Ellenzék, 1936. március (57. évfolyam, 50-75. szám)

1936-03-03 / 51. szám

■TtXIINtúK 19 Jí mi re IM» J. 8 tHmmmrnmmmmmmmm ■ ......... Fodor IVí.V> IvMSC., ;< Huidnor Károly GFR N iţ^vV«'v 1 Gált István KM'SC. ?. ^ '«ros I «(jó- CFR, 3 ST.ékelY 1 y.Vsilo KMSC. Nthéwdj 1 Mdv Sándor kmnc, 2 S-abó Pál KMSC, 3. Dutii State GFR. A romVo/és munkáját itr. Deutscbv-k elnök, Muresan Alex. és 1 á/ár József végezték, mint bírók \':kí1«scii Ghoorgl><\ Fiilop Géza, I.éwi Uernvwm, Muremn \4e\. és lak/ár József sze- ív] v ltok, AZ FTC okölvivócsapata london­B\N 10:f>-rn győzött a helyi vegyes-csapat ollen. DÜSSELDORF. A magyar olimpiai jég- h ölek »csapat 2:(>-ra győzött az EV II mit- deobirrg csapit:» ellen. l'jpest 10:0-ra verte Salgótarjánt Rúd apátról jelenti-k: A magyar nemzeti labdarugó bajnokság tegnapi fordulójának meglepetése az, hogy fl Hungária csak nehéz kil/»lelem után tudta legyőzni Kispest csapa­tát. Eredmények a következők: R.-Zugló—Attila 2:2 (2:1). Egyenlő ellen­felek küzdelme. 111. kér.—Törekvés 2:0 (0:0. Góllövök Far­kas és Fenyvesi. SZEGEIT Phöbus—Szeged FC 3:2 (1:1). Újpest—Salgótarján 10:0 (7:01. Góllövök Kállay (3), Víncze (4) és KocsVs (3). DEBRECEN. Ferencváros—Bocskai 2-0 (1:0). Gól Lövők Sár ősi dr. és Kiss. Hungária—Kispest 1:0 (0:0). A Hungária csak nagy küzdelem irtán Kardos góljával tudta mcgS7.erez.ni a győzelmet. Müller Hun­gária egy fault miatt megítélt tizenegyesét Vági, K spest kapusa kivédte. A Budafok—Budai 11 mérkőzés az eső miatt elmaradt. Az olimpiai bajnokok nyerték a mii­korcsolyázó világbajnokságokat is Párából jelentik: A férfi miikorcsolyázó világbajnokságot Karl Schäfer, a kitűnő bé­csi versenyző nyerte meg ezúttal is nagy fö­lénnyel az angol Sharpé előtt, 3. Kaspar osz­trák. 4. Dilim angol, 5. VTson kanadai, 6. Pataki) magyar. A páros világbajnokságot Ls olimpiai baj­nok, a német Bayer—Herber pár nyerte, 2. Pausin-testvérek Ausztria. 3. Chrát-liázas- pár Anglia, Magyar versenyző nem indult a páros versenyben. » BUDAPEST. A magyar—norvég ökölvivó- mérkőzést a norvégek 10:6 arányban nyer­ték meg. A Bolohan-kupa első fordulója CLUJ, KAC—Haggibbor 5:1 (2:0), góllö­vök R'ámav, SzaniszLó ILI. (2), Gecző (ll-es) és Gábor, illetve Krausz (ll-es). KMSC—ReinVimea 5:0 (4:0), góllövök Ba­kos (2), Bernát és Gergely (2). Unirea—CFR 3:2 (2:0). A KAC vívói nyerték a vasárnapi serlegmérkőzéseket CLUJ. (Az EEenzék tudósítójától.) Vivógpor- tunk első nagy eseménye zajlott le vasárnap városunkban; mikor is a szenior üőr-csapatver- senyre kiirt Jósika és a junior cőrvivók részéne kiírt Jubíláris-kupák socfji dőlt: eb Mindkettőt & rendező KAC nyerte meg é<] pedig teljesen meg- érdemeken. Mint minden évben ezúttal is a Haggibbor és KAC voltak az ellenfelek. •— A szenior csapatversenyben a küzdelem igen izgal­mas vokj és eset ez utolsó stsszókon dők el a KAC győzelme mely azonban megérdemelt: vök. Különösen Szentkirályi és Losonczy váltak kJ a crapaio tagjai közűi, míg a két Hintz balszeren­csével küzdött. Szentkirályi 3, Losonczy 3. Hintz II. (2), Hirfttz I egy győzíslmet sraított. A H'sg. gibborban Herezeg, aki egyike az orszíig legjobb tőrvivójáriik, sérülten dolgozott és két •ssgzó után (1 nyert, 1 vesztett) vissza is lépett Ebhez já­rult, hogy Mózes I. is váratlanul elődöt mon­dott, ami efkervc vereséget jelentett A Haggib- borban Csibi vök a legjobb 3 győzelemmel, Ra- doson nwglá'tszoOB a> pesti iskola (2 győz.), Her. czegh helyett a beugró Erős I. szerepéit szép si­kerrel A verseny elején a Haggbbor vezetett 3:i.re do végüj 9'7‘re vesatettt. A junior jubüáris serleg sorsa mtsb a délutáni órákban eldőlt, «mennyiiben a döntőbe csak egy Haggibbor vívó került és így a< kupa a KAC bir­tokában maradt. Ebben a versenyben Szentkirá­lyi volt a legerősebb és legtechnikásabb, A Nemzeti Liga eredményei ORADEA: NAC—Unirea Tricolor 4:1 (2:0.) BUCUREŞTI. Glóriái—CFR 4:3 (1:2). Arad: AMTE—Ripengia 1:0 (0:0.) Timişoara: Kinizsi—Victória 2:1 (0:0.) A Tennisz-Club meghívja tagjait és ismerőseit folyó hó 5-én, csütörtökön este fél 9 órakor a Moderne tekepályán rántandó tekeszakosztály ala­kuló gyűlésére. ________________________ feieifis szerkesztő: J3r. G&01Ş LÁSZLÓ. C.UUJ. (Az (Ellenzék tudósítójától.) A Pat­ria szombati száma azt a megdöbbentő birt repítette világgá, bogy <Jr. ‘Breban vizsgáló- l»iró dr. Kluinák István helyi fiatal ügyvéd­nek, a római katolikus egyház elhunyt jog­tanácsosa fiának feljelentésére elrendelte Ilirschler József plébános, pápai prelátus letartóztatását és útlevelének elkobzását. Ez a hir a katolikus társadalomban nagy riadalmat idézett elő, mert a prelátus a hí­vők osztatlan szeretetét és nagyrabecsülését birja. A prelátus már napok 6tn sulyo« Ireteg fn szobáját nem hagyta el. A bír megjelenése után Bálint József lelkész utján közölte az érdeklődő újságírókkal, hogy az ellene Irá­nyuló vádaskwlásoknak erről a fejlemé­nyéről nincs tudomása. A vizsgálóbírótól semmiféle idézőt nem ka­pott és a hónapokkal ezelőtt kiváltott útle­vele még most is a fiókjában van. ESűzhombákkal rémi^eiíéík a közönségei Becsben a nemzeti szocialista merénylők óriási pánik a merényletek miatt BÉCS. (Az Ellenzők távirata.) Több bécsi nagyáruházban, szombaton majdnem katasz­trófát okozó merényleteket követlek el osz­trák nemzeti szocialisták. Büzbombákcd helyezlek el, melyek a leg­nagyobb forgalom pillanatában kibírhatat­lan bűzt és fullasztó légkört terjesztettek. Az áruházakban levő nagyszámú közönség a fullasztó légkör miatt hirtelen pániksze­rűen menekülni kezdett. Asszonyok és gyer­mekek eszméletüket veszítették s a mene­külők embereken tapostak keresztül. A gyorsan kihívott mentők sok embernek nyújtottak segélyt. Az áruházak alkalmazottai a hatalmas ki­rakat ablakokat zuzták be, hogy a helyisé­gekbe friss levegő jusson. A légkört a büz- bombák olyan tűrhetetlenné tették, hogy a rendőrség és a tűzoltók is csak gázálarcok­kal mehettek be tér elárasztott helyiségekbe. Az azonnal megindított vizsgálat kezdetben nem vezetett eredményre. A rendőrség azon­ban Kari Fritzum nemzeti szocialista vezetőt vette gyanúba, aki fogságából nemrég sza­badult ki és az utolsó napokon egyik bécsi kórházban feküdt. Csakhamar megindult a kutatás ebben: az irányban és sikerült meg­állapítani, hogy a merényleteket valóban Frrtzum szervezte meg. A rendőrség a kórházban kihallgatta őt. de amikor el akarták fogni, elszökött a kórházból. Kiderült, hogy a> második emeletről Kibo­csátott kőtélhágcsó segítségével menekült el s a kórház hátsó bejáratánál autó várta, ame­lyen ismeretlen irányiban elszáguldott. A rendőrség tegnap a merényletekkel kapcsolat­ban több letartóztatást eszközölt. Amil már nem is mertem remélni metf örténi... xo esztendeig .szenvedtem súlyos gyomor- bajjal, hiába próbálkoztam 0 legkülönfélébb gyógyinzcrckkcl, nem segítettek. Már mindm reményemet dlvt-sztcttem a gyógyulásban, »»mikor felhívták figyelmemet a Gavtro D re. Rendeltem 1 iiveggdl és unnak elfogyartAása után cl vagyok ragaduucva a csodálatos ered­ménytől. Úgy érzem, mintha ujjá születtem volna, tudok enni, aludni, nincsenek fájdal­maim. Szíveskedjenek még 2 üveggdl kül­deni, hogy folytassam a kúrát. Teljes tiszte­lettel Gerdosescu I. N. szövetkezeti köny­velő, Móra Slobozia. Jud. Dombovita. A Gastro D. 130 lej utánvéttel kapható a vezénk épviselőnél: Császár-gyógyszert ár Bu­cureşti, GaJea Victoriei 124. mmmmmmmmammmmaommmmmammmmmmmmmammmaz A nanu olasz gsjdzelfra (Első oldali cikkünk folytatóm) LONDON. (Az Ellenzék távirata.) Asmara! jelentés szerint a benszül&tt oltasz csapatok flz első olasz hadtesttel karöltve három na­pig tartó hatalmas méretű hadműveletet ha j­tottak végre. Kassa és Seynni hercegek két- séglzeesett, de hiábavaló erőfeszítéseket tet­tek, hogy kiszabaduljanak az őket körül­kerítő olasz csapatok gyűrűjéből. Haussien irányában sikerült Ls kisebb sikereket elér­niük az olaszokkal szemben. Február 28-án, mialatt a harmadik had­test a Ghent» folyó hosszában nyomult elő­re, a dél felől Addi-Abbi irányából előretörő abesszin hadtest meglepetésszerűen elfoglalta az Amba- urok-i jól megerősített abesszin állást. A benszülött seregekhez beosztott alpesi osztagok és feketeinges cs a patt estek észrevét­lenül meg mászták a 2200 méteres magasla­tot én* véres kézitusa irtán teljesen megsemmisí­tették az ott talált abesszineket. Az abcsszinék, az olasz bombázás ellenére, több izl>en sikertelen kísérletet tettek, a rend­kívül fontos állás visszafoglalására. Az itt lefolyt harcokban abesszin részről 3000. mig olasz részről 500 katona vesztette életét. Február 29-én az olaszok tovább folytat­ták a bekerítés'» hadműveleteket. Jelenleg bátran lehet állítani, hogy az északi fronton a; egyetlen abesszin had­sereg, amely még bizonyos ellenállásra ké­pes Imru Ras-nak a balszárnyon elhelye­zett hadserege. Itteni olasz körökben az a meggyőződés uralkodik, hogy Abesszínia most már véglegesen elvesztet­te a háborút. Az olasz csapatok Amba-Urok-tól déli irányban foljdatják az előnyomulást és az Ascianghi-tó felé közelednek, amelynek part­vidéke már bombázás alatt is áll. Az abesz­F&tfréos tförvényekelf szavaival; meg a parla­mentben és szenátusban BUCUREŞTI. (Az Ellenzék távirata.) A kamara az uj büntetőtörvény tervezetét meg­szavazta és igy uj egységes büntetőtörvény- könyve van az országnak. Most a közigaz­gatási törvényjavaslat megszavazása kerül sorra. A nemzeti-parasztpárt nevében Call- nescu volt alminiszter bejelentette, hogy a párt nem vesz részt a szavazásban. A szená­tus a deviza-amnesztiáról szóló törvényt az­zal a módosítással szavazta meg, hogy Grosz- Cngero és társai nem részesülnek amnesztiá­ban. Grosz Jenő egyébként tegnap Béesbó'l szigorú őrizet alatt Csehszlovákián keresztül elindult Bucureşti felé. * 27 IDŐ JÁRÁS JELENTÉS. A budapesti idő­járáskutató intézet jelentése szerint a követ­kező 24 órára az alábbi időjárás várható: Északkeleti szél, túlnyomóan derült idő, éj­szakai lehűlés, néhány helyen eső, a nappali hőmérséklet emelkedik. Tüzhalált szenvedett a vigyázatlan anya. Bucuresti-ből jelentik: Borzalmas szerencsét­lenség történt Ploestiben, hol Moldovan Ana 27 éves asszony benzinnel mosta ki ruháját, majd azt magára öltötte anélkül, hogy meg­várta volna, mig kiszárad. Főzés közben az asszony karjára vette három éves kisfiát, majd kinyitotta a kályhaajtót, hogy tüzel rakjon. Ebben a piBanatban ruhája tüzet fogott. Égő fáklyaként rohant ki az udvar­ra, hol a szomszédok oltották el a lángokat A vigyázatlan anya kórházba történt szállí­tás közben súlyos sérüléseibe belehalt. Kis­fia haldoklik. Az eljárás megindult. Újra tárgyalják a Juhos-port. A helyi tör­vényszék Mu nten nu- tan ácsa ma délelő tt kezd­te meg Juihos-pör tárgyalását. Ma Kónya, Viirgis és Müller Alajos állanak vádlottként a bíróság előtt. A tárgyalásra több tanút idéz­tek meg, de ezek közül csak Fekete Mihály színigazgató jelenít meg. Hd hónapi fogházra iáéláéL a zsarofé rendőrifliaigsíói TIMISOARA. (Az Ellenzék tudósítójától.) A helybeli tábla tegnap tárgyalta Vladislav Paivel aradi rendőrtiszt és Tacsa Romulus, szintén ottani detektív ügyét, akiket zsarolás­sal vádoltak. A vád rat szerint Vladislav Pa­vel 3 ezer lejt adott Basch Ferenc, állástalan hivatadnoknak azzal a megbízással, hogy egy aradi bizományi cégtől pengőt vásároljon. Basch teljesítette a megbízatást és átadta a vásárolt száz pengőt a rendőrtisztnek, aki ekkor Tacsa kíséretében elment a bizományi céghez és vadutakihágásii jegyzőkönyvet vett fél az esetről. A bizományos felesége ekkor a rendőrségen felkereste Vladislavot, akinek 10 ezer lejt adott át, hogy „visszavásárolja“ a corpus delictit képező száz pengőt. Az aradi ügyészség zsarolás címén vádat emelt a rendőrtisztviselő ellen, akinek ügyével az aradi törvényszék után most a Tmisoara-i tábla foglalkozott. A bíróság Vladislav Pa­vel! az ellene felhozott vádban bűnösnek ta­lálta és ezért hat havi fogházra és tízévi hi­vatalvesztésre Ítélte. Ugyanakkor társát, Ta­csa Romulust felmentette a vád alól. Szabadlábra helyazték a letartóztatott futballistákat CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) \A Té­rni*—U meccsen tegnap délután a sporttele­pen lejátszódott példátlan sportbotrányról la­punk más helyén már megemlékeztünk. A rendőrségi sajtóiroda jelerdése szerint Bar­bu latent, Sferat és Albut, a három ideiglene­sen őrizetbe vett Vénus-játékost a rendőrség szabadlábra helyezte, de az eljárás hatáság elleni erőszak és hivatalos személyek tettle­ges bántalmazása miatt tovább folyik elle­nük. A Vénus csapató tegnap este elutazott Clujrál Bucurestibe. szín hadsereg zömét Addi-Abbi-nál az ola­szok körülkerítették és teljesen megsemmi­sítették. Kassa Has kevésszámú hadseregével nyugati irányba menekül. Az olasz hadsereg között leírhatatlan lelkesedés uralkodik. Ba- doglio marsall legteljesebb elismerését fejez­te ki csapatainak a háromnapos csatában ta­núsított hősies magatartásukért. E'lopîâk Hubermann Broníszláw hasadli- münészttak félmillió aranyfrank értékű Stradlyári-hesadüiét LONDON. (Az Ellenzék távirata.) New- yorki jelentés szerint szombaton este ismeret­len tettesek ellopták Hubermann Broniszláv- nak, a jelenkor egyik legnagyobb hegedűmű­vészének félmillió aranyfrankra becsült, hí­res Stradivári-hegedüjét. Hubermann a Car- neggie-HalIhan adott hangversenyt óriási kö­zönség előtt. Hegedűjét rövid időre a művész szobában hagyta s & tolvajok ezt a pillanatot használták fel, hogy a remekművű hangszert eltűntessék. Á hegedű teljes értékben bizto­sítva volt, úgy hogy Hubermann anyagi veszteséget nem szenvedett. * A Magyar Zenekonzervatórium folyó évi március 4-én (szerdán) este pont 8 órakor saját helyiségében. Strada luliu Maniu 9. sz. a. növendékhangversenyt tart, melyre a szülőket, tagokat és érdeklődőket ezúton is meghívja az Igazgatóság. Földgázzal égetett, hornyolt és hódfarkú-cserepet D:cio- sáiimartin-i gyárunkból, falitéglát és speciális üreges válaszfaltéglát Sighi- şoara-i üzemünkből a legolcsóbb napi áron azonnal szállíthatunk. „nCPCUlES" s. A. Diciosanmartin. Kiadótulajdonos: ELLENZÉK BT. A* Ellenzék „Concordia“ inűlatéaetének körforgó nyomkaa. ŰEMZUUK Hirschter prelátus ellen nem adott ki letartóztatási parancsot a vizsgálóbíró A lnr valódisága iránt érdeklődtünk n vizsgálóbiróságnál, ahonnan azt a felvilágo­sítást kaptuk, bogy a Patria híradása nem felel meg a való­ságnak, sem Hirsehler prelátus letartózta­tásáról, sem útlevelének elkobzásáról nin­csen szó. Brebnn vizsgálóbíró ilyen határozatot nem hozott s igy a lap híradása nélkülöz minden komoly alapot. Más forrásból értesültünk azonban orról, hogy dr. Klumák még a mult év elején tény­leg tett a helyi ügyészségnél feljelentést Hirsehler prelátus ellen. Feljelentésében kü­lönböző vádakkal illette n köztiszteletben álló főpapot. Most pótlólag útlevelének el­kobzását is kérte. A vizsgálóbíró ebben az ügyben kihallgatta már még a mult év fo­lyamán úgy a panaszost, mint Ilirschler prelátust és mindazokat a tanukat, akikre a feljelentő és dr. Ilirschler hivatkozott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom