Ellenzék, 1936. december (57. évfolyam, 279-302. szám)

1936-12-15 / 290. szám

vrrvifwww iiwrawraiMuiwiiwifii 1936 décembar II Zsidó kuUurház és középiskola létesítéséi határozták el a Claj-i izraelita hitközség templomi emlékünnepélyén CLUJ, december 14. Vasárnap délelőtt a Chij-i izraelita hit­község lélekemelő ünnepséget tartóit Fer­dinand kirúly-uti nagytemploma f élszáz. a- dos t'ennál'lá.sinmk emlékérv. A gyönyörű templomot zsúfolásig megtöltötte a hívők serege és mély áhítat fogta el a jelenlévő­ket. amikor Habet* fők&ntur vezetése alatt a kitűnő templomi énekkar zsoltárokkal kezdte meg az. ünnepi istentiszteletet. Dr. Weinberger Mózes főrabbi mélyen szántó beszédében ismertette a zsidóság lelkli be­rendezel tségét. Ezután Löwy Ferenc Targu- Mures-i főrabbi a transsvlvániai rabbi- egyesület elnöke tartott magvas előadást arról, hogy mit jelent a templom a zsidó­ságnak. Több zsoltár után a templomi ün­nepség véget ért, majd a hívek serege át­vonult az iskolába, ahol a hitközség elöl­járósága ünnepi közgyűlést tartott. Dr. Fischer József elnök megnyitóbeszé­dében rávilágított a hitközség jövőbeli teen­dőire, amely elsősorban abból áll, hogy zsidó kulturházat létesítsenek és a testvér- , hilközséggel egyetemben felekezeti közép­iskolát teremtsenek. Ezt a tervet a jelen­lévő hívek nagy örömmel fogadták, miután városunk zsidóságánk régi óhaja, hogy fe­lekezeti középiskolája legyen. Ar elnöki megnyitó után *r. iidvözlőbe­szédek sora következett, amikoris Pr.mc.z Ármin a/ országos zsidóiroda, Herschkovits Imre az ortodox hitközség, László Uvula a Szentegylet, dr. Y'ass Zoltán a Goldmark Z'meegyesiilet, Nusshaum Sámuel a Poalé Czedek iparosegylet. Kelemen Bernát az árvagondozó és dr. Spitzer József pedig a zsidó nőegylet nevében tartottak üdvözlő- beszédei. Grosz Frigyes, a hitközség volt elnöke az egyházközség múltjáról tartott érdekes előadási és felemlítette, hogy Kun- stadt Izsák, dr. Kölnit Sándor, Ruuschnitz Saiamon, dr. Rosenstock Sándor, dr. Klein Jakab és dr. Eisler Mátyás főrabbi méltó utódja az egyházközség jelenlegi lelki veze­tője, dr. Weinberger Mózes, aki nagy elhi­vatottsággal folytatja nagynevű elődei mun­káját. Sípos Jenő a hitközség jövőbeni felada­tairól beszélt, majd határozati javaslatot terjesztett elő, amely szerint a közgyűlés bízza az elöljáróságra a kulturház és a zsidó középiskola megvalósításának tervét. Ezután megállapították az uralkodónak és a kultuszminiszternek küldendő üdvözlő távirat szövegét, majd dr. Fischer József zárószavaival az ünnepség végétért. Kötéllialálra ítélték: a gyilkos szolgát BÉCS, december 14. Bécs egyik külvárosában néhány hó­nappal ezelőtt meggyilkolva, holtan ta­láltak egy házaspárt, egy szabót és fe­leségét. A gyilkosságot egy Kohut Sza- niszló nevű szolga fedezte fel, aki a sza­bó házaspárnak épen ruhaszöveteket szállított. Feljelentésére megindult a nyo­mozás, amely azután rövid idő múlva meglepetéssel végződött: azzal tudniillik, hogy a gyilkosságot maga Kohut kö­vette el. A bécsi bíróság most napokon át fog­lalkozott ezzel az üggyel, amelynek vád­lottja, Kohut Szaniszló kétségbesetten tiltakozott a vád ellen, a bíróság azon­ban úgy találta, hogy ő a bűnös, ezért kötél általi halálra ítélte. Fgy szó ára í frí. nntagabb brtOvrf «zrdvp t Irf. legkisebb hirdetés ára 20 !e|. Álláskeresőknek ecv szó i le(, vastagabb betCvel szedve 2 Icf. — Csak vasárnapra feladó t hirdetések után zţ szá­zalék felárat számítunk fel. Di| előre fizetendő. Anróhirdeések feladhatók: a kia<Mhiv»r»Tfep*n, knnwos7tálvunkban bizományosainknál, bármely hirdetési irodában. Csak válaszbélveges kérdésekre válaszolunk. Cimct tartalmazó^ hirdetésekre a vá- fa./t közvetlenül a megadott címre kell irányítani Levelezés 1 GYERMEKJÁTÉK legolcsóbb be'verrísi forrá­sa. Bodncr Áruház Ol. Marcchail Foch f. Gy. 510. EZERFÉLE különböző niműék írgyat vehet Félingyen, Alig haszná t ruhák, cipők óriási vá­lasztékban ,,BALKÁN" bazár, luliu Maniu 6. F. 2tt. ~sYöFmészokségletét mártónffy SZŰCS R.-T-nór rzerezheti be legc’őnyösibben, hol áralak tusokat és javításokat is pontosan, gyorsan eszközöl. Regele Ferainind 3., emelet. F. 2 20. ANGOL és ffnea női szabóság BUSZLAI LAJOS és CZINCZAR MTKLÓSNÉ. Jutányos árak, elsőrendű munka. Str. Berde 2 F, 240. INGET, pirsamé1. jót olcsón készítőnél ve­gyen! Hozott anyagból is vállal. „WOJA" Reg. Férd nand 6j. Gy. 410. ácfás-vélií HASZNÁLT, de jó állapodon levő lepecsé­telt RÖM1KÖVTT keresek megvételre. Címeket „Azonnal" jeligére könyvosrtályba kérek. G. 1389. 3 LÁMPÁS rádió akkumulátorra , hautpar'eur- ral, te’cpnek való. olcsón eladó. I. S. Str. Ferj- circi 17. Cluj. G. 1390. Alkalmazás KERESEK ügyes mindenes leányt, keveset ro­mánul beszélőt, ió Fizetéssé, december 1 ţ*re. Dr. Ch for, Str. Artelor i-a. G. 1388. Állást keres I* ţj-P'- -'V . URINÓ (zsidó), ki egy háztartást önállóan ve­zetni oud, ál ást keres Cím: Novák Ferencné, Timiroara, III S r. Tudor Vka-mirescu 2. et. III, Gy. $12. ingatlan-lakás Fizessen elő egy negyedévre az Ellenzék tízezer leies aiándékozza meg I ö^vénnyel Kik kaphatják meg ingyen a balesetbiztosítási kötvényt? Ki Ellenzék tízezer lejes balesetbiztosítási kötvény-ajándékát nagy örömmel fogadták előfizetőink táborában és miután nagy tö­megek jelentkeztek a balesetbiztosítási köt­vény-ajándék igénybevételére, módunkban van újabb előfizetői rétegeket bevonni ebbe ELSŐ ARDEAL-I ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, CLUJ KÉRDŐÍV A BALESET-BIZTOSÍTÁSHOZ < ti­er; ft as ŢŢ to CL O­1. a) Mi a teljes vezeték és keresztneve? (Asszonyoknál t leánykori név is beírandó) b) Hol van állandó lakása ? c) Hol és Eriikor született ? as a) ... b) — Ellenzék előfizetői részéreÎI------,— .....helység______________megye ................,.................utca-------szám c)................... ..................1.........év...............................hó____nap 2. Mi az állása, hivatása, illetve foglalkozása? 3. a) Szenved-e jelen’eg, vagy szenvedett azelőtt valamely tűntalomban? b) Mely nehéz betegségeken menteddigkeresztül .......................................................................évben N. B, Oly egyen k, akik az itt felsorolt, vagy más ne­héz betegségben sze ved­nek, nem biztosíthatók: (Köszvén”, csuz, szívbaj, stma.n >gyfaku idegesség, tuberkulózis, görvé’.y, cu- korb te ség, syphilis, hát- g-rincbetegség, epi e~sia, gulaöté', bénulás, v la- mey elmebaj, nagyfoka rö idlát.is, vakság, na yot- hallás, süketség, vesebaj, vaey valamely más testi fog atko ásban, példásak okáért: sérv, vissz ér, csonkásig, izületi béta* ság, csontgörbülés, stb.) Kijelentem, hogy az általános balesetbiztosi'ási feltételeket ismerem és azok joghatályát magamra és jogutódaimra nézve kötelezőleg elismerem Keltezés helye és ideje ..........................19—....év...........................hó..........n sa álkezü a'áirás a transsylvániai sajtóban páratlanul álló akció keretébe. A tízezer lejes balesetb zlo- silásban nemcsak éves és féléves előfize­tőink részesülnek, de azok a havi előfizetők is, akik legalább egy éve rendszeresen járat­ják lapunkat. A bizíositási kedvezményben részesítjük mindazon uj előfizetőinket is, akik 210 lejjel egy negyedévre előfizetik la­punkat. Régi előfizető nknél egyedüli felté­tel a biztosítási ajándékban való részesedés­hez, hogy ne legyenek előfizetési díjjal hát- rálékban. Felhívjuk példányonkénti olvasóinkat is arra, hogy fizessék elő lapunkat, mert az előfizetéssel nemcsak olcsóbban jutnak az Ellenzékhez, de részesednek a balesetbizto­sításban is. Arra kérjük előfizetőinket, akik részesedni akarnak a biztosítási akcióban, hogy vágják ki lapunkból az Első Ardeal-i Biztositó Intézet kérdőívét és azt kitöltve juttassák vissza az Ellenzék kiadóhivatalá­ba: Cluj, Calea Moţilor 4. cimre. Az Ellenzék előfizetési árai: egész évre 840 lej, félévre 420 lej, negyedévre 210 lej. HABSBURG TRAGÉDIA a főtárgya Bnino Brehm világh'rü könyveinek. Eddig meg­jelentek: így kezdődött (Apis és Eiste). Fűzre 172, kötve 231 lej. A kétfejű sas lehull. Fűzve 172, kötve 231 lej. Nemsokára meg­jelenik a befejező kötet: Ez lett a vége (Rrest-Litowsktó! a békekötésig). Fűzve 172, kötve 231 lej. Kaphatók az Ellenzék könyv- osztályában, Clu j, Piaţa Unirii. Vidékre után­véttel is azonnal szállítjuk. HÁROMSZOBÁS, fürdőszobás és egyéb mel­lékhelyiségekkel cl'átott, lehetőleg kerti villát kererek február i-ére. Címet a könyvcuztályba „M:gánCM ház" jel gére. G. 1385. A POSTÁVAL rgemben egy szép üz'ethelyiség február i-re kiadó. Értekezni: „Agimex" ügy­nökségnél Cluj, Piaca Uniră 3. Telefon: 2—29. ____F. 167. CIUCEAN a Domokos-félc vendég 6 jó for­galommal, ti szobával (szi loda) jutányos áron eladó. Cím: Domokos, C ucea. jud C uj. G. 1391. r tfzífcurj hogy nagy sikerrel énekelt Oradeán a NAC klubban Sániha Ilona, a kiváló Cluj-i éne­kesnő. A zsúfolt ház közönsége szűnni nem akaró tapssal ünnepelte a tehetséges mű­vésznőt; hogy szombaton, december 12-én volt a bemutatója a Pesti Színházban a „Vihar az Egyenlítőn" című darabnak. Főszereplő: Fe- dák Sári; h’>gy Ernst Wolf bécsi iró plágiumpert indított Vádnál László és Békeffi László el­len, akik szerinte a Lili kisasszony című fil­met az 6 ötletéből Írták; hogy meghalt Szűcs László, a neves éne­kes és a pesti Kamaraszínház igazgatójának édesapja: Szűcs László, aki városunkban is népszerű színész volt valamikor; hogy 25-ször került színre a Bikjic tanár ur cimü Balázs Sándor vígjáték a pesti Ma­gyar Színházban; hogxj Jusny világhírű Kékmadár kabaréja tavasszal Romániában vendégszerepei; hogy Szigeti József, a nagy magyar hege­dűművész januárban Newyorkban hangver­senyezik. Három estén át Szigeti bemutatja a hegedüirodnlom régi és Uj szerzőit. Hang­versenyciklusának cime: Három század he- gedümuzsikú ja. Most rendeljen könyvet karácsonyra LEP.40E­náT, Cluj. Most válogathat, cserélhet, visszaküldhet. — Cím: Lepa^e, Cluj. Kórjen Ingyen jagyzékatí éti műsorai HÉTP3i CAPITOL-MOZGÓ: SZERELEMMEL VÁ­DOLLAK. Vaszary János óriási sikerű vigjátéka. Főszereplők: Gustav Fröhlich. Bulla Elma, Halmav Tibor, Slo’z Hilda. EDISON-MOZGÓ: I. SKORPIÓ. Modern film az előkelő hölgyek klubéletéből. Adolphe Mexiíjouval, II. SMARACiDTOL- VAJ. Bűnügyi film. Thomas Meigham, Charlotte Greenwood. III. HÍRADÓ. Román-magyar feliratok. MUNKÁS-MOZGÓ: Dupla műsor: I. AZ ÖT SZERELMES LEÁNY. Operett. Fősz. Karina Bell. II. A LEVEGŐ ÖRDÖGEI. Repülős filmsláger. Fősz. James Gagney és Margaret Lindsay. Szerdától: AZ ÉNEK SZÁRNYAIN.' Grace Moore. II. A HALÁLSUGÁR. Előadások 3. 6 és 9. ROYAL-MOZGÓ: A BŰNÖK VÁROSA (San Francisco pusztulása). Az 1906-os bor­zalmas földrengés rekonstruálása. Va­sárnak délelőtt 11.20 kor olcsó matiné­előadás: A BŰNÖK VÁROSA. SELECT-MOZGÓ: FEHÉR ANGYAL. Az első vörösk'Presztes nővérek küzdelmek­kel teM életét mutatja be nekünk ez a csodálatos szép film, melynek fősze­repét Kay Francis alakítja nagy siker­rel. THALIA-MOZGÓ: Mav Károly: A SIVATA­GON KERESZTÜL c. óriási filmjének 10 fejezete Román-magvar feliratokkal. URANIA-MOZGÓ: ELADÓ KÍSÉRTET. Re­né Claire szellemes vigjátéka, Korda Sándor produkciójával. Fősz. Jean Par­ker és Robert Donat. —nastaa—BBMBawii —— i —■ ii — ........ i b Hornén i n \, * • i Hétfő, december 14: („Soc. Gh. Dima1’) Szimfómkus hangversenye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom