Ellenzék, 1935. október (56. évfolyam, 225-251. szám)

1935-10-01 / 225. szám

X iwy* oxrssvr r. >\ ELLENZÉK mirnamm wwwmíusarr mmmm Dr. Makkai erdélyi református püspök háromnapos látogatást tesz Hunedoara-megyében Huszonötét>e$ t? Beva-i ref. templom. — Felekezeti iskolaavat ás a Zsilvötgyében DÉVA. (Az Ellenzék tudósitójától.) A De­va-i reformátusok 1908-bati megkezdett és 1910-ben befejezett templomuknak 20 éves ' emlékünnepét október 5., 6. és 7. napján fogják tartani. Az ünnepélyes alkalomból Dévára fog látogatni dr. Makkai Sándor erdélyi ref. püspök és felesége, az erdélyi ref. egyházkerület Nőszövetségeinek elnök­nője, és dr. Tavaszy Sándor teológiai tanár A háromnapos ünnepség egy Körösi Csorna Sándor emlékünneppel és két ref. elemi is­kola felavatással lesz egybekötve. Az ünnepségek műsora a következő: Október 5-én, szombaton délelőtt 10 óra­kor dr. Makkai Sándor és felesége részvé­telével gróf Horváth Tholdy Rudolfné el­nöklete mellett a Hunyadi Egyházmegye Nőszövetsége konferenciát tart a Deva-i ref. templomban, melyen az elnöknö beszéde után dr. Makkai Sándorné válaszol az üd­vözlő szavakra. Báró Bornemissza Elemér­né előadást tart. Lőrincz Mária, az erdélyi ref. Nőszövetségek utazótitkára „A nő hi­vatása“ cimen vezet megbeszélést. Nagy Jó­zsef Deva-i lelkész .^Kálvin és a nők“ ci­men tart előadást. Október 6-én délután dr. Makkai Sán­dor püspök a szomszédos Harau község, nem rég épült uj elemi iskoláját fogja fel­avatni, majd este emlékűn népén vesz részt, mely alkalommal az ünnepi beszédet dr. Tavaszy Sándor theológiai tanár fogja mondani. Báró Bornemissza Elemérné fel­olvasást tart. Az estély műsorát Nagy Jó­zsef lelkész zongora szólója, özv. Nussbaum Józsefeié és iK. Mahler Jolán zongora négy­kezese, Horváth Jenő lelkész verse, Pestényi Berivói József dalai és Kasztnerné Mahler Jolán, Läufer Ernő és Olari Sándor sza­lonzenekarának számai egészítik ki. Októ­ber 6-án, vasárnap délelőtt 10 órakor az istentiszteleten dr. Makkai Sándor püspök hirdet igét. Utána a ref. temetőben Szőts Sándor volt Déva- lelkész sírkövének a fel­avatása és Bitay 'Dezső mérnök sírjának megkoszorúzása alkalmával Péntek Elek presbiter tart emlékbeszédet. Vasárnap délután dr. Makkai Sándor püspök átmegy Orastie-re és meglátogatja a ref. árvaházat, mig Deva-n d. u. 4 óra­kor a ref. Férfiszövetség konferenciáján dr. Tavaszy Sándor, a Deva-i Férfiszövet&ég díszei nőké fog előadást tartani. Estse 9 órakor vallásos estély lesz a tem­plomban, melyen az istentiszteletet Baczó Lajos esperes végzi, játszik a Dévai filhar- mónikusokkal alakult zenekar, előadást tart dr. Makkai Sándor, hegedű-szólót ad elő Gaz­da Lajos Simeriai ref. lelkész Nagy József orgona-kíséretével. A vallásos estély keretében Nagy József lelkész a Deva-i ref. templom építésének történetét ismerteti. Október 7-én, hétfőn dr. Makkai Sándor leutazák a Zsil völgyébe, hol Petrosaniban fel­avatja az idén újjáépített ref. elemi iskolát, majd részt vesz a Hunedoara-megyei ref. lelkészek értekezletén, melyen dr. Tavaszy Sándor teológiai tanár, Szabó Endre, Keresz­tes János, Horváth Jenő, Kristóf György és Gráf József lelkészek fognak különböző egy­házi vonatkozású előadásokat tartani. A kon­ferenciát László Zoltán, a leikészi értekezlet elnöke vezeti, mig áhítatot tartanak Csillák Ferenc, Szabó Zoltán. Spörl Rudolf, Szent- gvörgyi Mihály és Nagy József. A nagy ünnepségekre, nemcsak Deva város református hívei, hanem a város más feleke­zetű hívei is, valamint az egész megye refor­mátus magyar lakossága lázasan készülődik. rcriisSţ ni & útjára a legnagyobb sikerű magyar hetilap a sz ; f W®-k wi- fűi ( ELET amely most érkezett e! tüneményes pályafutásának 25é ii€i Iuh88eumáh®2 ebből az alkalomból jelenik meg példátlanul álló gazdag tartalommal és képanyaggal a lap SOI DiiklS läSSIg Miután ez a vaskoskötet csak állandó olvasók és_ e'.őjegyzők számára biz­tosítható, jegyezze már most elő az ELLENZÉK könyvesziátyánúl. Ára 40 lai lesa; I reioimaiîa a űissclűorfi rem leit is a Issi-i wtt Iffy mf BUCUREŞTI. (Az Ellenzék távirata.) A Jasi-i tömeggyilkos rettenetes munkája a düsszeldorfi-rém szörnyű pusztítását is fe­lülmúlja. Közel száz rendőrközeg vesz ma már részt a nyomozásban s az eddigi adatok szerint az emberi mivoltából kivetkőzött rém áldozatainak száma a húszat is meghaladja. Beigazolást nyert, hogy Gheorghe Caoiuc bandita 19 rablógyilkosságot követett el Ja- siban és négyei a fővárosban. Caduc szere­tőjével, Elisa beta Buliga nevű leánnyal együtt lakott Buouresti-ben Marin Stoeinescu házá­ban. akiről megállapították, hogy nagy ösz- szegü pénzt rejteget lakásában. Elhatározták tehát, hogy kirabolják és el teszik láb alól. Rövid idő múlva aztán a szerencsétlen ember „nyomtalanul eltűnt“ lakásáról. Ezután egy soffőrt öltek tneg a főváros közelében, majd Caduc kiállt a Filarei-i országúira, hol két utast kifosztott és mindkettőt meggyilkolta. A holttesteket aztán a vasúti pályára dobta. A gyilkosságok elkövetését beismerésén kivül vadházas társának vallomása is igazolja. Úgy látszik, tovább szaporodik az áldozatok szá­ma. Gaciuc tegnapi kihallgatása során egy jól öltözött uriasszonnyról tett említési, kinek nevét nem tudja. Azt mondja, hogy ezt az ál­dozatát a külváros egyik utcáján egy elha­gyott kertbe cipelte, ahol megfojtotta. Az is­meretlen nő holttestét aztán elföldelté. Egy­kedvűen jelentette ki a rendőrség emberei­nek, hogy ezt a helyet bármikor megmutat­hatja. A banditát még a mai nap folyamán Bucurestibe szállítják, a bűnügyi nyomozás tovább folytatására. A rendőrség a haramia fivérét is letartóztatta. Az a gyanú, hogy egész családja résztvett a gyilkosságokban. Mérés összeütközések között iolwt Se a MemeS-mdéválasz îâs€>k első Wiláglbotrámról beszél a német sajtó LONDON. (Az Ellenzék távirata.) nem lehet világos képet alkotni a Memel-vi- j déki választásról, amelynek rendkívüli jelen­tőséget tulajdonítanak, főleg a német rész­ről elhangzott tiltakozások miatt s amelyek­kel kapcsolatban a franciák szerint német nemzeti szodalista rohaancsapatok bevonulás­ra is készen állanak erre a területre. A vá­lasztáson jelen voltak a védő hatalmak, An­glia, Franciaország, Olaszország és Japán követei és nagy számban voltak jelen külföl­di újságírók is. Az első jelentés szerint véres összeütközésekre is sor került, minthogy azonban a választás még nincs befejezve és a litván minisztertanács határozata szerint ma a szavazást tovább folytatják, egyelőre még nem lehet világos képet alkotni az ered­ményről. A német sajtó és a német rádió az eddig beérkezett hírek alapján már világbot­rányról beszél a választásokkal kapcsolat­ban. Angol lapok meg fenntartják vélemé­nyüket az eredmény kihirdetéséig. A Press Association táviratai szerint a Memel-vidéken több helyütt súlyosabb vá­lasztási incidensek is fordultak elő, melyek­nek sebesültjei is voltak. A karhatalom gum- mibobját használta, hogy csoportosulásokat megszüntessen. A németek és litvánok egy- másnránti gyűlölete helyenként közelharcok­ban robbant ki. Tizenkét személyt szállítot­tak késszurással kórházba. A Reuter távirati irodához érkezett jelentések szintén több vá­lasztási incidensről számolnak be. A válasz­tással kapcsolatban közük a jelentések, hogy nem tudták biztosítani az összes jelentkező jogosultaknak az urnák elé járulását s ezért a litván minisztertanács Kaunasban összeült I s engedélyezte a választások hétfőn követke- 1 ző folytatását. Szavazás reggel 8-tól délután I 6-ig lesz hétfőn. Intézkedett a miniszterfca- j nács aziránt is, hogy az urnákat lepecsétel­jék s a választási helyiségekben a szavazás ujramegnyitásáig őrizet alatt tartsák. BERLIN. (Az Ellenzék távirata.) A lapok­hoz és a német rádióhoz érkező jelentésekből nyilvánvalóvá vált, hogy rilágbotrárA' lett a memel-vidéki választásokból. A visszaélések, erőszakoskodások, jogtíprások sora véget j nem érő. A német közvélemény érdeklődéssel figyeli, milyen lépésre szánják el magukat ezek után a hatalmak, mivel ezúttal diplo­máciád képviselőik a helyszínen saját tapasz­talatok alapján győződhettek meg a brutális tények egész soráról. Még j ! MAI KEZDETTEL: Ferii m tM érdekes tartalmú, izgalmas film, főszerepekben : IVWiam Wcsrren, Ginger Rogers. Mery Aster és Dichte Moore! p| iS Nyilatkozott az Uşa Caza a nemzeti izociaHsíák nürnbergi kongresszuséról Ailiiólesg &incs elleniéi \ BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójától.) Gheorghe Citza, a nemzeti keresztény párt elnökének fia s az uj párt főtitkára, vissza­érkezett Iasi-ba németországi útjáról, ahol ötödmagával résztvett a nürnbergi nemzeti­szocialista kongresszuson. A fiatal Cuza el­mondta, hogy Niirnbergben 44 állam volt képviselve hivatalosan, a követségek utján a kongresszuson, mely méreteiben a tavalyit is meghaladta. Arra a kérdésre, miként lát­ják Berlinben Romániát, Cuza a következő­ket mondta: — Attól függ, melyik Romániáról van sző. Amennyiben hivatalos külpolitikánkat vesszük szemügyre, abban az esetben igazolt­nak látszik Németország tartózkodó maga­tartása. Ha azonban a román nép lelkét vesszük figyelembe, úgy le kell szögeznem, hogy a nemzeti-szocialisták minden tekin­tetben barátaink maradhatnak. Hitler Né­metországa lesz az első, mely eismeri, hogy Nagyrománia nem a diplomaták zöld asz­talának mesterséges szülötte, de valóságok törvényszerű következménye. — Milyen célja volt a nürnbergi láto­gatásnak? Információkat akartak szerezni, vagy baráti szerződést óhajtottak kötni a nemzeti-szocialistákkal? — kérdezték Cu- zától az újságírók. — Sem az egyiket, sem a másikat nem kerestük —felelte Cuza. — Mint a nemzeti­keresztény eszme legrégibb harcosai, jelen­Cuzíí és Goga hoz"­tünk meg a kongresszuson. Kelet napsuga­rát vittük a nyugati horogkeresztnek. Meg­tanultuk, hogy megszakítás nélkül hogyan kell tovább harcolnunk abban a szellemben, hogy „Románia a románoké“. Látogatásunk teljesen magánjellegű volt. Gheorghe Cuza ezután megcáfolta azt a hirt, mintha a keresztény nemzeti párt ve­zetőségében nézeteltérések volnának. Beje­lentette, hogy ma a párt megyei kongresz- szusán vesz részt Soroca-ban, azlán Bucu- resti-be utazik atyjával, hogy a párt mun­kaprogramját Gogával együtt kidolgozza! A Porunca Vremii jelentése szerint Goga és Cuza között Al. Hodos ismert jobboldal vezér közvetít. Az a cél, hogy minden el­lentétet kiküszöböljenek a Bucuresti-i talál­kozóig. Hódosnak az volt a feladata, hogy Cuzával és Gogával folytatott beszélgetés során állapítsa meg azt a végső határt, ameddig a párt vezetői elmennek és ezt egyeztesse össze a pártprogrammal. A lap úgy tudja, hogy sikerült a békés megegye­zést biztosítani s egyedül a Timis-Torontal-i és Orhei-í megyei tagozat ügye vár még el­intézésre. A „kékingesek“ fiatal csoportjá­nak ügyét Hodos nem érintette. Ezt Cuza és Goga együtt fogják letárgyalni. A Porunca Vremii jelentése szerint a pártban szemé­lyi áldozatok árán is rendet fognak terem­teni. A hugysav lerakodás következménye SzmieatSt nísgtiszíltorta Hrusdun résén A Kruschen só Kátékonyságának egy kiváró egy kiváló példája a hugysav okozta lerakó­dások etávolításában jut tudomásunkra Érv nő igy ir: „Apró bütykök kezdtek keletkezni ujjokm között és a lábam egyes részein, amik kelle­metlen érzést keltettek. Azután álmosság és gyöngeseg lépett fel és úgy látszott, hogy vérkeringésem rossz, mert a bütykök állan­dóan nőttek. Egy orvos tanácsára ágyban maradtam és diétát folytattam egy ideig és hogy hamarosan meggyógyuljak, Krucchen sót ajánlott, amelyet úgy szedjek, ahogy elő van írva, hogy a hugysav-lenakódások a szer­vezetemből1 eliminálódjanak.“ „Ez i8 hónappal eze őtt történt — amikor igen rossz bőrben voltam. Azonnal megkezd­tem a kúrát eilőirás szerint. Elkezdtem a napi Kruschen adagot szedni és higyje el, rna tel­jesen uj embernek érzem magam. Állandóan szedem napi kisadajg Kruschen sómat. Ma­gasságom i6o cm. és testsúlyom 57 kiló. Semmi túlságos kövérség, semmi satnyaság, legtaijesebb erőben vagyok — és bizonyos lehet felőle, hogy minden barátomnak elmon­dom mai egészségem titkát." — W. R. M. A Kruschen só feldldja a hutgysavknistáJyo- kat és segíti a szervezetet e feloldott kristá­lyoknak a természetes csatornákon keresz­tül való kiválasztásában. A Kruschen 9Ót több mint 120 országban árulják és most már Romániában is minden gyógyszertárban és drogériában üvegenként 95 lejért kapható. GYAKRAN VISSZATÉRŐ SZÉKSZORULÁS, rossz emészt«, vastagbélhurut, felfúvódás, oldal- fájás, légzési zavar, szívdobogás, fejnyomás, fülzu- gás, szédülés és lehangoltság esetén a természetes „FERENC JÓZSEF“ keserüviz gyorsan megélén­kíti a gyomor és a belek működését, az emésztést rendbehozza, megszabadítja az embert a kelle­metlen érzsésektől s tiszta fejet és nyugodt alvást terem:. Számos kiváló orvos a FERENC JÓZSEF vizet bélféregüző-kuráknál is igen jó eredmény­nyel alkalmazza. Primăria Municipiului, Cluj, No. 26.245—1935. HIRDETMÉNY. Cluj város polgármesteri hivatala az érdekeltek tudomására hozza, hogy az Iliescu Bank álca? a Piaţa Unirii 1. szám alatt bérelt helyiségnek az átadástól számított 3 évre való bérbeadására ár­lejtést tart írott, zit£ és lepecsételt ajánlatokkal. Az árlejtés 1935 október 29-én délelőtt 11 óra­kor lesz megtartva az árlejcési bizottság előtt a városháza üléstermében, az államszámviteli tör­vény 88—no. cikkelyei és a M. O. 127—1931. számában közölt általános árlejtési szabályok szerint A pályázók az ajánlatokkal egyidejűleg köte­lesek a fent nevezett bizottság elnökéhez a fel­ajánlott bérösszeg 5 százalékát ideiglenes óvadék­ként készpénzben, vagy állampapírokban, külön borítékban letétbe helyezni. Az árk it esi feltételek a gazdasági hivatalban tekinthetők meg. Cluj, 1935 szeptember 20. Primăria Municipiului, Cluj. LEQ-UTÓBBI K.ÖTET7 AlERDŐ Kaphatók az Ellenzék könyves;. 1 lyában Cluj, Piaţa Unirii 9. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom