Ellenzék, 1936. július (57. évfolyam, 149-175. szám)

1936-07-26 / 171. szám

1936. farftts 24.. »EEBJvarujc Í3 Az ö fiatalság titka Nagyon könnyű, dolog és nagyon olcsó humor a tudomány egyik-másik vívmányán viccelődni, ha annak éppen nincsen pillantanyi gyakorlati értéke. Vannak azonban felfedezések, amelye­ken az első pillanatban csak mosolyogni lehet. Nem akarjuk tehát a tudományt megsérteni, ha a férgek örök fiatalsá­gán első hallásra csak nevetni tudunk. Wigglesworth angol biológus örven­deztetett meg bennünket a napokban ilyen nevetésre csiklandó szenzációval. Hosszas, fáradalmas munkával felfe­dezte, sőt ki is termelte a rovarok testé­ből azokat az anyagokat, amelyek a hat- lábu férgek örök fiatalságát biztosítják. Ez nem csak afféle szóbeszéd, mert a kísérletek csodálatos eredménnyel jár­tak. Sajnos, a kísérleti alanyokat a ren­des háziasszonyok jelenlétében nem le­het megnevezni, mert azonnal megré­mülnek, ha ezeknek az állatoknak a nevét hallják és már a puszta gondolatra is kétségbeesett nagytakarítási hadjára­tot indítanak. Pedig ez az igazság. Wigglesworth ur­nák sikerült az elaggott rovarokat in­jekció és más hasonló műveletek segít­ségével megfiatalítani, még pedig any- nyira. hogy az idős és végkimerülésben szenvedő alsóbbrendű lények nemcsak, hogy szaporodni kezdtek, hanem gyors ütemben vissza is fiatalodtak — bábbá. A különböző kártékony lények szem­pontjából ez mindenesetre nagyon meg­nyugtató, az emberiség azonban aligha fog örülni az uj és nagy vívmánynak. Mert megeshetik, hogy a visszafiatalo­dott állat gazdag tapasztalatokkal kezdi meg második földi pályafutását. Akkor pedig az emberiségre rossz napok vir­radhatnak: a kilátástalan küzdelem napjai. Nem kell azonban minden dolognak a legrosszabb eshetőségét tekinteni. Hátha megtalálja a nagy angol tudós az emberek megfiatalításának módját is. Ki ne fiatalodnék vissza örömmel húsz­évessé, ha megtarthatná élettapasztala­tát és érettebb korára kifejlődött világ- szemléletét9 Senki. Tessék elhinni, hogy egy-két példa után nem akadna egy ilyen ember sem. Mert borzasztó lenne a világ, ha a húszévesek nem mennének fejjel a fal­nak. Ha nem volna meg bennük a fia­talság minden bolondsága, elszántsága, a jövőbe vetett bizalma, gondtalansága, könnyelműsége, kíméletlensége. Hihetetlenül unalmas és fáradt vi­lágba ébrednénk egyszerre, olyan vi­lágba, amelyben az életnek nem lehet­nének veszélyei, de esélyei sem. Ne fél­jünk tehát attól, hogy Wigglesvorth ur fel fogja bontani az emberi élei minden boldogtalanságát és minden véletlen szerencséjét. Nem fog emberi „kísérleti alanyokat“ találni. x MURESMEGYEI TERMÉNYPIAC. Buza: aratása megy:; szerte befejezve, csépi és folyamat­ban. Mennyiségileg mult évihez megközéiitő eredménnyel, minőségileg egy-es vidékeket üszők és rozsda hátrányosán befolyásolt, máshol multév’i minőség is túlszárnyalva. Előfordult uj Manitoba- buza^ 82.5 k'lg. súlyban, melyet Orbán Károly, Mădărăs-i ^ mintagazdasága termel évek óta igen ]ó eredménnyel. Kereslet élénk és az árak az előirt minimális ár fölött vannak. 80 klg-os buza ab feladó állomás^ 375—380 lej métermázsánként. Zab: iránt szintén nagyobb az érdeklődés, mi­után hiány van. Ennek aratása lapályos vidéken befejezéshez^ közel1, általában jó eredményt mu­tat. Tengeri: esőt^ igényel, mig a régi készletek 250—253 lejes mázsánkénti ár mellett kerülnek forgalomba. Az ELLENZÉK a haladást szolgál fa» A kisebbségi és emberi jogok elő harcosa» Pékek! cukrászok! fűszeresek! Törvény által ml6ht IIIxl nyíl- váalariáml hány- vnh kaphatók a BERNÂT papír-üzletében P. Unirii 29. «»■■«■ni A világ ifjúsága Berlinben BERLIN. (Az Ellenzék tudósítójától.) Alig néhány nap múlva megszólni Berlinben az Olimpiai Harang hivó szava, mely azonban nem csupán az aktiv versenyzőknek fog szó­lam, hanem a játékokon résztvevő nemzetek fiatalságának és testnevelési tanárjelöltjei­nek is. A német rendezőség ugyanis nemzet­közi fjusági összejövetelt és- főiskolai kon­gresszust is rendez a játék idején-. Az előkészítő bizottság valamennyi részt­vevő nemzet 15—18 éves ifjaiból összeállított 30 tagú csapatát és 30 -testnevelési főiskolását hívta meg ezekre az összejövetelekre, akiket teljes otta-rtózkodásuk idejére a rendez őrség lát vendégül. Az ifjúsági összejőve telnek az olimpiai já­tékok átélése ad mélyebb értelmet, melynek során lelkileg közelebb kerülnek egymáshoz az ifjak és ily módon- szolgálatot tesznek az Olimpiai Eszme nemzeteket -ölssz-ekötő kijelö­léseinek. A testnevelési főiskolák kongresszu­sának összehívására viszont sports-zeanpontok ösztönözték a rendezőséget. Cél gyanánt a I különböző nemzetek speciális testnevelési mó- I dozatainak közkinccsé tétele lebegett a ren- I dfczőség szeme előtt. Mintacsapatok mutatják j majd be e kongresszus során a világ minden tájáról összegyülekező szaken-berek előtt j nemzeti sportsajátosságaikat és — Rust né­metbirodalmi kultuszminiszter meghívására — hires szakértők tartanak majd előadásokat a diákoknak: A főiskolai kongresszusra az alábbi nemzetek jelentették be részvételüket: Ausztria, Belgium, Brazília, Chile, Délafrika, Észtország, Egyesült-Államok, Finnország, Görögország, Hollandia, India, Irán, Izla-nd, Kanada, Kina, Len gyei ország, Lettország, Nagybritánnia, Németország, Norvégia, Ma­gyarország, Olaszország, -Portugália, Romá­nia, Svájc, Svédország, Törökország. Az ifjúsági összejövetelen a következő nemzetek kiküldöttei vesznek részt: Belgium, Csehszlovákia, Dánia, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Jugo­szlávia, Kanada, Lettország, Lengyelország, Liechtenstein, Nagybritánnia, Németország, Norvégia, Magyarország, Olaszország, Por­tugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország. Kinint Grumewaldban, a Heerstrasse kör­nyékén már felépült az a sátorváros, mely az ifjúsági összejövetel résztvevőinek lakhe­lyéül fog szolgálni. A Reiehssportfeld köze­lében, a szimbolikus ötkarikás- zászló körül széles körben állanak a hatalmas, 30 sze­mélyt befogadó ponyvasátrak, melyekből egy-egy jut minden nemzetnek. Ezeken kí­vül két nagy ebédlősá-tor is épül, a tábor egyik sarkában pedig a vízvezetékkel -és zu­hanyokkal felszerelt modern mosdósátrak kerülnek felállításra. Mindegyik sátorban lesz telefon és villanyvilágítás is! Felállítanak ezenkívül a táborban- egy mozgó postahiva­talt és- egy bankot is. Mindezeken felül al­kalmuk lesz a fiuknak egy rövidhullámú adó­állomás utján otbhonmaradt hozzátartozóik­nak üzeneteket közvetíteni, valamint helyszí­ni közvetítést adni élményeikről. De nemcsak az olimpiai játékokat és az ahhoz tartozó ün népségeket nézhetik majd végig a táborozás résztvevői, hanem kirándulásaik során meg­ismerhetik egész Berlin ás annak környékét is. A potsdami történeti -nevezetességű par­kok, emlékek és kastélyok megtekintése egy egész napot vesz majd igénybe, egy kiadós séta a hatalmas „Németországé kiállítás te­rületén pedig hozzávetőleges képet fog nyúj­tani az if jaknak vendéglátó gazdáik minden­napi életéiről. Esténként szórakoztató előadásokat ren­deznek a táborban. A holland és finn ifjak nemzeti labdajátékaikat, a kínaiak speciális boxolá-sukat, a görögök pedig nemzeti tán­caikat fogják társaiknak bemutatni. Miként az olimpiai falut, e sátortábort is a német véderő bocsájtotta a világ fiatalságár nak rendelkezésére. A munkálatokat végző műszaki század minden erejével arra törek­szik, hogy az ifjú vendégek méltó -és kényel­mes otthont találjanak a sátorvárosban és még évek múltán is szívesen emlékezzenek vissza a táborban eltöltött napokra. Csak pasztőrözött, labora- tóriumi vizsgálat tál készült higiénikus vaj mentesít a fertőzéstől!! — Követel­jen mindenütt pasztőrözött Hranssilunia SZÖVETKEZETI VAJAT KAPHATÓ CLUjON AZ ALÁBBI ÜZLETEKBEN: Konkoly Antal, Str. Reg. Maria. Tóth Sándor, Str. Reg. Carol ll. Fcdor Sándor, Calea Moţior. Babcsák Gerő, Calea Moţilor Az ILSA—Universitatea sorsdöntő mérkő­zése. Vasárnap délután nagy esemény szín­helye lesz a városi sporttelep, melyen az Universitatea fog vizsgázni. Az Universita­tea, amely szerencsétlen körülmények között utolsó helyen végzett az A-ligában. Eckhardt edző vezetése alatt egész héten készült erre a sorsdöntő mérkőzésre. Az olimpiai fáklyás staféta bulgár terü­letre érkezett és ma délután érkezik meg Szófiába, ahonnan Jugoszlávián át Belgrád felé fut tovább. BERLIN. Németország agyaggalamblövő bajnokságában a magyar versenyzők kivá­lóan szerepeltek. Dóra Sándor második, Halasi ötödik, -Lumnitzer nyolcadik, Strass- burger 12-ik lett a 130 versenyző közül. ELEANOR HOLM CSINTALANUL VISELKEDETT... Berlinből jelentik: Az amerikai olimpiai csapat tegnap megérkezett Berlinbe, ahol nagy ünnepélyességgel fogadták. A csapat az egész utón kifogástalanul viselkedett, ki­véve Eleanor Holm-ot, az ismert uszóbaj- noknőt, akit Brandes, az expedíció vezére vissza is akart küldeni Amerikába. Érdekes, hogy Eleanor Holm már évek óta filmezik Amerikában sportfilmekben és most botrá­nyos magaviseleté kapcsán találkozunk is­mét nevével, mint USA ,,amatőrc‘ verseny­zőjével .. ? A vasárnapi ILSA—U mérkőzés csapat­összeállításai a következők: ILSA: Eichler, Tiff ért—-Molnár, Barna—Albert—Janovits, Herczog — Klimek — Wetzer — iLöwenfeld— Havas. U. Sepsi, Borgea—Jancovici, Golub —-Gain—David, Draga—Paunescu—Szaniszló —Ploesteanu—Orza. A Davis Cup döntője ma kezdődik Wim­bledonban Ausztrália és Anglia csapatai kö­zött. A in. kerületi FC Lembergben a Gogow csapatát 2:1 (1:0), Zamosceban pedig a SC Hetman együttesét 11:1 arányban győzte le. Cluj-i sportemberek az olimpián. A ber­lini olimpiára városunkból is számos sport­ember utazik ki. Ezek közül első helyen dr. Hatieganu Iuliu egyetemi tanárt, volt minisz­tert említjük meg, aki mint az OETR meg- j bízottja a testnevelési kongresszuson fogja I Romániát képviselni és ott beszédeket fog mondani, továbbá Kovács Gyula főmérnö­köt, akit a művészeti olimpiára hivatalosan is kiküldtek tanulmányi célokból. Morariu Albin, az UEC népszerű sportvezére, az or­szág egyik legkitűnőbb tornásza sajnos csak különleges tanulmányi megbízatásokkal uta­zik ki vasárnap és nem vesz részt olimpiai tornászcsapatunkban, mivel egyesületét, az UEC-t a szövetség még nem affiliálta. Re­méljük azonban, hogy (Morariu, akit a köz­bizalom is a legmegfelelőbbnek tartott volna tornászcsapatunk vezetésére, Berlinben se­gítségére lesz az -Északi Ligának abban, hogy csapatunk a lehető legjobban szerepel­jen. A csapat különben július 29-én reggel 9 óra 27 perckor utazik el városunkból és az megérdemli a bizalmat. A versenyzők ugyanis Parsch Francisc, Pop Marian alez­redes, Chetan tanár és Andrássy Gyula fel­ügyelete alatt a lehető legjobban elkészültek gyakorlataikkal és mindent el fognak követ­ni, hogy ne csak lássanak és tanuljanak, hanem sikeresen is szerepeljenek. Berlinbe utazik még többek között dr. Somodi István, a GAC elnöke is, mint a Bucuresti-i rádió- hirszolgálat szakembere. A kerületi oldboy-kupamérkőzésekben ma délután 6 órakor a CAC—Echo, vasárnap reggel 8 órakor pedig a Victoria—Vasöntöde mérkőzés szerepel programon. Két évre felfüggesztettek egy Hitler-ellencs osztrák úszóba jnoknőt. Bécsből jelentik, hogy az osztrák uszószövetség két évi fel­függesztéssel büntette Langer Ruth uszóbaj- noknőt, aki megtagadta az olimpián való részvételt. I l Hivatalos rósz Az Északi Tomászliga közleményei. A közönség és a sportkörök tájékoztatása vé­gett közöljük, hogy a berlini olimpiára a követ­kezők utaznak ki: 1. Onoriu Chitianu tanár, mint tura vezető. 2. Tanăseseu tanár, mint kísérő. 3. W. Schlecht, mint kisérő. 4. Dan Alexandru, mint versenyző 5. iDrághi'ci Francisc „ „ 6. Ludu Remus „ „ 7. Albert ^ loan „ „ 8. Ábrahám Andrei „ „ 9. Moldovan Vasile „ „ 10. Matusik Iosif „ „ 11. Schmidt loan „ ,, A csapat f. hó 29-íkén, reggel 9 óra 27 perc­kor utazik el. Cluj, 1936. julius 24-íkén. Fr. Porsch, sk. O. Che iănu, sk. elnök h. főtitkár. Tekézőspopt HUEDIN. Dr. Moga Eugen primar vezetése alatt a Glóbus újra megszervezték. A csapat a helyi G.adrator es Venus tagjaiból alakított ve­gyes csapattól, melyben Koleszár Jenő, £• cluji Transilvania- tagja is játszott, 165 — 16z (14 jár. 3 menet) arányú vereséget szenvedett. A Globus tfţ. ,MoSi vezetese alatt rövidesen újból eléri régi nívóját, mellyel 1933-ban országos bajnokságot nyert. ORADEA.^ înţelegerea—Prieteni Bun 179—139 ÍJ 5 pt')> Stăruinţă—Prieteni—Bun 249—194 (13 ját/). Electrica—Prieteni Bun 185—179 (12 ját.), Matador—Prieteni Bun 241—212 (18 ját.). Turistaság A TENNIS CLUB TURISTA SZAKOSZ­TÁLYA augusztus 2-án, egynapos kirándulást rendez a Brrtrita-i havasokra, ez alkalommal a gyopár termő havasok legszebbjét, a Korongyost keresik fel. Indulás aug. i-én, este 11 órakor a club, Stt. Mareschal Foch 10. sz. alatti helyi­sége elő:. Következő túránk augusztus 9-én, a Dragan-völgyébe lesz, ahol a OAC zászlószente­lésen veszünk részt. Mindkét túrára jelentkezni lehet a Klubban, esténként 9—11 óráig. A SSAEC TURISTA SZAKOSZTÁLY augusz­tus elsején 10—12 napos kirándulást rendez a Kárpátokba, melynek során a JamboTee megte­kintése, továbbá a Bucegire, Piatra Creiuluira, stb. való kirándulás is programon szerepel. A túrára CFR igazolványokkal rendelkező vendé­geket szívesen látunk. Jelentkezni az Atlantica gyarmatáru üzletben lehet, (Regek Ferdinand 1.), Geflea- urnái lehet. hogy Brasov-ban még most is beszélnek a Hamlet nagysikerű szabadtéri előadásáról. A katolikus gimnázium udvarán rendezett elő­adást többezer ember nézte végig s minden­elragadtatva tapsolt a rendezésnek és a szín­ház művész-személyzetének, akiknek élén Fé­nyes Alice és Balázs Samu végeztek kiváló szmész-teljesitményt; hogy nagy sikere volt Brasov-ban még a Pármai ibolyának is, amelyet Gróf László rendezésében hozott ki a színház; hogy Balázs Samut, a társulat kiváló drá­mai színészét Magyarországra szerződtették; hogy Ihász Aladárt is elveszti a következő szezonban a színház. Ihász Debrecenbe szer­ződött rendezőnek; hogy uj táncoskomikust szerződtetett a Thália Fűlöp Sándort, a Satu-Mare-i tár­sulat tehetséges tagját; hogy a bécsi Volksoper leszerződtette Kraszner Kató pesti uszóbajnoknőt, aki már autószerelő is volt; hogy Miskolcon lesz legközelebb érdekes szabadtéri előadás. Augusztus 2-án szilire ke­rül Haydn Teremtés oratóriuma. Szóló-éne­kesnő a budapesti Zoltán Irén lesz; hogy Harts Wirth, a neves berlini színhá­zi ügynök szerzödtetési ajánlatot tett Daykrr Margitnak és Gózon Gyulának, miután meg­nézte a Csavargólány előadását. .4 két művész, mint Nemzeti Színházi tagok, nem fogadták el a külföldi ajánlatot; FUZQ-SZALON Budapest Ráday-u. L Kálvin tér sarok Ktsziti a legújabb eredeti párisi és amerikai fűző- és melltartó különle­gességeket. — A legújabb fiiző- és melltartó szabásminták is kaphatók ! ! — Füző-készitést a legrövidebb idő alatt tanít! VIDÉKIEKNEK a tanulás idejére lakást is adhat

Next

/
Oldalképek
Tartalom