Ellenzék, 1936. október (57. évfolyam, 227-253. szám)

1936-10-01 / 227. szám

ÁRA 3 LEJ TAXA POŞTALA PLĂTITĂ IN NUMERAR No. 141.163/1919 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj, Cale« Moţilor4. Fiókkiadóhivatel és könyvosztály: Piaţa Unirii 9. szám. — Telefonszám: 109. — Levélcím: Ckij, postafiók 80. MAGYAR POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA: BARTHA MIKLÓS Előfizetési árak: havonta 70, negyedévre 210, félévre 440, évente 840 lej. — Magyarországra: negyedévre 10, félévre 20, évente 40 pengő. A többi külföldi államokba csak a portókülönbözetcel 'öbb LVII. ÉVFOLYAM, 22 7. SZÁM. CSÜTÖRTÖK 1936 OKTÓBER 1. Olaszország tötashedelmi forgalmában szinten változtat i pénzrendszerén 30 ssássalélcosi értékcsökkentéssel. — Morgentliau ame­rikai pénzügyi államtitkár bizakodó nyilatkozata a iiáromkutalmi együttműködésről. — Indítvány a kontingens-rendszer eltörléséről A francia szenátus pénzügyi bizottsága elfo­gadta a frasilc^éptélsesökkentósi javaslatot A francia frank értékcsökkentése által megindított nagy pénzügyi világi» ullámzás- nak ma újabb eseménye van. Amint Rómából jelentik, az olasz minisztertanács részle­tesen foglalkozott a francia pénzegység aranytól való elszakadásának következményeivel s jólértesiilt körök szerint megfelelő lépésekre határozta el magát az olasz gazdasági élet megvédésének érdekében. Ez az elhatározás, amint megbízható hírek mondják, egy újfajta lírának, az „export-lírának4' megteremtésében áll. Értékét még pontosan nem határozták meg, mert a francia—angol—amerikai megegyezés által védett pénznemek­nek, valamint a svájci franknak és a holland forintnak végleges értékkialakulásától teszik függővé. Valószínűnek látszik azonban, hogy az export-lira 30 százalékkal lesz alacsonyabb értékű a belföldi liránál. Az olasz pénzrendszernek e terv megvalósítása esetén tehát három fizetési egysége lesz: a belföldi lira, az idegenforgalmat szolgáló turisztikai Ura. mely már eddig Ls érvénvber volt ,és mint harmadik, újabb olasz pénz­egység az export-lira. Az olasz pénzrendszer, e terv megvalósítása esetén, bizonyos fokig hasonlítani fog a német pénzrendszerhez, az uj adottságok által szükségessé tett "Változ­tatásokkal. Az angol—francia—amerikai pénzügyi együttműködés következményeit általában jóval reménykedői)!) módon Ítélik meg Londonban és Newyorkban, mint Parisban, ahol az egész gazdasági élet átalakulásának nem lebecsülendő nehézségeivel állanak még szemben. Az amerikai pénzügyek vezetője, Morgenthau államtitkár tegnap újra rend­kívül hszakodó hangú nyilatkozatot tett. Az uj rendszert olyan erőteljes gyermekhez hasonlítja, aki most kezd járni. Ma csak két lépést tesz, holnap újra két lépést, de rövi­desen kitünően fog járni és a legerőteljesebb ifjú lesz belőle. Angol politikai körök és az angol sajtó szintén a legteljesebb bizalom hangján üdvözlik a háromha-talnii valuta­egyezményt, mint a világ pénzügyi és gazdasági bajainak az adott körülmények között leghatályosabb gyógyszerét, mely nemcsak a jólét visszatéréséhez, hanem a nemzetközi politikai viszonyok javulásához is elvezethet. Az aranyfedezet feladása, az angolok sze­rint, uj világvaluta-rendszer kezdetét jelentheti, melynél az eddigi hullámzásokkal szem­ben a nagy jegybankok szoros és tervszerű együttműködése fogja a pénzegységek érték- szilárdságát biztosítani. A francia kormány nehéz belpolitikai küzdelmet folytat átértékelési javaslatának parlamenti elfogadtatása érdekében. Eddigi jelek szerint a törvényhozás két házában ez a küzdelem már megnyertnek is tekinthető. A kamara 350 szavazattal 221 ellen általá­nosságban elfogadta a kormány javaslatát. A szenátus még nem döntött, de pénzügyi bizottsága, melyben a felsőház legkiválóbb szakértői foglalkoztak a kormány javaslatai­val. szintén elfogadta már ezt a javaslatot. Ebben a bizottságban különösen nehéz volt a Blum-kermány küzdelme, mert az értékcsökkentés mellett állástfoglaló régi kormá­nyok egész sor volt nénzügj miniszterének bírálatát kellett kiállnia. A bizottság élén pedig Gaillaux ál!, akit a francia politikai élet legkiválóbb pénzügyi szakértőjének tar­tanak. A kormány képviselői a vita folyamán újra erősen hangoztatták, hogy a frank értékcsökkentésének nemcsak nemzeti, hanem nemzetközi szempontból is rendkiviili jelentősége van. A pénzügyi bizottság, miután megállapította, hogy az értékcsökkentés­ben fKifejezett ténnyel áll szemben, amelyen változtatni már nem is lehet, elfogadta a kormányjavaslatot, de megbízta előadóját, hogy a javaslatok egy részére vonatkozólag uj szövegezésről tárgyaljon a kormánnyal. Gaillaux volt miniszterelnök, a bizottság elnöké pedig a kormány képviselőjének beleegyezésével vállalkozott a javaslat egyik pontjának olyan újabb megszövegezésére, mely a drágulással szemben hatályosabb eszközöket ad a kormány kezébe, Ezekre a hatályosabb eszközökre nyilvánvalóan szükség is van, mert amint Párishól jelentik, úgy a nagykereskedelemben, mint a kiskereskedelemben teljes erővel indult meg már a drágulási folyamat. A nagy pénzügyi átalakulás majdnem teljesen báltérbe szorított minden érdeklődést a népszövetségi közgyűlés iránt, ahol az egyes államok külügyminiszterei fejtik ki állás­pontjukat a szövetségi alapokmány reformjának főleg Eden beszéde által fölvetett kér­désével szemben. Különösen Litvinovnok tegnapelőtt elmondott beszéde ad alkalmat erős v^kra. A francia jobboldali sajtó azzal vádolja az orosz külügyi népbiztost, hogy hát- mögött és demagóg módon támadja az angol—francia külpolitikát s a Népszövetséget egységesen szeretné szembeállítani Németországgal. Bizonyos feltűnést kelt. hogy Krofta csehszlovák külügyminiszter, aki tegnap mondta el beszédét, egyáltalán ki sem tért a kisebbségi kérdésire. Krofta szerint az alapokmány 19-ik paragrafusának módosítására nincs szükség és területi kérdések a tagállamok együttműködésének veszélyeztetése nél­kül nem hozhatók a Népszövetség elé. Genf ben elterjedi hírek szerint franciák és angolok a nemzetek közötti kereskede­lem akadályainak megszüntetése érdekében nemzetközi értekezlet összehívását tervezik Bázelbe. Angol-f?ancia pémzfkgjri Javaslat A városi tagossá döntött a községi választás ügyében. A ki­sebbségi magyar választó közönség önálló lajstrommal indul a pohitiloai csatába, mely­re több mint három év után szomjasan epc- lcedett a választó közönség többi részével együtt. Nemzetiségi különbség nélkül erköb esi és anyagi áldozat volt az átmeneti bizott­ságok rendjének a közigazgatási „egyedural- mában“ senyvedni és ezeknek a bizottságok­nak se lehetett kellemes az ellenőrzés, meg a felelősség hiánya, mely óhatatlanul súlyos gazdasági, politikai, szellemi és lelki vívódá­sokat okoz és ellenérzés szenét gyű jti a bölcs jejekre. El kell azonban ismernünk, hogy városunk interimár bizottsága és főleg an­nak elnöke, tiszteletet szerzett magának jó- szándéku és korrekt működésével. Nemsoká­ra, ha ugyan el nem halasztják a válasz­tást, mely sakldmzásra pártpolitikai szem­pontok már több helyt és bizonyára alapos megfontolás után késztették a kormányt, megkezdődhetik a kortézia, melynek hosszú szünete valóságyai már bátortaianná és ta­pasztalatlanná tett bennünket és oda járul­hatunk áhítattal a lyukas dobozokhoz, ame­lyekbe bedobott lajstromoIdeal kifejezhetjük: kikkel kívánjuk kormányoztatni magunkat minden nagypolitika kikapcsolásával, a ki­zárólagos városi érdek süliemében. Az önálló lajstrom . . . Súlyos elhatáro zás ez ma, mikor Európaszerte a többnyelvű és több nemzetiségű országokban az uralkodó nép kizárólagos hatalmának és boldogságá- nak, érzelmeinek és ösztöneinek a jelszavá­val, a totalitással a kisebbségek teljes elszi­getelésére, fölszivására, éltokosít ásóra, kivo­nulására biztatnak vagy törekszenek. A fő­benjáró helyzetben a politikai belátás és az életösztön a sors vagy érdektársak szövetsé­gét jazxtllhatná. A kisebbségi magyarság va­lóban több helyt szövetkezett is már a nem- zeti-pcerasztpárttal, amely a nemzeti elfogult­ság e dermesztő korában nem sok kisebb­ségpolitikai reményt nyújt ugyan, de mégis csak megőrzött valamit a szabadelvű és nép­uralom elveiből, szövetkezett a hasonló ve­szélyben forgó zsidósággal és szövetkezett a szacialistáJckal, mert gondjuk és sorsuk szin­te azonos a mienkkel. Viszont nem szövetke­zik vagy szövetkezhet a szászokkal és svá­bokkal. Igaz, hogy ezek meg az erő, az elv, a taktika érdekéből jobbára ön­álló listával indulnak, ott a hatalom vagy a dicsőség. . . De hisszük, hogy a városi tago­zat vezérlete alaposan mérlegelte a helyzetet és az akaratlan kényszerben az önálló lis­tát, mint legjobb utat választotta. Elvégre az önálló lista szüztiszta minden melléktekin­tettől, pl. a népfront és szélső baloldaUság vádjától, amellyel a társad alom-elvű párt­tal vagy a paraszt államról álmodozókkal va­ló szövetkezés esetén illették volna és csak a törzsért elmet képviseli: a magyarság az arány számának megfelelő természetes kép­viseletre törekszik és ő elsősorban ellenzéke minden áramlatnak, mely a kisebbségi jog- állapot eddigi maradványait meg akarja sem­misíteni. Most már ismerjük a lajstromot is: a ,,képhordozóink“ nevét. A demokratikus ha­ladás szempontjából örvendetes, hogy n laj- stramvezető egyszerű földész, hogy általában a kis embereket alapos szemügyre vették, I hogy a különböző foglalkozási ágak érdekeit igyekeztek gondosan kiegyensúlyozni. Helyes, hogy a fiatalságnak az eddigiekkel szemben meglepőén széles kaput nyitottak és a női képviseletre is ügyeltek valamennyire. Azon­ban jelentékeny hibát nem bírtak elkerülni. A lajstrom nem elég súlyos. A politikai sze- ■ replés, tapasztalat és főleg az államnyelv tu­dása szempontjából vannak aggályaink. De annyi év után az önálló lajstrommal és ilyen lajstrommal a kísérletezés nem hiábavaló. GENF. (Szeptember 30.) Népszövetsé­gi körökben hire jár, hogy a Népszövet­ség gazdasági értekezletére a franciák és angolok közös javaslatot nyújtanak be. A javaslat a kompenzációs és kontin- gentálási rendszerek haladéktalan megszüntetését ajánlja, mert enélkül a gazdasági fellendülés lehetetlen. A kérdés gyakorlati megoldását a fran- I cia—angol terv a Nemzetközi Fizetések Bankjára bizná. Az angol Reuter-iroda cáfolja a közös javaslat hirét, de genfi levelezője szerint a jelenlegi rossz gazdasági helyzet okát szakkörök tényleg a konüngentációs és kompenzációs rendeletekben látják, me­lyet megváltoztatandónak tartanak. Ezt a tényt — mondja a Reuter — egyéb­ként a Népszövetség gazdasági tanácsa is megállapitotta már. Népszövetségi beszédek GENF. (Szeptember 30.) A Népszö­vetség legutóbbi ülésén Kanada megbí­zottja beszélt s a brit birodalom hely­zetére hivatkozva, arra szólította fel a Népszövetség tagállamainak képviselőit, hogy Anglia példáját vegyék szemük elé és azt az együttműködést kövessék, amely Anglia és a gyarmatai között van. A kanadai megbízott beszédében államá­nak hűséges odaadásáról biztosította a Népszövetséget. Ausztria megbízottja dr. Schmidt Guido röviden ismertette Ausz­tria viszonyát a Népszövetséghez és biz­tosította a Népszövetséget arról is, hogy Ausztriának egyetlen célja az igaz és tartós béke. Az osztrák megbízott beszédében fel­hívta a Népszövetség figyelmét az Ausztria függetlenségét biztositó osz­trák—német egyezményre is és kije­lentette, hogy az egyáltalán nem a Népszövetség ellen irányult, hanem épen ellenkezőleg a Népszövetségnek szolgált. Delbos francia külügyminiszter a kis- antant és a Balkánszövetség államainak külügymjinisrterei részére diszebédet adott. Az ebéden Románia részéről An- tonescu külügyminiszter vett részt Hó ess?’ Cseh sarlói? f kfábaes PRÁGA. (Az Ellenzék távirata.) Az elmúlt napok folyamán különösen Csehszlovákia déli részein rendkívül hűvösre fordult az időjárás, aminek következtében gyakori volt az éjjeli fagy is és a magasabb helyeken már lehullott a hó is. A cseh időjáráskutató intézetek jelentése szerint továbbra is hideg időjárásra van kilátás. Pénzügyi együttműködésre készülnek a Balkán-államok BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósitó­jától.) A Balkán-szövetség gazdasági tanácsának kezdeményezésére a szövet­séghez tartozó áLlamok jegybankjainak kormányzói elhatározták, hogy értekez­letre ülnek össze. Ez az értekezlet előre­láthatólag Bucurestiben ül össze és je­lentősége túl fog menni a szokásos ilyen értekezletek fontosságán. Ugyanis ennek az értekezletnek az a célja, hogy pénz- ügyi együttműködést készítsen "elő Ro­mánia, Törökország, Jugoszlávia és Gö­rögország között

Next

/
Oldalképek
Tartalom