Ellenzék, 1936. október (57. évfolyam, 227-253. szám)

1936-10-01 / 227. szám

vm »warn? T» WEKBÍfírBK m ; i’W>,WWWMiBI #k W' ■>" MWNÜJl.1 Fizetni kell az esküvők utáni A városi illei&Scelc diüinntegéi Sépieáíe életfS»© az uj pénzügyi szabály- rendelet. — Uj aM saroiaíávaf akarták emelni a város bevételeit CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Városunk adófizető polgárai, aJkik a leg­különbözőbb címeken fizetik a városi illetékeket, abban a boldog hitben éltek, hogy újabb illetékkel már nem lehet megterhelni őket. Sajnos, a valóság más­képen áll. Nincs az a megrakott szénás szekér, amelyre még egy marok szénát ne lehetne felrakni. Valószinüleg igy vé­lekednek a törvényhozók és ezért az uj közigazgatási törvényben felhatalmazást adtak a városoknak, hogy újabb illeté­keket eszeljeniek ki. Városunk időközi bizottsága élt is ez­zel a felhatalmazással és újabb illetékek kivetését vette tervbe, mert a város költ­ségvetése még mindig nem reális, még mindig több a kiadás, mint a bevétel és viselni keli a régi gazdátlan és felelőtlen gazdálkodás szomorú következményeit. Néhány nappal ezelőtt hírül adtuk, hogy az időközi bizottság utasítására a pénzügyi osztály elkészítette a vá­rosi illetékek egységesítésére vonatko­zó szabály rendelettervezetet. Az uj rendelet az eddigi ilteték-szabály- rendeleteket összhangba hozta az uj közigazgatási törvénnyel. Az uj szabály- rendelet a városi illetékek kiszabásának és behajtásának műszaki módozatait ál­lapítja meg, de ezenkívül uj községi il­letékeket léptetett életbe. Az uj illeték­nek még neve nincs, de lényege az, hogy minden, a magánosok által elfoglalt közterületért illetéket kell fizetni. A városi mérnöki hivatal megállapítása szerint ugyanis egyes belvárosi üzletek kirakatai az utcaszabályozási vonalon kívül esnek, tehát közterületet foglalnak el. Ezekért a kirakatokért pedig, — ha a szabályrendeletet jóváhagyják, — illeté­ket kell fizetni. Igaz, hogy ez az illeték nem tulmagas. Négyzetmétererücént mindössze 200 lej egy egész évre, de mégis újabb meg­terhelését jelenti a kereskedőknek, akik máris temérdek községi és vá­rosi adót fizetnek. Rájött aztán a városi tanács arra is, hogy egyes alagsorral ellátott épületeknek világitó ablakai a járdákba vannak beépítve, mint például a Sebestyén- palota alagsorának világitó ablakai is. A világitó ablakok által elfoglalt terüle­tért pedig a jövőben szintén illetéket kell fizetni, még pedig az utca forgalmához viszonyítva, 120, 200 lejt négyzetméterenként. A pénzügyi osztály azt javasolta az idő­közi bizottságnak, hogy négyzetméterenkint 30 lejjel adóztas­sa meg az emeletes házak erkélyeit is, minthogy ezek szintén közterületek felett függnek, — a levegőben. Ezt a bizarr javaslatot azonban elutasí­totta az időközi bizottság, örülhetnek tehát az erkélytulajdonosok, mert az erkélyekért nem fizetnek adót. A városi tanács, mint ismeretes, meg­adóztatta a gyászolókat is, mert illetéket kell fizetni a temetések után aszerint, amint 2, 4 vagy 6 lóval kisérnek ki va­lakit öröknyugalomra. Ha a halottak után is fizetnek városi illetéket, miért ne fizessenek azok, akik a házasság boldog révébe eveznek be? Megadóztatják tehát az esküvőket is, mert a városi tanács elgondolása sze­rint a mai világban házasságot kötni nemcsak könnyelműség, hanem luxus is. Az illeték a házaspárok jövedelme után igazodik. 10.000 lej évi jövede­ELEGÁNS SZÉP! OLCSÓ Az újonnan megnyílt „FÉM IN A" női, leányka, téli és á meneti kabá­tok, valamint exclusiv szövetek nagy választékban! Cluj, Strada Memorandului 1. lemig nem kell semmi illetéket fizetni, de aki havonta már 2000 lejt keres, annak 200 lej. Hatvanezer lej évi jö­vedelemig 600 lejt, 120.000 lej évi jö­vedelemig 1000 lejt, 200.000 lej évi jö­vedelem után 2000 lejt, 200.000 lejen felüli évi jövedelemnél pedig 3000 lejt kell fizetni a vőlegénynek vagy meny­asszonynak. Ha pedig a házasulandó fél kiskorú, a szülőknek, mert városi illeték nélkül nincs szerelem és nincs házasság. A községi illetékek egységesítésének A HáaiwUási munka daewta, is apóit tehet foörn ka Hl VE AT Még ha gyakran éri hidog, roolog fi ft Q <7 6/t <7 f viz, akkor is friss üdo maradhat bőre, ha azt NIVEA-val ápolja. Az Eucerit hatása ez! Nivoa creme dobozban és tubusban Lei 16.- - 72.- Nivea-Olaj Lei 24.- -75.­szabályrendelete tehát uj illetékeket lép­tet életbe, kárpótlásul azonban leszállít­ja a frontadót. Belvárosi házak tulajdo­nosai csak 15 méteres front után fizet­nek adót, akkor is, ha az épületnek frontja ennél hosszabb. Méterenként 25 lejt kell fizetni, a külvárosi házaknál pedig bármilyen hosszú is a front, csak húsz méterig kell frontadót fizetni. Píísiíö események eiőtí áll m sgsss'ayoS $estf'vé??!báÍs<De'5í PÄRIS. (Szeptember 30.) A spanyol nem­zeti felkelők csapatai Toledo elfoglalása után Madrid felé vették útjukat. A kormánypárti milícia Toledotól mintegy tiz kilométernyire északkeleti irányban megkísérelt némi ellen­állást, de azt a nemzetiek minden nagyobb megerőltetés nélkül megtörték. A nemzeti csapatok parancsnoka, Franco tábornok a következő napiparancsot adta ki: — Nincsen veszteni való időnk, gyors me­netelésben indulunk Madrid jelé és Madrid rövidesen a miénk lesz. Molia tábornok seregeivel együtt szintén gyors ütemben fart a főiváros fete, hogy ott Franco tábornok csapataival egyesülve vegye fel a harcot. A heves támadás hírére Madridban lázas készülődés indult meg. A Madridot védő csa­patok a város közelében mély árkokat ás­nak és sürü drótakadályokat feszítenek ki. Az elmúlt napokban a kormány repülőállo­mányában súlyos károkat okoztak a nemze­tiek Madrid felett elrepülő gépei. Ezt a tényt látszik igazolni a Pravda cimü orosz lap egyik munkatársának cikke is. Az orosz új­ságíró cikkében rendkívül sötét képet fest le a madridi helyzetről és sokkal többre be­csüli a nemzetiek repülőgépparkját, mint a kommunistákét. Ezenkívül — írja a lap — a nemzetiek fölénye erősen kidomborodik a lovas- és gépesített hadosztályok terén is. A benerifai rádió jelentése szerint Madrid­ban teljes az anarchia, mindent a kommu­nisták és az anarchisták tartanak a kezük­ben. A nemzetiek csapatának sikerült egy Madridba irányított; élelmiszerszállirtmányt el­fogni. A sikeres fegyvertény 4000 marhát zsákmányolt. Az északi hadszíntéren tovább tart Bilbao ostroma. A nemzetieknek sikerült ismét két hadászatilag rendkívül fontos pontot elfoglal­ni és ezzel jelentősen megerősíteni helyzetü­ket a frontszakaszon. Cadiz környékén heves tengeri harcok folytak le a két párt csata­hajói között. A nemzetiteknek sikerült az uj torpedóromboló Gravi nát megtorpedózni és elsülyeszteni. A sülyedő hajó segítségére sie­tő Admirau te Cervantes nevű naszádot a nemzetiek szintén megtorpedózták, de ennek még sikerült idejében elmenekülni. Az elsüllyesztett hajó legénységét egy fran­cia .gőzös mentette meg és szállította Mar­seille jelé. A toladoi Alcazar védői is csatlakoztak a felszabadító nemzetiek csapatához. A hetven napos ostrom alatt az Alcazarl 1200 főnyi, részben katonai növendékekből, polgárokból és nőkből álló csapat védte. Ezalatt az idő alatt a védők 80 emberüket vesztették el, a sebesültek száma pedig több mint ötszázra tehető. A nők és gyermekek az egész ostrom alatt a pincében rejtőztek el és sértetlenül kerültek ki az öldöklő csatából. Az ostrom tartama alatt született két gyerek közül az egyik meghalt. Az ostrom alatt rendkívüli hősies magatar- tást tanusitottaJc a nők. Az utóbbi napok­ban már nem jutott csak napi egy liter viz fejenként, a férfiak lemondtak erről az egy literről is a nők és gyermekek javára. Amidőn a nők ezt megtudták, kijelentet­ték. hogy ugyanollyan elbánásban akar­nak részesülni, mint a férfiak és nem fo­gadják el az előzékenységet. Az ostrom alatt a védők táplálékul g rend­őrség és a lovasság 260 öszvér és lóállomá- nya szolgált. A felszabadításkor már csak egy ló és két öszvér volt leletben. A halot­tak közül legtöbben akkor vesztették életü­ket, amikor élelmiszer után indultak. A fő­erőd felrobbantása alkalmával a védők kö­zül senki sem pusztult el, mert a robbantást ellenőrző mérnök pontosan kiszámította a robbanás idejét és hatókörét is. SELECT C ütörtökön, október 1-én bemutdja Romániában először az első természetes színezésű filmcsodát, Harr/ Hathaway a Bengali-fiim világhírű rendezőjének filmremekét: Főszerepekben: Sylvia Sidney, Fred Mac Mur­ray és HARRY FONDA. Monopol : Paramount. Szenvedély t Befe a bizonyító eljárás a gyilkossággal vádolt Cíaké mérnök bünperében----------- ■■■1 irren---------------­Warn mérgezzük mew Tita BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójától.) Ciulei mérnök gyilkossági ügyét izgalmas légkörben tárgyalja tovább a Bucuresti-i es- küdthiróság. A bizonyító eljárás befejezés­hez közeledik s rövidesen sor kerül az ítélet- hirdetésre A zsúfolásig telt teremben izga­lommal találgatják, hogy az esküdtek mit fognak határozni. Úgy látszik, hogy a több­ség a vádlott mellett van. A „károsult“ csa­lád tagjai ugyanis anyagiaskodás terén tul- mentek a megengedett határon, midőn bosz- szut lihegnek Tita Christescuért. A biróság ma is a méreg eredetét kutatja. Ciulei mérnök ellen ugyanis nincs „tárgyi bizonyíték“. Rejtélyt képez a méreg eredete és neme, mely kioltotta a volt szépségkirály­nő életét. Valeanu mérnök, a Bucuresti-i „Metalica“ üzem igazgatója és Soare ügyvéd arról ad­nak felvilágosítást, miért ment ki gépkocsin a vádlott a gyárüzembe és mit keresett a laboratóriumban. Marius Eugen Constanti- nescu gyári vegyészmérnök az üzemben használatos ásványi anyagokat ismerteti. A tudományos alapon mozgó felvilágosítás után Mari Joja lő éves diáklány kihallgatá­sa következik, aki a gyilkosság után hazug­ságokat költött és mesélt barátnőinek, hogy „róla is beszéljenek“ Tita Chrislescu halálá­val kapcsolatban. Ezután Ion Manolescu szí­nész kihallgatására került a sor, aki együtt volt szerződtetve a OBulandra színházba Tita Christescuval s azért hagyta el a társulatot, mert a főszerepet nem osztották ki Tiltanak. (Hangoztatja, hogy pajtási viszony kötötte a leányhoz, ami „lelki összetétele“ folytán ért­hető“, A következő tanú Maria Veliuc, alig 15 éves, azt állitja, hogy Ciulei mérnök házá­ban pénzt ígértek vallomásáért. VaJkymásá- nak az esküdtek nem tulajdonítanak na­gyobb jelentőséget. ■Nicolae Romanescu dr. tanú, országos bör­tönfelügyelő orvos, annak a meggyőződésé­nek ad kifejezést, hogy Ti tát nem mérgez­ték meg ciánkálival, sokkal valószínűbb, hogy a bajt mérges gyümölcs, mogyoró, szőlő, mandula okozta. Ezt orvosspecialisták is megerősítették előt­te. ’Egy görögországi orvostanártól halhatta, hogy lelkiismeretlen kereskedők összeszedik az élősködő vad földi mogyorókat s ezt hoz­zák forgalomba. Ezek is édeskés ciánanya- got tartalmaznak. — Tita Christescu a tizennegyedik ilyen mérgezési esetet jelenti orvosa gyakorlatom­ban — állitja Romanescu doktor. — Ezelőtt 31 évvel ugyanilyen módon azzal vádoltak meg egy ártatlan szülőt, hogy meggyilkolta 14 éves leányát. A közönség tapsolni kezd ennek hallatára. Az öreg Christescu tiltakozik és bejelenti, hogy tiz olyan mandulát eszik meg a biró­ság előtt, melyet az orvos halálosnak tart. — Akkor halotti beszédet tartok a kopor­sójánál! — vág vissza a tanú. Marcel Popescu mérnök kihallgatása kö­vetkezik. Elmondja, hogyan ismerkedett meg Tita Christescuval, aki elejtette az utcán kézitáskáját s amikar ezt felvette, a leány teára hiv+a. Nem fogadta el a meghívást. Nem sokkal ezután, karácsonykor a vonat­ban találkoztak, — Mit keres a vonaton karácsony ünne­pén? -— kérdezte a leány. Erre beszédbe ereszkedtek és a tanú el­mondta fiatalkori szerelmét, mikor ketten szerettek bele egy leányba. Christian Leu tanú a magánvád képviselő­jének kérdésére közli, hogy Ciulei mérnök jó sakkjátékos volt, ez azonban nem jelenti, hogy gyilkolt. A tanuk neveinek felolvasása során kide­rül, hogy igen sokan nem jelentek meg. A tárgyalási elnök befejezettnek jelenti ki a bizonyító eljárást, mire a magánvád képvi­seletében a károsult család nevében az öreg Christescu emelkedik szólásra. Vádolja Ciu­lei mérnököt, aki alattomos volt s nem akart a temetésen rész tvenni. Kéri az esküdteket, szigorú büntetéssel sújtsák a vádlottat. A BÉLBEN KELETKEZŐ MÉRGEK ÁLTAL OKOZOTT ROSSZULLÉTNÉL egy-két pohár természete?' FERENC JÓZSEF keserüviz, gyors és alatpos béikiüritő hatásánál fogva, a, legjobb szolgálatot teszi. Orvosok eján-ják. Voli ahiiv tisztek szervezkedése CLUJ. Az Ellenzék tudósítójától.) Országrészünk volt aktiv tisztjei és a „Nemzeti Katonai Front“ központi ki­küldöttjei összegyűltek Hansu Cluj-i tá­bornok lakásán, ahol megvitatták az Ardeal-i és Banat-i volt aktiv tisztek helyzetét. A. tanácskozás során Hansu tábornok és Pacala ezredes tartottak be­szédet és kifejtették, hogy nemzeti szem­pontból múlhatatlanul szükséges mozga­lom indítása az ország egész területén olyan irányban, melynek keretében a frontról hozott katonai szellemmel és annak tisztitó hatásával őrködjenek to­vábbra is az egyesitett Romániában. Leszögezték, hogy azok a tisztek, akik resztvettek a háborúban, erkölcsileg kell hozzájáruljanak most a trón és az ál­lam megszilárdításához. Küzdeni kell a különféle politikai pártok által beveze­tett romboló politika ellen, elősegítve a nemzeti szellem kifejlődését a köz- és magánélet minden ágazatában. A tanácskozás befejeztével kimondot­ták, hogy tiz napon belül újabb meg­beszélést tartanak, melyre ismét meghív­ják a tagokat, valamint a Nemzeti Ka­tonai Front központi kiküldötteit. A megbeszélésen az Ardeal és Banat ré­szére alakítandó bizottság ügyében fog­nak határozni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom