Ellenzék, 1936. július (57. évfolyam, 149-175. szám)

1936-07-18 / 164. szám

r ^TitBjvjßK 1936. I ul I um 18. Véres közelharc az adótiszt­viselők és polgárok között SANG1IAI. (Rador) A Lacking tarloniánybeli Cushan szigetek lukoaságu és az adó hivatali közegek között ma véres össze 111 kö zés folyt le. A flskus épületéi felgyújtották, ötven ember meghalt. Gyilkolni akart az anya, hogy megmentse családiét a szégyentől HÓDMEZ ÖV ÁS ÁRHELY. (Az Ellenzék távirata.) Tegnap éjszaka borzal­mas családi dráma játszódott le Hódmezővásárhelyen, özvegy Tóth Sándorné fejszével hátidról súlyosan megsebesitetle, mit sem sejtő 2.5 éves leányát. Az roll a terve, hogy megvárja, amíg a leány meghal, majd felakasztja magát. A súlyosan vérző leány ágyának szélére ült és igy várta a halál beállását. A leány később visszanyerte eszméletét és megkérdezte a mellette zokogó anyját, hogy mi történt. Gyanútlan (permekének szavai olyan mély hatással voltak az öz­vegyre, hogy kirohant a szobából és zokogva adta hírül a szomszédoknak tettét. Tóth Sándornét letartóztatta a rendőrség. A rendőrségen azt vallotta, hogy a leány hosszabb idő óta udvaroltatott magának, hirbehozta nevét. Ezért határozta el magát tettére és arra, hogy a gyilkosság elkövetése után megválik saját éle­tétől is. Heiles elismeri @z slressziií császárságot (Első oldali cikkünk folytatása.) Cseh újságírót utasítot­tak ki HémeíoMjágbó! RERUN. (Rdiior.) Jan Kollárt/ csehs/lo- vuik újságíró, a Prager Presse tudösilóju ér* too test kapott, hogy kiutasították Németor­szágból, ahonnan ti/ napon belül távoz­nia kell. A kiutasító végzést csupán az ide- gentörvény általános jellegű részei indokol­ják. Kollárt/ a 15-ik Berliniből kiutasított külföldi újságíró. KííreherSllleh Tarü«- Plares íosstóf-aiói Tg.-Mures. (A: Ellenzék tudósit ójától.) Targu-M ures-on az utóbbi heteikben soroza­tos betöréses-lopások történtek, melyekről tömeges feljelentések érkeztek nap-nap után a rendőrséghez. A tettesek kézxekeritésére llennu bűnügyi főnök több razziát és széles­körű nyomozást vezetett be. Az egyik tettest Fehér József 17 éves foglalkozásnélküli egyént a Helmer Máriánál elkövetett lopás nyomán sikerült kéz rekordén i. A tettes a fürdőszoba nyitva hagyott ablakán mászott a lakásba. Sikerült elmenekülnie, csupán láb­nyomai maradtak a kert homokján. A láb­nyomok már ismerősök voltak a rendőrség előtt s sikerült a tettest kézrekeriteni. Fehér József a vallatásnál beismerte a lopásokat, melyeket az utóbbi hetekben elkövetett és ki­adta bűntársát, Nagy Ernőt is. A két vak­merő letörő kézrekeritése nagy megnyugvást kellett Targu-Mures-en, mert a lakosság már alig mert nyitott ablaknál aludni a gyakori éjjeli lopások miatt. Ha a postahivatal téved... S1GHET. (Az Ellenzék tudósitójálól.) A napol-ban nagy megdöbbenést keltett az ot­tani kisebbségi lelkészek körében, hogy a prefektura közölte velük a belügyminiszté­rium táviratát, amelynek értelmében köte­lesek nyelvvizsgára állani. A kisebbségi lel­készek ez ellen élesen tiltakoztak, hiszen csak felettes egyházi fórumaikhoz tartoznak. Az érthetetlennek látszó rendelkezést mára aztán tisztázták. A megyeházán Bucuresti- ből kértek felvilágosítást a rendelkezésre nézve és akkor derült ki, hogy a belügy­minisztérium nem a papokat, hanem a szol- gabirókat rendelte nyelvvizsgára. A távirat­ban szereplő pretor-szolgabiró szót irta a táviróhivatal preot-lelkésznek. A fatális táv­iratértelmezés tisztázódása után a kisebb­ségi papok nagyot lélegzettek. EGYHÁZI ÜNNEPÉLY. F. hó 19-én, d. u. 4 órakor a Decebal utcai ref. iskola udvarán a hidelvei ref gyülekezet nagy­szabású kerti ünnepélyt rendez. A Zwingli és Bethlen Gábor egyházi dalár­dák énekelnek. A gyülekezet tagjai kö­zül nagy költők verseit szavalják és az irisztelepi napközi otthon gyermekei színdarabot játszanak. A begyült per­selypénz a napközi otthon javát szol­gálja. * HÁZASSÁG. Vrögdi Nagy Marianne és csikmindszenti és bethlenfalvi Nagy András dr. 1936 julius hó 18-án délelőtt fél 10 óra­kor tartják esküvőjüket a Piaristák templo­mában. A hadiözvegyek, árvák és rokkantak Clnj-i egyesülete ezúton közli, hogy az egyesület iparostagjainak a hivatalos lap folyó évi 125. számában megjelent rendelet értelmében szerszámokkal, gépekkel és más ipari fel­szerelésekkel való ellátása ügyében felvilá­gosítást ad. Hadiárvák és hadirokkantak gyermekei, akik szülőfalujukban műhelyt akarnak nyitni, felvilágosításért az I. O. V. egyesülethez (Cluj, Str. V. Goldis No. 50.) fordulhatnak. VÁD ALÁ HELYEZTÉK AZ ORVOS­FŐHADNAGY MERÉNYLŐJÉT. Bucu- restiből jelentik: Az Ilfov-i törvényszék ügyésze a vizsgálóbíró előterjesztése értelmében gyilkosság kísérlete miatt vád alá helyezte Arabella Armasescu, bucureştii uriasszonyt, ki szerelemfél­tésből, nyilt utcán rálőit dr. Cuza Timo- ceanu orvosfőhadnagyra. Az ügyészség lopás és tiltott fegyverviselés miatt is vádat emelt Armasescu asszony ellen, mert beigazolást nyert, hogy a revol­vert egyik ismerősétől lopta. Az ügyet áttették az esküdtbirósághoz. A vádlott az ügy letárgyalásáig letartóztatásban maradt. AZ ELSŐ ROMÁN SZÁLLÍTMÁNY ITÁ­LIÁBA. Bucurestiből jelentik: Gonstanta-i je­lenés szerint a szankciók megszüntetése kihirdetésének napján 500 vagon repcét szállítottak az „Alhano“ nevű olasz hajóra. Ez volt az első hajórakomány termény, mely útba indult Olaszország felé a szankciók el­rendelése óta. ____________________________.. BERLIN. (Az Ellenzék távirata.) Jólérte­sült politikai körökből szerzett értesülések szerint Hitler a legközelebb tartandó beszédében forma szerint el fogja ismerni az abesszin olasz császárságot. A DardanclIa-értekezlet határozatai MONTREUX. (Az Ellenzék távirata.) A tengerszoros értekezlet tegnap délután folyt ülésén meghatározták a légügyi kérdésekről szóló szakaszok tárgyi részét. Egy jogibizottságot fognak a fogalmazás meg- ejtésére kiküldeni. Ma ez megtörténik, hol­nap letárgyalják a szakaszokat és hétfőn aláírják a megfelelő jegyzőkönyvet. A francia lapok szerint a montreuxi kon­ferencia sikere teljesen biztosítva van és megelégedésüket fejezik ki e felett. A köten­dő megegyezést a Franciaország és szövetsé­gesei által képviselt álláspont győzelmének kell tekinteni. A Le Matin szerint Francia- ország lehetőségei barátainak szükség esetén való segítésére most a szükséges biztosíté­kokkal vannak körülvéve. — Török híradá­sok szerint az uj tengerszoros egyezmény aláírása után a török kormány azonnal ösz- szehivatja a parlamentet és törvényjavaslatot fog benyújtani a tengerszorosok erőditm's- nyekel való ellátásához szükséges hitelek megszavazásé végett. Nyilatkozott a cseh külügyminiszter PRÁGA. (Az Ellenzék távirata.) Krofta cseh külügyminiszter érdekesen nyilatkozott. A német—osztrák megegyezésre — mondot­ta — égető szükség volt. Nagy lépést jelent előre. Nincs nyugtalanságra ok. Az egyez­mény a béke ügyét szolgálja. Igen helytele­nül cselekszenek, akik az egyezményt az eu­rópai béke fölboritására irányuló lépésnek tekintik. Titulescu nagyfontosságu nyilatkozata ; I HÁGA. (Az Ellenzék távirata.) A Hét Va- ! terland cimü lap hosszú cikkben foglalkozik Tilülescu személyével és diplomáciai mun- kosságával, kiemelve a béke fenntartása ér­dekeljen kifejtett tevékenységét. BUCUREŞTI. (Az Ellenzék távirata.) Titulescu külügyminiszter tegnap nagyje­lentőségű nyilatkozatot adott az Uni versül - nak. Mindenekelőtt kijelentette, hogy nem a külügyminiszter, de lélek szól — lélekhez, i midőn a románsághoz beszél. — Román szülők gyermeke vagyok — j mondata Titulescu — iskolámat Take Jones- ! cu és Bratianu környezetében végeztem. A román nemzeti érzés dogmát jelent ré- i szemre agy az ország határain kívül, mint ; azokon belül. Senkinek nincs joga ahhoz, hogy belügyeink- be avatkozzon, ezzel szemben azonban kérem, hogy belpolitikánk tisztán román marad jón. Akarom, hogy a román ur legyen házában s találja meg a leghasznosabb szabályokat szu- ( verénitáisénak s nemzeti egységének biztositá- ; sára. Megalapítottam, hogy a nemzeti-egy- i ség belső védelmének a béke a legjobb esz- ! köze. „Békét akarok!“ — Békét akarok — folytatta Titulescu — de nem vagyok pacifista. Kölcsönös segítségre vonatkozó egyezménye­ket akarok határaink biztosítására, de tu­dom, hogy saját katonai erőnknél jobban ezt semmi nem biztosítja. — Néhány évvel előbb ennek szolgálatába állítottam a pénz­ügyi reformokat. Ma mindenki ismeri, mily nagy gondot helyez a hadsereg erejének fej­lesztésére uralkodónk, amiért az egész or­szág mély elismeréssel adózik. Ami pedig Tatarescu miniszterelnök törek­2 rr Modern konforí, ensió szisztéma, fürdők, stb. Egyé­ni pausái-kurák 1 Mérsékelt árak ! Román Nemzeti Utazási és Idegen forgalmi vállalat saiátvezetésealatt álló szállodáit Carmen Sylván május hó 15-én megnyitotta! HOTEL MOVILA, HOTEL SĂILOR, HOTEL 1011, VKAjA MĂRII VILLÁM vésrit ltlrtl> ö t cut ja Irtjjoblmn, mily tokra becsülöm — Békéi akarok u Nép»/övH*ég közre- működésével, d<­sohasem bíztam Románia biztonságát egyedül a Népszövetségi alapokmányokra. Ezzel párhuzamosan speciális szövetségeket 1 éles Keltem. Ma, amikor a Népszövetség re­formjáról beszélnek, jegyezzétek meg, hogy a revíziós eljárás módját akarják meg­könnyíteni. Nem aj. alapokmányban, de ez emberekben kell a hibát keresni. Abban a Ivar eben, mely mos1 nyílik meg Genifben, inkább vagyok a Népszövetség melleti, mint valaha. — Békéi «karok. Ehhez azonban szövetsé­gesek és kivétel nélkül minden nép barátsá­ga szükséges. Kijelentem, bogy mindenki jog- szerinti barátunk, aki Románia és szöveteé- geneinek határait garantálja. Románia és a szovjet — A szovjettel szemben követelt poli­tikánk abból ered, hogy jó, harmónikus viszonyban akarunk élni egyik szom­szédunkkal, melynek 170 millió lakósa van. Nem kötöttünk kölcsönös segélynyúj­tási szerződést Oroszországgal. Nem vállaltam soha olyan kötelességet, hogy a szovjetcsapatok vonulhassanak át román területen, ilyesmiről nem tár gyaltam. — Amikor Oroszország barátságát akarom, Italia és Németország barátsá gát is óhajtom. Nem titkolom el azon ban, hogy barátaink élén a kisantant és Balkán-szövetség államai állanak s Lengyelország, Franciaország, Anglia is a barátságos államok között vannak, melyekkel s2emben mi, a kisantant és a Balkán-szövetség mindig összhangra törekedtünk politikai téren. Franciaország politikája — Ami Franciaországot illeti, a faji köteléken kívül mindennel mélyebbé teszi a barátságot, hogy Franciaország az úgynevezett kis ál­lamok sorából választotta szövetsége­seit s ezzel bebizonyította, milyen mé­lyen gyökerezik lelkében a nemzetek egyenlőségének elve. Aztán magam is szemtanúja voltam, mily erőfeszítéseket tett Franciaország a háború befejezése után a béke meg­szervezésére, bár a francia hadsereg csodálatos katonai erővel rendelkezik. — Abban az esetben, ha mindenki békét akar, a megoldás igen egyszerű: — Alkossuk meg a béke egyetlen front­ját s ha ez nem lehetséges s kitör a há­ború: — tudják meg, hogy Románia nem lehet azok táborában, akik más országok terhére területi szaporodást kivánnak — fejezte be nyilatkozatát Titulescu. Az Ordinea jelentése szerint Titu­lescu tegnap délután 6 órakor kihallga­táson jelent meg az uralkodónál. A kül­ügyminiszter elutazásának idejét még nem tűzték ki. Nincs kizárva, hogy’ né­hány napig Sinaiában marad. Ottó királyfi húga elutazik Ausztriából BUCUREŞTI. (Presa.) Bécsi jelenté­sek szerint Adelhaide főhercegnő — Ottó királyfinak Bécsben tanuló legidő­sebb húga — rövidesen elhagyja Ausz­tria területét. A főhercegnő, Jenő főher­ceg oldalán az utóbbi időben élénk te­vékenységet fejtett ki az osztrák legiti­mista mozgalomban. Elutazását az osz­trák—német-egyezmény megkötésére ve­zetik vissza. A Nemzetközi Szellemi Együtt­működés Ligájának ülése BUDAPEST. (Az Ellenzék távirata.) Tegnap a Nemzetközi Szellemi Együtt­működési bizottság ülésén Paul Valéry szólalt fel, aki kijelentette, hogy az idei konferencia úgy külső formájában, mint belső tartalmában messze felül­múlja az eddigieket. Valéry után, Oprescu román delegá­tus rendkívül dicsérően emlékezett meg arról a fo­gadtatásról és egész bánásmódról, amelyben őket a magyar főváros ré­szesítette. Hangsúlyozta, hogy ez a lekötelező szi- vélyesség még az eddig ismert magyar vendégszereteten is túl tett. Paul Valéry és Oprescu nyilatkozatait Tor may Cecil, meleg szavakkal köszönte meg. Felelős szerkesztő: Dr. GRQIS LÁSZLÓ. — Kiadótulajdonos: ELLENZÉK RT. — Az Ellenzék „Concordia“ müintézetének körforgó nyomása. CENZURAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom