­dapesti ojAmoII színház gö rí esel patának. Vol­tak, akik arról iis tudlak, hogy a l'ialaúusz- sz.o'ny magyar mestereknél énekelni tanul, mégis megle[>elés erejével hatolt Buda­pestien az a hir, hogy llajmássy Ilona a héesi \’olksopeirh(vn énekelt tus utána a, Nhmlsoper tagja lelt, ailvol a béosi sajtó k rill Ik Hsainak megállapítása szerint rend­kívüli sikerrel írni hat kozott be. „Apám betűszedő yo!<. . llajmássy Ilona most egy napra Buda­pestre érke/ tt. hogy fellépjen a VigszJim- há/.Um, a Vigszinház nyugid jlntézele tagjai­nak jav ázna rendezett ka báré előadásán. (Vsak né Iáim y órát töltött BudajMisten ez a na­gyon érdekes arcú, szökehaju, karcsú, fia­tal operaéneke »nő. Kevés olyan szerény, csendes, minden túlzástól irtózó színésznő­vel beszéltünk, mint amilyen llajmássy Ilona. Mosolyog, altéikor azt mondja: — Haijmássy Ilona ? . . . Nem, az én igazi nevem: Hagymás i Ilona egy cs-se,! és y helylett i-vel!... Az apám betűszedő volt addig, amig házal és szőlőt vásároltam szü­leimnek Nagykanizsán. Most ott gazdálkod­nak és boldogok!... — Gyerekkoromban Budapesten a Nefe- lejts-irtca 5. számú házban (laktunk, egy földszint)?, egy sz óba - k o n yh á s lakásban. Na­gyon szegények voltunk és én varfrnjj tamul- tam. Tizen ötéves koromban varrónői okle­velet szierezrtem. Kitünően varrtam, de én ettől a mesterségtől irtóztam. Álmádon voll- tak. tel j esethetl -tílen állmaim! . . . Néha szín­házban voltaim, bámultam a primadonná­kat — én is színésznő szerettem volna lennie! „... csak — ne énekeljen“ — Aliig múltam tízen ötéves, amikor je­le lutkeztíem a Kri/rá4y Színházban, Lázár Ödön igazgatóinál. Lázár Ödön rámnézett és megkérdezte: — ,,Tud táncolná?“ Ezt feMtean: „Semmit sem tudok, csak színész­nő akarok lenni!“ Eleinte nem akart fdi- venná, de azután mégis bekerültem gör.lwek a Király Színházhoz. Egyszer előadás köz­ben, amikor észrevette Tihanyi Vilmos fő­rendező, hogy a görlcsapatban halkan éne­kelek, ráankvákoít: „Táncoljon, kedves Ilo­na, begyen, am&t akar, csak — ne énekel­jen!“ — Egy esztendeig voltam görl a Kiráiy Szimtházban. Senki sem vett észre. Egy év utján tétokban érmekör akna jártam dr. László Gézához és Revere Gyulához. Két éviig ta- nuí-bam náluk ás azután férjhezmentem dr. Szávozd Miklóshoz. Már férjnél voltam, amikor aiz Operaháziban jelentkeztem Rad- nai Miklós igazgatónál. Próbát énekeltem és énekbamgom annyira tetszett Radnainak, hogy azonnal hajlandó vof.t ösztöndíjas tag­nak szerződtetni havi 60 pengő fizetéssel. Hiába kértem, hogy adjon valamivel több f zetérst, nem adott. Közbejött férjem halá­la és én eltűntem Budapestről. Bécsbe men­tem. Ott é! Zádor Jenő, a komponista, aki régi jó barátom. Megkértem, segítsen, hogy a Volksopennél vagy a Staatsopernél pró­bát éneklelhessek. Zádor Jenő a Volksoper igazgatójához ajánlott be, aki meghallgatott és megbízott, hogy énekeljem eil a Toscát. Elénekeltem. Olyian sikerem volt Puccini operájában, hogy Weingartner Félix havi 300 schilling fizetéssel azonnal szerződtetett a Staatsopérhez. Ennek most van két esz­tendeje. Két érv óta vagyok tagja a bécsi Staatsopamek és remélem, sokáig ott is ma­radok. — Mik voltak a jelentősebb szerepei ? — A Jancsi és Juliskában, amelyben Jan- cíi szerepét Bokojr Margit énekelte, én CONTINENTAL SZÁLLODA (Budapest, VII., Dohány - utca 42. ) A főváros középpontjá­ban, mindenhez közel. 160 szoba Hideg-meleg viz, köz­ponti fűtés, garázs a házban. Kitűnő étteremi Szolid árak, figyelmes kiszolgálás! Finom családi szálló ! Ju'üskat énekeltem, a KoJduisdiiákJxm Bro­nislava. a Hegyük aljában Nuri, a Paraszt- becsületben Lobi, a Walkürbem Holmwlileege. — Következő szerepek? \\ olt Terra rínak a Madonna ékszere cinrii operájában Gonchetíta szerepe és való­színű! cg már a jövő szezon elején a Bohém­életben Mimi. — Eddig csak Bécsiben énekelt? — Csak Becsben. Mielőtt elutaztam Bécs­iről. meghívást kaptam a nüml>erg Opera- háztol, hogy első szerepkörre szerződjek oda. — Elfogadja az ajánlatot? — Lehetséges, hogy- a bécsi Staatsoper ine.lett tíz-tizenöt «'■sfére tetrjedö vendégjá­tékot vállalok a nürnbergi Operaháznál. — Hollywoodija még nem hívták? — Ma este érkezük Budapestre Mr. Rjtcoii, a hollywoodi Metro Goldwyn filmgyár iguz- gaibója. Azért jön ádJe, hogy megitóiíUgasson a V7 i gsizinh á zbain. Tudhtnkkrail BudajM^ben még nem éne­kelt a nyilvánosság előtt. De igen. Egyszer egy jótékonysági hangversenyen énekeltem <*gy dali. — Hallottuk, hogy fel fog lépixi a RoyaA Sz/unházban. Miikoir és miijén? — ÁpniLis 10. é.s 20-iikn között akarja ki­ll ozny a Vigszinh'áz a Boyail Színháziján azt az operettet, amelynek szövegét Solt György, Sziilágyfi László és Ketltér Andor irta, zené­jét Gyöngy Pál komponálta. Ennek az o|xj- rrtbnek fö női szerepét vállaltain, Szabolcs Ernő lesz a rendező. — Gondod néha Bécsijén is arra, hogy Bndaplesitnötli indult el az útja? . . . Eszébe jut inég ez a város? Elszomorodik, könnyes a szeme. Halkan mondja: — Nagyon sokat gondolok erre a városra. Elsősorban azért, mert szívvel-hí1 ekke] ma­gyar vagyok, itt születtem, Pesten . . . Itt vo tam szegénységemben a legtöbbet szen­vedő és a legtöbbet küzdő ember és... itt voltam a leglxüdogabb is! — A bécsi sikerek? — Ezekre — büszke vagyok! Különösen arra, hogy Weingartner és a Staatsoper mostan^ igazgatója, Kerber nagyon szeret­nek... Fazekas Imre. Miért hívták vissza a madridi szovjet követet Állítólag Valenciában és Barcelonában a trockijisták az urak LONDON, március /. Rosenberg madridi szovjetkövet visszahívását különbözőkép kommentálják a: angol fővárosban. Egyes lapok szerint Moszkvában Rosenberge/ okolják a spanyol vörösök legutóbbi kudarcaiért, más lapok azt írják, hogy Malaga eleste után Madrid elestére számítanak s a spanyol népfront sorsa Moszkvát nem ér­dekli már annyira, mert Valenciában és Barcelonában a trockijisták az urak. Megalakult Clujon a romániai nyugdíjas szervezetek szövetsége CLUJ, március 1. A városháza tanácstermében vasárnap délelőtt folyt le országrészünk nyugdíjas szervezeteinek kongresszusa, Pop Valér nyugdijszövetségi elnök elnöklete alatt. A kongresszuson megjelentek országré­szünk városaiban működő nyugdíjas szervezetek delegátusai. A kongresszu­son számtalan felszólalás hangzott el a nyugdíjasok sérelmeinek orvoslása érde­kében. Dr. Iuga Iustin, az IOV elnöke kérte a kongresszust, támogassa a rok­kantak mozgalmát a vasúti jegyek után kirótt útadó eltörlésére. A napirendre kitűzött ügyek letárgyalása után sor ke­rült a nyugdíjas szervezetek szövetségé­nek megalakítására. A kongresszus egy­hangúlag kimondotta a szövetség meg­alakítását és annak elnökévé egyhangú­ * 2 lag Pop Valért választotta meg. A szö­vetség székhelye négy egymásután kö­vetkező éven át Cluj lesz és azután a székhelyet más városba helyezik el. Pop Valér elnök meleg szavakban köszönte meg a személye iránt megnyilvánuló osztatlan bizalmat és hangsúlyozta, hogy hét év óta, amióta a nyugdíjasok ügyeit intézi, mindig érdektelenül állott a nyug­díjasok rendelkezésére; kiküszöbölte a szövetség kebeléből a politikát, mert a szövetség tagjai faji és felekezeti különb­ségre való tekintet nélkül egyformán sorstársak, érdekeik közösek és azokat csak közös erővel lehet megvédeni. Az elnököt a kongresszus beszéde után me­leg szeretettel ünnepelte. A szövetség alapszabályainak kidolgozására bizott­ságot neveztek ki. Kedvezményes gyógykurák Budapesten Lukács-fürdőbe í Gellért-fürdőbe ! Margit-szigetre ! Svábhegyi Szanatóriumba HIVATALOS PENGŐ-ÁRFOLYAMON Az IBUSZ által kibocsájtott szelvényes jegyfüzeitek alapján alábbi rendkívül mér­sékelt áru gyógykurák vehetők igénybe: 2 heti időtartamra Lei 7.550, mely összegen következők foglaltatnak ben. Díjmentes vízum, 50 százalékos vas­úti kedvezmény magyar 1 iatár—Budapest és vissza, vagy tovább bármely magyar határ- állomásra, komplett panzió (lakás és napi háromszori étkezés, előírás esetén diétás koszt is) választás szerint a Gellert nagy­szállóban, Lukácsfürdőben, Palatínus mar­gitszigeti szállóban, vagy Svábhegyi Sza­natóriumban, főorvosi vizsgálat, 2 heti or­vosi felügyelet, gyógyfürdők 2 hétre, két autókör járat, összes borravalók és adók. — Ugyanez kísérők számára, orvosi felügyelet és gyógyfürdők nélkül calk Lei 6.150. Háromheti időtartamra Lei 11.050 mely összegben a fent részletezett elleniszol- gáVbatások foglaltatnak bent 3 hétre. Ugyan­ez kísérő számára, orvosi felügyelet és gyógyfürdők nélkül 9.050 Lei. Indulná lehet bármikor! Az összeg lefizetése ellenében a kedvezményes jegyfüzetet azonnal kiszol­gáltatja az ELLENZÉK könyvosztálya Cluj, Piaţa TT mir ii, vagy az Economia Menetjegy- iroda. Vidékre utánvéttel is azonnal küld­jük, részletes felvilágosításokkal válaszbé­lyeg ellenében azonnal szolgálunk. Four, űzetni! Nrm vagyok kávéházi törz-toendég, utoc* kijelölt helyem asztal (rm, lm netalán* tóiI odavetödik valaki én megkérdezi n tze- mélyzetet, hogy vájjon mikor jövök be bi­zonytalan feleletet Icojmn az illető, amiből még inak következtetni sem tudna arra, ajm öt érdekli egyszerűen azért mert határo­zatiam napokon és időben megyek be s ak­kor is rövid időre és csupán azért, hogy né hány ismerősömtől kutyafuttában megkér dezJiesse/n, nos? mi újság? nem tud valami ügyes dolgot mesélni? Persze ilyenkor azért betartom a házi sza­bályukat, asztalhoz ülök és kérek, ha egye bet nem, a: obi igát feketét, vagy két lágy tojást, egy pohár tejet, esetleg egy pár deb­recenit — éppen csak azért, hogy. Az első, alci hozzám jön és az utolsó, akitől búcsú­zom, mindig a fizető pincér, a hőur, aki fe­kete ruhájában, sasi r ózó, könnyű lé [réseivel és majdnem minden esetben kellemes mo­dorával mellém siklik, mint egy angolna és szordinós hangon, aszerint, hogy reggel, dél­előtt, délután vagy másmilyen időpont van, igy köszön: kávét habbal? vagy csak feke­tét? abszolút friss tojásunk van — aztán mi­után nyilatkoztam — János! feketét és újsá­gokért bal keltőhöz! — rögtön kérem, már jön is; és szalad tovább, feladatát egyelőre elvé­gezte < a többit segédeire bízza, ami termé­szetes is, mert ö a Főur. Kávéházi értelemben annyi, mint g^ir da pa­rancsnok. A kiszolgáló pincérhad teljhatal­mú ura. A Főur rendszerint kedves és szívélyes. Ellenállhatatlan mosolya és gumisarkos, sev ro cugoscipője épp úgy hozzátartozik eg, jólvezetett kávéházhoz, mint például az él­vezhető fekete vagy a tiszta csésze. Bizalma­sa és olykor cinkosa a vendégnek, anélkül, hogy bizalmaskodna- C’est tout. A Főur, akivel legutóbb beszéltem, esJeú- dözik. hogy ö a világ legszomorubb embere: — Régen annyit kerestem, amennyit akar­tam. De ma? Vigyáznom kell„ hogy a feje­met rá ne fizessem. Nem mondom, olykor akad egy-egy vendég, aki ..hagy keresnide ritkán, ó kérem korábban sohasem fordult elő, hogy átrevideálják a számlát, bíztak ben­nünk, mig ma Isten látja a telkemet, eszem- ágában sincs firolni a vendégeket — még ha hölgyek is vannak a cehhelő ur társaságá­ban nem rest elővenni az étlapot és töltőtol­lával egyenként át pipál ja a tételeket. Olyan­kor már libabőrödzik a hátam, jóllehet sen­ki sem kívánhatja, hogy lexikon legyek és az összes tételeket pontosan tudjam kívül­ről. Akkor volt jóvilág, amikor még azt is megengedhettük magunknak, hogy utolsó té­telnek odabiggyesszünk egy húszast, anélkül — hogy. Ha véletlenül észrevette a vendég és megkérdezte hogy mi az? rávágtuk ko­molyan: megy. Szezonban, pláne, ha nő is voht az asztalnál, simán usztuk: de ha vélet­lenül észrevette a „betétet“ és azt találta mondani, hogy meggy nem volt — kedé­lyesen felelhettük: kérem szépen, ha nem megy — akkor kihúzom. És tessék elhinni legtöbbször az ilyen összekoccanás heppiend- del végződött, már a vicc kedvéért is ..ment1 a dolog. — Ma ilyesmiről szó sem lehet. A szám­lák kicsik s az emberek kicsinyesek. Nehéz pálya. Rizikóval jár. Már egészségileg sem vagyok az, aki voltam, tetszik tudni... És aztán a családi dolgok, mert ugyebár, ha in nen hazamegyek ... Hiszek magának Főur és őszintén sajná lom. Hogy is mondta? A szivével nincs va­lami rendben? Időnként szúrások és más­egyéb? Ismerem ezt a- érzést. Az orvosok úgy hívják, hogy angina pectoris va somo- toria, tudja Főur, a nikotin az idegesség és a kor. na nem mondom, hogy öreg, de ha már átszaladt a negyvenen... És mi van még? Feleség és két aranyos gyermek és ezeknek enni kell, iskola kell. füzet és réti­kul, ruhácska és toalett kell és mit tudhat­juk még mimás egyéb és mert maga is csak ember, csípik olykor a gondok, de amikor a kávéházba bejön, barátságos arcot kell vágnia még akkor is. ha egyébként a legdü­hösebb, nehogy panaszt tegyenek a „tulajá­nál. Értem Főur kedves, nagyon is értem és bizisten igazat adok magának. ámbár egy csöpp bibi van a lényegben. .. (j. j.) WWVWWWWWWAAAWWWWWW Révai Kis Lexikona olyan olvasóknak készült, akiknek a mindennapi élet bármely terén felmerül­hető kérdésre gyors, tömör és a tudo­mány mai színvonalán álló válaszra van szükségük. Ezt biztosítja a Révai Kis Lexikona mely 2.400 hasábon 35.000 címszót tar­talmaz 2.000 szövegképpel. 8 tábla szí­nes és 52 tábla fekete képmeUékíettó, 18 tábla színes és 16 szövegközötti térkép­pel. Tartós vászonkötésben 600 lejéri kapható az Ellenzék könyv osztályában, Cluj, Piaţa Unirii. Vidékre utánvéttel ia portóménteseu szállítjuk,

Next

/
Oldalképek
Tartalom