Ellenzék, 1935. október (56. évfolyam, 225-251. szám)

1935-10-01 / 225. szám

X A TAXA POŞTALA PLĂTITĂ IN NUMERAR No. 141.163/1939­Szerkesztőség, kiadóhivatal, nyomda: Cluj, Str. I. G. Duca No. 8: Fiókkiadóhivatal és könyvosztály Piaţa Unirn 9. szám. — Telefonszám: 109. •— Levélcím: Cluj, postafiók 80. MAGYAR POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA BARTHA MIKLÓS WmWá mm Előfizetési árak: havonta 70, negyedévre 210, félévre 433, évente 840 lej. — Magyarországra: negyedévre io, félévre 23, évente 43 pengő A többi külföldi államokba csak a portóküiönbözettel több. JLVI. ÉVFOLYAM, 22 5. SZÁM. KEDD 1935 OKTÓBER 1. í^ÍZ>3í28í Az abesszínia? négus hivatalosan bejelentette a Népszövetségnek, hogy kiadja a parancsot az általános mozgósításra. Bejelentését annak a kötele­zettségnek a vállalásával kisérte, hogy ezután is mindent meg fog tenni az összeütközések elkerülésére és rendelkezésére áll a Népszövetség békítési kö­vetéseinek. A mozgósítás bejelentése nem sokat változtat a helyzeten, mégis újabb lépésnek tekinthető az afrikai háború felé. A természet azonban, úgy látszik, akadályokat gördít a háború gyors kitörése elé. Amire szeptember utolsó napjaiban Abesszíniában még nem volt példa, tovább tart az eső é3 egyelőre lehetetlenné tesz minden katonai műveletet. A genfi tárgyalásokban írlabb fontos esemény nem merült fel. Az olas^ minisztertanács szombati h«vái o -.aia, hogy Olaszország a végső lehetőségekig bennmarad a Népszövetségben, megelégedést kelt genfi irányadó körökben. Viszont Mussolininak az a kijelentése, hogy az angol kormány már január óta igen jól tudja, bogy Olaszország mire készül Abesszíniában, még sem lé­pett fel1 olyan eréllyeí ellene, amily^ent most, az olasz katonai intézkedések megtétele után mutat, erélyes cáfolatot váltott ki a genfi angol népszövetségi küldöttség részéről. Tegnap különben közzétették az angol kormány válaszá­nak szövegét is arra a francia kérdésre, hogy Anglia valamelyik európai ál* lám háborús támadása esetén követelni fogja=e ugyanolyan szigorúan a nép- szövetségi megtorló rendszabályok alkalmazását, mint most teszi azt az Afri­kában fenyegető háború alkalmából. A jegyzékben Anglia nem vállal előre nem látható eseményekre kötelezettségeket. Azonban nagy eréllyeí hangoz­tatja általánosságban azt az elvet, hogy a béke fenntartásának kötelességét közösen kell viselni és ebben az irányban teljességében vállalja a népszövet­ségi alapokmány által előirt kötelezettségeket. Még nem lehet tudni, hogy a válasz mennyiben elegiti ki a franciákat, akik azt szeretnék, hogy az olaszok elien alkalmazott szankciók esetén Anglia garantálja, hogy ezzel kapcsolat­ban a mai európai hatalmi helyzeten változtatás nem történhetik. Ez az álláspont egyáltalán nem származik egyéni érdekből, hanem ellenkezőleg, a Nép­szövetség alapelveivel szemben érzett tiszte­letből. Anglia a népszövetségi paktum alap­ján ál! és ez a paktum fogja irányítani a további lehetőséggel szemben elfoglalandó ál­láspontjában is. Viszont a Népszövetség gyet.-, len tagja sem láthatja előre, hogy milyen ál­láspontot foglaljon el olyan esetekben, ame­lyek még meg sem történtek. ,4 népszövetségi alapokmány 16-ik pontját például csak meg­történt tényekkel szemben lehet alkalmazni és nem alkalmazható olyan esetekben, mi­kor a hibáztatott fények csak a lehetőségek kö­zött szerepelnek. A szankciók alkalmazásá­ban is fokozatokat állapit meg a népszövet­ségi alapokmány, éppen úgy, mint ahogy a támadások minősítésében is fokozatokkal számit. Ezeknek a pontoknak ruganyossága az alapokmány megalkotói szerint is a bizton­ság alapelemét képezi. A jegyzék további ré­szében Hoare külügyminiszter hangsúlyozza, hogy a Népszövetség tehetetlennek mutatná magát, ha nem volna hite saját ideáljaiban. Ez az ideál pedig jelentős részében a háborús támadással szembeni együttes közbelépése elvére épült fel. A béke fenntartásának koc­kázatait közösen kell vállalni és Anglia min­dig hajlandó ennek a kockázatnak vállalá­sára. Bizonyos tekintetben az olasz—abesszin háborús viszállyal áll kapcsolatban az uj an­gol flottaépitő program is, melyből most kö­zölnek részleteket a londoni lapok. E közlé­sek szerint Anglia rövidesen 21 uj nagy ha­dihajót épit, amire 10 millió font költséget irányoz elő. Titulescu cáfolata BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójától.) A Rador távirati iroda illetékes helyről nyert fölhatalmazás alapján cáfolja azt a hirt, hogy Titulescu külügyminiszter Genf ben kijelentette volna, hogy az ötös bizottság ja­vaslatait beterjesztés esetén sem szavazhatta volna meg. Ez a hir nem felel meg a való­ságnak. Csak arról volt szó, hogy a külügy­miniszter szerint nem lett volna értelme a javaslatok népszövetségi tanácsi elfogadásá­nak, amikor Olaszország amúgy is elutasiiot- ta ezeket. Titulescunak ehhez az álláspontjá­hoz különben Lava! miniszterelnök is csatla­kozott. F ^ "^ ^ ^ ^ ^ J' _-Í Olaszország i^snap ólra tízezer katonás küldött Kelet- Atrlkâba. — Ániof—ofasz alfa a válság előzményeiről. —* Olaszország egyelőre a Népszövetségben marad Anglia az együttes Icözfeelépés elvét hangoz­tatja mindén háborús támadással szemben halasztódnak. Az abesszin mozgósításról szóló bejelentéssel szemben Olaszország vá­lasza a sajtó szerint az, hogy még erélye­sebb módon késziti elő afrikai katonai rendszabályait. Tegnap Nápolyból újra tíz­ezer katona indult útnak Keletafrikába. A következő napokon még nagyobb arányú csapatküldésekre fog kerülni a sor. Anglia kitart a Népszövetség mellett LÖívDON. (Az Ellenzék távirata.) An an­gol kormány tegnap tette közzé az esetleges európai háborús támadás ügyében hozzá in­tézett francia jegyzékre adott válaszának szö­vegét. A válaszjegyzék megállapítja, hogy j minden ilyen támadással szemben Anglia I számára a népszövetségi paktum irányadó, J mert csak igy lehet a nemzetközi életbe tör- I vényszerüséget bevinni, aminek kívánsága mélyen bevésődött a brit nem­zeti öntudatba. Anglia hűséges marad a Népszövetséghez, ez irányítja az olasz— abesszin viszállyal kapcsolatban elfoglalt álláspontját is. A négus elrendelte a mozgósítást ' GENE. (Az Ellenzék távirata.) Laval és | Eden távollétében a genfi tárgyalásokban számottevő esemény egyelőre nem merült löl. A tizenhármas bizottság szombaton folytatta tanácskozásait, de ezek a tanácskozások inkább a válság­gal kapcsolatos okiratok tanulmányozá­sára szorítkoztak. Egy kis izgalom azon­ban tegnap mégis belekerült a rövid genfi fegyverszünetbe. A népszövetségi főtit­kársághoz távirat érkezett Addis Abeba- ból. A táviratban Haile Seilasieh abesszin csá­szár tudatja a Népszövetséggel, hogy kénytelen elrendelni az általános mozgó­sítást. „Az állandó olasz esapatsrősltések miatt — mondja a távirat — a helyzet annyira fenyegetővé vált Abesszíniára nézve, hogy az általános mozgósításra vonatkozó parancs kiadósát többé halo­gatni már nem lehet“ A négus ezért bejelenti a mozgósítást, de hozzáteszi, hogy ez a lépés nem érinti ön­kéntes elhatározásból történő előbbi beje­lentését, hogy 30 kilométeres határsávot demilitarizai s erről a területről mindenhol visszavonja a katonaságot. Az abesszin ural­kodó még hozzá teszi bejelentéséhez, hogy továbbra is változatlanul készen áll a Nép- szövetség békét kereső fáradozásainak minden lehető módon való elősegítésére. A Népszövetség hangulata Az abesszin mozgósítás bejelentése nép­szövetségi vezető körökben különös megle­petést nem keltett. Szerették volna, ha még nem kerül erre sor, mert előreláthatólag fokozni fogja az olasz katonai ellenrend­szabályokat, minthogy azonban Abesszinia el van szánva arra, hogy fölveszi a harcot az olasz igények ellen, számítani kelleti azzal Is, hogy az álta­lános mozgósításra a rendelet előbb- utóbb Abesszíniában is megjelenik. Ugyancsak tegnapi esemény, hogy a genfi angol delegáció nyilatkozatot adott ki az ellen az olasz állítás ellen, hogy angol rész­ről mar régebben tudtak Olaszország abesz- sziniai terveiről, de egészen az utóbbi he­tekig erélyesen nem léptek fel ellene. A cá­folat szerint az angol kormány nem tételez­hette föl, hogy olasz részről bármilyen ter­vet is a népszövetségi tagsággal vállalt kö­telezettségekkel ellentétben akarnak meg­valósítani. Mit ir az olasz sajtó? RÓMA. (Az Ellenzék távirata.) Az olasz sajtó tovább folytatja támadásait a Nép- szövetség és főleg Anglia ellen. Az utolsó minisztertanácsról kiadott közleményből főleg azt emelik ki a lapok, hogy Olaszország szilárd elhatározását legkö­zelebb olyan polgári mozgósítással fogja bizonyítani, melyhez foghatóra még nem volt példa a világtörténelemben. 'Ez nyilvánvalóan teljes mozgósításra vo­natkozik Beavatott körök szerint azonban erer csak a hadműveletek megkezdésének napján kerülhet sor s a hadműveletek az abessziniai kedvezőtlen idő miatt egyelőre  numerus cSasazus Síivel eicsapáák a választmányt és s& sSéfkáiít s puccsszerűen uj vezetőséget választottak BUCUREŞTI. (Az Ellenzék távirata.) Az Ilfov-i ügyvédi kamara lendkivüli közgyű­lést hivott össze I. Vladescu és Constan­tin Soioraonescu választmányi tagok le­mondásának ügyében vasárnapra Bucu- resti-be, melynek napirendjén csupán a lemondások tudomásul vétele és az igy szükségessé vált uj választás levezetése szerepelt. A közgyűlést Petrovici dékán nyitotta meg, aki közölte, hogy Constan­tin Solomonescu helyettes dékán, fegyel­mi bizottsági tag visszavonta bejelentését 8 igy egyedül Vladescu lemondását kell tudomásul venni. Vladescu emelkedett ezután szólásra. Le­mondását a Mirto-üggyel indokolta s hang­súlyozta, hogy elhatározása nem jelent meghátrálást s semmi összefüggésem nincs az úgynevezett „klauzisták“ mozgalmával. Erre aztán a numerus klauzus hívei is fel­szólaltak. Algiu, Dimitariu-Soimu és Muţga- sanu Bucuresti-i ügyvédek egymásután kér­tek szót, eltértek a napirendről s a klau­zisták helyeslése közben a főváros ügyvédi kamarájának élén álló választmány és dé­kán elmozdítását indítványozták. Uetrovici dékán vonakodott az indítványt szavazásra feltenni s a közgyűlést bezárta. Erre mint­egy 5 ügyvéd ököllel támadt a dékánra, kit barátai csak nagy nehezen tudták a veszé­lyes helyzetből kimenteni. Petrovici távozása után a klauzisták tovább folytatták a tanácskozásokat s törvénytelen keretek között oly határozatot hoztak, mely­ben a kamara egész vezetőségét elcsapták s október 20 napjára Írták ki az uj választá­sokat. Ugyanakkor a kamara ügyeinek veze­tésére ideiglenes bizottságot választottak. Az ügyvédi kamara fegyelmi bizottsága az igazságügyminiszterhez fordult védelemért s szigorú büntetést kért azok ellen, kik a ka­mara fegyelme ellen vétettek s erőszakkal léplek fel a választmány és a dékán ellen. A választmány tagjai küldöttségileg jelennek meg Pop Valér d \ igazságügyminiszter előtt, hogy bejelentsék tiltakozásukat. Óriási botrány a Bucuresti-i ügyvédi kamara közgyűlésén

Next

/
Oldalképek
Tartalom