Ellenzék, 1936. február (57. évfolyam, 25-49. szám)

1936-02-23 / 44. szám

} I ^■Ull mvifViR 7996 tóért» ä r 23. k'«4u.* ESERNYŐS KIRÁLY l odor László operettjének bemutatój (X a Magya ’ Színházban Szövegéhez» és zettíéjébcn cgynrân-t frâio- uan kedves operett Fodor László uj darabja, 1/ .Jlseruyős király*. Nem lii&lxa mentette K inát a szer/ő a francia törfcénctieanből — Ibrettójálvui is «lkaim az ht a modern fran- ■ia opeovttszeraők humorral, ízléssel és rö- zid jelenetekkel dolgozó módszerét. A nagy Napóleoni iiyórspolgári utódjának XVIII, l.a- HvsiKiik diplomatáit eleveníti meg az operett, unely a legszerencsésebb vígjátéki humort ígyesiti a mindég rokonszenvesen liató re­turn titkává]. A darab középpontjában a mi­niszterelnök felesége, az elkeseredett fiat a 1- asszonv áll, aki kétségbeesetten látja, hogy a politika férjének mrndeai idejét, lefoglalja. R.&va»zfondorkihhil tehát maga is politizálni •kezd, Itogy az ellenzék vezérének segítségé­vel megbuktassa a. saját férjét. Ebben a harcban — amelynek mulatságos változatai teljessé teszik a darab sikerét — végül is iiegibukik a komi: ínyei nők, hogy Ixildogan férjen vissz* szerelmes feleségéhez. Az „Esernyő« király“ hoss/.u idő után az »2 operett, amekypöl nvudotan állíthatjuk, hogy romosuk szórakoztat, hanem gyö­nyörködtet is. A szerzője ismeri a színpadi technika minden titkát, de rutinja mellett kJ érzik a darabból, hogy szereti a. témáját és a termékeny frófantázia számtalan megnyil- vánulásávad teszi színessé. A zene hangnla- os, dallamos és mindenben tökéletesen fe­jezi ki a. darab hangulatát. Színházunk együttese jólesően érezhető Iel- «esedéssed készült az ,J3sernyős király“ 1 Ki­mutató jár a. a színészek sohasem estek túl­zásokba és minden jelenetlien alkalmazkodni mdtak a c&ipkefinom szellemhez és roman­tikához. Sáiidor Stefi játszotta a. miniszter- elnök. feleségét. Komoly meglepetés volt a számunkra. Eddig csak mint ördöngösen ügyes szubrettet ismertünk, aki Ixiszorkányos virtuózatásu táncaival és friss temperamen­tumával vidámságot és jiezsgő életei hoz magával. Most bebizonyította, hogy mindeze­ken túl nagyon jó színésznő is, aki próza- szerepekben is kitünően megálJflná a helyét. 'Tudott nevettetni és meghatottságot kivál­tani, magán számait stílusos előadó művésze­tei hozta ki, talán iegnagyobb sikerét aratta a tegnapi premieren. Megnyerő szépséget elő­nyösen emelték ki szép toalettjei. Grój I.ász- ló a diploiuata-férjet játszotta. Ebben a sze­repben igazán elemében volt. Színészi tu­dást, emberi kedvességet, szalónhuniort és természetes hangulatot vitt a színpadra min­den jelenetében. Nagy és őszinte sikert ara­tott. Jeiiey János nz ellenzék vezérének sze­repében rokonszenves, kedves és mulattató. Ihász AJadár művészete most is maradékta­lanul érvényesült, csak azt a számát kellett volna kihagyni, ahol romantikus olasz dalt énekel. Sólymosán Magdának egyetlen jele­nete van, de ebben fölényesen tudja érzékel­tetni, hogy a primadonna jött a színpadra. Uralja a nézőteret szépségével, eleganciájá­val és utolérhetetlen kedvességével. Ének­számát ismételnie kellett a viharos tapsokra, Stefanidesz Ili üde, jókedvű és ügyesen ki­számítva csillogtatja humorát. Tóth Elek te­kintélyt pa pancsoló« n eleveníti meg az. etser- nyös királynak a darabban rokonszenves alakjál. Kabinet-»laki fásokkal hozzájárultak a forró sikerhez: Tompa Sándor, Borovszky Oszkár, Csóka József, és Nagy István. Né­hány természetes szavával és rokk ok ó -az. ép - ségcvel jól halott Barta Mariska. A rendezés bravúros. Pompás díszletek és az óraszerkezet pontosságával pergő előadás bizonyították. Gróf László rendezői ki­válóságát. Csupán az egyes jelenetek közötti szünetet jelző villanyfüggöny hatott zava­róan. ötletnek kétségtelenül újszerű, de ret­tenetesen kellemetlen a szemnek. Jobb lett volna megmaradni a reflektorok old átvilá­gítása mellett. Ettől a technikai hibáitól el­tekintve világvárosi fénnyel hozta ki a win- : ház az ,/Esernyős király“-!, amelynek meg- I érdemeli és tartós sikert jósolnak, mert a ! rendezés bravúrjain kivül és a remekbesza­bott előadáson kivül a Stefanidesz József karnagy vezetéke alatt álló zenekar teljessé teszi a hangulatot. (v. j.) Mii ir a tóvárosi saj’fó Le iiy Caler-ffől? Careítiui : Ferdinand Steeg mu atsá- gos komédiája a szezon leghatalmasabb sikere. És milyen aktuális! Ki nem álmo­dik arról közöttünk, hogy egy napon meg­nyeri a „Főnyeremény-t“. Lény Caler és V. Maximilian taps és nevetőörkánok közöt áisz.k el szerepei­ket. Hatalmas, átütő siker. A CIGÁNY Nagy ünnepe lesz szerdán este a Magyar Színháznak. Szentgyörgyi István halála óta először kerül színre A cigány, SzidUigeti leg­kitűnőbb népszínműve még pedig konszernen ; ál dolgozott fiilakban, teljesen uj zenével, tel­jesen uj díszletekkel és kosztümökkel. Az előadás egyben a Magyar Színház Szsnl- .gyöngyi Istvánról elnevezendő nyugdíj- és se­gély intézetének megalapítását is szolgálja s így érthető, hogy a színház egészen kivételes 'ünnepi eseménynek kívánja tekinteni a szer­dai estét. A cigány tudvalevőleg a faji és osztály- ellentétek felett- győzedelmeskedő szerelem első; igazán kitűnő színpadi feldolgozása iro­dalmunkban s ma még sokkal aktuálisabb, mint ioo év elŐct, hiszen.a dskksszáll másod­rendű sorba nyomott ember raa legnagyobb problémája egész világunknak. Kádár Imre modern átdolgozásában A ci­gány alapproblémája még inkább előtérbe nyomult s a darab egynémely el&vuiln szín­padtechnikai fogása is modern eszközökkel oldódott meg. Az eredeti, sokban mii népies zene helyetti Csiky Endre ragyogó zenét szer­zett részben a Bartók—Kodály-féle székely népdal-gyűjtés, részben pedig saját cigány daigyüjtése alapján. Parádi Katus pedig gyö­nyörű székely és cigány táncokat tankom be a tánckarnak A cigány előadására. Az elő­adást Kádár Imre rendezi és Csiky Endre ve­zényli, a főszerepeket Fényes Alice, Kőszegi Margit, Stefanidesz Ili, Tóth Elek, Jenei Já­nos, Borovszky Oszkár, Nagy István, Lantos Béla, Tompa Sándor Csóka József, Róthely Ödön alakítják. f fleüiar SilisM? ps»fis&ri Szombat d. u. y MARICA GRÓFNŐ. (Ifjúsági előadás kizárólag az iskolák részére.) d. u. 6: A VALLOMÁS. (Kovács György és Fényes Alice a főszerepekben. Olcsó hely. árakkal.) este^ 9: AZ ESERNYÓS KIRÁLY. (Rendes bérlet 24. sz.) Vasárnap d. u. 3: MARICA GRÓFNŐ, (A cím­szerepben Sólymosán Magdával, olcsó hely- Ick&l.) d u. 6: 3 EMBER A HÓBAN, (Hetedszer.) este 9: ESERNYÓS KIRÁLY. (Harmadszor.) Hétfő fél 9: ESERNYŐS KIRÁLY. (Negyed­szer.) Kedd fél 9: VIDÁM HUSHAGYÓKEDDI KA­BARÉ AZ ESERNYÓS KIRÁLY KERE­TÉBEN (Teljesen uj tánc, énekszámokkal és tréfákkal. Pezsgő, bor, íngyen.jegy sor­sol ás. Minden jegy sorsjegy is-) Szerda fél 9: A CIGÁNY. (Ünnepi elő­adás a Magyar Színház Szentgyörgyi István segély, és nyugdíjintézetének aispja javára. Műsor: i. Bevezetőt mond: Kemény János báró. 2. Szentgyörgyi István emlékezete: El. mondja: Tóth Elek. 3. A CIGÁNY,^ Szigli­geti Ede népszínműve Kádár Imre átdolgo­zásában, zenéjét részben * Bari—Kodály népdalgyűjtés, részben saját gyűjtése alapján irta: Csiky Endre Főszereplők: Fényes Alice, Stefanidesz Ili, Kőszegi Margit, Tóth Elek. Jenei János, Borovszky Oszkár, Tompa Sándor, Csóka József, Nagy István, - Lantos Béla, Réthely Ödön. — A darabban előforduló cigány és székely táncokat Pará­rli K«r»wi »mojrottít be, Prwmerbárl«» 23. «..) Ofltörrök fái 9: A CIGÁNY, (Má«o<toor Ren­des bériét *j, sz.) PérKck: Hivatalos saünet. Szombat 9: BPXISI TAVASZ. (Komjáthy Károly rendkívüli sikert anuAO'U legújabb nagy ope­rettje, Sólymosán Ma^da, Károlyi Leona, Grof László, Jenei János, Ceáka Józs*f • lösbare pékben. Premier bérlet 26. HZ..) Vawárnap d. u: 3: GYIMES1 VADVIRÁG. (A Székely Társwág műkedvelőinek ci6ad&ta>. Olcsó helyánnik.) d. u. 6: BÉCSI TAVASZ. (Másodszor.) este 9: BECSI TAVASZ. (H«rmad:<zor.) Hétfő fél 9: BECSI TAVASZ. (Negyedszer Ren­des bérlet 26. íz.) Kedd fél 9: BÉCSI TAVASZ. (Ötödször.) Szerda fél 9: NEM ISMERLEK TÖBBÉ! (Víg­játék újdonság. Először. Sólymosán Magd«, Károlyi Lcona, Gróf László, Jenei János a főszerepekben. Premier bérlet 27. sZ..) Csütörtök fél 9: NEM ISMERLEK TÖBBÉ! (A virsulci/t búcsúéiőadása körútja előtt. Rendes bériéit 27. ke.) A Roiîîâm Opera műsora Szombaton, február 22-én: (iskolai maiiné) TRUBADUR. Vasárnap, február 23-án: (osie) TURANDOT. Hétfőn, február 24-én: CARMEN. (Dinu Bă- descu tenor istával.) Szerdán, február 26-án: FAUST (Valentina Cretoiu, u bécsi állami Opera szoprán­ének esnőjéveJ.) Mozgószínházak műsora : SZOM BAT—VASÁRNAP: CAJMTOL-MOZGÓ: A liét legcsodásnhb fűm premierjei VÁLÁS UTÁN. Főszereplő Sylvia Sidney, akinek ez a legragyogőbb alakítása, partnere Herbert Marshall. EDISON-MOZCO: I. RENGÁLI — A HINDU LÁNDZSÁK. Monumentális filmcsodu. Gary Cooper-el. II. SZTÁN ÉS BRAN HÖLGYFODRÄSZOK. A szezon legmu- latságosabb vigjátéka. MUNKAS-MOZGÓj Dupla műsor: I. MOSZ­KVAI ÉJSZAKÁK. Fősz. Harry Baur és Anna Bella. II. JÖNNEK AZ INDIÁ­NOK. Fősz. Georg 0‘Brien. Előadások: ( 3, 6 és 9 órakor. ROYAL-MOZGÓ: Szombaton és vasárnap utoljára: I. EGY LEÁNY KERESI PÁR-, JÁT. Fősz. Magda Schneider. H. A MILLIOMOS GOM7BOY. Georg O^Brién­nél. E két film vasárnap délelőtt 11 órakor is fut. Hétfőtől: SAPHO. Körmendy Ferene: BŰNÖSÖK. A „Buda­pesti kaland“ és „Boldog emberöltő“ nem­zetközi sikerű írójának uj hatalmas regénye. 450 oldal, ízléses egészvászonkötés 188 lejért az Ellenzék könyvosztályában, Cluj, Piaţa Unirii. Vidékre utánvéttel is azonnal szál­lítjuk. Kérje az uj könyvek jegyzékét. Egy rzó ára 2 lej, vastagabb betűvel szedve 4 lej. | Apróhirdetések feladhatók: a kiadóhivatalban, Legkisebb hirdetés ára 20 lej- Állástkeresőknek | helyi és vidéki bizományosainknál, bármely hirde- egy szó i lej, vastagabb betűvel szedve 2 lej. — I tési irodában. Csak válaszbélyeges kérdezősködésre Csak vasárnapra feladott hirdetések után 2j szá- 1 válaszolunk. Címet tartalmazó hirdetésekre a vá­zalék felárat számitunk fel. Díj előre fizetendő. | laszt közvetlenül a megadott címre kell irányítani Házasság FELTŰNŐEN csino?, Fatal urinő; többmiilió készpénz és ingatlan hozománnyal férjhezmenne. Érdeklődőnek fényképét megküldöm. Bizony Ferenc háza^sfígközvetkő iroda, Tinrusonra. Gy. 1923 COZMETIKAI, fotócikkek, laboratórium, gom­bok, ékszerek legolcsóbb beszerzési forrása D'or. F. 6» RÓM. KÁT. 30 éves. jómodoru és jómegjele­nésü, szolid, jó családból szármezó fiatal keres­kedő, háziason nevelt, 200.000 lej hozománnyá' rendelkező leány ismeretségét keresi házasságkö­tés céljából. Csákfis komoly ajánlókat kér pon­tos cűn megjelölésével, teljes diszkréció biztosí­tása mellett ,Jó fiú“ jeligére a kiadóhávatii.ba. __________Ko. 190 KOMOLY, intdEgena 36—48 éves férfihez férjhezmenne egészséges, munkaszerető, érettségi­zett leány. Levelet „Jegenye fák“ jeligére ki adó­hivatalhoz kérem. Közvetítő kizárva K, 48 Levelezés HÖl GYEK FIGYELMÉBE! Elrontott hajfestést, valamim platina színek­ből, különböző árnyalatokat, kizárólag csak ,Innocmnu‘‘ hajfestékkel, hozható helyre, mely rj árnyalatban csak nálunk kapható. Úgyszintén elrontott vilLanyondolálást, ga­rancia mellett csak cégünk hozhatja helyre, MUSSÄ, PIAŢĂ UNIRII No. 23. „ZÁLOGGAL BIZTOSÍTOM*‘ jeligére a könyv- osztályba beadott levelet későn vettem kézhez. Kérek más terminust írni és hétfőn beadni a könyvosztáÍyba', _________________ Ko, 192 JÓL sikerült felvételeket modern kidolgozás­sal 60 lejtől készít Foto Ágoston, Regele Ferdi­nand 40. ______________________________Ko. 19t KÉTSÉGBEESETT fiatal, barnái uriasszony Fe­res1 idősebb úriember ismeretségét, aki április hó i-ig 3000 lejjel kölcsönképen kisegítené.^ Levele­ket „Záloggal biztosítom“ jeligére b könwosz- tályba kérek. Ko. rS5 Adás-véteí PERZSA ebédlőszőnyeg, 9 kradrátos, jutányo­sán eladó. Saguna 7., balra. _______ _______Ko 173 KERESÜNK megvételre egy vagy két jókar. ban levő esztalor gyámpzdot, hozzávaló szerszá­mokkal együtt. Cim: Mcra-g*ragc, Str. Jasilor 8, FAJTISZTA pedigreés szentbemáthegyi ku- tyakö'ykök és másféléves tenyészállatok eladók. Kráüss, Uioara. ______________________Gy. 1912 ELCSERÉLNÉM jóksrban levő 520-as Fiat luxurautómat könnyű teherkocsival. Ajánlatot gróf Wass Endre Sucutard, p. Taga J. Somes címre kérek. Ugyanott importált kantól szárma­zó, bő niriacozásr« kitenyésztett fecskeha.su man. galica tenyésznialacok kaphatók. _ Gy. _1921­ELADÓ modern telcháló diógyökér, gyönyörű kivitelben. Calea Victoriei 55., asztalosmühély. ______ K, 49 TŰZBIZTOS iratszekrényt, kb. x m. magasat megvételre keresek. Bauch, Cluj, Regele Ferdi­nand j. F- 72 Alkalmazás RIKKANCSOKAT magxs jutalékkal _ felve­szünk. Jelentkezni lehet a délelőtti órákban. — Ellenzék kiadóhivatala, CaJea Moţilor 4. SUCHE deutsches Fräulein zu zwei kleinen Buben. Teleki, Cuj, Reg. Carol ir8. 2—4. F s Ko t~9 GYERMEK mellé keresek németül tudó 13—14 éve; leányt. Mico 16., emelet. Ko. 166 ÁUást^heres GYERMEKTELEN vézvezetékszereíő és Lka- tos, házmester; állást kerep Cim: Regina Maria No. 10., Capusan cukrászda. _________ Ko 174 ÉKSZERÉSZ, vidéken is állást keres ^lmreh, Str. Budai Drieanu jj. Ko. 187 Vegyes VIDÉKI cégek bizományi képviseletét vagy áruinak raktározását vállaljuk garanciával. N^gy raktárral, telefonnal rendelkezünk Ajánlatok«« kiadóba kérünk „Cluii cég“ jeligére Ko. r88 Reményik Sándor uj verses kötete: ROMON VIRÁG. 134 uj vers gyűjteménye 242 oldalon. Ára Joo lej ez Ellenzék könyvosztályábsn, Cluj, Piaţa Unirii. Vidékre utánvéttel is szállítjuk. Ingatlan és lakás VILLATELKEK a Ser. Grigorescu-n Törökvá­gási autóbuszmegállónál kedvező fizetési feltéte­lekkel eladók. Értekezni dr. Knausz Imre ügy- védnék Str. Regina Maria 6. __________Gy. 1900 KÖZPONTBAN épülő társasházban 3 szobás komfortos, öröklakások kaphatók kedvező áron. Megkeresések „Öröklakás 1936" jeligére kiadóba kéretnek. ___________________Ko. 157 VILLÁT tisztviselő telepen 3—4 szobás kom­forttal megvételre keres 80c.000 lej-g „Comin“ iroda. Str N. Jorga 2. Telefon 602. G: 989 EGY.ké:, négyszabás, napos, modem lakások május elsejére kiadók. Matei Basarab 7. Ért. ház- tulajdonosnál. ________. _________ K 182 Keresek konverziós terhelésű, lehetőleg belvárosi há nf* több lakással! jRentabiüs' jeligére. — ü^y­ÜZLETHELYISÉGET keres rwgv vállalat má­jus i-re Piata Unirü-n, vagy Regele Ferdinand- on (legfeljebb a vmshidig). Esetleg megfelel a Str. Memorandului, vagy Reg, Maria Piaţa' Unirii torkolatában is. Ajánlatokat kérünk fl k«dóhiva- calba „Vállalat“ jeligére ___________G. 990 BELVÁROSBAN bútorozott szobát fürdő használattal keresek. Ajánlatokat kiadóhivatal továbbit. „Fizető“ jeligére. Ko. 184 HELYISÉGET keresünk csendes, tiszta üzem­nek. Esetleg földszintes 4 nagv szoba, konyhát. „Április vagy május elsejére“ jrhgérc. Ko. 183 NÉGY szobás összkomfortos első emeleti na­pos lakás május r-re kiadó Tudor Vladim rescu IS. Ko. 189

Next

/
Oldalképek
Tartalom