Ellenzék, 1935. szeptember (56. évfolyam, 200-224. szám)

1935-09-11 / 208. szám

1933 szeptember îl. ellenzék Öröm és elkeseredés a vasárnapi bajnoki forduló után  KAC második helyen a B~liga harmadik csoportiában. — Nyilatkoznak a sportvezéreh CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A va­sárnapi bajnoki fordulón városunk labda­rugócsapatai, mint ismeretes, félsikerrel sze­repellek. A KAC és Romania szép győzelme­ket arattak, az U és CPR viszont veresége­ket szenvedtek. Üröm és elkeseredés hang­jai csendülnek ki sportköreinkből és ezek­ből a hangokból rögzítünk meg nehányat. A KAC köreiben nagy az öröm. Nemcsak azért, mert a csapat második mérkőzését is megnyerte, hanem elsősorban azért, mert a csapat valóban nívós és szép játékot muta­tott be és az előjelek arra mutatnak, hogy a KAC mai csapatából lehet egy ..nagy csapa­tok1 csinálni. Örül a KAC vezetősége annak is, hogy a közönség érdeklődése is a KAC. felé fordult és az elnökség reméli, hogy a csapat további lelkes játéka ezt az érdek­lődést fokozni fogja. A KAC egyébként je­lenleg a bajnokság harmadik csoportjának második helyén áll a Phönix mögött gyen­gébb gólarányával. A kezdet tehát jó a KAC- ra és ezt a szép „nyitányt“ most már igazán nem érdemes elrontani. A Romania berkeiben is visszatért az ön­bizalom a vasárnapi impozáns győzelem után. A Felecan I.-gyel megerősített Roma­nia ismét a régi nagycsapat, mély a rossz .start után többé aligha fog kellemetlen meg­lepetést szerezni a klub hi veinek. Curea pro­fesszor, az egyesület örökifjú elnöke csupa lüz és lelkesedés, ami magával ragadja és fokozott munkára serkenti az egész klubot. Csak akkor komorul el arca, mikor a fővá­rosi és egyes vidéki lapokban a Romania helyett „Victoria-t“ lát. — Ilyen nevii egyesület nincs Cluj-on — mondotta — és ha minket akarnak erre ke­resztelni, ez ellen a legélesebben tiltako­zunk. A „keresztelés“ ügyében különben a labdarugószövetség tanácsához adtunk lie fe- '! eb be zést és ha kell. a legmagasabb fórum­ig megyünk, hogy becsületes nevünket meg­védjek attól a nehány rosszhiszemű akar- noktól, akiknek nagyon fáj a „Romania“ név. Az Universitatea híveit lehangolta a vasár­napi súlyos vereség. A fővárosi lapok rész­ben Sepsi kapust hibáztatják ezért, Buleanu dr. alelnök azonban az egész csapat játéká­val nem volt megelégedve. Megkérdeztük Sepsit az Unirea Tricolor elleni mérkőzésre vonatkozólag, hogy mi igaz a róla szóló fő­városi lapvéleményekből: — Elismerem, hogy több gól az „én lelke- met“ terheli, de tessék idenézni — és be­visz egy kapu alá. Egy-kettőre letolja nad­rágját és megmutatja combján és lábszárán éktelenkedő hatalmas vérömléseket és zuzó- dásokat. Ezeket Alimtól kaptam — mon­dotta — és Bucuresti-ben első vetődésem után sebeim, izombénulásaim kiújultak, úgy, hogy sokszor képtelen voltam a kapuban megmozdulni. De lerúgták Golubof is, aki a mérkőzés nagy részében jobbszélen statisz­tált, szélső fedezeteket pedig Ploesteanu és HA LAKÁST KERES, HA LAKÁSA KIADÓ, HA TELKE ELADÓ, NE JÁRJON Jancovici játszottak. Ha még hozzávesszük azt, hogy David is hiányzott a csapatból és Năsturel is betegen játszott, úgy megérthető a vereség. Peches napot fogtunk ki, amiről azonban mi nem tehetünk és ami előfordult éppen vasárnap a nálunk jobb Glóriával is. Reméljük, hogy vasárnapig teljesen helyre­jövünk, Szaniszló leigazolása is megörténik és a NAC ellen már ismét menni fog a já­ték. A vasutasok is panaszkodnak. Flórian, szakosztályi elnök — és az Oradea-i lapok szerint is — a Gluj-i csapat volt a jobbik, de a „testvérek“ olyan durván játszottak, hogy ellenük győzni nem leheteti. Pedig a mi vas­utasaink csapata ma jobb, mint a mult év­ben volt és igy el kell fogadnunk azt, hogy a CFR tényleg meg nem érdemelt veresé­gei szenvedett Oradea-n. Reméljük, hogy vasárnap már minden csapatunk csak örülni fog. Hét osztrák rekord egy atlétikai versenyen Becsből jelentik, hogy n WAC nemzetközi atlétikai versenyén, rnelven magyar atléták is szerepellek, hét nj osztrák rekord született meg. Főbb eredmények a következők: 400 m. 1. Rinner 48.5 mp , osztrák re­kord. 800 m, 1 Eichberg 1 p. 54 2 mp.. osztrák rekord. 1500 m. I. Gömöri magyar 4 p 01.4 mp. 3000 m 1. Csapiár MAC 8 p. 58.2 rnjv 5000 m. 1. Fischer WAF 15 p. 21.8 mp. 100 m 1. Minai magyar 10 9 mp 200 m. 1. Minai magyar 22.2 mp. 4x100 m. 1. WAC 34 mp.. osztrák rekord. 100 m -es női síkfutás. 1. Walasiewicz USA 12 mp. AKIT STOCKHOLMBA KELLETT VOf NA VINNI. Egerből jelentik, hogy a Peslvidék — Észak válogatóit atlétikai viadalon a disz­koszvetési Rerneez 48 27 m.-es eredmény­nyel nyerte meg. SÁGOSTNAK ÉS KEMÉNYNEK, a Fe­rencváros két sérült játékosának állapota ja­vult és orvosaik véleménye szerint vasárnap mindketten játszhatnak a második kupadön­tőn. BÉCSI BAJNOKI LABDARUGÓ ERED­MÉNYEK. Admira—Wacker 5:0 (1:0), Aus­tria—FAC 3:2 (1:1), Rapid—WSC 3:1 (1:0), FC AVien—Hakoah 4:2 (1:0). Ej női uszóvilágrekortl. Kopenhágából je­lentik. hogy Willy den Ouden saját m.-es gyorsuszó világrekordját 2 perc mp.-re javította. 200 Dr. hifin Hatieganu : Rendkívül rokonszenves és ériékes előttem a tekézőszövetség munkássága Ünnepélyes keretek kőzett oszlottak hi a nemzeti bajnokság dijait CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A te- kézőszövetség elnöksége vasárnap délelőtt ünnepélyes keretekben osztotta ki az első nemzeti bajnokság igen szép és értékes di­jait a Moderna-pályán, ahol a csapatok és a játékosok egyenruhában felsorakozva, a szövetség elnökségével az élen várták az ünnepség előkelő vendégeit: dr. Iuliu Hatie- ganut, De Vecchi tábornokot és dr. Carpi- nisani. akiket dr. Popoviciu Trai an, a szö­vetség elnöke fogadott és üdvözölt. Az elnök beszédében méltatta az első nemzeti bajnok­ságot és a sportszerű tekézés testet-lelket edző és nemesitő hatását. Kiemelte Popo­viciu elnök, hogy a tekézőszövetség európai viszonylatban is első helyen áll. melynek 120 affiliált egyesülete van. több mint há­romezer taggal. Majd dr. Iuliu Hatieganu- nak mondott köszönetét megjelenéséért és azért, hogy nagy alkotásán, az uj stádion- ban is modern tekézőpályát épittet. Köszö­netét mondott a sajtónak önzetlen támoga­tásáért és Boros Vilmos főtitkárnak, akinek oroszlánrésze van a tekézőszövetség példás adminisztrálásában. Dr. Hatieganu Iuliu tarlóit ezután lelke­sítő beszédet, melyben többek között a kö­vetkezőket mondotta: — Rendkívül rokonszenves és értékes *>ta*»iitr-iyjfc'Aiji^iaiaEeista^aa «a jisasaems^ HANEM HIRDESSEN AZ ELLENZÉK APRÓ­HIRDETÉSEI KÖZT 3 RÖVID IDŐ ALATT EREDMÉNYT ER EL Apróhirdetések árait mélyen leszállítot­tuk. Már 20 lejért hirdethet (10 szó) az Ellenzékben. Allást-kerasők szavanként csak 1 lejí fizetnek. (Díj előre fizetendő) Meglepetések a magyar nemzetközi tenniszba jnokságokon Budapestről jelentik: A magyar nemzet­közi tenniszbajnokságok nehány számában a döntőkig jutottak, melyeket előreláthatólag kedden játszanak le. A férfi egyes meglepe­tése az. hogy Gábory revánsot vett Szigetin legutóbbi vereségéért, továbbá, hogy a Dal- 1 os-fi vérek a férfi párosban legyőzték a Gábory—Szigeli párt. Meglepő Straub Elek győzelme a eseh-német Menzel fölött is. Férfi egyes. Straub E.—Menzel 7:5, 6:2. Elődöntők: Hecht cseh—Straub E. 6:3, 6:2, Gábory—Szigeti 6:3, 3:6. 6:4. Női egyes. Elődöntők: Hammer német— Sass magyar 6:4, 6:2, Sárkány Lili—Lates 6:1. 1:6, 6:3. Férfi páros. Elődöntők: Dallos I.-II.—Gá­bory, Szigeti 2:6. 6:1, 7:5, Hecht, Cejnar cseh—Balázs, Straub I. 6:2, 7:5. CLUJ-I VERSENYZŐK SIKERE A SINAIA I i i MOTORKERÉKPÁROS HEGYIVERSENYEN Sinnia-ból jelentik: Az „autóbét“ kereté­ben megtartott hegyiversenyen a motorke­rékpárosok közül a Cluj-iak érték el a leg­szebb sikert. A versenyt Popp István Cluj nyerte meg 2 perc 52.77 tnp.-cel Zilalív előtt, akinek ideje 2 pere 53.30 mp. 3. Fóry Lajos Cluj 2 perc 53.48 mp. 4. Kunz Teoíil, 5. P. Vasilescu. A versenyzők között óriási küzdelem volt, az első öt helyezett ideje között alig van két másodpercnyi eltérés. Tizenegy induló. Sportember legelső oJvasínáoyai EUeuzék. előttem a tekézőszövetség munkássága, me­lyet dr. Popoviciu Traian elnök vezetésével végez. Rendet, fegyelmet látok itt. ami alap- feltétele minden eredményes együttműkö­désnek és ezért is jöttem el erre az ünne­pélyre. Kívánom, hogy a szövetség továbbra is eredményesen végezze összetartó, a tár­sadalmi rétegeket, nemzetiségeket baráti egységbe hozó munkáját, melyet a magam részéről is támogatni fogok. A többszázfőnyi versenyző és a közönség nagy ünneplésben részesítette az. illusztris sportvezért aki a díjkiosztásnál kézfogással tüntette ki a nyerteseket. Dr. Popoviciu elnök záróbeszéde után Hodor József, Record, Gilău és Gyurka Ala­dár, Remény bemutatóversenyt tartottak az előkelő vendégek előtt azokra az állásokra, melyek a nemzeti bajnokságokra voltak elő­írva. Hodor 10 pontot. Gyurka 9 pontot szer­zett. A bemutató csapatversenyeken a Re­mény (5 ját.) 73 pontot, a Hercules 52 pon­tot. a három játékossal kiálló Sorecani Aglii- res 42 pontot, a Remény 40 pontot ért el. Dr. Hatieganu és kísérete nagy érdeklődés­sel szemlélte a játékokat, majd köszönetét mondva Popoviciu elnöknek, a közönség ovációja között távozott a szépen sikerült ünnepségről. BRASOV TENNISZBAJNQKSÁGAIN a női egyest Zizovits Lenke nyerte, aki a döntő­ben 6:1. 6:3-ra verte Barabássyt. A vegyes­párosban a Pusztay—Barabássy TC pár ara­tott újabb nagy sikert, amennyiben a dön­tőben legyőzte a Schmidt—Zizovits párt. KELEN UJ MAGYAR REKORDOT FU­TOTT 10.000 méteren a stockholmi svéd— magyar atlétikai viadalon 31 p. 25.8 mp- cel, amellyel meg is nyerte versenyéi. 2. Pet- tersson svéd 31 p. 28.8 mp. 3. Lersson svéd 31 p. 56.4 mp. 4. Németh magyar 32 p. 38 mp. TRIESZT. Triestina—Szeged FC 8:1. Ez mer igazán olcsó : SPORTOK KÖNYVE irta Pluhár István. Az egyes fejezetek követ­kező sportágakat öleli fel: atlétika, asztali- tennis.z, birkózás, céllövés, evezés, gyephok- ki, hósportok, jégsportok, kerékpározás, mo­torsport, labdarúgás, olimpia, öttusa (mo­dern pentatlon), ökölvívás, repülés, tennisz- torna, úszás, vizipóló. vívás. Minden fejezet kiegészítője az illető sportágban használt idegen szavak, terminus technikusok magya­rázata. A könyv függeléke a: Sportadatok tára, melynek tartalma: rekordok, világre­kordok, bajnokok, világbajnokok. Az ízléses vászonkötésbe kötött könyv könyv napi áron még korlátolt példányszámban rövid ideig 99 lejért kapható az Ellenzék könyvosztályá­ban. Cluj, Piaţa Unirii. Kérjen könyvjegyzé­ket. Mit hallgassunk meg? Kedd, szeptember io BUCUREŞTI. IV05 Marcu.zenekJ-ra. 14.35: A hangverseny folytatása, i8: Lemezek, 19.15: Lemezek, 21.10; Előadás, 21.-50: Koncertközveti- tés Budapestről, 22.50: Hangverseny, 24: Motzoi zenekar. BUDAPEST. 11.2c: Csevegés, 1505: Cigány­zene, 18.30: Országit T. hegedül, 19.30: Előadás. 2c: Lemezek. 21.10: Magyar, és trancian)-e!vü bevezetés az Európa-konce.'thez, 21.3c: Európa- koncert. Liszt-müveiből, az operaházi zenekar Dohnányi Ernő, Bartók Béla és Bátky Anna részvételével, 22.35: Cigányzene, 23,55: Kolc. jozz-zenekara, BECS. 18.30: CseLó-koncert. — BERLIN. 23.30: Rádiózenekar. — BRATISLAVA. 21.2c: Grieg: Peer Gynt. — FRANKFURT. A. M. 20.30: Schumann-esc. — LEIPZIG. 13; Szimfo­nikus-zenekar. — RÓMA. 23: Kamarazene-est. Szerda, szeptember 11. BUCUREŞTI, 13: Lemezek. 14-35: Lemezek. 18: Constantinescu zenekara. 19.15: A zene foly­tatása. 20.20: SchipaJemezek. 21.45: Barbu Aca énekel. 22.05: Rádiózenekar. 2325: Massenet: Festői jelenetek BUDAPEST. 11-45: Felolvasás. 13.05: Laurisin Miklós zongorázik. 14.30: Honvédzenekar. 17.10: Diákfélóra. 18: Zsámboki Miklós gordon­káik. 18.35: Előadás. 19.05: Perczi Lili énekei. 19.40: Előadás. 20.10: Farkas Béla és cigányzene- kara. 21.15: Szinmüelőadás a Stúdióban. A sár. kuti zendülés. 23.30: Székelyhidy Ferenc dr. éne ke!. 24.10: Pat-aky Vilmos jazz.zenekarának mű­sora. BECS. 23.55—24.30: Dérnuth: Erika inter­mezzo.. Moravetz: Friderika. BRÜSSZEL. 23.55: Liszt: Krisztus győz. LEIPZIG. 17: Weissmann: C-moll cselló- és zongoraszonáta. LUXEM­BURG. 22.45: Bach-, Händel- és Mendelssohn. müvek. MILANO. 21.40: Persico: A makrancos hölgy, 4 felvonásos opera. POSTE PÁRISIÉN 22.jo: Schubert: A halál és a lányka, vonósné­gyes. PRÁGA. 20.4c: Rádiózenekar. STRAS­BOURG. 21.30: Szimfonikus hangverseny. — VARSÓ. 22: Chopin müvei. Csütörtök szeptember 12, BUKAREST. 13: Lemezek. 13-55 Lemezek. 14.555: Lemezek. 18: Kis rádiózenekar. 19.15: A zene folytatása. 20.20: Falla., Albeniz- és Gra- nados-lemezek. 21: Wagner: Walkür, opera le­mezeken. 24—1.30: Motzoi zenekara, román népzene. BUDAPEST. 11.20: „Bécs felmentése.“ Irta Mesterházy Jenő dr. (Felolvasás.) 11.45: „A fer­tőzés esélyei.“ (Felolvasás.) 1.05: Weidinger Ede szalonzenekára. 2.3c: Bankó Jancsi és cigányzene­kara. 5.10: Somfai Margit mesél. 6.30: Hangle­mezek. 8.05: M'atuska Miklós énekel. 8.40: „A székely népballadák“. Ortutay Gyula dr. elő­adása. 9.10: Az Operaház tagjaiból alakult zene­kar. 10.50: Lakatos Tóni és Misi cigányzenekara muzsikál. 11.45: Ottük György dr. olasznyelvü előadása. 12: Sándor György' zongorázik. 12.35: Guttenberg György' jazzenekarának műsora-, Sebő Miklós énekszámaival. BECS. 23.20: Rádiózenekar. BERLIN. 20.2c: Schumann: Erdei jelenetek, Schultze zongoramű­vész játéka. BRÜSSZEL: 21. Szimfonikus zene. DEUTSCHLANDSENDER 21.1c: Berlini filhar­monikusok. HAMBURG. 24—1: Szimfonikus zene. KÖLN. 21.1c: Rádiózenekar. Szentgyörgyi Pál hegedűművésszel. MILANO. 21.40: Grmani orgonamiivész és Anze-'oni szoprán hangverse­nye. POSTE PÁRISIÉN. 21.5c: Lajtai Tonton (Az okos mama), háromfelvonásos operett. PRÁ­GA. 22.50: janácsek: I. vonósnégyes. RÓMA. 21.40: Marinuzzi: Jaqcune. 3 felvonásos opera. VARSÓ 22.35: SzleminskcL szoprán lengyel dalo. kar énekel. Rövid ideig még hönyvnapi áron i A KABARÉ REGÉNYE irta és illusztrálta: Nagy Endre. A kabaré magyarországi története a legizgalmasabb re­gény s e regény hőse Nagy Endre. Hogyan került a dobogóra ö, aki vérbeli tró, hogyan lett egy szegény fiatalemberből milliomos conferancier. erről ad számol ez a könyv, mely egyben tükörképe a háboruelőtti Ma­gyarország politikai és társadalmi életének. Könyvnapi ára, amig a készlet tart 96 lej, az Ellenzék könyvosztályában. Cluj Piaţa Uni­rii. Kérje a könyvnapi szenzációk jegyzékét. Magyarország legré­gibb és iegelterjed* iebb sportlapja*! II Megjelenik heíenkint 5-szőr! mm&rnt

Next

/
Oldalképek
Tartalom