Ellenzék, 1936. október (57. évfolyam, 227-253. szám)

1936-10-01 / 227. szám

outikai események SZATÍRA TÜKRÉBEN Aktuális politikai megmozdulások, ahogyan a kávc házakban látják BUCUBKST1. ( V/ Ellenzék tudósrló- iátói I V Bucureşti i nagy román újságo­kon kívül olyan lapok is vannak, mo­lyok a szatíra szemüvegén ut no/ik a napi politikai os.'inonyokot. Az olos gúny is konnvii író fa miatt az enyhe támadá­sok ko/pontjába allilotl politikusok nőm haragus/nak. Toianos/.olosnok tart­ják. hogy ilyen hangnemben is bírálják okol. mikor hibáznak és közügyekkel foglalkoznak. Ezt az újszerű hangot és bírálatot ma logtökololesobben a \ romoa oimü hetilap tükrözi vissza, moly a log- frisseim eseményekről a következő be­számolót adja: Mi újság a iieuizoti-parasztpárton? Korszakot jelentő tanácskozások foly­nak. Mindenki tudja, hogy az ellenté­tek a ..szabad vélemény-nyihx'mitás“ ér­vényesülésével sem tűntek el Vaida tá­vozása után. A távozás egyébként sok vitára ad ma is alkalmat. Sokan van­nak. akik nem értik, hogy Vaida és ti­zenegy volt miniszter miért váltak ki a nemzeti-parasztpártból. Úgy látszik, ma­ga Mihalache is közel áll ahoz a cso­porthoz, mely közeledést keres a Vaida által vezetett román-fronttal. Ez a jobb- szárny rgen erős. Elszántan küzd Mamii­val, akit viszont az Ardeal-iak támogat­nak. A nagy leszámolás előbb-utóbb be kell következzék, akkor is, ha a kiadott ,.végleges“ hivatalos jelentés szerint a javulás „állandó“. Semmi változás ... megjavítására. Békét akar az egész vi­lággal. A hrlvzcl ahoz. hasonlít, mikor zsúfolt vonatban egyes utasok ülnek, mások a folyosón s a lépcsőkön állnak. A belügyminiszter megtelte kötelessé­gét, aztán dolgához fogott. Meglátjuk, kinek volt igaza. Annak, aki bizonyos dolgokat kért a pártvezérektől, vagy an­nak a pártvezérnek, aki a kérelmet el­utasította . . . Ali, (dulci, (dulci! .. . Olyan Lumpért tárgyalnak most Bu- eurestiben, melyről csak úgy beszélhe­tünk, ha zsebkendőnkkel fogjuk orrun­kat. A szemét, melyet a vallomások fel­forgatnak. mind nagyobb, őszintén sajnáljuk a szegény bírákat, ügyvédeket, újságírókat, akik magaslati levegőre mehetnek majd, hogy kipihenjék fára­dalmaikat. Nem akarunk melodrámát szavalni a társadalom hibáiról. A baj megtörtént, megtörténik, ilyesmi mindenütt történni log. Olcsó demagógia lenne a történtek tulozása s a borzalmak felidézésével az idegek felcsigázása. Sokat beszélnek a perben s sok nevet mégis elhallgatnak. Olyanok vonulnak fel a bíróság előtt, kiknek arca tele vun baeillu.sokkaJ. Nem megtisztelő dolog közeliikben tartóz­kodni. A párt túln*riM*kal A nemzeti puras/.tpárt volt tábornok tagjai megbeszélést tartottak az elmúlt napokban s a pai aszlgárdák taktiká járól tanácskoztak. A volt katonatisztek ta­nácskozása olyan stratégiai leivel dol­gozott ki, melyet követni fognak. Feltűnt, hogy B. tábornok is részt vett a tanácskozáson, ki csak nemrég lépett ki a nemzeti paraszt pártból. Lupu dr. külföldi óljával indokolta kilépését, mire Mihalache azzal válaszolt: — ügyeljen, ne másítsa meg elhatározását. B. tábornok ennek dacára rész Ivett a tanácskozáson. Ez: az ,,erős-kéz“ poli­tikája. Öregek és fiatalok Vaida mindig vallomást tesz a román­front gyűlésein, őszinte s nincs tekin­tettel arra, hogy környezetében mit gon­dolnak. Legutóbb arról beszélt, hogy ki­békülne Mihalacheval és Maniuval, de nem teheti, mert •— ott van Madgearu. Aztán Calinescuról, régi hűséges „adju­tánsáról“ beszélt. Leginkább az lepte meg a jelenlevőket, mikor bejelentette: - Arról beszélnek, hogy én kerülök hatalomra. Nem akarok uralomra ke­rülni. inig az egész népet meg nem győ­zöm célkitűzéseim igazságáról. Nem sie­tek, van //léc/ idom, öre<j vagyok... — mondta Vaida gúnyosan. S valaki környezetében felsóhajtott: — Mi lesz velünk — fiatalokkal?... (st.) Rémdpámá, amelyet az élet irt Miért akar! halálba menekülni az előkelő budapesti uraasszony? — Titokzatos fenye­getések okozták az öngyilkossági kísérletet A román politikusok néha okosak. Nem az ország érdekeinek szolgálatára vonatkozik ez, hanem arra, hogyan küz­denek a hatalomért. Nagyon elővigyá­zatosak. ebbe kapcsolódik aztán bölcses­ségük. Itt vannak például: Calrnescu, Ghelmegeanu és Potarca nemzetiparaszt- párti politikusok. Ezelőtt egy héttel biz­tosra vették, hogy Vaidához csatlakoz­nak, az elővigyázatosság azonban azt parancsolta, ne éljenek most ezzel a le­hetőséggel s keressenek — megfelelőbb pillanatot. S továbbra is Mihalacheval maradtak. Nemcsak vak szerencsét, de az események logikus kapcsolatát is je­lenti az okos politika. Sokat beszéltek régebben arról, hogy „ütött Mihalache órája.“ Ezt kézzelfog­hatóan megcáfolta, hogy Tatarescu uralmon maradt. Most másokról van szó s egyik nap Vaidának, másik nap Gogának „üt az óra.“ Sőt, volt egy nap, mikor Calinescu „órája“ került szóba. Ily körülmények között kockázattal jár a pártok elhagyása. A kilépésre készülő politikusok tehát visszamaradtak. Nem azért tették ezt, mintha Mihalache uralomrakerülésére számítanának. Mihalache ma már kel­lemetlen saját pártjának. Az a dolga, hogy a pártban széthúzó erőket össze^ tartsa s annyira belegabalyodott ebbe, hogy saját taktikájával sincs már tisz­tában s mindenki gyanúsítja. Maniuval tart, mikor kormányrake- rülését veszélyeztetve látja s Costaches- cuhoz húz, mikor megnyílik az ut és komoly ellenfél nélkül átveheti a hatal­mat. Találgatások . .. Mindenekelőtt: Inculetről beszéljünk, ki nem bukott meg sőt: előlépett, mikor a belügyminisztériumot átadta. Minisz­terelnökhelyettesi állásában továbbra is kezelt az „o. p.“ nevii titkos-alapot s dr. Pop Valér miniszterrel egyetértésben ^ a^a—Goga-kormányt akar a liberáli­sok távozásakor. Úgy látszik Tatarescu sem idegenkedik elvben ettől a gondo­lattól. A második megoldás: Mironescu | együttműködése Jorgával. Ez választási j kormány lenne, oly célból, hogy a jövőt illetően a nép határozzon. Nem lehet tudni, melyik felfogás ke- rül ki győzelmesen a kulisszák mögött foiyó harcból, a miniszterjelöltek azon­ban már készen állnak. Békitések Tuca belügyminiszter addig mindent megpróbál a pártokkal való kapcsolat BUDAPEST. (Az Ellenzők tudósítójától.) Izgalmas történet. Szeptember 6-ón a Becs felé robogó gyorsvonat egyik II. osztályú füliké,jében a jegyvizsgáló kalauz eszmélet­lenül talált egy elegáns, fiatal hölgyet. A hölgy egyedül feküdt eltorzult arccal a fül­ke bárson ypumlagón, mellet te a rétikul je, felette n poggyászból óban három bőrönd és knt a földön a pamlag előtt valami fehér por elszórt foltjai. A kalauz ijedten nézett körül, ezután le­zárta a fülkét és orvost keresett. Nem volt orvos a bécsi gyorson, de szerencsére a vo­nat közben befutott a győri pályaudvarra, vasutasok lepték el a II. osztályú fülkét, az eszméletlen utast leemelték, telefonál­tak a mentőkért és pár perc múlva a győri kórház ügyeletes orvosa rövid vizsgálódás után kijelentette: — Ver ónál mérge zés. A beteg makacsul hallgat Tehát öngyilkossági kísérlet. De ki az életunt? Egy arcképes vasúti igazolvány, amelyet az eszméletlen nő retiküljóben talál­tak, megadta a választ: dr. Medveczkg Zsigmondné budapesti la­kos, föállatorvos felesége, lakása: József-ulca 16. A beteg állapota életveszélyes volt, na­pokig feküdt eszméletlenül a győri kórház­ban. Negyednap magához tért, akkor idegro­hamot és sirógörcsöt kapott és csak estére nyugodott meg az injekciók hatása alatt. Ke­zelőorvosa nyomban telefonált a rendőrka­pitányságra, küldjenek ki valakit: a beteg kihallgatható. Kihallgatták dr. Medveczky Zsigmondnét. — Miért tette, nagyságos asszony? — Mert kény szerit ettek rá! — Ki kényszeritette? — Kérem . . . ezt nem szeretném megmon­dani. — Meg kell mondania, nagyságos asszony, hivatalos eljárás van folyamatban. — De most . . . ilyen állapotban nem tu­dok erről beszélni .. . — A doktor ur azt mondta . .. — Hagyja kérem . . . rosszul érzem ma­gam, nem beszélhetek . . . Elfordította fejét a detektávtól. ■szemét lehunyta és makacsul hallgatott. Másnap is, a következő nap is. Nem volt hajlandó megmondani, ki kényszeritette az öngyilkosságra. Mialatt Medveczkyné Győrött hallgatott, a rendőrségnek tudomására jutott, hogy van valahol egy búcsúlevél, amely megfejti a drámát, amely mindent megmagyaráz. A le­velet Medveczkyné irta első férjének. V. Z. cég- i>ezetönek és a keieli pályaudvaron adta fel, közvetle­nül az előtt, hogy felszállt a bécsi gyorsvo­natra. Megrázó búcsúlevél A levél — adatait most ellenőrzi a rend­őrség — egy idegösszeomlás előtt álló sze­rencsétlen asszony kétségbeesett jajkiállása. Egyik részlete igy hangzik: . . . Hogy mit éltem át, Zoltán, ezt úgy sem lehet leírni, M. hónapok óta üldöz, hiába menekülök előle. Joggal kérdezhetné, miért nem szóltam a férjemnek. Nem mertem, Zol­tán, annyira féltem, hogy még a férjemnek sem szóltam. Ls nui délután berontott hozzám M. Egye­dül voltam. Azzal kezdte, hogy revolver van nála, úgy feleljek a kérdéseire. — Mit akar az Istenért!? — kiáltottam ijedíen. — Azon­nal csomagol — mondta — együtt megyünk Ausztriába, maga megindítja a válópert és feleségül jön hozzám! — De én nem akarok a maga felesége len­ni! — sírtam elkeseredve. Zsebébe nyúlt, ahol revolverét tartotta: — Akkor lelövöm! Agyonlövöm magát, aztán magamat! — Borzasztó percek voltak — folytatta a levéliró. — Könyörögtem neki, menjen el. Ne kergessen öngyilkosságba. Hiába. Tovább erőszakoskodott, fenyegetett, ott álltam véd­telenül, minden pillanatban vártam, hogy előrántja a revolvert, már elkészütem a halálra. Azután elájul­tam. I Többre nem emlékezem. Amikor magamhoz j tértem, M. már nem volt ott, elment. Zol­tán, én ezt nem bírom tovább. Most felülök a vonatra. Veronái van ná’am. Zoltán, én öngyilkos leszek. M. belekényszerit.“ Annyit tudnak csak róla, hogy előkelő állású ur vidéken. A rendőrség egyelőre nem találja. A cég­vezetőt, aki nyomravezeIlletné a detektive- ket, miég nem tudták kihallgatni, dr. Med­veczkyné pedig, aki különben a gyógyulás utján van, még mindig nem beszél. Mindössze ennyit mondott a kórházban: — Céltalan minden. M. előbb-utóbb bevált­ja fenyegetését. A rendőrség eltökélt szándéka, hogy megakadályozza a dráma újabb felvonását s ha M. előkerül, életveszélyes fenyegetés és öngyilkosságra való rábirás miatt eljárást indít ellene. < K. J. MIT IR A ROMÁN SAJTÓ Árfolyam licrlln TnlrţUt/* VIHARUL: A francia írunk úrfolyanv sok- kf-iitési-in-k pénzügyi és bu tmikai oldala van. Reméljük, hogy technikai szempontból oly megoldást találnak, iiu-ly megóvja a mauzet* közi forgalmat az. összeomlástól. Ügyelőre csak arról u nagyfonto.sságu politikai ese­ményről számolunk be, hogy három nagy­hatalom fogott össze gazdasági és pénzügyi helyzetük tisztázására. A politikai szövetsé­geket ugyanis nagy mértékben a gazdasági és |H-nz.ügyi viszonyok befolyásolják, nőm lehet ugyanis politikai megegyezést elkép­zelni ott, ahol pénzügyi, vagy vámügyi el­lentétek vannak. A megegyezést ;1 béke fon­tos jelének kell tartanunk, jó jel ez a jövő nemzetközi kapcsolatok kialakulására. Ab­ban az idöl>en, midőn a világ diplomáciájá­nak egén fekete felhők tornyosulnak, a pénz­ügyi megegyezés optimizmusra ad alkal­mat. Nem hagyható figyelmen kivid, hogy Amerika USA ezzel a megegyezéssel bele­nyúlt Európa nagy dolgaiba. Az intézkedés felkészülve talált bennünket s meg fogjuk óvni gazdaságunkat. Románia békepolitikát folytat az emberiség javára s az utóbbi idö- l>en tapasztalható fejlődése ezzel van indo­kolva. Nem remélünk semmit a jxusztitó há­borútól. EPOCA: A nemzeti k eresz tény párt nagy­gyűlést tartott Sibiu-ban, melyen Goga is fel­szólalt. Emlékezünk, hogy Goga nyilatkoza­tot adott a Gurentulnak, mikor visszatért Németországból. A nyilatkozat lényege az volt, hogy Románia felé Berlinben oly ér­deklődést mutattak, mely területi sérthetet­lenségünk biztosításáig fokozódott. Ennek a kijelentésnek általában nagy jelentőséget tu­lajdonítottak, a németországi hivatalos lapok azonban a közlés során kihagyják Goga be­szédéből az ide vonatkozó sorokat. A Drep­tatea éles támadásba kezdett emiatt s fel­hívta Gogát világosítsa meg, kikkel tárgyalt a német fővárosban. Goga most adta meg erre a választ Sibiu-ban. „Berlinben Hitler­rel találkoztam — mondotta — hogy lás­sam, miként volt képes egész népét egy tá­borba egyesíteni. Mint európai és mint ro­mán beszéltem. Mint román azt mondtam, hogy tiszteletben kell tartani határainkat, mint európai leszögeztem: Harcot visz a bol- sevizmus ellen s becsületére válik, hogy a küzdelem élén van. A magam részéről azon­ban csak akkor harcolhatok vállvetve a kommunizmus ellen, ha országom határait biztosítva látom. Berlinben megértettek s azt mondták: ..Tiszteletben tartjuk határaikat“. A német lapok csak részben hozták nyilat­kozatomat. higyjetek mégis őszinteségemben. Aki nem hisz ebben, az ellenség, vagy bo­lond“. Senki sem kételkedik a nemzeti ke­reszténypárt elnökének meggy őződésében. Nem az első román hazafi, aki téved. Gránit alapja kell legyen a külpolitikai irányvonal megváltoztatásának. UNIVERSUL: A határon történő telepítést a szentpétervári, bécsi és budapesti kormá­nyok alkalmazták, hogy a román egységet megbontsák. A rutének és zsidók Basara- bia-i, Bucovina-i és Maramures-i telepítése is ezt a célt szolgálta. A román etnikai ha­tárt mind lejebb nyomták. Egész rutén fa­luk költöztek át tiszta román területre. Mig a X-IX. század elején nagyrészt román volt Basarabia, Bucovina és Maramureş lakossá­ga, egyes helyeken kisebbségbe kerültek a következő században. A rutének szaporodása 650 százalékos, mig a románoké mindössze 80 százalék Bucovina-ban s 275:7 az arány Basarabia-ban. Az ukrán propaganda — melyről veszélyessége és tevékenysége dacá­ra keveset beszélnek — odáig megy merész­ségében, hogy azt állítja, miszerint az ország északi részének őslakói ők voltak. Nyugati határainkon magyar, német, szláv és zsidó telepítéssel találkozunk. A Tisza mentén te­lepítették le őket, hogy az Ardeal-i román tömegek egységét megtörjék. Ezt a területet akarta Apponyi kultur-zóna elnevezéssel ma­gyarosítani. Mit tettünk mi helyzetünk meg­erősítésére határaink mentén? Nyugaton te­lepítéshez kezdtünk. 1928-ig a nyugati határ­zónában több, mint 4000 román telepest helyeztünk el. akik igy oszlanak el: Arad- megve 1026, Bihor-megve 877, Salaj-megye 707, Satu-Mare-megye 613 és Timis-Torontal- megye 1177. Ezenkívül 481 jugoszláviai és magyarországi menekült románt telepitet­tünk le Arad, Bihor és Timis-Torontal me­gyékben. Ezeket a földműveseket az állam kölcsönnel segítette s földet adott részükre. Azóta semmi sem történt ebben az irányban. Irredeuták, vallási szekták, kommunisták, csempészek használják ki a zónát, mert gya­nús kisebbségi közigazgatási tisztviselőket alkalmazunk. Meg kell szüntetni a közöm­bösséget. Villamossági ziebkönyv 1936. év*'. Minden elektrotechnikával foglalkoi__.^ak- embernek nélkülözhetetlen kis kézikönyv. 2 kötet ára 424 oldalon, rengeteg szakrajzza! 235 lej az Ellenzék könyvosztályában. Cluj, Piaţa Unirii. Vidékre azonnal szállítjuk* utánvéttel is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom