Ellenzék, 1936. április (57. évfolyam, 76-99. szám)

1936-04-01 / 76. szám

B L r J? N 7 fi K I 9 3 6 Apr Hin t. MIT IR A ROMÁN SAJTÓ Költséjfvetés — Partok •— O. P. Paladicr, Telepítés. ARGUS: Mennyi most ov .H Itt mi kok$éj*vnAs ▼ígöasaxge? At I9JJ—36. évi rendes kÖh sé^vrréjí 20 nnlli.írii 600 iniLkó lieijel y,.'.riik. Azon­ban oktvw.k va>;Tunk. Sokiéle költsé>»vetésünk van. AUami hadügyi, kjuioitári, ű'/emi külön kö!wé>ívetésíüink in vonnak Kivertünk minden állami válEaVroot ki rendes kaitségveté-bő 1. Kive- tük a vasneit és .1 jxvt.ú. a távíró® 0 monopolt, Likőröket, vizi utakat, petróieumvevetéker. bánya uvakuc cs ktrthiv .italt TrtJsVA.net és haláv.atvt. ,\lég 0 börtöniigyek v külön vannak, Így tehát j kövctkszA összegeket kell hozzáadjuk a rendes kiícségverés 20 milliárd 600 millió lejes vég össze. pélier: Sziszegved.írurig 1 milliárd 933 millió. Hi­vatalos lap 518 millió. Letétinvat^y 20 millió, N yugdi jinftéaeT 5 millió 841 ezer Lej, Alktmi Já­radék-Hivatali 29 millió, Borcönügyek 94 millió, L rdőügy i milliárd 259 millió. Halászat 101 mil- 1 ó. J ós zágágazga t óságok 44 móííó Telepítés 76 millió, Egészpégiigvi alapok 149 millió. Testne­velés 41 millió. Erdélyi bányák 648 millió. Ka­tona JószigMía?gnlóságok 23 millió. Utópirés 1 mii li.ird 131 nrfliió Kikötők ós víziutak 792 millió, Vasút 10 milliárd 4yy millió. Munkaügy 875 mil­lió, Fosna és távíró 1 müliárd 900 ezer fej. Az ál­latni költs«; ver és tritont a valós xlgban 37 milliard körül mozog. Ehoz még 4 milliirdat kell adni •ara, hogy régebbi belső állami tartozásokat fi­zessenek. Az állom! kö]tség\retés tehát 1936-ban liatvtan mf-kiírd lej körül moz-r-g. Ez. annyit je. lerne, hogy megkétszerezett Területünkön három- fz.or oly nagy kö 1 tségvérésűnk van mint 1912 — 1913-ban. EPOCA: A nem7.cri-p,vrasztpárt magának köve. teli a htxa'maT. Kétségkrvü', számsaeriívt legna­gyobb párttal az országnak Nézzük meg azon­ban, mily eredményt ért el a választásokon? — 1932-ben, mjtíőn. VTaída volt kormányon: 40.36 százalékát nyerte el a leadott szavazatoknak. Aza beszélik, liogy 40 százalékot nem ért c! a hi- nj'id . Mint említetniük, e? a legnagyobb párt az országban s hozzátesszük ehhez, hogy Vaida tel­jesen szabid vá.asz/téson s a szászok támogatása nélkül afig kapott volna 23 százalékot. Lehetsé­ges, hogy Lupu visszatérésévé! sokat nyertek, az v bizonyos azonban, hogy ugyanénnyi vesztet­tek Vaida és lunK-n távozásával. — Ma legiobb esetben 3c—33 százalékos eredményt: várhatna ez a párt egy tisZtt.t vákszxáson. A liberálisok 10— 1 3 rzíza'ékot tudnának felmutató, ha ellenzékbe vonulnártaik. Igv 40—30 százalékos eredményt érhetne el q két párt együfjepen. Felmerül tehát ttz a kérdés, miért beszélnek „rotativ“'aja.pcn egy­más váltásáról a hatalmon s miért akarják kizár­ni folyton a több) pártokat! RAZA: A kökkégvtési vrtij. foLynman Madgearu rámutatott a költekezésekre. Mindenki tudja, hogy O. P. (Ordinea- publica) elnevezés alatt- kü­lön alapot kezelnek a be!ügyminiszxérm mban or­szágos rendfen/nta.niJs-céljára.. Ezt az összeget cet. szés szeínnt, minden ellenőrzés nélkül kötheti J a belügyminiszter. Alig van hét, hogy ne jéért- m meg minisztertanácsi jegyzőkben* alakjában valamely összeg utalása erre a célrta a hivatalos lapban. Tiz és százmilliókat vonnak el eredeti rendejltenésüktől, hegy átutalják ennek a rejtélyes akipnaL mely sok veszedelmes étvágyat elégít ki chenőrzes nélkül. Lehetetlen, hogy közzétegyék valamikor azt a névsort, mely ennek ez alapnak felhasználására vonatkozott. Madgearu szerint -H millió lejt uttfrlt a. miniszter ebből az alapból 193í—1936-ban. Helyesen kérte Madgearu, hogv a pénzutala«-. jogát bízzak a kormányra s vegyék ki a belügyminisztérium hatásköréből. CURENTUL:^ Constanrinescu-Jasi tanár a-ntk fás is-a perebe végül Din/lädier volt min iszec^r elnök és a francia, radikal'.szoci'l'ósta-párt elnöke Ls. be­avatkozott. Táviratot küldött TaJtarescu minisz­terelnöknek és G hadbíróságnak. Ha nem akarnD nyomást gyakcxrolni, h-a nem akapna megakadá­lyozni a bíróság független munkáját, ekkor ezt nem tette vdj.ia. Tudta mit jelent, ha nevét s tekintélyét latba vett s szolgalatot tesz a vádlott­nak. Hű] ja-n azonban a román áíLLm suveraprl- mádon ,,a francia kormon}* tényleges veze. tője“ az állami él-etünkbe való bte.vaitkozást meg­engedi magának.-' így kétfelé áhlampoTgárunk van. Az egünkre & törvények teljes szigorúságuk kai vonatkoznak, másik részük nemzetközi védelem akit»; áll. melyre mindig hivatkozhatnak, midőn «z állam még akarja védeni magit s nem tűri munkájukat. ^ Fra-ndaorzágnak is érdeke, hogy ápoljuk a nacionalista jelszavakat és felfegyver­kezzünk erkölcsi a-Lapon. Nem értjük Dalader el­járását. Lehet, hogy a választási érdek most ezt agy kivifnüu. VIITORUL: A román és török kormányok megegyeznek ar-ra néz ve; hogy a dobrudzsai to­rok kivándorlók földjét eas ílhm fogja átvenni. Ezen_ a területien -ír határszélen telepi tés fog tör­ténni. Északon,^ délén, kefcten egyformán szük­ség va» a román elem hivatalos f«segítésére _ Nemcsak földre van szükség, de anyagi/ tárno- gatasri is. Egy ország ereje nem függ egyedül fegyverünk számától. Lakossága- etnikai ' egy- ■soge is sü-kséges Hoeszu időre szóló te'frpitési pro­gramot kejll kidolgozni-. elhízásnál, szivelzsirosodás és MÁJ- ELZSIROSODÁS eseteib-tn reggel, délben ép este egyharmad pohár termé.szetes „FERENC JÓZSEF“ keserű viz — félórával atz étkezés előtt bévévé — rendkiivniI értékes h,ázis-zer, melynek hatása gyors, bizter és mindig kellemes. Az or­vosok ajánlják. A buza ára ismét csökkent. Timisoara-ról jelentik: A. bánsági gabonapiacon az irányzat általában lanyha. Megfelelő keresget hiányá­ban a buza ára újból ásókként. A piac üzlet- telen. A piaci árak -a: következők: bánsági buza 400, torontáli buza 410, tengeri 270, zab 320—330, ;tek arm-ány árpa 300—3x0, korpa 245—250, kismalmi liszt a 30/70-es beosztásból 790, nagyma'kni liszt 810, tök­tacvaer 7« rimln240, muharmiOg JJO, Vérszegénység, idegesség, túlterheltség Bobizonvilotl tény, hogv az embrrnek óp­pen 11 fív. mini egy gépnek, szüksége van energiai előállító égelönnvágókra. Olt, ahol ez az energia csökken, ingerelni kell azt, anélkül azonban, hogy a szervezet szenved­jen. Ebben az élettani szempontból fontos szellemben készilelték a Tonoglobine-lrra- dié t, mely a legfontosabb erősítő anyagokat tartalmazza, mint: hemoglobina, ergostorinn, ealciiun glyeerofosfat. májkivonal, sll>. A vérszegény és kimerüléssel fenyegeletl szer­vezetet oly eszközökkel kell fenntartani, me- ! Ivek az ellenálló képességét növelik, anélkül I M azonban, hogy a szükséglet állal előirt inér- téket túlhaladná, mert az. emberi szervezet, úgy mini a természet is, nein tűri az erői­letelt életmódot. iMindim tnlzás ellenkező hatással van, vagyis az elérni óhajtott cél kárára van. A Tonoglobine Irradié azzal a képességgel bir, hogy a szervezetet lassan­ként ingerli, miáltal nagyszerű hatása van előrebaltidolt állapotban lévő vérszegénység­nél. idegességnél, túlterheltségnél, meri sza­porítja a vér vörös sejtjeit, reorganizálja a szöveteket, megkönnyíti az emésztési és egyensúlyozza az idegszcrvezetel. nm*BOHro*e»fleeeR*ma*eeaei Sextiális büncselelíinények az u| bünietöíöryéiiylíönyvlten Megváltozni! a nemi erőszak fogalma. — A homospxuáíitos nem bűncselekmény. — A selyemlíuk alkonya A jövő év elején életliclépő nj román büntetőtörvénynek talán a legtöbb újítását azok a fejezetek tartalmazzák, amelyek a nemi élettel kapcsolatos különböző bűncse­lekményeket állapítják meg. A törvény ezek­kel négy különböző fejezetben foglalkozik és pedig: fl közszemérem elleni bűncselek­ményekről, a közerkölcs ellen bűncselekmé­nyekről. a házasságtörésröl, valamint a mag­zatéiba j fásról szóló fejezeteiben. Az uj büntctőlörvénykönyv teljesen elejti az erőszakos nemi közösülésnek azt a régi fogalmazását, amely eddig a büntetőjogban ismeretes volt. 1,helyett egészen uj bűncse­lekményt alkot, amelynek kerelél)e l>eletnr- tozik az is. ami eddig ez alatt az elnevezés alatt volt ismeretes. Az uj bűncselekmény a nemi erőszak vétsége. Ennek az elkövetője, úgy. miirt eddig, szintén csak férfi lehet, vi­szont szenvedő alanya az eddigi helyzettel el­térően nemcsak nő. hanem bármely nemű egyén. Az uj törvény szerint nemi erőszak vétségét követi el és 2 évtől 5 évig terjed­hető fogházzal büntetendő az a férfi, aki erő­szakkal vagy fenyegetéssel bármely nemhez tartozó egyént arra kényszerít, hogy vele nemi viszonyt folytasson. Ebből a rendelke- zésből az is kimaradt, hogy ezt a bűncselek­ményt csak házasságon kviil lehet elkövetni, ami eddig szintén alapvető feltétel volt. A törvény pontos szerkesztésére való tekintel- tel kizártnak vehetjük, hogy ez a megszo­rítás tévedésből maradt volna ki, úgy, hogy ezentúl nemi erőszakról a házasság köreién belül is {reszelhetünk. A nemi erőszak másik esete az, amikor egy férfi bármely 'remii személy öntudatlan álla­potát használja lel a nemi érintkezésre. Eb­ben az esetben azonban már csak házassá­gon kivül lehet bűncselekményről szó. A büntetés 5—10 évig terjedhető fogházra emelkedik akkor, ha a sértett fél 14 évnél fiatalabb vagy ha teherbe esett, vagy vala­mely nemi betegséggel lett megfertőzve. Ha a tettes a fenyegetést, kényszert, vagy az öntudatlan állapotot nem nemi érintkezés, hanem valamely fajtalanság elkövetésére használja föl, akkor szemérem elleni vétsé­get követ el és ugyancsak 2—5 évig terjedő fogházzal büntetendő. Az uj törvény rendelkezéseiből tehát az a mindenesetre szokatlan és uj felfogás tük­röződik vissza, hogy férfi és férfi között nemcsak fajtalanság, hanem nemi érintkezés is lehetséges. Életkorának 14-ik évét be nem töltött leánnyal még beleegyezése esetén sem lehet nemi viszonyt folytatni, mert az ezentúl is büntetendő, mint ahogy eddig is büntetés alá esett. A különbség csak az, hogy a régi ma­gyar törvény szerint 14 éven aluli tisztessé­ges leánnyal volt tilos a nemi érintkezés, most a tisztességes szó a törvényben kima­radt, úgy, hogy a tilalom abszolút hatályt nyert. A büntetés maga viszont sokkal eny­hébb, mint eddig volt. Az uj törvény 424. szakasza egy teljesen uj bűncselekményt szabályoz, amelyet a ma­gyar törvény nem ismert, de több államban, igy például Ausztriában is ismeretes. Ezek szerint az a férfi, aki alakszerű házassági ígérettel valamely 18 évnél fiatalabb nőt ar­ra bir, hogy vele nemi viszonyt folytasson, a csábítás vétségét követi el és 3 évig ter­jedhető fogházzal büntetendő. Az osztrák tör­vénnyel összehasonlítva úgy látjuk, hogy amig Ausztriában bármely eset ide tarto­zik, amikor valaki egy leányt házassági Ígé­rettel elcsábít, addig a mi uj törvényünk alakszerű házassági Ígéretet követel meg. Ez alatt véleményünk szerint csak az eljegyzés érthető. Külön rendelkezés bünteti azt a köztiszt- vselőt, aki nemi érintkezést tart fenn vala­mely letartóztatott és az őrizele alatt álló sze­méllyel . Mindezekben az esetekben, ha az erőszak folytán a sértett valamely súlyos testi sérü­lést szenved, amelyre szigorúbb büntetés jár. a szigorúbb büntetést kell alkalmazni, a sér­tett halála pedig emberölésnek számit A büntetés alól a tettest éppen úgy, mint eddig is, csak az a körülmény mentesíti, ha a jogerős télét meghozatnia előtt házassá­got köt a sértettel. Mikor büntetik a homoszekszuáli- sokat ? Közszemérem elleni vétséget követ el az, aki többek elölt obszcéen jellegű szavakat használ vagy ilyen telteket követ el, illetve magatartást tanúsít. Ugyancsak bünteti a tör­vény a pornográf irodalom vagy obszcén ké.pck előállítását és terjesztését. A régitől teljesen eltérő módon van szabá­lyozva a homoszekszuálitás büntetése. Ezen­túl nemcsak a férfiak, hanem a nők közötti bomoszekszuál tás is büntetendő, mind a ket/lö azonban csak akkor, ha közmegbot­ránkozást Kell. Egyébkén! az állam ezekbe az ügyekl»e nem avatkozik be. Az uj törvény tehát sokkal humánusabb a réginél és elfo­gadta eblicn a sokat vitatott’ kérdésben azt az álláspontot, bog}' a homoszekszuálitás olyan l>etegség, amely rendes körülmények között nem bünJ'ethető. igen részletesen és az aprólékosságig me­nő pontossággal szabályozza és bünteti a törvénv a prostitúcióra való csáb tás, a ke­rítés és leánykereskedelem eseteit. Külön büntetés*’, szab ki a selyemfiukra is. a mai társadalmi rendnek ezekre a parazitáira. TTa jól tudjuk, eddig csak Olaszország volt az az állam, amely Romániát ezen a téren meg­előzte. A házasságtörés bűne Az iij törvény bűncselekménynek m nősiti a liázasságtörést is. A nagyközönség abban a h‘vhitl>en van, hogy ez a törvénynek olyan újítása, ami eddig nem volt meg. Pedig az eddigi magyar büntető törvénykönyvünk is büntette a házasságtörést, ha amiatt a felek elváltak, még pedig három hónapig lerjedhető fogházzal. A mi közön­ségünk azonban büntetőjogunknak ezt a ren­delkezését egész egyszerűen nem vette tudo­másul. Hogy m ért. azt nem tudjuk, ez már a tömeg-lélektan kérdése, tény azonban, hogy a megcsal' házasfelek eddig legfeljebb elváltak, de a hűtlen fél megbüntetését nem kiivtánták. Több, mint fél évszázad óta, amió­ta a mostani magyar büntetőjog érvényben van. alig néhány szórványos esetben fordult elő. hogy ilyen feljelentés érkezett volna a bíróságokhoz. Ugyanekkor az osztrák bíró­ságok előtt úgyszólván mindennaposak a házasságtörési bűnügyek. Igaz az is. hogy a magyar törvény csak akkor adott helyt ilyen feljelentésnek, ha a házasságot a házasságtörés miatt felbon­tották, tehát az esetek számát már előre korlátozta. Az uj román törvény szerint az egyik házasfél a másikat házasságtörés miatt feljelentheti a házasság fennállásának tarta­ma alatt is, viszont a feljelentést, ha össze- békülnek, bármikor visszavonhatja, sőt a már jogerős büntetés is hatályát veszti, ha a házastársak összebékülnek és felveszik a házastársi együttélést. Ilyen esetben viszont csak a házasfél szabadul a büntetés alól. de a harmadik, akivel a házasságtörést elkö­vette, nem. A büntetőjogban egészen szokat­lan és egyedülálló eset ez, amikor a kisza­bott büntetést a sértett fél engedheti el a bűnösnek, hiszen ez egyébként minden más esetben kivételes királyi felségjog. A házasságtörési bűnügyekben érdekes kérdés a bizonyítás. Régi magyar jogunk szerint egyetlen bizonyíték létezett, a jog­erős boRtóitélet. illetve a jogerős válás, amely a házasságot éppen a házasságtörés miatt bontotta föl. Ez a bizonyíték most elesik, mert hiszen a feljelentés megtételé­hez válás nem is szükséges. De a törvénv most is csak két bizonyítékot engedélyez, az egyik a tettenérés igazolása, a másik pedig magától a házasságtörő féltől származó olyan levél, vagy irat, amely a házasságtörés té­nyét kétségtelenné teszi. Dr. Szeghő Imre. Az ELLENZÉK a haladást szolgálja. A kisebbségi és emberi jogok előharcosa. Halló Kassal... Ez. n kél szó cseng bűbájoson fülembe, mi kor J uliu Opusa mi t< l<-f onhivatali igazgató a sajtó képviselői elöli lekapcsol az uj .köz­vetlen" vonalba s a régi postai t sztvise'ők dicséretes előzékenységével mondja: — Tessék ! . . Hallói ... — zeng a forró, „köz vet lén" kapcsolat, melynek varázsa jobban ótljal, mintha tengereken át beszélnék Newyorkkal. Nem recseg, nem zörög. Tisztán, igaz szívből válaszol, testvér-testvérnek szól, mikor léje­lentkezik Szlovenszkó. Kárpátoktól—Kárpá­tokig, Szent Mihály templomtól a Dómig Igazságos Mátyás k rály városától Rákóczi fejedelem örök lakásáig húzott uj vonalon száguld ugyanazon szívhez, fenyőhöz, hüs patakhoz, széllel, viharra! dacoló ormok­hoz zeng a főn séges erdélyi szó. Halló ! . . . Visszhangzik a túlsó végen s visszatér a régi mull, vidám ifjúság, napsü­tés, tavasz, melyben együtt jártunk a sétaté­ren és a déli korzón. A régi kép: sorakozó a városháza előtt. Mozi, színház, akadémia menza, evöverseny szilvásgombóccal. ...Hal­ló! . . . Római-jog, melyről Farkas méltósá- gos ur oly igazán mondta, liogy ez>V ő és Mommsen kelten ismerik csak a világon . .. Zöld index jó és jeles kollokviumokkal ... A búcsú, aztán viszontlátás és háború .. . Erdé­lyi őrnagy ur, ki vigyázz-állásban beszélt tele­fonon Kassáról a pesti honvédelmi miniszté­riummal, az öreg tlrzsörmester, ki félretette a rossz tollhegyet, mert attól félt, hogy az őrnagy ur háború után megszámoltatja . . . Az első csontcsillag s uj komor búcsú . . . Ima és Radelzki-induló az állomáson . . . Hal-ló ! . . . Kassa ... Miért is kerültem el ezt a felvidéki várost? ... , Azt gondoltam, mikor gyalogszerrel haza­felé jöttem a galíciai országúton, visszatérek megint s uj kenyérbe kapaszkodom. Lavocs- ne, a kis halárállomás azonban mindent el­rontott. A rend felbomlása előtt nem kap­tunk postát és meglepetve értesültünk, hogy odahaza közben forradalom volt. A lavocsnei állomásfőnök újságolta: — Végérvényesen befejeződött a háború! Aztán ingyen jegyet adott és jegyzőköny­vet vett fel arról, mit raboltak el a galíciai utonákók a hazatartó csapatoktól. — Egy pokróc, hátizsák, két ing, öt zseb­kendő, három harisnya! —soroltam fel a ga lic’-ai veszteséget, a ráadást, mire engem is megnyugtatott, hogv* a békekötés alkalmával „illő kárpótlást" kapok. Az ingyen vasutijegy Kassára szólt. Bol­dogan vágtam zsebre és betértem a kis étle- I rembe, hol rumos teát kértem magamnak. — Rumot teával ! — ismételgettem s le­akasztottam a kenyértarisznyát nyakamból, liogy elővegyem a kéthetes kenyércipó bele alá dugott bankóimat. A teáscsészében rummal öntöttem le a rég látott kockacukrot s meggyujtottum. Kékes, lila békelángok cikáztak, ölelkeztek, össze­fonódtak s elmúltak, mire bekiáltott a ka­pus: — Kassa !... Beszállni!... Futok, közben kapitányom megcsókol. Előttem a zsuíölt vonat, telve katonákkal. Kocsikban, lépcsőkön, ütközőkön, tetőkön, ablakokon, mindenütt fáradt emberzsákok. Nincs hely. Be kell várni a következő szerel­vényt, mely azonban más irányba, a bérces hazácska felé indul. Halló Kassa ! . . . Tehát véletlenen mult ez a telefonbeszélgetés is, mint az egész há- I borús sors, mig most két évtized után meg­szólalt a kassai központ s csöndes ünneppé avatta ezt a tavaszi napot, * Derék munkát végeztek JuTu Capusamt, Jón Mirescu s Constantin Grigore direkto­rok. A kassai vonalon kivül még két köz­vetlen vonal épült, mely Budapesttel köti össze városunkat, össze! pedig uj ünnepre ülünk majd össze, midőn saját háromemele­tes palotájában az uj automata-központ megnyílik. — Nem lesznek panaszok! A gépek végez­nek majd minden szolgálatot! — büszkél- kezdik Capusanu hivataligazgató. Hangya szorgalommal dolgoznak. Nagysze­rű terveket valósítanak meg, hogy Erdély fő­városa a nyugati haladás utján előbbre jus­son. Kövess István. Az érdeklődő ember könyve propaganda­bau. Van Loon: NÉZZ KÖRÜL A FÖLDÖN. (Lexikonalak, gyönyörű nyersvászon kötés, 440 oldal, színes metszetek és rajzok.) A ma emberének földrajzi kistükre. 540 lej helyett most csak 290. Kapható az Ellenzék könyv­osztályában Cluj, Piaţa Unirii. Vidékre után­véttel is szállítjuk. Könyvjegyzékeket kíván­ságra díjtalanul küldünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom