Ellenzék, 1935. szeptember (56. évfolyam, 200-224. szám)

1935-09-11 / 208. szám

ÍO ELLENZÉK 193 5 %xcptmaabmr II. Megkezdődtek a próbák a Magyar Színházban Kádár Imre színigazgató társulati gyűlésen ismertette a tagokkal a színház uj művészi terveit. — A régi és uj tagok megismerkedése Cluj. (Az Ellenzők tudósítójától.) Ma reggel 9 órakor megelevenedett az élet a helybeli Magyar Színházban. A nyári szünet után ismét megkezdődtek a pró­bák a gyönyörűen átalakítóit színház­épületben. Egymásután érkeztek meg a régi és uj tagok, hogy jelentkezzenek az uj színházi szezon komoly művészi mun­kájára. A színház átalakítási munkála­tul már majdnem teljesen befejeződtek. Ragyogó tisztaság, legmodernebbül felépített uj színpad, átalakított öltö­zők és irodahelyiségek fogadták a szí­nészeket, kik meghatva mondották egymásnak, hogy az uj alapokra helyezett színház­épületben művészi téren is uj alapokon, még nagyobb lelkesedés­sel és buzgalommal fognak a magyar kultúráért dolgozni. A színház vezetősége valóban mindent elkövetett, hogy Erdély fővárosában külsőleg is impozáns legyen a magyar színészet hajléka. Több, mint egymillió lejt fordítottak a színház átalakítására. A munkálatoknak meg is van a kívánt eredménye, mert az átalakított Magyar Színház fővárosi viszonylatban is verse­nyezhet bármelyik művészi intézmény­nyel. Régi és uj tagok A színház kiskapuján sűrű egymásután­ban jönnek a szezonnyitó társulati gyűlésre a színészek. Ott látjuk a régiek közül: Tóth Eleket. Balázs Samut, Miklósi Margitot, Bencs Honát, Ihász Ala­dárt, Tompa Sándort és többi kedves ismerősünket. Harmath Jolán, a drámai hősnő az uj szubrettel, Szegedi Sándor Stefivel együtt jön a színházhoz. Pillanatok alatt megszerették a színészek a drámai együttes feltűnő szépségű uj tag­ját, Bndaházi Magdát, akihez nagyon sok reménységet fűznek. Sólymosán Magda Vojtitzkl Elvirával, az operettegyüttes uj tagjával beszél. Fényes Alice, Ormösi Dúsával és Kőszegi Margit­tal kötött az uj tagok közül barátságot. Uj tagok még: Gróf László, Csóka József. Lantos Béla, Berovszki Oszkár, Révész Jenő, Kulcsár László és Schreiber Alajos karmester. Állandó vendégek: Béthelv Ödön, Török Erzsiké, Váró Annit: és Kovács György, ki a Vígszínházzal kötött ugyan szerződést, de a szezonban 60 este fog városunkban is szerepelni. A társulati gyűlés Pontosan reggel 10 órakor kezdődött meg a társulati gyűlés, melyen a színház összes tagjai megjelentek. Kádár Imre dr., a szin- ház ügyvezető igazgatója meleg szavakkal köszöntötte az uj munka küszöbén szín­házának tagjait. Kifejtette, hogy Minervái könyvkiadó az ELL az igazgatónak és tagoknak együtt kell dolgozni, mert csak a kölcsönös megértés eredményezhet zavartalan és nívós művészi munkát. Éppen ezért elhatározta, hogy a próbák megkezdése alkalmából ismertetni fogja a tagokkal a színház művészi terveit, Miivészi célkitűzések Kádár Imre dr. három csoportba foglalta a színház művészi terveit az uj szezonban. Az első csoport a népszínművek felújítása egy ciklus ke­retében. A csodálatosan szép magyar népszínműveket uj feldolgozásban és Bartók—Kodály mo­dern zeneklséretével fogja megeleveníteni a színház. A népszinmüvek legnagyobb részét Nyirő József, az országos hírű erdélyi író dolgozza át. A színház művészi célkitűzéseinek máso­dik csoportjába a „halhatatlan drámák'* felújítása tarto­zik. Be fogja mutatni a színház Shaw Szent Johannáját, melyet Hont Sán­Ma, kedden este az U1*á vlró *■* ü un bb ** M »toms m*. wmamsa Dr. Drótig Hilflos a varsói sakkolimpiászról, úti élményeiről és a sakkvilág na vs' íjairól fari előadási. dór, a neves rendező fog nálunk rendezni. Leinjitják Schiller Tel! Vilmosát és a mi színházunk fogja elsőnek bemutatói Sha­kespeare Viharját, Babits Mihály fordításá­ban. Színre kerül Gogol Revizora és uj sze­reposztásban (Molnár Perene Lilioma, vala­mint egy Moilére-vigjáték. A színház művészi programjának harma­dik része az eredeti dnímnciklus folytatása lesz. A ciklus első darabja a Tordaszentlászlói vőlegény három lelvonásos lesz, melynek szerzője Bürkön Ferenc <j() éves építőmes­ter. A darabot Sznbédi alkalmazta színpadra, zenéjét pedig Ünnösi Jenő zenetanár kom­ponálta. A darab keretében fellépnek a fa­lusi műkedvelők is. A színház tagjai nagy lelkesedéssel hall­gatták végig Kádár Imre dr. beszámolóját és megígérték, hogy a legnagyobb lelkiisme­rettel fognak küzdeni annak megvalósításá­ért. Ezután megszólalt az ügyelő csengője és megkezdődtek a próbák. Előreláthatólag a hónap végén kezdődnek a színházi előadások. A színház minden va­lószínűség szerint a Cigány című, Nyirő Jó­zsef által átdolgozott népszínművel kezdi meg a szezont. Szép ember 11-én, szer­dán szezonnyitó a CAPITONAM Vflágiióger! Romá­niai bemutató l — A legérdekesebb és legna­gyobb premierujdonság! WtM11 HMMÉÍBMMMMII A filmben játszanak: Willy Fritsch, Käthe Goid, Paut Komp és Adele Sandrock. €§ üondt párosítóit Um FUsüü halóit, számos sebesüli BELGRÁD. (Az Ellenzék távirata.) Egyik horvátországi községben megint véres ösz- szeütközésre került a sor u purasztsáy és csendőrök között. A községben JöOO ember gyűlt össze egyházi ünnep megtartására. A tömeghez ezután egy Macek-párli képviselő beszédet intézett, amire, hivatalos jelentés szerint, a tömeg tagjai kövekkel dobálni kezdték a csendőröket. Hat csendőrt a kődobálás súlyosan megsebesített. A csendőrök először a levegőbe adtak tüzet, majd a tömegbe lőttek. A sort űznek borzalmas következ­ményei voltak. Három ember azonnal szörnyethalt, egy röviddel később belehalt sérülé­seibe. :•> -a P n ^ _ sr. ^ ^ g rş ^ ^ ^ ^ j» r? eşa ?: ATHÉN. (Az Ellenzék távirata.) A görögországi helyzet rendkívül ki­élésedéit és minden arra mutat, hogy újabb katonai puccs van készülőben. A puccs élén Panaiotatosz tábornok, Athén katonai parancsnoka áll, aki teg­nap visszautasította Kondylisz tábornok, hadügyminiszter izenetét, hogy je­lenjék meg a hadügyminisztériumban. Panaiotatosz kijelentette, hogy csak Caldarisz miniszterelnök hívására jelenik meg, de a miniszterelnök nem idéz= te magához Panaiotatoszt. Ebből arra következtetnek, hogy Caldarisz és Kon= dylisz között is ellentét áll fenn. Panaiotatosz tegnap maga köré gyűjtötte az athéni helyőrség azon tisztjeit, akikre nézete szerint számíthat. Az ellen­tétek kirobbanás előtt állanak. Harc a numerus clesazms ellen TARGU-MURES. (.Az Ellenzék tudósítójá­tól.) Az országos ügyvédkongreszus vasárnap délelőtti megnyitása után a demokrata ügy­védek csoportja a városháza termében gyű­lést tartott, amelyen Radu Olteanu Brasov-i ügyvéd elnökölt. Radu Olteanu megnyitó beszédében ismer­tette a demokrata ügyvédek kívánságait és a perrendtartás demokratizálásának szük­ségét hangoztatta. Ion Costin Cluj-i ügyvéd, a következő felszólaló, rámutatott az ügy­védek nehéz helyzetére és adótörlést és az adókivetés rendszerének rendszabályozását követelte. Maurer János György Sighisoara-i ügyvéd a büntető eljárás demokratizálását követelte és rámutatott a politikai elítéltek lehetetlenül szigorú helyzetére. Schreier Bu- curesti-i ügyvéd az ostromállapot és cen­zura felett mondott súlyos bírálatot. Neacsu Barlad-i ügyvéd felszólalásában leszögezte, hogy ügyvédek között sem vallási, sem faji alapon nem szabad megkülönböztetést ten­ni. Szerinte a többségi és kisebbségi ügyvé­deknek testvériesen össze kell fogni. Ezután élesen állást foglalt az ügyvédi karban kez­dett numerus clauzus ellen. Radu Olteanu elnök zárószavaiban az ügyvédjelöltek helyzetének megjavítását kérte. Ezután az értekezlet határozatilag ki­mondotta, hogy megalakítja a rienntkralikus ügyvédek pro- fes/ionálís érdekeiért harcoló csoportját, melynek központjai Bueuresti-ben és Cluj-on lesznek. Az ügyvédkongresszus hétfőn reggel kilenc órakor Rerictoanu, az ügyvédszövetség elnö­kének elnöklete alatt kezdte meg működé­sét. Dumitrescu, a szövetség főtitkára meg tette évi jelentését a szövetség működéséről. Rogohnt Jasi-i dékán kérte, hogy tűzzék tárgysorozatra a ..Román jelleg megőrzése a kamarákban“ című előadását. Pogonul kérése nagy megdöbbenést váltott ki a jelenlévők soraiban. Pogonat ezután hosszas beszédet tartott, melyben nyíltan hangsúlyozta, hogy a nein román nemzetiségű ügyvédek te­szik lehetetlenné a román ügyvédek meg­élhetését. A demokrata ügyvédcsoport több tagja hoz­zá akart szólni az indítványhoz, az elnök azonban nem adott szót és puccsszerűen el­fogadta az indítványt, melyet megküldenek az ország összes kamaráinak. Délután a demokrata ügyvédcsoport ismét ülést tartott, amelyen élesen tiltakoztak a/, ellen, hogy Pogonat elő­adását utólagosan vették be a tárgysoro­zatba. A javaslatot a délután folyamán átnyújtot­ták a kongresszus elnökének. A demokrata ügyvédek csoportja emlék­iratot terjesztett a kongresszus elé, mely­ben a vasárnap délutáni értekezlet határo­zatait foglalták össze. A kongreszus délután négy órától kari és szervezeti kérdéseket tárgyalt, melynek során elfogadták Radu Olteanu Brasov-i ügyvéd javaslatát, hogy ügyvédi kamarába csak eredeti okmányok­kal lehet bárkit felvenni. Ion Maurer ügy­véd indítványozta, hogy csak az lehessen az ügyvédi kamarák tagja, aki tökéletesen birja a román nyelvel. A kongresszus ma délután nyer befejezést. Kisebbségben maradi a lengyel kormány a vasárnapi választásokon VARSÓ. (Az Ellenzék távirata.) A va­sárnapi választások eredménye nem ütött ki kedvezően a kormányra. Az uj választási rendszerrel szemben ugyanis az ellenzék a teljes passzivitás álláspont­jára helyezkedett, a kormány többségét tehát csak abból lehet megállapítani, hogy a leadott szavazatok száma az összes választói jogosultak számának milyen százalékát teszi ki. fis ebből a megállapításból a hivatalos jelentés ered­ményei szerint is az tűnik ki, hogy a kormány kisebbségben maradt. A 10 millió választó közül hozzávetőleg csak hét és félmillió szavazott le és ezek kö­zül is egymilliónak szavazatát meg kel­lett semmisíteni, mert a szavazó cédulák elfogadhatatlan állapotban kerüllek az urnákba. A választók 5í.ő százaléka, valószínűleg az ellenzéki pártok utasi- tásáfíak mcgfelelöleg, nem élt választói jogéival. Varsóban a szavazásra jogosul­taknak csak 30 százaléka vett részt a választásban. A bejött képviselők egyré- sze is kisebbségi, bár kivéve az ukráno­kat, a kisebbségek mindenhol rossz ered­ménnyel kerültek ki a választásból. A németek egyetlen képviselőt sem juttat­nak be a parlamentbe. de jelentékeny ré­szük a kormány mellett szavazott. A zsi­dók négy képviselőt hoztak be, a: oro­szok egyet.. A többi mandátumot a kor- múnyblokk kapta. Az uj képviselőház­nak csak öt olyan képviselője lesz, aki a régi képviselöháznak is tagja volt. A képviselők 30 százaléka a földműves- pártból került ki. Valószínűleg sor fog kerülni rövidesen a kormány átszervezé­sére. utániról eredeti mode- lekke! megérkeztem ! Cl uj. Sír. Matia 5. A legnemesebb erdélyi h&yyaiaSByţ Képviseli és szolgálja as BUeazek* Felelős szerkesztő: Dr. GROIS LÁSZLÓ. — Kiadótulajdonos: ELLENZÉK RT- — Az Ellenzék „Concordia“ mííintézetének körforgó nyomása. venzurisk üfiegalakara a Jeraaîkrata agy^édleSí országos csoporifa

Next

/
Oldalképek
Tartalom