Ellenzék, 1935. október (56. évfolyam, 225-251. szám)

1935-10-26 / 247. szám

hogy újra előadják a budapesti Vígszínház­ban Hung ad g Sándor egyik régebbi szinjá- tékát a Júliusi éjszakát. A reprizen néhány uj szereplő is fog játszani, mig a többiek megtartják a premieren játszott szerepüket. .4 repriz uj szereplői: Perczel Zita és Soiling György; hogy Zsolt Béla szép darabját, a Párisi expressz-t, nagy sikerrel mutatták be. Bécs- ben, a Kammerspiele-ben; hogy Fedák Sári jobban van és a Margit­szigetről visszaköltözött pestszentlőrinci vil­lájába. Valószínű, hogy nemsokára eljátszó a Kontosuvszlca nevű orosz tárgyú darab főszerepét a Vígszínházban; hogy Lehár Szép a világ című operettjét bemutatja a párisi Garté Lirique színház; hogy Kosáry Emmyből egy dunaparti ká­véház énekesnője lett. így az egykor leghí­resebb magyar operett primadonna felcserélte a színházat a dobogóval; hogy Rejtő Jenő, az Aki mer. az nyer lib- rettistája feleségül vette Boros Rózsit; hogy Schreiber Alajos, színházunk egyik karmestere, a tehetséges komponista uj be­tétszámot komponált, amelyet a Történnek még csodák előadásain fognak bemutatni; hogy uj, nagy színésznőt fedeztek fel Bécs- ben, a gyönyörű orosz származású Mira Ro- sowszkaját; hogy elárverezik Rudolph Valentino Juan­les Pins-beli kastélyát; hogy Balta Lici Bécsbe utazott, ahol ven­dégjátékról tárgyal. mm KIVÁLÓAN JÓ SZER A Magyarország a világ legfőbb asztali tenniszezőí ellem „S O DI L"! Budapesti tudósítónk jelenti: Pénteken, szombaton és vasárnap rendkívül érdekes asztali tenniszmérkőzés lesz Budapesten Ma­gyarország és a „Világválogatott1' között, melyen a magyar színeket Barna, Szabados és Házi, a világválogatottét pedig Ehrlich lengyel, Kohn osztrák és Kolor cseh fogják képviselni. A budapesti rádió szombaton este 10 óra 50 perces kezdettel a Barna—Ehrlich mérkőzést a helyszínéről fogja közvetíteni Pluhár István konferálásában. A világmér­kőzés 9 egyesből és 3 párosmérkőzésből fog állani. TURISTASÁG Az EKE kirándulásai Az EKE turista-osztálya folyó hó 27-én a következő kirándulásokat ren­dezd: T. Vlădeasă: Indulás folyó hó 26-án dél­után fél 5 órás személyvonattal. Bologától gya­log Rögöseiig, hol meghálás. Másnap a Vlegyáiszá- ra és vissza. Hazaérkezés éjjel i?40-kor. Az 50 százalékos vasúti karnettel rendelkezők legalább 5-ön kell legyenek, ezek részére a vasúti költség Sf lej.. 2. Runki-szoros- (Autóval.) Barlangkuta­tással egybekötve. Indulás 27-én reggel 5 órakor. Visszaérkezés este 9—10 óra közönt. 3. Gyalogos­kirándulás: Plecska-tető, Monostori erdő. Kis Ma­gúra, Biibscu (Maijháth)-kut, Bükki turista hízz- Indulás reggel 8 órakor az EKE elől. A runki kirándulásra folyó hó 25-én este 8 óráig lehet je­len tkezrii az EKE irodában. (Str. Matia 4.) Kirándulás. A Székely Társaság ifjúsági tago­zata és a Váradi Miklós Kör Turista szakosztá­lya folyó hó 27-én, vasárnap közösen rendezik meg szezonzáró kirándulásukat a következő út­iránnyal. Szentjános-kut, Bilascu-kut, Peana-csúcs, Mi jkes-tetői menedékháiz, Bükkön haza. Vendé­geket szívesen látnak az egyesületek. Indulás reg­gel 8 órakor a Carolina-térrő! és a Váraidy Mik­lós Kör (Str. Brarianu 24. sz.) elől. Tuna vezetők: Hamm Vilmos és Tatay Gyula. Pop Béla kimaradt a Románia _ÍVAC elleni csapatából A KAC maii heti csapatai álfiíja ki a Victoria eMen GLUJ. (Az • Ellenzék tudósítójától.) A va­sárnapi ligamérközésekre ugy a Romania, mint a KAC összeállították csapataikat. A Romania összeállításának meglepetése az, hogy abból ezúttal kimaradt Pop Béla, aki­nek helyén Farkas fog játszani. A csapat a következő lesz: Muntean II., Doch— Felecan, Muntean I.— Pop III.—Mistor, Farkas—Feraru—-Lazar— Felecan II.—Capusan. Szerintünk jobb megoldás volna, ha Far­kas fedezetsorban maradna, mert itt nagy szükség lesz reá a kitűnő NAC-csatársorral szemben. A MAC különben legjobb csapatá­val áll ki a Romania ellen, mert egy újabb vereséggel nem akarja megingatni helyét a bajnokság élcsapatai között. A KAC vasárnap jól fog játszani. Ezt Ígé­rik a játékosok és ezt várja a közönség is és ezt követeli meg a KAC érdeke is. Ha a Vic­toria ugyanis, mely veszélyes ellenfél lesz, vasárnap legyőzi a KAC-ot, ugy megismétlő­dik a KAC tavalyi kálváriája, az utolsó he­lyen való idegölő küzködés. Páll Elemér sportigazgató a csapatot a következőképen állította össze: Fábián, Kinizsi—Horváth, Krausz—Bodo- nyi—Palocsay, Gecző—Szaniszló—Klébi— Bódi—Rámay. Reméljük, hogy a csapat ezúttal eredmé­nyes is lesz és szép győzelemmel fogja be­bizonyítani mult vasárnapi vereségének ir­realitását. Nemcsak, hogy puhává teszi a vi­zet, de rendkívüli 4 TISZTÍTÓ HA7ASA és ZSIRCLDÓ KÉPESSÉGE. 1 iszíit minden háztartási eszközt: fém-, fa- és ;,or- cellántá.-gyaf, e- dényf, evőesz­közt, asztalt, mosdófálaf, für­dő kádat, klozef- tef, ablakot, pad- !ót, svb.... * Az Árvaleánynevelő Otthon (volt Mária Va­léria árvaház.) vezetősége folyó hó 26., 27. és 28-án io dekás napot rendez, amelyeken éléími- szeradományokait gyűjt. Anyagi eszközök hí j ja­va ! ilyen módon, reméli a jószivü emberek segít­ségével ellátni .egy időre 50 árváját a szükséges élelmiszerekkel. Kérő szóval fordulunk a jószivü emberbarátokhoz, akiknek segítsége tette lehetővé eddig is az árvaház áldásos működését: gondol­ának most :s szeretettel a kis apátlan-anyátlan lényekre. Bármiyen élelmiszert (lisztet, cukrot, darát, krumplit, stb.) a legnagyobb hálával foga­dunk. Gyűjtőhelyek: Árvaháte, Str. Reg. Carol II., 54., Bárán Lajosné, Str. Foch 13., Bloóz füszer- üziet, Foch 58., Gaál István füszerüzlet, Saguna 2., Losonczy Mihály mészárszéke, Str. Muresan sarok. Török Árpád mészárszéké. Calea Regele Ferdinand, Guráth Béla. péküzlete Calea Regele Ferdinand 27., Török Ferenc szijgyártó-üzlet Str. Măcelarilor 5.. Lőrinczy igazgató ref. elemi isko­la, Moţilor 78. Vasárnap, 27-én a cserkészek se­gítségével gyűjt a házaknál Zentay Oszkár ur, kérjük a jószivü adakozókat, fogadják őket szí­vesen, előre kikészített adományaikkal. Hálás kö­szönettel az egyesület elnöksége. DEVIZARENDELKEZÉSEK AZ OLIMPIÁRA Berlinből jelentik: A német devizarende­let értelmében a külföldre eladott olimpiai belépőjegyek árát csupán márkacsekk, avagy valuták igénybevételével lehet ki­egyenlíteni. Megengedik azonban minden esetben a hitelrendelkezések az olimpia ide­jére kibérelt szobák és lakások bérének re­giszter-márkában való kifizetését. A megrendelt szobák árát legkésőbb 1936 március 1-ig lehet az utazási célokra kibo­csátott regiszter-márkák segítségével az olimpiai lakáshivatalnál (Berlin, C2, Müh­lendamm 1.) kifizetni. A befolj't összegeket a lakáshivatal osztja szét az érdekelt szál­lodák és penziók között. Az olimpiára utazók részére az átutalások gyakorlati részét természetesen az utazási irodák intézik majd el. Az idevágó német devizarendelkezések részletesen is megtalál­hatók lesznek a megrendelési iveken, me­lyek rövidesen szétküldésre kerülnek. más bírót kért a romama A NAC ELLENI MÉRKŐZÉSRE GLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A va­sárnapi NAC—Romania mérkőzésre, mint ismeretes, a központi biróbizottság Oravetz aradi birót küldte ki. A Romania vezető­sége szerdai ülésén azon indokolással, hogy Oravetz a MAC—U és Ripensia—U mérkő­zéseken feltűnően egyoldalúan bíráskodott, tiltakozást jelentett be a központnál Ora­vetz ellen és helyébe Seliceanu, Braida, Dordea vagy Murgu biró kiküldését kérte. A központ ma dönt a Romania tiltakozása ügyében. fi IVAT A 9 ./nagy A/F/nzere-tf1 tqqtba/et& Al f. 0 y/S Ut T ÁiLAAf.QJK^TŐR T£A/£ T£t KÖTVE 158--- Lei ? kedei: Se/q no€<n:FRAMC ía Nemet; ‘xMNre röQré»e 7$ ^***** ) , sATHFmajíúM '*> Kapható az ELLENZEK KÖNYVOSZTÁLYÁBAN, Cluj, Piaţa Unirii No. 9. — Vidékre azonnal szállítjuk. ţ. Idézés: Az október 29-ikj üésre este 9 órá­ra beidéztetik Gheorghe Cociuban (Románia) já­tékos. Cluj, 1935 október 23-án. Lt. Col. Bogoevjciu, sk. Dr. I. Ciurel, sk. elnök titkár: LEGJOBB CSAPATÁVAL MEGY AZ U A KINIZSI ELLENI MÉRKŐZÉSRE CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Az Universitatea vasárnap végre teljes össze­állításával fog játszani a Kinizsi ellen, amennyiben a sérüléséből felgyógyult Orza is elfoglalja helyét, ezúttal a csatársorban. A csapat a következő lesz: Sepsi, Borgea— lancovci, Gain—Selim—(David, Năsturel— Ploesteanu—Orza—Negreu—Baciu. Nem le­hetetlen, hogy vasárnapig Szaniszló leigazo­lása is megtörténik és ez esetben Negreu helyett fog játszani. Bár az U jó kilátások­kal indul Timisoara-ra, ellenfelét mégsem szabad lebecsülnie, mert a csapatot könnyen meglepetés érheti, ami erősen megingatná a bajnoKságban elfoglalt középhelyét. A biróbizottság közleményei. 1. Az október 30-iki ülésre este 8 órára be­idéztetnek Gorgan Alexandru biró és Páll Elemér ur tanúival: Martinovics, Matlák Béla és Nemere I. játékosokkal, továbbá C. Darabant biró. 2. Az október 27-iki mérkőzésekre a követke­ző bírók küldetnek ki: Kispálya: Délelőtt S órakor U—Unirea xfusági bajnoki, biró Veres Imre, határbirók Dobra. Teo­dor es Vlad Petru. Délelőtt 10 órakor CFR— Haggibbor ifjúsági bajnoki, biró dr. Huza Vasjie, határőrök Gorgan Alex. és Pop Octaviam. Nagypálya: Délelőtt 9 órakor: Unirea—Reu­niunea I. oszt. bajnoki, biró Saivan Virgil, határ- birok Rat Vasile és Mesarosju Cornel. 11 órakor Victoria (Cărei)—KAC B) ligamérkőzés, határ­őrök Raáb Miklós és Cazona Virgil. Délután i órakor România B)—KAC B) Bolo- han-kupamérkőzés, biró Hunade Emeric, határ- bjrók Man Károly és Goldstein Izidor. Délután 3 órakor Románia—NAC A) ligamér­kőzés, határbirók Stanciu Aurelian és Muresan Anton­Cluj, 1935. október 24-ikén. Gr. Seliceanu, sk. A. Stanciu, sk. elnök. titkán Az Universitatea erdélyi túrán. Miután az Uni- versitateanak nincs hivatalos programja novem­ber első felében, propaganda mérkőzéseket szán­dékszik játszani Erdély különböző városaiban. Az egyetemisták vezet ősege felkéri mindazon vidéki egyesületeket, melyeik hajlandók lennének az egye­temi csapatot fogadni, hogy forduljanak ajánla­taikkal sürgősen az S. S. S. Universitatea vezető­ségéhez: Cluj, Str. Octavian Goga 7. címre. A labdarugó alkerület közleményei. r. Az október 27-ik! program a következő: Kispályán: Délelőtt 8 órakor Unirea—Univer­sitatea ifjúsági bainoki, 10 órakor CFR—Hagg b- ber ifjúsági bajnoki. Nagypályán: Délelőtt 9 órakor Unirea—Reuniu­nea I. oszt. bajnoki, ix órakor Victoria (Cărei)— KAC B) ligamérkőzés, délután 1 órakor Románia B)—KAC B) Bolohan-kupamérkőzés. 3 órakor NAC—Románia A) ligamérkőzés. Az összes mér­kőzésekre csak a Biroul Federal által kibocsátott szabadjegyek érvényesek. 2. Mérkőzésigazolások: KMSC—Reuniunea- I. oszt. bajnoki 2 ponttal és 5:1 gól-aránnyal a KMSC javára. Románia—U ifjúsági bajnoki 2 ponttal és 7:i-es gólaránnya-1 a. Románia javára. Haggibbor—Reuniunea ifjúsági bajnoki 2 ponttal és 0:0 gólarán nyal a Fíaggibbor javára.. A Reu­niunea 50 lejjel büntettetik csapatának meg nem jelenése miatt. A KAC—Avram Jan cu ifjúsági bajnoki 2 ponttal és 0:0 gólaránnyal a KAC ja­vára. Az Avram Jancu 50 lejjel büntettetik csa­patának^ meg nem jelenése miatt. CFR—Avram Jancu ifj. bajnoki 2 ponttal és 0:0 gó Urán nyal a CFR javára. Az Avram Jancu 50 lejjel büntet­tetik csapatának távolléte miatt. Unirea—Avram Jancu I. oszt bajnoki 2 ponittaJ cs 4:2 gólarány- nyal az Un-irca javára, Haggibbor UEC I. oszt. bajnoki 2 ponttal és 3:0 gólaránnyal a Haggibbor javára. A KMSC-Unirea ifj. bajnoki mérkőzés újra játszandó. KAC—Románia ifjúsági bajnoki 2 ponttal és 1:0 gólaránnyal a KAC javára. 3. Büntetések: Corpodexn O. (UEC) a 306. és 289-ik szabály pontok alapján 8 napra, Dojar Al­bert (Románia) a 3°6- és 289-ik pontok alapján 8 napra felfüggesztetek. 4. A Romania óvása a Bolohan-kupára vonat­kozólag 1 fogad tátik és a Román«—U mérkőzés 2 ponttal és 0:0 gólaránnyal a Románia javára igazoltatjk, az U 50 lejjel büntettetik a 20. pont alapján. Csapatleigazolás: Az újonnan akkuit „EcKo11 (Cluj) tekéző-csapat 21. alapító taggal és a. követ­kező vezetőséggel leigazoltatott: Elnök: Lövy Herman, alelnöki Sipog Aladár, titkár: Kovács Martin, Csapatkapitány: Podobnk Ludvig, pénz­táros: Módi Iosif, ellenőrök: Dózsa Ludvig és Tárj Stefan. Versenyeredmények: Cluj: Transilvania—Av­ram Jancu 144—132 (12 játékos), FTC—Meteor 22i—172 (16 játékos), Gilău: Record—Amateur (Cluj) 192 —155 (12 játékos), Baraolt: Şoimii— Klinger 131 — 120 (ii játékos), Soimiii Ba- raoltului—Prieteni Buni 248—271 (14 játékos.) Brasov: So mii—Turul 149—T17 (i2 játékos), Fratja—Brasovi 189—124 (12 játékos), Brasovia —Turul 142—119 (x2 játékos), Aquüa—Harghita 140—140 (12 játékos), Aqujlix!—SzTE 16S—163 (i-J játékos), Vjgbarát—Hargita 1S2 —176 (13 játékos.) Leigazolások: Halner Zoltán, Kálmán Martin, Esinor (Racosul de jós.) Árutőzsde-jelentés CJuj-róI (október 21 : Buza (77•—78 2—3 százalék) 39 P. Árpa (59—60 4—5 százalék) 310, zab (40 3—1 százalék) 305 lej. Uj kukorica 280, kékmák 1700, fehér paszuly i3 százalék) 400. ló- heremag (8 százalék) 3000, lucernamag Í8 százalék) 2400 lej. Liszt (0) 790, 4-es 725, liszt (integr. 78 százalék) 730 lej. Malai I. 480. II. 400. korpa 245, széna I. (nem pré­selt1 120. II. 110, lucerna és lóhere (nem préselt) 130 lej. Magyarország legré­gibb éa legelterjed­tebb sportlapjai! ili Megjelenik helenkint 5-szflr!

Next

/
Oldalképek
Tartalom