Ellenzék, 1936. augusztus (57. évfolyam, 176-200. szám)

1936-08-20 / 191. szám

ám 3 ui TAXA POŞTALĂ PLĂTITĂ IN NUMERAR No. 141.x63Z.1925. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj, Colea Moţilor 4 Fíókiiadóhive'tal és köayvosztályí Piaţa Unirii ţ szám. — Telefonszám: 109. — Levélcím: Cluj, postafiók 8o, MAGYAR POLITIKAI NAPILAP, ALAPÍTOTTA: BARTHA MIKLÓS { v Előfizetési áriak: havonta 70, negyedévre 2x0, félévre 440 évente ) 840 lej, — Magyarországra: negyedévre 10, félévre zo, évente 40 A többi külföldi államokba csak a portökülön kőzettel több LVH. ÉVFOLYAM, 191. SZÁM. CSÜTÖRTÖK * 1936 AUGUSZTUS 20. Mi lesz? kérdezik -az emberek ömnaguldól és egymás­tól szorongva, elborult szemmel, mint mikor az ember bizonytalan sötétségbe mered. Mi lesz, hogy most véget értek az olimpiai játé­kok, amelyek szinte hasonlítottak az ókoriak egy időre békét létesítő erkölcsi hatalmához9 Mi lesz, mitrtán a spanyol polgárháborút úgy látszik sikerál majd beszorítani saját határai közé, mert sem a földközmelléki államok, sem a döntő bíráskodásra törekvő Anglia, sem a nagy világnézleti elentétet képviselő nagyhatalmak nem jognak beavatkozni és va­lami megközelítő semlegességben állapodnak meg. De holt bizonyos, hogy valami történni jog az uj Locarnoig és lord Robert Cecilt nagy békezsinatáig. Ezt sejti, ezt érzi az em­beri kőzlélek. Nagyon jól tudja, hogy a két év óta föl zaklat ott külközéleti tevékenység nem szünetelhet, óriási vajúdás van, amely­nek eredményét senki sem sejtheti előre. Vagy sikerül a békét legalább negyedszázad­ra biztosítani és megerősíteni, vagy egyre közelebb sodródunk, amíg Anglia és Német­ország teljes fölfegyverkezése végefyFpem ér, a világháború küszöbéhez. Hamarosan uj külközéleti lépéseket várhatunk. t, Valószínű, hogy az első uj közéleygmoz'du- lat Titulescu részéről érkezik, aki iiiár beje­lentette, hogy kérni fogja az 1856-ban létesí­tett európai Duma-bizottság feloszlatását. Ezt a kérdést különben már 1933-ban fölvetette n párisi értekezleten és kifejtette, hogy a Da­na-bizottság teljesen időszerűtlenné, sőt fölös­legessé vált, azonkívül állandó szálka most a román fölségiség szemében1. Hiszen a krimi háború után létesült ez a bizottság, amikor Románia még két külön tötök hübérség alatt senyvedő süzerén vajdaság volt, részben azért, hogy a Duna deltájától elkergesse Oroszországot; mert rendkívüli előjogokat ka­pott, sőt felségjogokat is, külön zászlaja van és nemzetközi kölcsönöket vehet föl, nemcsak a szulinai Dunaág hajózhatását és rendjét bizto­sítja, hanem folyamőr büntetőjogot és való­ságos adószedést alkalmaz. De ma Románia már hatalmas ország, amely a többi állam­mal együtt érzékenyen őrködik fölségjogának teljességén! Oroszország pedig messze szo­rult a Duna-deliától s az európai Duna-bi- zotíság egyébként is erőtlenedik, az elhomo- kosodást nem birja megakadályozni és nö­vekvő adósságokban fuldoklik. Szóval meg kell szüntetni. Titulescu párisi közbelépése nem járt eredménnyel, mert akkor Litvinov még keresztezte a román utakat; követelte, hogy a Duna-bizottságot tartsák fönt, de An­glia, Franciaország, Itália és Románia mellé hívják meg bizottsági tagul a szovjetet is. Most, a montreuxi megegyezéses politika győzelme után Titulescu jogos reménnyel veheti föl az elejtett fonalat. Pedig nagy elvi nehézséget kell leküzdenie. Az 1856-ban kö­tött szerződés, amelyet 1871-ben meghosszab­bítottak tizenkét évi tartamra, majd 1883- ban húsz évre, a versaillesi békeszerződés ál­landó érvényűnek mondotta ki, sőt jelentő­ségét még fokozta, mikor egy nemzetközi Du- na-egyezményt is létesitetett, amely a német —osztrák—magyar és kisantant érdekek ösz- szehangolását a Dana-folyam nemzetközisíté­sével ,,oldotta meg“. Ezt az alapot nehéz lesz szétrombolni, de valószínű, hogy a Bal­kán-szövetség segítségével Titulescu művé­szetének sikerülni fog ezt a kérdést is meg­oldani, bizonyára gazdasági alapon, mert a Duna-1orkolat hajózási díjai rendkívül meg­drágítják a forgalmat. Tétülescunak belpoli­tikai okokból és kül ügy mi nfszteri állásának megrögzítése céljából is szüksége van most külközéleti eredményre. Csak így feledtet­ni?} d, '%!>?• tejíHW -i'Víifytc '??$.• dályt gördített írtjába, mikor nagy erőfeszí­téssel Romániát a hagyományos külpolitikái vonal teljes tisztaságába, teljes őszinteségébe és teljes következetességébe törekedett visz- szalenditeiiL " lilább borzalmas vérengzés éli a háború- — Tiz nap msălwa kezdik a Mac allen.—Másol közbelépé$S sürget lambury munkáspárti vezér ..............——....... ——■­Edea újra átvette a londoni külügyminisztérium vezetését A spanyol polgárháború vérengzései tovább fogynak s a festvérfcare tegnapi esemé­nyei, a beérkezett jelentések után Ítélve, inkább a felkelők javát szolgálták. A polgár­háborúval kapcsolatos feszült diplomáciai helyzetben szintén az a látszat, hogy fontos események készülnek. Eden angol külügyminiszter visszatért szabadságáról és átvette a londoni külügyi hivatal vezetését. Vansittart angol állandó külügyi államtitkár ber­lini látogatásából szintén visszatérőben van és tegnap felkereste Bretagneban Delhos francia külügyminisztert, akivel hosszasabban tárgyalt. A francia be nem avatkozás: indítványra adott német válasz is szorgalmas megbeszélés tárgyát képezi London és Páris között. A válasz szövegét hivatalosan még mindig nem tették közzé. De berlini jelentés szerint Németország hajlandó hozzájárulni a francia indítványhoz olyan érte­lemben, ahogy Anglia hozzájárult, ha a spanyol kormány visszaadja a Madridban lefog­lalt német repülőgépeket és ha az államok által vállalt fegyverkezési tilalmat kiter­jesztik a magáncégek utján történő szállításokra is. A német kormány szükségesnek tartja a Spanyolországba készülő önkéntesek visszatartását is, ezt a kívánságát azon­ban, hír szerint, nem sorozza a be nem ű , atkozási indítvány elfogadásának feltételei közé. A német választ különösképen ezúttal Páris fogadja inkább reménykedő hangu­latban és London Ítéli meg kevésbé optimisztikusan. Párásban azt hiszik, hogy mára Olaszország részéről is olyan válaszhoz jutnak, amely nem teljesen visszautasító. Érde­kes jelenség, hogy a francia be nem avatkozási indítvány érdekében ezúttal az angol sajtó mutat erős türelmetlenkedést. A nagyon elterjedt „News Chronicle“ azt írja, hogy a francia és angol kormányoknak határidőt kellene kitűzni a válasz megadására s ha ezt nem tartják be, akkor érdekeik megvédésében a többi hatalmaktól függetlenül járhatnak el. A délamerikai közvetítésről ina hallgat a krónika. Ez nem jelent annyit, hogy ilyenirányú közbelépést ne készítenének elő. Londonban Lansbury, az angol munkás­párt legtekintélyesebb egyénisége levelet intézett a „Times^-hoz s ebben a levélben fel­szólítja az angol közvéleményt, a kormányt és az egyházakat, hogy mindent tegyenek meg a további vérengzés megakadályozására. Lansbury szerint az angol kormány meg­találhatja a módját, hogy a spanyol kibékités érdekében közbelépjen és elérje azt, hogy olyan fegyverszünet jöjjön létre, mely módot ad a spanyol népnek igazi kíván­ságai kifejezésére. Lansburynek a konzervatív „Times“-ban megjelent felszólítása erős hatással van az angol közvéleményre, nem valószínű azonban, hogy az angol kormány politikáját egyelőre befolyásolja. De az események további fejlődése folyamán, tekintve a spanyol polgárháború által érintett nagy angol érdekeket, elérkezhetik a pillanat, amikor Anglia a közbelépést elkerülhetetlennek fogja ítélni. Ez a lehetőség különösen akkor áll fenn, ha az angolok által is támogatott francia be nem avatkozási indítvány teljes sikertelenséggel járna, A polgárháború harctéri eseményeiről szóló hírek tegnap főleg a felkelőkkel rokonszenvező forrásokból érkeztek. E hírek szerint Badajoz elfoglalása lehetővé tette az északi és déli felkelő hadsereg kapcsolatát és lehetővé teszi azt is, hogy a marokkói idegen légionistákat a Madrid elleni frontra szállítsák. Ezeknek segítségével a felkelők tábornokai körülbelül tíz nap múlva készülnek a Madrid ellem nagy támadás megindí­tására. És ha Madrid bevétele sikerül, azonnal megindítják a harcot a baloldal kezében lévő Katalonia ellen is. A párisi „Figaro“ szerint a spanyol kormány valóban számit azzal, hogy kénytelen lesz Kataloniába menekülni. Ebben az esetben az a terve, hogy Katalonia független állammá kiáltja ki magát és azonnal kéri a Népszövetségbe való felvételét. A „Figaro“ nem irja meg, de nyilvánvaló, hogy a felkelők győzelme esetén ez a megoldás igen megfelelne a Kataloniáva] nagy területen határos Franciaországnak is. San Sebastian ellen tovább folyik a felkelők ostroma. Minden jel szerint itt bor­zalmas vérengzés készül. A támadók megüzenték a város védőinek, hogy további ellen­állás esetén ugyanolyan sorsra jutnak, mint Badajoz védői. Badajozban ugyanis a fel­kelők a várost védő vörösöket egytől-egyig kivégezték. San Sebastian védői viszont a város másfélezer jómódú polgárát tartják tuszképen kezeik között. Ezeknek az élete ilyen körülmények között szintén a legnagyobb veszélybe« forog. A helyzet feszültsé­gére vall, hogy a hurgosi felkelő-kormány arra a hírre, hogy Madridból a Spanyol Bank kétmilliárd pezetás aranykészletét Párisba készülnek menekíteni, éleshangu jegy­zéket intézett a francai kormányhoz. A francia kormány, mely nem ismeri el a burgosi kormány legitimitását, nem válaszol a valószínűtlen vádat tartalmazó jegyzékre. Gamclin francia hadseregfőparancsnok befejezte varsói látogatását és útban van Paris felé. A félhivatalos francia „Petit Párisién“ azt Írja a látogatásról, hogy uj és jelentős szakaszt nyitott meg a francia—lengyel viszonyban. Â varsói megbeszéléseken szóba került a két országot érdeklő minden külpolitikai kérdés és Lengyelországnak a szomszédaihoz való viszonya is. A félhivatalos lap cikkének ez az utóbbi mondata annyit jelent, hogy a ■varsói megbeszélésen szőnyegre került a lengyel—szovjetorosz—. francia viszony is. Ä megbeszéléseket szeptemberben tovább folytatják Párisban, ami, kor Ridz Smigly lengyel hadseregfőparancsnők látogat a francia fővárosba. Uiabb lázadás a kormány allen SEVILLA. (Augusztus 19.) rA sevillai rá­dió jelentése szerint Cartagénában véres za­vargások voltak. A városban a kormány csat­patainak egy része fellázadt, 1 - ,.iAirs'—•­Véres utcái harcok keletkeztek, a harcok kimeneteléről azonban ezideig még nem érkezett részletes jelentés. LONDON. (Augusztus 19.) Gibraltárból is megerősítik, bogy Cartagénában zendülés történt és a kormánycsapatok nagyrésze Franco tábornok csapataihoz csatlakozott. LONDON. (Augusztus 19.) Újabb Gibral- tári jelentés szerint a vasúti közlekedés Mad­ridtól keletre tegnapelőtt még zavartalanul folyt. Tegnap azonban már esek egy vonat in­dult, amelynek célja ismeretlen. A vasúti közlekedés teljes egészében még csak Alicantéval áll fenn. Az a körülmény, hogy Valenciával is megszűnt tegnap óta a vasúti közlekedés, arra enged következtetni, hogy a kormány a legutóbbi oartagénai zen­dülésnek komoly jelentőséget tulajdonit. Pampeluna és írun között a vasúti vona­lat tegnap felrobbantották. Egyelőre még is­meretlen, hogy kik semmisítették meg 0 két város közötti vasúti vonalat. Â felkelők tervei ROMA. (Augusztus 19.) Római jelentés szerint Franco tábornok csapataival tegnap Álla Cettina közelében megütközött a kor­mány-csapatokkal. A harcból a felkelők ke­rültek ki győztesen és elfoglalták a hely­séget. BURGOS. (Augusztus 19.) Molia tábornok Valladolidba utazott. A tábornok szemlét fog tartani a légió felett. 1Hir szerint Afrikából újabb csapatokat várnak. A zendülők vezérkara egyébként Valladoliba fogja áttenni székhelyét. A csapatok Guaderrama hegységben tele­pedtek le. A Guaderrama hegységben letelepedett fel­kelő csapatok nagymennyiségű fegyverrel és lőszerrel vannak ellátva, mig a kormánycsa­patok nagyobb részt csak régi fegyverekkel folytathatják a küzdelmet. Hir szerint a zendülők kivárják az Arfikából érkező megerősítést, amelynek 10 napon belül meg kell érkeznie és ezután sor kerül a Madrid elleni táma­dásra, Madrid helyzete LONDON. (Augusztus 19.) A Reuter-ügy- nökség egy szemtanú elbeszélései alapján ad összefoglaló képet a madridi helyzetről. Eszerint a rendelkezés már napokkal ezelőtt kicsú­szott a kormány kezűéből s ma Madridban a kommunisták és anarchisták az urak. A névleges kormány minden előkészítést megtett a menekülésre. A madridi repülőté­ren három hatalmas gépmadár áll indulásra készen, melyek külföldre szállítják majd a menekülő kor­mányt. Az angol szemtanú a továbbiakban elmon­dotta, hogy a főváros elfoglalását előreláthatólag ször­nyű vérfürdő fogja megelőzni. A kommu­nisták eddig 2000 tirszt szedtek össze és erősen hangoztatják, hogy a felkelő csapo­tok ostroma halált jelent minden ..kalapos nyakkendősf‘ emberre. (Folytatása a 8. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom