Ellenzék, 1935. november (56. évfolyam, 252-276. szám)

1935-11-01 / 252. szám

W‘W L TAXA POŞTALA PLĂTITĂ ÍN NUMERAR No. 141.165/192*. ás 3 LEJ : 5s2 lóid •miíi Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj, Calea Moţilor 4. Fiókkiadóhivatal és könyvosztály: Piaţa Unirii 9. irám. — Telefonszám: 109. — Levélcím: Cluj, postafiók 80. L¥I. ÉVFOLYAM, 25 2. SZÁM. MAGYAR POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA: BARTH A MIKLÓS PÉNTEK Előfizetési árak: havonta 70, negyedévre 210, félévre 420, éven/je 8<c lej. — Magyarországra: negyedévre 10, félévre 20, éveat* 13 pengő. A többi külföldi államokba csak a porzó különbözette! tíbk. 1935 NOVEMBER 1. b WmSBBm VSOíSBStBBBSESBSSStEBBUSBBtHMtBtBak KülönSs szólamokat haltunk. Csak azért nem lepő­dünk meg, mert amióta világháborúnk az európai szellem lengeigét végzetesen elferdí­tette, szakadatlanul részünk van sziporkázó kijelentésekben és az emberiség közhasználatú beszédkincsének a gazdag változásában. Ta­lán soha két évtized alatt annyi uj szó, meg­határozás, jelige és szólam nem töltötte be a világot, mint most a háborúban és a bé­kében. Mennyi az ige, de mennyi! Azzal kezdődött a szavakon való uj nyargalás — mondjuk általánosan ,,jockey-nyeregben, sok­szor ngakló nélkül és a legkülönbözőbb sza­bású bricseszekben, persze a nők is férfi módra ülvén meg a lovat és állván a sarat a szó­noki emelvényen“ —, hogy a háborúról, mint a legutolsóról beszéltek és hirdették, hogy ..háború folyik a háború ellen“. A barátok és szövetségesek rovására írandó összegeket „liberációs költségeknek“ becézgetik. Megszü­letett Európa „uj fölépítésének“ a kifejezése, majd a szörnyű „leépítés“. Megismerkedtünk a valuták „leszakadásával vagy lem ■rzsoló- dásával“, utána a közgazdasági élet ezer és ezer uj fogalmánál és szavával. Egyszerre ott botorkáltunk a jobb és baloldali vissza­hatások rengeteg jelképe és jelszava között és most már itt vagyunk az uj bölcselet ölé­ben, amely azt hirdeti: le a szellemmel és ér­telemmel, éljen a lelkiség vagyis ösztön, va­gyis faj és érjük el az örömet a nyers erő temjeivel, amelyek sorában legszebb a hősi- halál. Érdemes volna megírni ennek a i.pM: . : tenditnek uj szótárát a pillanattól kezdve, ami­kor megismerkedtünk az áttörés, a csapatok átszervezésének, az átkarolásnak és ki tudja még mi minden katonai meghatározással egész mostanáig, amikor tele vagya az in­fláció, defláció, valuta, deviza, transfer, ka­matszolgálat, stabilizáció, revalorizáció, stb. bonyolult ..nomenclatoráfával“. Nemcsak a nyelvtisztaságot fertőzik ezek, hanem jelen­tik az emberi értelem ragyogó tisztaságú és főzsgyökerekkel szorosan összetartott dús ta­lajának elszikeserését vagy elposványosodását is. igen, igen, meg kell különböztetnünk a tiszta búzát a konkolytól, a szükséges és jó­hiszemű kifejezést a szavakkal való puszta játéktól. Sok jó termeti, de mennyi mérges és mennyi kétes. A napokban irtunk róla, hogy G. B. S. ahogy röviden az ebhitü angol szellemeske- dőt, a kitűnő Shawot nevezik, miként hinti teli ezt a keserves kort a kétértelműségek és áligazságok kacagtató, de sivár mcigaival. Hogy csinál tűzijátékot a tűzhely tüze he­lyett. Ez azonban csak irodalmi játék, amely- lyel nem érünk messzire és nem politikai lovaglás a szavakon, amelyek messzi, talán kísérteire visznek a mögöttük ható erő foly­tán — akaratlanul is. Veszedelmes, hogy a szilárd angol szellem és emberi bölcsesség naáíl jellempróbákon is csiszolódott képvise­lője, aminő Stanley Baldwin miniszterelnök, önkéntelen belesodródik az érdekes, de izgu­ló es f el r ebi lieht ő szólamokba. Ha nem sűrűn hallanák tőle ilyeneket, akkor el se meren­genénk a szavak furcsa jelentőségén egg-egy remegés még nem kitörés. De már földrengés van. Bizonyára nem feledtük még el, hogy a berlini kirándulás és a birodalmi általános véd kötelezettség bevezetése után ezt a súlyos mondatot mondta: Anglia határa ott kezdő­dik tnár a Rajnánál, amire megindult az óriási erőfeszítés a hadsereg fölszerelése, kü­lönösen a repülőraj felszerelése. Így válnak a szavak emésztő tettekké. Most joggal döb­benhetünk meg. Ezzel a végzetes kijelentés­sel izgidia föl a világot: A sors borzasztó gúnyolódása lenne, ha most a Népszövetség erőfeszítése a béke érdekében általános há­borúra vezetne. Épp akkor, amidőn az abesz- szinek irtóztató meglepetéssel fenyegetnek. Lehetséges volna még borzasztóbb veszede­lem’? Vgg hangzik ez a Bnldwin-i szózat, mint húsz évvel ezelőtt a rokon jelmondat: háború a háború ellen. Láttuk mi követke­zett minden e mondásból! Tartunk tőle, hogy a Baldwin szavai most sem a helyzetet fog­ják magyarázni és nem a szerencsétlenség lehetőségétől megóvni az emberiséget, hanem épp ellenkezőleg, talán súlyos válságba ta­szítanak. A szavak sokszor elsodró erejűek. ! j } Ed«f?s Hősre és Lawal űsnfba indultak. — A szankciók megkezdésének Id&oonSIáuI november ÍS.-éf — tovább folyik be ©lass el&nwomul&s I (randák l€gi kaäeretflk segítsél is NHalánloftáh ai ango­loknak filllSii-lcigcrl natúrotok mc^féiiaúisa esetere Nagy katonai összecsapásokra éhes, türelmetlen újsághírek tegnap megint arról adnak hirt, hogy küszöbön állanak, sőt inár meg is kezdődtek úgy az olasz, mint az abessziu döntő offenzívak. Hivatalos hadszi átéri jelentések ezzel szemben csak előőrsök csatározásairól számolnak be. Az olaszok tovább folytatják előnyomulásukat úgy észa­kon, mint délen, de rendkívüli óvatossággal. Egyik jelentés szerint tegnap foglaltak el egy Makalléiól még 50 kilométernyire eső községet, holott a hetekkel előbb elfoglalt Adigrat sincs sokkal távolabb az olasz támadás újabb céljától. Mindez arra mutat, hogy még mindig frontkiegyenesitésekről van szó és arról, hogy a fontos stratégiai pontokat az újabb támadás számára biztosítsák. Az olaszok északi jobbszárnyán, a Szetit folyó körül még mindig folynak a csatározások, de különös változást erről a stratégiailag fontos pontról nem jelentenek. Olasz irL .zerin* különben komoly jelek vsp.nrsk arra, hogy az a&esszinek az északi fronton is ellentámadásra készülnek. Felderítő re­pülőgépek jelentései szerint a támadás a Takaze folyó környékéről indulna ki, ahol erős abesszin csapatösszevonásokat állapítottak meg. Addis-Abebai táviratok viszont azt hangoztatják, hogy az abesszin védő taktika nem változott, egyelőre kitérnek az olaszok elől, akik lassú előnyomulásukban nem találnak ellenállásra. A déli fronton szintén to­vább folyik az olasz előnyomulás, melynek a terep által okozott nehézségeiről számol be az olasz hivatalos jelentés. Az olaszok célja ezen a vidéken Harrar és Dzsizsiga, melyektől még nagyon messze vannak, de több irányból e városok felé vezető utak el­len viszik a támadást. Jelenleg Gorahai városkát igyekeznek meghódítani, amely körül­belül a háború kitörése előtti határviilongásokban annyira vitás Ual-Ual magasságá­ban van. Az abesszin hadseregek, melyeknek vezetését a déli fronton most állítólag Abesszínia volt népszövetségi megbízottja, Havasiate veszi át, ennél jóval magasabban vannak összpontosítva. A diplomáciai front tevékenysége ma újra áthelyeződik Genfbe. Edén már útban van a népszövetségi főváros felé, Laval és Hoare szintén ma indulnak. A tegnap jelen­tett olasz—francia béketervről, mint ilyen esetben eddig még mindig, kételkedő jelenté­sek érkeznek másnapra. Mindamellett bizonyosnak látszik, hogy ilyen terv fölött való­ban tárgyalnak, sőt kétségtelen az is, hogy Anglia és Olaszország között szintén vannak közvetlen tárgyalások. Drummond római angol nagykövet ebben az irányban gyakori megbeszéléseket folytat Mussolinivel. A párisi Information egyenesen azt jelenti, hogy az uj béketeryet XI. Pius pápa sugalmazta, aki pár nap előtt beszélt Mussolinivel és örömmel állapította meg, hogy a Dúcéban meg van a hajlandóság a békés megoldás iránt. Á lap szerint a Vatikán összes külföldi képviselőit utasította, hogy teljes erővel szorgalmazzák a békére irányuló fáradozásokat. Más francia lapok szerint Laval Ang­liát biztosította, hogy abban az esetben, ha a szankciókkal kapcsolatban katonai táma­dás érné, nemcsak tengeri haderejével, hanem légi haderejével is segítségére sietne. Ez­zel szemben viszont Laval azt a kívánságot híngoztatía London felé, hogy Anglia eny­hítsen a Rómát nyugtalanító földközitengeri fegyverkezésén. A franciák hajlandók en­nek ellenében repülőtereik szükség esetén való átengedéséről is biztosítani az angolo­kat. Ezzel az ajánlattal áll valószínűleg kapcsolatban két francia katonai szakértőnek, egy tengernagynak és egy repülőőrnagynak Londonba érkezése is, akik megérkezésük után azonnal tárgyalásokat kezdtek az angol admiralitással. London a földközitengeri brit haderőre vonatkozó indítványokkal szemben továbbra is meglehetős tartózkodóan viselkedik. Jellemző azonban az angol közvélemény hangulatára, hogy legújabb jelen­tések szerint 79.000 font sterling gyűlt össze egy tábori kórházra, melyet az angol Vörös Kereszt közelebbről Abesszíniába fog küldeni, A pápa sugalmazta a békmerw PÁRIS. (Az Ellenzék távirata.) AZ angol'— francia béketervvel kapcsolatban párisi és londoni lapok azt Írják, hogy ez a terv még tárgyalás alatt áll s a genfi megbeszélések alatt fogja csak végleges formáját megkapni. Közben az angol kormány közvetlen tárgya­lásokat folytat az olasz kormánnyal is. Az Information ‘szerbit a béketervet, melynek szorgalmazása mögött újra Laval áll, a valóságban XI. Piusz pápa sugalmazta. A pápa beszélt Mussolinivel és örömmel állapította meg, hogy a Dúcéban megvan a hajlandóság a békés megoldásokra. XI. Piusz pápa fontosnak tartja, hogy Abesszínia utat kapjon a tengerhez. Az Infor­mation szerint a Vatikán összes külföldi képviseletei utasítást kaptak, hogy a béke- tárgyalások mielőbbi megkezdése érdekében minden lehetőt megtegyenek. Az Olaszország és Anglia közötti feszültség érdekében Laval újabb, komoly erőfeszíté­seket tesz. Beavatott forrásból értesülő lapok szerint Lival két nap előtt emlékiratot nyújtott át Lmdonnak, melyben Angliának fölajánlja, higy földközi-tengeri megtámadása esetén nemcsak a francia tengeri erő, hanem a tel­jes francia légi erő is teljesen, a rendelkezé­sére fog állami. Újabb francia segítség az ango­loknak Hajlandó Franciaország ebben az esetben riiindazokat a repülőterekéi is az angolok rendelkező- \ sere bocsátani amelyeket angol katonai S körök szükségesnek tartanak. Ezzel szem­ben viszont azt kéri Lovai Londontól, hogy csökkentse földközi-tengeri fegyverkezését és teljes francia segítség biztosításával szem­ben vonjon vissza néhány nagyobb hadiha­jó a földközi-tengeri vizekről. Ebben az irányban a tárgyalások már folynak is a tegnap Londonba érkezett Decoux francia tengernagy és Deleuze őrnagy és az angol admiralitás között. Mi az olasz kívánság? RÓMA. (Az Ellenzék távirata.) A Mussoli­ni és Drummond közötti tárgyalások máso­dik napján a helyzet nem változott. A ta­nácskozások még kezdetleges állapotban van­nak. Olaszország hajlandónak mutatkozik ugyan a genfi tárgyalásokra, de az a kívánsága, hogy ezek a tárgyalások szükebb bizottság kebelében történjenek, amelyben főleg az érdekelt felek képviselői foglaljanak helyet. Anglia most arra szeretné ráhimi az ola­szokat, hogy egy második hadosztályt is vis-z- szavezényeljenek Lybiából. Olasz körök ezzel szemben hangoztatják, hogy a kérdést nem lehet mindaddig megvizsgálni, amíg a Lybiá­ból már visszavont hadosztály nem von ma­ga után Anglia részéről hasonló természetű intézkedést. Másrészről londoni hírek sze­rint az angol kormány állítólag kifogásokat emelt a francia és angol szakértők béketer­vével szemben. Anglia viszont erősen ragasz­kodik ahhoz az elhatározáshoz, hogy mond­ják ki, hogy a Népszövetség keretein kivül semmiféle tárgyalásnak nincsen helye, ami­ről előzetesen ne értesítenék a népszövetségi tanácsot. A szankciók ügy** ■GENIE. (Az Ellenzék távirata.) A népszö­vetségi főtitkárság közzétette adatait a kü­lönböző államok részéről a szankciókkal kapcsolatban eddig hozzáérkezett válaszok­ról. A Uiegtorlási rendszabályok első részének, a hadiszerszállitások megtiltásának ügyé­ben eddig 36 állam adett igenlő választ. Ezenkívül több nem népszövetségi állam is igenlő választ adott a hozzáintézett felszólí­tásra. ami az elfogadó válaszok számát 41-re emeli. A pénzügyi megtorló rendszabályok ügyében 38 válasz érkezett be a Népszövet­séghez. Az olasz behozatal és kivitel megtiltására vonatkozó szankciókkal kapcsolatban 36 állam küldte be eddig válaszát a népszö­vetségi főtitkársághoz. A szankciók életbeléptetésének időpontja tekintetében a tnlnyomó többség hozzájá­rult a november 15-i időponthoz. A legké­sőbbi időpont, melyet a szankciók életbe­léptetésére ajánlanak, december elseje. Olasz részről a most következő népszövetségi bi­zottsági tárgyalásokon csak megfigyelők fognak résztvenni, de Aloisi főmegbizott nem vesz részt. Mindamellett valószínűnek tartják, hogy pénteken Aloisi is Genfbe ér­kezik. hogy a népszövetségi fővárosban lévő angol és francia államférfiakkal közvetlen tárgyalásokat folytasson. (Folytatása a 10. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom