Ellenzék, 1936. október (57. évfolyam, 227-253. szám)

1936-10-13 / 237. szám

8 BVVBNZâK 7 9 36 októbéf IS. < i> onge eredmény ck Budapest ntlótikai bajnokságán. Ilud.ipestről jelentik \ hudajrefcli utMikai bajnokságoknak nőm U«k1m'Z«‘II a/ 'dó ‘‘S «'.«■rt o eredmények aránylag gyengék.. Rész- lolok kővetkezők: 1(H) mi. 1. Gyenes 10.8 ui|t. Rúdugrás. 1. Király 300 cm. SulylökUs. 1. Darányi dr. 14.56 ni. 800 m. 1. Szabó Miklós 1 |). 2 mp. Távolugrás. I. Dom­bóvári 097 cm. Diszkosz vetés. 1. Donogán 10.öő ni. ‘200 ni. gátfutás. 1. lléjjas dr. -0.7 mp. Cn'rolydobás. 1. Várszegi 00.40 mi. >000 in. í. Sima Ifi p. 12.8 m-p. Hánmusugrás. 1. Somló 14.28 ni. I ASZlkmP ÉS IYAKKIMDÓ MIJÓNI B1»l v 8 Mli II V/ Ml IlOI I ÁRBAN „ERABII lÖlMM-iíl! jal) b sikereket arattak a spanyol nemzeti leikelők ElégüSetlenkednek a vörös katonák Meghalt Hock János BUDAPEST. (Az Ellenzék fáviraía.) Szom )ki Ion (-gy órai halálküzdelem után a Pajor-szanatóriumban meghalt Hock János. Az. elhunyt nagytudásu és pompás szónoki képességekkel rendelkező pap a forradalom­kor a Nemzeti Tun ács elnöke, október disz- szónoka volt, de valójában nem vett aktiv részt a forradalomban. A kommtin után 1932-ig emigrációban élt. Akkor hazatért és a bíróság külföldön írott cikkeiért egy évre ítélte el, amit ki is töltött. A börtönben Jia­David ellen megszüntették a fegyelmi eljárást, mert a szövetségi kapitány a hibás. i Bucuresti-i tudősilönk jelcini i: A Inbdaru- g ósző vet ség elfogadta P. Cliiricenmi kiküldött é.-sg.dóbizottság jelentését, mely szerint Da­lid. a CAO kapusa a magyarok elleni mér­kőzésen oldalán sérülési szenvedett és ennek alapján a szövetség megszüntette ellene a fo- gvolmi eljárást. Dávid vallomása szerint a félidőben C. Radfllescu kapitány azt kérdezte <i válogatott csapat játékosaitól, hogy ki sé­rült meg. Divvid jelentette, hogy Toldi lövése oldalát érle és az fáj. mire Radulcscu anél­kül, hogy Dávid sérüléséi megvizsgáltatta, vagy oldalát megmasszirortatta volnu, rögtön kicserélte Pavloviccsal és igy tulajdonképen Radulescu szőv. kapitányt terheli mulasztás kapuscsere körül, ellene ózonban nem ren­delnek el fegyelmit ... .4 C.40 MEGNYERTE A GLORIA ELLENI PERÉT, amennyiben a Biroul Federal meg­semmisítve a K<7a intézőbizottságának dönté­sét, elrendelte, hogy a két csapat újból le­játszó bajnoki mérkőzését, mélyítek időpont­ját később jelölik ki. A B-liga keleti csoportjának eredményei. BUCUREŞTI. Macat»i—Dragos Voda 6:0 (2:0). BRASOV. Drug—ACER 2:0 (1:0)'. BRAILA. Franco Romana—Sp. Studenţesc 2:0 (0:0). GALATI. DVA—Textila 9:3 (4:2). CERNiAUTI. Jahn—IAR 3:0 (1:0). CHISINAU. Victoria—Sporting 3:2 (2:1). A nyugati csoport hatodik mérkőzésének eredménye: CRAIOVA. Rovine Grivita—Unirea Altoa- Iidia 7:2 (1:1). ÉSZAKI C-LIGAEREDMÉNYEK. Tirrdai CFR Cluj—Ariesul 2:2 (2:0). Bain-Ma-re Tri­color—CFR Oradea 2:0 (1:0). ROMÁNIA ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROS BAJNOKSÁGÁT a Bucureşti—Brea za—Poesti távol V. Mormocca nyerte meg 6 óra 15 p. 15 mp.-es időivel. 2. j. T»pu. 3. Niculici. 4. Sa v an off. A LABDÁRUGÓSZÖ VÉTSÉG VASÁRNAPI KÖZGYŰLÉSE az OETR szabályainak meg­felelően dr. Trlea elnök, mellé a tanácsba 3 következő tagokat választotta meg: Davila ez­redes. dr. Bireesru főügyész, Farcasan, Lu- cescu, L. Silbermann; póttagok: R. Istrate, ív un ovid fesi és dr. Barba t. A száz lejen aluli nyugták bélyegmente­sek. Bucuresti-ből jelentik: A pénzügymi­niszter értesíti az érdekelteket, hogy úgy az okmány, mint a repülőbélyeg alkalmazá­sa szempontjából a nyugtáik, fizetési jegy­zékek csak száz lej összegen felül bélyege- zendők fel az előirt táblázat szerint és pedig az első száz lej értékig 3 lej okmány és 1 lej repülőbélyeggel. A száz lejen aluli nyug­ták és fizetési elismervények mentesek úgy a repülőbélyeg, mint az okmánybélyeg alól. Jogügyi osztályt létesített a Kereskedők Tanácsa. A Sfatul Negustore.sc helyi tagozata jogügyi osztályt létesített tagjainak ügyes­bajos dolgaiban való tanácsadás céljából. A Sfatul Negustoresc jogtanácsosa, dr. Tutelea Vidor ügyvéd minden szombaton déli 12 órától díjtalanul áll a tagok rendelkezésére tanácsadás végett a Sfatul Negustoresc iro­dájában (Iparkamara székháza). A Sfatul Negustoresc vezetősége. .4 világhírű Tanan regéiayeic 1. Tarzan, a dzsungel fia .2. Tarzan visszatér. 3. Tsrzan bestiái. 4. Tar­zan fia. 5. Tarzan és az aranyszőrü oroszlán. 6. Tarzan és Opar kincsei. 7. Tarzan, a rettenetes. 8. Tarzan az őserdőben. — Kötette fűzve 63 Lei, kötve 95 Lei. CIsSJ- " P-F-S" 52 < Kávésáéi I érjen teljes PANTHEON JEGYZÉKET! PÁRTS. (Október 12.) A nemzeti csa­polok újabb győzelméről számolnak spanyol hadszíntérről érkező jelentések. Caslelion tábornok elfoglalta Abnarov városát s ezzel 10 kilométerrel jutott kö­zelebb Madridhoz. San Martin Elisia környékén a vörösek megkísérelték a nemzeti csapatokat visszaszorítani, a he­ves támadások azonban sikertelenül vég­ződtek. A Makhoade és Avignra közötti útvonalat a nemzetiek a tegnapi naptól kezdve teljesen kezükben tartják. A Snlamancúba áthelyezett főhadiszál­lásról a nemzetiek megcáfolják azt a hirt, hogy a kormánycsapatok északon jelentős sikereket értek volna el. Cáfol­ják azt a hirt is, hogy a vörösek bevo­nultak volna Ovideo külvárosaiba és azt közük, hogy ezeknek csak a környéken levő dombokat és völgyeket sikerült el- foglalniok. Madridból érkező jelentések szerint a tegnapi légiharcok alkalmával a kor­mánypárti csapatok három repülőgépet vesztettek. Largo Caballero miniszterel­nök is a Madrid felett porlyázó repülő­gépek bombázása alá került. A minisz­terelnök kénytelen volt egy kőhíd alá menekülni, hogy a ledobott bombák el­len védekezzék. Miután a nemzeti repülő­gépek elrepüllek a hely felöl, a minisz­terelnök a kormánypárti hadseregnek ezen a részén levő repülőterén felelős­ségre vonta a pilótákat és valomennviü- ket halálra Ítéltette. Tegnap Odesszából újabb hnjószállitmányt indítottak. Az orosz hajó élelmiszereket és ruhaneme­ket szállít Madridnak. A nemzetiek Aim írenta Cervera nevű cirkálója tegnap rövid bombázás után elsülyesztett két kormánypárti tenger­alattjárót. A vörös katonák egész Mad­rid környékén elégedetlenkednek. Fel­vonulásokat rendeznek és táblákat hor­doznak körül az utákon a következő felírással: „Ne vigyék Franciaországba és Oroszországba a spanyol aranyat. Az arany a spanyol munkásoké, akik meg­szenvedtek érte és köztük kell szétosz­tani.“ Tegnap délelőtt érkeztek vissza San- Sebastianba azok a túszok, akiket az idegen követségek kimenthetlek a vörös milícia fogságából és átszállítottak a francia Saint-Jean-de-Luiz-ba. A túszok és hozzátartozóik találkozása kapcsán leírhatatlan jelenetek adódtak. Sevillában ma nagy nemzeti ünnepsé­gek vannak s ezeken a spanyol marok­kói bej képviseletében megjelent a nagy- vezir is 50 arab előkelőség kíséretében. A burgosi kormány a spanyol nemzetiek és spanyol Marokkó közötti baráti vi­szonyt óhajtva ezzel kihangsúlyozni. I CAPITOL MOZGO sea Még csak két napig GAáL FRANCISKA - KATI Politikai tanácskozások Antonescu külügyminiszter hazaérkezése alkalmakéi tálmasodott. el rajta betegsége. Sárgaság tü­netei léptek fel és rnár-inár úgy vall, hogy betegségét legyőzi, mikor bekövetkezett a vég. Temetése kedden délután lesz. I A hírneves OR! berlini kamarazenekar! Pénteken, $aóber 2Wn egyetlen nangverse­nyét a Román Operában. Vezényel: HANS VON BENDA. k Az Anca-c.salád nyilatkozata. Az Anca-csa- lád a következő sorok közlésére kért fel: ,,.\ közvélemény tájékozta-tása és ugyanak­kor az ,,Anca főhadnagy esete“ körül szárny­ra kelt célzatos és valótlan hírekkel szem­ben. az igazság tisztázása érdekében, kije­lentjük a következőket: Teodor Anca főhad­nagy tette — teljes józanságban megfogam- zott és végrehajtott tett, mint ahogy azt maga a teltes is, a műtőasztalon szintén tel­jes józansággal állította — egy, az „élettel szembeni állásfoglalás“. Az elhatározást meg­érlelő okok a következők: Az általános ok az a bánásmód, amelyet Anca főhadnaggyal szemben alkalmaztak, a közeli és közvetlen ok pedig az az égetően jelen való dilemma: visszautasitsa-e tiszti kötelességeinek teljesí­tését, vagy eltűrjön egy megaláztatást. Mi­után Teodor Anca főhadnagy megértette, hogy most is — mint mindig — kötelessége mellett kell kitartania, mint ahogy kitartott kötelessége mellett akkor is, mikor azt kí­vánták tőle. hogy a századparancsnokot, fő­hadnagyot, hadnagyot, sőt őrmestert egy sze­mélyben töltse be; és miután másrészt ugyancsak ilyen világosan és nyugodtan be­látta, hogy senkinek sincs joga őt megahízni, kinyitotta ruháját szive felett és revolver­golyót röpített mellébe. Oradea, la 8 Octom­brie 1936. Família Anca“. VESE-, HÚLYAG-, PROSTATA ÉS VÉGBÉL - BAJOKNÁL egy pohár természetes FERENC JÓZSEF keserüviz kiadós, hig ürüléít és kűlégitó emésztés: eredményez, melynek következményt. Azután jóleső megkönnyebbülés szokott lenn: Orvosok ajánlják. A válság megoldásának három módja: t. Személyiségek kormánya, 2. Tekintély kormány, 3. A Tatarescu-hormány továbbra is uralmon marad BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójától.) Politikai körökben a királygyakorlatok be­fejezése alkalmával fontos eseményekre vár­nak. A Tara Noastra jelentése szerint ólrák kérdése Antonescu külügyminiszter visszaér­kezése az országba, mely után nyomban mi­nisztertanácsot hivnak össze, hogy külföldi utjának eredményéről beszámoljon. Kor­mánykörökben kíváncsian várják Antonescu beszámolóját, mert a nemzetközi politikai helyzeten kivül a külföldi valuták leértéke­lésének kérdését is érinteni fogja. A nemzeti-parasztpárt mindent megtesz, hogy a most következő vasárnap tartandó Bucuresti-i nagygyűlés méreteit emelje. Madgearu — irja a Gazeta — sietve Miha- lache vidéki birtokára utazott és érkezése pillanatában nem adott nyilatkozatot artról, mit beszélt külföldi utján Benes elnökkel, Hodzsa csehszlovák miniszter elnökkel és Titulescuval. Csupán annyi bizonyos, hogy fontos nemzetközi eseményekről volt szó, melyeknek rövidesen érezhető lesz hatásuk. A Gazeta jelentése szerint Mihalache, a nem­zeti-parasztpárt elnöke, Madgearu látogatása után kihallgatást fog kérni az uralkodótól. A Zorile hosszabb cikkben foglalkozik a belpolitikai helyzettel s leszögezi, hogy vál­ság esetén három megoldás áll rendelkezés­re: í. Személyiségek kormánya. 2. Egyetlen tekintély diktatórikus kormánya. 3. Tatares- cu kormányon maradása. A lap szerint ma már szó sem lehet az első két lehetőség megvalósításáról. — Nincs tehát más hátra — irja. a Zorile — mint a jelenlegi kormány további ural­ma, erz azonban legfeljebb néhány hétig tart­hat, mSkor a nemzeti-parasztpárt kerül majd sorra desoaokratiíkus (programjával. ELGÁZOLTA A BÉRKOCSIST AZ AUTÓTAXI. Tegnap délben a 438. szá mu bérautó, amelyet Duma Vasile Ma- nastur-i lakos vezetett, a Piata L’nifrin a Czell-féle vendéglő előtt elgázolta Sa-> muil loan bérkocsist, aki könnyebb sé rüléseket szenvedett. A Sebesültét klini­kára szállították. A soffőr ellen megin­dult az eljárás. Orvosi Mérnöki tiSjérl Minden magyar, német (25% redukció ), francia, stb. folyóirat és könyv Lepage- nál, Cluj. Kérjen ingyen jegyzéket Lepa- getól Cluj. Közölje, mely szakma érdek!:. ELVITTÉK EGY SZEGÉNYSORSü EGYETEMI HALLGATÓ INDEXÉT. Liker Elemér helybeli egyetemi hallga­tónak, amig a Piata Unirii 9 szám alatt étkezett, valaki elvitte felöltőjét. A fel­ÖTEZER SERTÉS PUSZTULT EL NÉGY KÖZSÉGBEN. Bucuresti-ből jelentik: SULstra- megyében hosszabb idő óta sertésvész pusz­tít. Négy községben több mint ötezer disznó pusztult el. A sertésvész egyre terjed és a megyei állatorvosi hivatal, bár minden intéz­kedést megtett, nem tadja megakadályozni a vész terjedését. * AZ ÁRVALEÁNYNEVELÖ OTTHON volt (Mária Valér!®) árv&ház, e hó 13., 14. és 15-én 10 dekás napot rendetq, hogy cäj elíátábát egyéb anyagi eszközök híján igy biztosítsa. A vezetőség kérő szóvá! fordul városunk jóazivü lakóihoz: segítsenek a Ids árvákon riohTuszeradománya'ikkaJ. A legkisebb adományt h hálás köszönettel fo­gadja. Gyűjtőhelyek: Árvaház, Cal. Reg. Caro« II. 54, Guráth Béla péküzlete, Reg. Ferdinand 29, Török Árpád hentesüzlete. Reg. Ferdinand, Gaál István füszerüzlet. Moţilor 2, B>abcsák füssteriiz- let, Moţilor, Lay da cukr-íbzda, Piata Unirii. Biosz füszerkereskedés, Marecha'l Foch, Losonczj Mi­hály hentesüzlet, Str. A. Mureran. A RENDŐRSÉGI ÁL LAMB IZTO N SÁ­GI HIVATAL értesíti mindazokat az ide­gen állampolgárokat, akiknek útlevelük nincs rendben, hogy haladéktalanul je­lentkezzenek a központi rendőrség 33. számú szobájában. öltő zsebében volt a szegénysorsu egye-, temi hallgató egyetemi indexe is. Ezúton kéri fel az illetőt, hogy a kabátot, vagy legalább indexét adja át az egyetem portásánál, mert a könyvecske hiánya súlyos akadályokat gördít tanulmányai elé. ftieiós szerkesztő: Dr. GROÍS LÁSZLÓ, tm Kbtdótatajdo&os; EIXE&ZÉK HY* « &« gékmék gCoiscordia“ müiniezeíCttt* ******,

Next

/
Oldalképek
Tartalom