Ellenzék, 1936. május (57. évfolyam, 100-124. szám)

1936-05-12 / 108. szám

ET2TBN7ÉK 19 3 0 milat 12 KI l'\ll!,M' A KKAC. atlétikai wwnyf­>'U jobb »‘(UMliní nyivi: RudutfWás J. Bársal- n.iM ,v»P r.m., sulylökés J Varró 13.99 tn , m 1 Zsitvay tfl mp . tévolugrás 1 Kol ~0“ rm divzkosrvetés 1. Bemer/ 45.60 méter. PICS. \ I'] VC. atlétikai versenyének ki- valóbb eredményei: sulylőkés 1. Horváth MAC 14 % m., rúdugrás I. Zsuffka 300 cm., 120 in. 1. Kovács BBTE 12.7 mp. A lengyel magyar kosárLibdmuérkö/óst Budapesten a lengyelek 21:19 (13:7) arány­ban nyerték meg. PRÁGA. Sparta—Zsidenice 3:2 (2:21 baj­noki. B1ÍG.S. FAG Libertás 2:0 (0:01 bajnoki. A’érne tors rág politikai ellenfelei lázasan dolgoznak azon, hogy a berlini olimpia sike­rét csökkentsék. A „Hitler-olimpia“ ellen­ségei Parisban „Fair-Play'‘ nevű bizottságot alakítottak, mely — hivatalos lapjának köz­lése szerint — Barcelonában pontosan a ber­lini olimpia időpontjában „ellenolimpiát“ akar rendezni, melyre minden ország szö­vetségeit meghívja. A „Fair-Play“ természe­tesen komolytalan alakulat, melyet a gyűlö­let és politikai szempontok hívtak életre. Nines csere. A FLFA szabálymódositó bi­zottsága legközelebbi ülésére azt a javasla­tot terjesztik elő, hogy nemzetközi váloga­tott mérkőzéseken a kapuson kiviil más já­tékost ne lehessen kicserélni. Ile ír jváüaszi^fák a spanyöl kö*társaság ujj elnökéi MADRID. (Rador.) Azana miniszterel­nök, akit a spanyol köztársaság elnöké­nek választották meg. tegnap benyújtot­ta a kormány lemondását Barrio-nak, az ideiglenes köztársasági elnöknek, aki Barcia-t bizta meg az időszaki kormány megalakításával. Miután Azana elfog­lalja a köztársasági elnöki széket, az uj kormány benyújtja lemondását * Ideg en állampolgárok fsgyeimébe 5 CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Az ide­gen állampolgárokat ellenőrző iroda az érde­keltek tudomására hozza, hogy e hó 15-ig rendezzék ügyeiket az el enőrzés szempont­jából, mert azokkal szemben, kik a rendelke­zésnek nem tesznek e'egel. a határidő eltel­tével a törvény szigorává! fognak eljárni. STOLZ KÁROLYNÉ HALÁLA. Az egész város társadalma osztatlan részvéttel érte­sült Stolz Károlyné haláláról. Az elhunyt uriasszony 64 éves vö t s 46 éves házasok voltak férjével, Stolz Károly nyugalmazott vasúti főfelügyelővel. Három lánj’a van, köz­tük Stolz Hilda, az európai hirü filmszi- nésznö, aki a tragikus hir vétele után azon­nal vonatra szállt, hogy jelen lehessen édes­anyja temetésén, amelyet holnap, kedden d. u. 5 órakor tartanak meg a temető kápol­nájából. A Hölgyfutár irodalmi ás müvészestélyc. A Hölgyfutár közelgő irodalmi és mü vészest Ilye iránt, amely május 14-én este fái 9 órakor lesz megtartva a katojkus gimnázium dísztermében, szokatlanul rCgy az érdeklődé.'-. Előreláthatólag zsúfolt ház fog 'tí'prolni a szereplő íróknak, művé" széknek. Műsor: 1. Bevezető előadás, tartja Spec­tator, 2, Lurgi Bocheni-ni y-ik vonósnégyese, elő­adja a Lakatos vonósnégyes (dr. Lakatos, dr. Ihász, dr. Holló, Mestitz), 3. ,,Családi krónikák“: csevegés: Sz. Szappanyos G:bridla. 4. Chopin Ász-dur ballada, zongorán előadja: B. Zsembery Elvira. 5, Költeményeiből előad Kabós Éva. 6. Liszt-dalokat énekel P B-ross Irén, zongorán ki­sen Ütő Mária. 7. „Vihar“, novella, irta és felol­vassa-: Nyirő József. S. Brahms: Scherzo, Cho­pin, Minuten valcer, táncolja: Székely Duci tánemüvésznő, zongorán kísérj: Rohonczy Máris. Jegyek 4p és 20 tejes árban kaphatók Lepage-nál és az Ellenzék könyvüzletében. Diákjegy 10 lej. Otthont avatnak a reformátusok Aradon. A református férfi- és nőszövetség, vala­mint az egyház mellett működő misszió- alakulatok Aradon állandó otthont létesíte­nek, hogy ezzel is előbbre vigyék és köny- nyebbé tegyék a református társadalom kö­rében kifejteit szeretet és békemunkájukat. A volt Avarffy-féle ház első emeletét bérel­ték ki erre a célra, amelyet teljesen újjá­alakítanak. Az átalakítási munkálatok már megkezdődtek. A nagy áldozatokkal létesí­tett otthon rövid időn belül elkészül. Az uj helyiséget junius közepén nagy ünnepségek keretében avatják fel az aradi reformátusok. UJ PULLOWER DIVATLAPOK a ta­vaszi és nyári szezonra nagy válasz­tékban kaphatók az Ellenzék köny vosz» íályában, Cluj, Piaţa Unirii. SsersF©! PJa&orooy; 0?&$xwsxâ9 Wrtértete kezdettől napjainkig. 420 lap. 132 lei Lepagenál, Cluj, postán utánvéttel. — Kérjen ingyen jegyzéket. Fáradtabban kelek sei, mini ahogy lefekszem! Piannvos. Pngv néh* érrvrik Onők js ezt * k interii ótségi állapotot, kellemetlen fáj­dalommá1! u kíbikbj'n és azzal acr. érzéise!, minth» nem aludtak volna semmit. Ezeket a tüneteket legtöbbször az időjárás terhére rójják fel. Az igazsalg azonban egészen más! Ha' ez az állapot csak bizonyos időközökben, esős időben lépne fö'i, akkor kimeriiltíégünket CuLajdontthatnánk » légköri ingadozásoknak. Mi ve! azonban fellép ál­landóan és változatomul, jó és rossz időben egy­aránt, i®t kell mondanunk, hogy máshol vun en­nek a beteges állapotnak az oka és pedig a szer­vezet ásványi sóinak é<> mészrantulmának csőkké­néféb**. Tchfe nőm ideg és fájdalomes^lapítókr* vagy altatókra van szükség. Innom egy tónikus gyógyszer alkalmazására, imc-y megakadályozza • a szervezet legyen.gülé:ét é* segítse « test hiányzó anyagainak, ujrokép/Asét, A fővárosi orvosok bvony it ványai én a szenvedők köszönő levelei megálllapitották és bebicsonyitotiák, hogy a „To- noglobinc Lrradié“ oi leghatásosabb ujraképzője a legyengíl't szervezeteknek és hogy ennek, «z or­vosságnak használat» következtében a kimerültség eltűnik, helyet *dva uz üdítő és felfris'átő álom­nak. Tragikus autószerencsétlenség Budapest és Gödöllő között BUDAPEST. (Az Ellenzék távirata.) A Budapest—Gödöllő-i országúton leg- nap borzalmas autószerencsétlenség történt. Az országút „Hajtü kanyar“-nak ne­vezett részén egg zsúfolt személyautó megakart előzni egy teherautót. A túlter­helés miatt azonban a kanyarodásnál kiugrott és az utasok a fölborult autó alá kerültek. A hat utas közül Szabó Endre soffőr azonnal szörnyet halt. Ecker Károly mészárosmester, Tüdős József mázolómester, Jelinek Lajos mázolómester súlyosan megsebesültek és az előbbi kettő már haldoklik a kórházban. Ecker károlyné és fia, a hatéves Károly kirepültek a kocsiból és kar- és lábtörést szenvedtek. A borzalmas szerencsétlenség ügyében megindult a vizsgálat. SZENZÁCIÓ! Ezen a héten az egész vár st e^y szenzácó érdekli!! — A newyorki Metropolitan világhírű tenoristája SZENZÁCIÓ! mm mar az„uj Caruso“ VILÁG FILMJE CN ______________ PRtnien későin az, uj Caruso“ VILÁGFILMJE 4i / / A CAP1T01 MOZIBAN Icon Biom Rcjdciücfc ison üollanűó az ij francia gcoraiâno cicrc áSiani Belpo'iii’íá??sn a gazdasági ujiá p;iés, líülpoiiíiSiában a pié-pszövefségii béke rendis Ter ének híve PARIS. (Rador) A szocialista párt nagy* tanácsának tegnap délutáni ülésén Leon Blum beszédet mondott, amelyben bejelen­tette, hogy elfogadja a kormány megalakítására vo­natkozó megbízatást. Igyekezni fogok — mondotta továbbá — hogy ne csak a radikálisok, hanem a kom­munisták és a munkásszervezetek is lépje­nek be a kormányba. A leendő miniszterel­nök széleskörű nemzeti felszerelési program megvalósítását helyezte kilátásba a nemzet- gazdasági élet felfrissítése érdekében. Kül­politikai téren pedig minden lehetőt el fog követni, hogy a Népszövetségnek visszasze­rezze anyagi és erkölcsi tekintélyét. Az uj kormány továbbá a kölcsönös segélynyújtás és a fokozatos leszerelés hívének vallja ma­gát és igyekezni fog mindent elkövetni ezek­nek megvalósítására. Hangoztatta, hogy az tii kormány nem akar inflációt és min­den téren a baloldali összes pártokra ki­van támaszkodni, amelyeknek osztozniok kell a felelősségben. A kommunista párt átiratot intézett a ra­dikális párthoz, melyben örömének adott ki­fejezést a közösen kivívott választási győ­zelem fölött. Az átirat hangoztatja, hogy' A jövőben elsősorban a gazdagoknak kell vállalóink a közterheket, amelyek eddig a szegény néprétegekre nehezedtek. A kommunista párt erélyes intézkedéseket kíván a rendzavaró jobboldali ligák meg- rendszabálvozására, hogy az ország belső nyugalma mentes legyen a belpolitikai vil­longásoktól. Az átirat végül rámutatott a közös program megvalósításának szükségére. PÁlRIS. (iRador) Rendkívül fényes keretek között ünnepelték ma Jeanne d'Arc emléke­zetét. Egyik ünnepélyt a Concorde-téren tar­tották, ahol a szent szobra áll. Itt Sarraut és Maurin tábornok beszélt, majd a csapa­tok vonultak el. A másik ünnepélyt a Szent Ágoston téren rendezték a hazafias szerve­zetek, amelyek azután szintén elvonultak a Jeanne d‘Arc szobor előtt. BEKÜLDŐIT BIBÉK Liszt-ünnepély. A helybeli rcf. teológiai fakul­tás ifjúságának „Ének és Zen.eegyíete“ május hó 12.-én, kedden este fél 9 óra] kezdettel a> ref. teológia di.'Ztermébcn Liszt-üninieipélyt rendez, melyre az érdeklődőket szeretettel meghívja » rendezőség. Előadást tart Lakatos István. Zongo­rázik dr. Boronkainé Zsemberj Elvira1. Énekelnek Mcldovún Me1.in da és Kovács Gyula. Hegedűn játszik Biibó Zoltán. A zongora-kíséreteket Ta>- tár Ferenc és Szöllő.'sy Andor látják dl. Továbbá énekel a Cluj-i „Zwingli Dakör"karnagy: dr. Adorján! Dezső, valmint a teológia énekkara, karnagy Tárcza Bertalan. Beléptidij nincs, műsor tetszés szerinti megváltását kérj a rendezőség. __A munkakamara választói névjegyzéke most kiegészítés aktt áll, miére is felhívunk minden tisztviselőt és kereskedelmi alkalmazottat (nőt és férfit), hogy sürgősen jelentkezzék szervezetünk irodahelyiségében, hogy ellenőrizzük, fel van-e véve * választó! névjegyzékbe. Ha pedig nincs felvéve, intézkedhetünk felvétele iránt. Fontos, hogy minden alkalmazott és tisztviselő bennt le­gyen 'i választói névjegyzékben, mert csak az fog szavazni, aíká a névjegyzékben bennt van. A vs- laszjtások rövidesen meg lesznek tartva, sürgőién tegyen tehát eleget kötelességének. A Választói névjegyzékek kiegészítése csak néhány napig t*rt — MSagártalkalmazottak cluji szakszervezete, Str. Văii No. 7. (ÉpitŐmunkás Otthon, I. emelet.) Az ELLENZÉK a haladási szolgálja. A kisebbségi és emberi jogok eJőharcoaa. g^paiy Mit hallgassunk meg? Kedd; május 12. BUCUREŞTI. 18: Lemezek, zo.50: Go<iiu Anna énekel. 21.25: Rádiózenekax. 23,25: Vendégló zene, — BUDAPEST. 11 Hírek. 11,20: Felolvasás 12,15: Rádió üzen etek a Nemzetközi Vásárból. 13,05: FH« Ancal zongorázik. 13.30: Hírek. 14.15: Kádcóüzcnetck a Nemzetközi Vásárból. 15.40: Hirok. 16,30: Rádióü'/emetek e Nemzet­közi Vásárból. 18: M/tolciy Margit magyar nó­tákat énekel. 19: Liszt Ferenc zenekiri palettája. 20: Előadás. 20.2c: Szalonzenekar. 21: Szinmii- előzdíls a Stúdióban: Isten vára. 22,20: Hirfk, 22.40: Sfgrid-Sudgien-Schnécvoigt zongorázik 23,20: Ida Aav-Loo énekel. 23,50: Jazz BECS. 21,10: Á számiónikusok. — VARSÓ. 19,20: Rutkowski tinár orgonzzik. — ZÁGRÁB: 21: Auber: Fra Diavoló, opera, közvnröé* • zág­rábi Nemzett/ Színházból. Szerda, mijuţ 13 BUCUREŞTI. 18: Lemezek. 19.13 Rivel-hang- verseny magyarázattal. 21.30 Popovici Pupa zon­gorázik. 22.45: Dividescu Eugene Aura énekel. 22.45: Kis rídiózrnekír, 24: Vendéglő] zene. — BUDAPEST, it: Hírek. n.20: Felolvasás. 11,45: Felolvasás. 12,15: Rádióüzenetek a Nem­zetközi Vásárból. 13.05: A rádl<3 rzaionzenekira. 13.30: Hirek, 14,15: Rádóüzenetek a Nemzet­közi Vásárbó.. 15.40: Hirek. 16,30: Ridióüze- netek a Nemzetközi Vásárból. 18: Hînglemezek. 18.55: Gyenes Róza csevegése. 19,25: Wechsler Ili zongorázik. 19,55: Felolvasás, 20,30: Az Ope­rahág előadásának közvetítése: Jáno.o vitéz. Dal­játék 3 felvonásban. 22,40: Előadás. 23.45: Ci­gányzene. 24,30: Jazz. B£CS. 20.50: Vörösmarty: Csongor és Tünde, mesejáték Mohícsi Jenő fordításában és bevezető szavaival. Kisérő zenéjét irta és vezényli Polgár Tibor. — BELGRAD. 13: Rádiózenekar. 22: A zimonyf filharmonikusok szimfónikus hangver­senye. — MILANO. 21.40: Szimfónikus hang­verseny. — PRAGA, 21,05: A filharmón&usok hangversenye. — RÓMA. 21,40: Opera, — VARSÓ; 22: Chopin-müvek: — ZÁGRÁB: 14: $2dáv operák lemezei. Csütörtök, május 14. BUCUREŞTI. 18: Kis rádiózenekar. 19.15: A Zene folytatira. 20,20: Uj lemezek, 21,15: Szém- fónikus hangverseny az Athenaeumból. — BU­DAPEST. 11,20: Felolvasás. 11.45: Felolvasás. 12,15: Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárból. 13.05: Lukácsné Sebeők Márta énekel. 13.30: Hirek. 13,40: Timkó Margit magyar nótákat zongorázik. 15.4c: Hirek. 16,30: Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárból. 18: Előadás. 18,30: Ci­gányzene. 19.20: Brarsav Sámuel emlékezete. 19.55: Georgiades Ilon? és A. Szóbél Margit éne­ke . 20,25: Hangjitékelőadas a Stúdióban: Mi- thridates aranya. 21.10: A Kecskeméti Városi Dalárda hangversenyének közvetítése. 22 Előadás. 22,15: Hírek. 22,25: Tréfás hanglemezek. 23,05: Dolmány? Ernő dr. ég Zathureczky Ede zongora- hegedüszonátákat ad elő. 24: Setét György jazz— zenekarának műsora. BECS. 23 ,10: Dvorzsák: Zongoraötös. — BEL­GRAD. 18.45: Rádiózenekar. — MILANO. 22,30: Leoncavallo: Bajazzók, 3 felv opera — PRÁGA. 20.30: Smetana: Kér özvegy, opera. — VARSÓ. 23 Mozart: F-dur oboa és vonósnégyes. — ZÁGRÁB. i8.r5: Rádiózenck?r. Péntek, május 15. BUCUREŞTI. 18: Marcu-zenekar. 20.35: Köz­vetítés az Operaházbók 24: Rádiózenekar. — BUDAPEST, ii: Hirek. 12,15: Rádióüzenecek * Nemzetközi Vásárból. 13.05: Cjgányz»ene. 13,30: Hirek. 14,15: Rádtóüzenetek a Nemzetközi Vá­sárból. 15.40: Hirek. 16.30: Ridjóüzenetek a Nemzetközi Vásárból, r8: Brudkbauer Ferenc hegedű.. 18,30: Előadás. 19: Hanglemezek. 19,55 Előadás. 20,30: A2 Operaház előadásának közve­títése: A mosoly ország:. 21,30: Hirek. 23,45: Cigányzene. 24: Meghívás az Interparlementáris Unió budapesti kongresszusára. BECS. 20.25: Puccini: A Nyugat leánya, 3 felv. opera az állami operaházitól, — PRÁGA. 21 A rádtóz-enekar. — ROMA. 21,50: Haydn: G-dur szimfónia. — VARSÓ. 21: Stwuss János: Há­rom feJvonásos operett. — ZÁGB.ÁB. 18.15: Rá­diónégyes, CLUJ-I ZSEBTOLVAJT FOGTAK A BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁRON. Budapestről jelentik: Tegnap a rendőr­ség tetten érte Macsai István Cluj-i la- kóst, amint a nemzetközi vásáron a lá­togatókat fosztogatta. Röviddel ezután letartóztatták Rend Idei Galat-i lakost is, Macsai tettestársát. Mindketten bevallót, ták, hogy hamis útlevéllel érkeztek Budapestre, ahol a nemzetközi vásáron akarták szerencséjüket megpróbálni. — Macsaií különben városunk rendőrsége jól ismeri, mint megrögzött zsebtolvajt. Dani bá‘ mókái 36 lejes propaganda­kiadásban. A rádióból közkedvelt Hosszú Zoltán tréfáinak gyűjteményes kiadása az eddigi 88 lejes kiadás helyett most rövid ideig 36 lejért kapható az Ellenzék könyv­osztályában, Cluj, Piaţa Unirii. Vidékiek 45 lejt küldjenek be pénzben, vagy posta­bélyegben. 8r cldőt szerkesztő: Dr. GROíS LÁS-ZLö. iüfedötuläjdonos: ELT.EXZP.lt ST* dss* Eáfcazék uCöncöirdia** snűiniézetéuek fcöílüücgó ti>vaiá*a»

Next

/
Oldalképek
Tartalom