Ellenzék, 1935. március (56. évfolyam, 50-76. szám)

1935-03-29 / 74. szám

10 Katonai bizottság vhs gálí 'J meg a villamos­üzemek személyzetét BUCUREŞTI. (A: Ellenzék távirata.) \ nemzeti-munka védelméről szóló tör­vény végrehajtóéinak ellenőrzésére ki küldött bizottság legutóbbi ülésén a vil­lamos-üzemek a lkai mázolta inak helyze­tét vizsgálta s megállapította, hogy ez ..főleg Erdélyben nem felel meg a törvé­nyes kívánságoknak“. A bizottság a vezérkar delegátusát bízta meg, hogy nemzetvédelmi szempontból újra vizs­gálja át a jelentéseket és tegyen indít­ványt a biztosítékot nem nyújtó sze- inélyzet eltávolítására. A mímeli vádlottak ellen hozott ítélet nagv ellenhatást váltott ki N méter szagban BERLIN. (Az Ellenzék távirata.) A memeli nemzeti szociálisták ellen indí­tott per kíméletlenül szigorú Ítélete miatt a német sajtó a legélesebb hangon támadja Litvániát. Egyenesen provoká­ciónak mondja az ítéletet, amelynek sú­lyos következményei lesznek abban a pillanatban, amikor Németország megint ünnepélyesen ki fogja jelenteni, hogy keleti határait nem tartja véglegesnek és hogy ezen változtatni kell. A lapok beszámolnak arról, hogy' Németország minden egyes pontján, de különösen Keletporoszországban nagy tüntetések folynak Litvánia ellen és beavatkozást sürgetnek. Állítólag Hitler a Simon an­gol külügyminiszterrel való tárgyalás során már következtetéseket vont le a kaunasi halálos ítéletekből. Magyar gazdasági delegáció Manolescu Strunga miniszternél BUCUREŞTI. (Az Ellenzék távirata.) Manolescu-Stranga kereskedelemügyi miniszter kihallgatáson fogadta a fizetési egyezmény megkötésére Bucureşti-be érkezett magyar delegáció tagjait az iparügyi minisztériumban. A törvényszék részleges leépítése miatt sztrájkba léptek a Turda-i ügyvédek. Tudó­sítónk jelenti: Az igazságügyminiszter várat­lanul elrendelte a Turda-i törvényszék II. szekciójának beszüntetését. Ahogy erről a rendeletről tudomást szereztek nz ügyvédek, elhatározták, hogy sztrájkba lépnek. Teg­nap már meg sem jelentek a tárgyalásokon. A sztrájkoló ügyvédek felkeresték a tör­vényszéki elnököt és a prefektust, akit arra kértek, járjanak közije a sérelmes rendelet visszavonása érdekében. Összeütközött két repülőgép. Iasi-ból je­lentik: A helyi repülőtéren ma súlyos bal­eset történt. Davidescu őrnagy Ilié Anghe- luta káplárral, mint megfigyelővel fel akart szállni. Alig egy méternyire a földtől a gép összeütközött egy másik repülőgéppel. Mind­két gép lezuhant, az őrnagyot és kísérőjét életveszélyes sérülésekkel kórházba szállí­tották. Halálra sebesitette a felborult deszkás sze­kér. Cáréi Mare-ból jelenti tudósitónk: Egy Dindesti-i gazda deszkát szállított szekerén. A deszkákon ültek a gazda, neje és egy is­merőse, Molnár Tódorné és Chira Terézia is. Útközben a szekér felborult. A kizuhanó deszkák maguk alá temették a két nőt. Sú­lyos sérülésekkel szállították őket a kórház­ba. Molnár Tódorné sérüléseibe belehalt. Csak külön engedéllyel szabad kozmetikai cikkeket árulni. Az egészségügyi miniszté­rium egy újabb rendelete lépett életbe a na­pokban. Ez a rendelet a kozmetikai cikkek árusítását szabályozza és kimondja, hogy mindennemű kozmetikai cikket, púdert, par- főmöt, kölnivizet stb. — a gyógyszertára­kon és drogériákon kívül — csak azok -a kereskedők árusíthatnak, akik a rendes iparengedélyen kivül kozmetikai cikkek áru­sítására az egészségügyi minisztériumtól kü­lön engedélyt kaptak. Olaszország leghíresebb diszletfestőjének halálos autószerencsétlensége. Milánóból je­lentik: Eduardo Masiero, Olaszország leg­híresebb diszletfestője tegnap autókirándu- láson szörnyethalt. Az autó felborult és uta­sait maga alá temette. Masiero nyomban meghalt. Felesége és soffőrje haldokolnak. BÖLÖNI GYÖRGY: AZ IGAZI ADY. Hatal­mas irodalmi siker kiséri Bölöni uj kötetét, mely teljesen ismeretlen részleteket tár fel az olvasó előtt, Ady életéből. Rengeteg kitűnő fényképmelléklettel 240 lejért kapható az El­lenzék könyvosztályában. Vidékre azonnal szállítjuk. ELLENZAK J 93 3 mir cl un 29. URÁNIA mozgó -<oi I győző hatalmak érdekeit szolgálja i a háború csípés RendkivUl érdek«« fflin az utolaó indiánus tör­zsek küzdelmes életéről, o—o Főszerepekben : Richard Barthelmess és Unn Qsorach PrásfáS« rocgctégctfóssel fogadiáft, siogij fi 3gyarország cs Dnlgârio mm goiulölnah a feguverftezlsi egyenioguság cguoltMu megvasósifósára (PRÁGA. (Az (Ellenzék távirata.) A csel) sajtó élénken foglalkozik Gömbös Gyula miniszterelnöknek és Pavlov ankarai bulgár követnek Tevf'ik Arasz török külügyminisz­ter előtt, mint a Népszövetség ezidőszerinti tanácselnöke elölt tett kijelentésével, hogy nem gondolnak egyoldalú intézkedéssel a fegyverkezési egyenjogúság megszerzésé­re, mert a Népszövetségtől várják ennek kimondását és addig a békeszerződésben vállalt katonai kötelezettségeket teljesítik. A cseh sajtó megelégedéssel állapítja meg ezt az álláspontot és kifejti, hogy a kis- antantban megvan a hajlandóság a fegyver­kezési egyenjogúság támogatására, de hang­súlyozza, hogy Csehszlovákiának annyi ka­tonát kell tartania, mint amennyi Magyar- országnak és Ausztriának együttesen lesz. Prágai körök szerint az osztrák kérdés kü­lön elbánást igényel. Egy londoni távirat szerint diplomáciai körökben az a felfogás, Rogy Ausztriának különleges helyzete miatt ha­marosan meg fogják engedni a fegyverke­zést és az általános védkölelezettség beve­zetését, ha ily irányii kérelmével a Nép- szövetséghez fordul. A tanács ebben az esetben már a legköze­lebbi ülésszakon letárgyalja az osztrák kí­vánságokat. pitot premier mozgó A legújabb világvárosi premier! - Döntő siker! Utas iskola! Carlo Cavelli titka. Fősz. Rtzűoíi Forslez, Ange’a Sai oher, Han ; Moser veszélyét nem tudja kiküszöbölni. A lapok különben érdeken cikkeket közölnek, hng> milyen rendkívül! figyelemmel kísérte %x un go! közvélemény u berlini tárgyalásokat. A király is MacDonald utján szinte óráról-órár ■ tájékoztatta magát. Paris sikertelenségről beszél PÁJKIS. (Az .Ellenzék távirata.j Az összes Heg minőig mmderüli feni9 a berlini angol—nemei meg­beszélés crcdméngcirc Sir £ohn Simon ma rövid nyilatkozatot tesz az alsó- házban. — Csökkent a francia idegesség. — „Semmi nem történt, ami reményt nyújtana gyors megoldásra Az angol és német tárgyalások tulaj donképeni eredményeire, illetve ered­ménytelenségeire még mindig nem de rüit teljes lény. A felek a szokottnál is zárkózottabbak, de nyilvánvaló --és éppen a nyilvánosság tájékoztatásának csekély volta miatt elsősorban — a to­vábbi tárgyalások lehetőségét biztosítot­ták. Az angol közéleti vezérférfiak tájé kozódás céljából mentek Berlinbe és ezt a célt tökéletesen el is érlék. Németor­szág tudja mit akar és Anglia tudja mit nem akar s igy Európa is tudni fogja mit akarjon. Az előzetes feszültség min­den esetre lényegesen csökkent most már a hosszn tárgyalások valószínűsé­ge következik be. Egy kétségtelen ered­mény máris meg van. a francia ideges­ség szintén csökkent s ha ez a hangulat­változás tovább tart, talán megvalósul a föltevés, hogy Laval francia külügymi­niszter is ellátogat Berlinbe, még a moszkvai ut lebonj'olitása előtt és hogy Németországot is meg fogják hívni a három hatalom Északolaszországhan tervezett értekezletére. A tegnap érde­kes jelenségeiről következő jelentéseink •számolnak he: Anglia nem ismer győzőt és te« győzöttet LONDON. (Az Ellenzék távirata.) Sir John Simon tegnap elutazott Berlinből a szabály­szerű diplomáciai búcsúztatás után, a német halárról meleghangú táviratot küldött Hit­lernek, amelyben a német népnek és a német, kormányzatnak köszönetét mond a szives fo­gadtatásért. Hollandiából repülőgépen utazott tovább. A croydoni repülőtéren hatalmas tö­meg várta tegnap délután a visszatért kül­ügyminisztert. aki a hivatalos üdvözlésre ki­jelentette, hogy a tárgyalásokról még nincsen közölni valója, ellenben hangsúlyozza, hogy most is, mint mindig az az angol álláspont vezérelte, amely nem ismeri a győzök és le­győzőitek fogalmát. Nem túr el semmiféle hatalmaslcodást és csak a békét szolgálja. Az angol külügyminiszter megérkezése után csak rövid ideig pihent. majd fölkereste Mac­Donald miniszterelnököt, akinek jelentést tett. A két államférfin találkozásáról sem ér­tesítették a sajtót. Este összeült a miniszter- tanács, amely szokatlan módon csak negyven percig tartott és ugyancsak nem adott ki hi­vatalos jelentést. A távozó miniszterek a saj­tó képviselőivel csak annyit közöltek, bogy a minisztertanács nem hozott határozatot. Sir John terjedelmes memorandumban fog nagy beszámolót adni a kormánynak és ma rövid nyilatkozatot mond az alsóházban. Feltűnő, hogy a hivatalos körök minden eddiginél na­gyobb diszkrécióval kezelik a berlini látoga­tás ügyét. Az angol sajtó kételkedik LONDON. (Az Ellenzék távirata.) A Daily Herald a berlini tárgyalásokkal foglalkozva, a következő megállapítást teszi: A dolgok változatlanok maradtak Simon látogatása után is. Semmi olyasmi nem történt, ami re­ményt nyújtana a gyors és általános megol­dásra. Hitler végső céljai nem egyeztethetők össze Simon gondolataival s még kevésbé a francia—olasz állásponttal. A Morning Post megállapítja, bogy a Berlinben kiadott hiva­talos közlemény sem állítja, hogy a két ál- lamférfiu bármilj'en tekintetben közös állás­pontra jutott volna. Az Evening Standard a berlini beszámolóval kapcsolatosan éles tá­madást intéz a Népszövetség ellen, mely ed­digi múltjával bebizonyította, hogy csak a Jól felszereli buza és kukorica keménwliögwárl 500 kg. napi teljesítménnyel jutányosán eladó. Malmokhoz vagy vegyi gyárhoz mint nagyszerű mellékág ajánlható. — Ugyanitt eladó egy 3 tonnás INTERNATIONAL teher­autó és egy 2 tonnás OPEL teherautó. Mind a két kocsi prima állapotban van. — Cim a kiadóba megtudható. francia lapok negatívnak tekintik a berlini ut eredményét, de azért Simonék ulját he­lyénvalónak minősítik, mert alkalmat adott az angol kormánynak, hogy álláspontját fél­re nem érthető módon juttassa kifejezésre, másrészt újból bebizonyult a franciák, sze­rint, hogy a németeknek szándékukban sincs megegyezést kötni. A Temps szerint a német diplomácia azon áskálódik, hogy Angliát Oroszországtól eltérítse. A párisi rádió híre szerint Hitler nem hajlandó Oroszországgal tárgyalni és az a véleménye, hogy a kisan- tnnt Oroszország elé tolt őrse. Az Informa­tion szerint Hitler a tárgyalásokon nagyon ideges volt és többször az asztalra csapott. Mikor kedden este a tárgyalások végetértek, Hitler, a lap szerint, az utolsó pillanatban egyik bizalmasát — valószínűleg Ribben- troppot — az Adlon-szállodába küldte Si­monhoz, általa kérte, hogy hosszabbítsa mef még egy nappal berlini tartózkodását. Az an­gol külügyminiszter azonban azt válaszolta, hogy nem változtathat eredeti tervén. A fran­cia közvélemény szerint Berlinben puszta tá­jékozódás történt és most már a három nagyhatalom tisztában lévén Németország tö­rekvéseivel, végleges határozatot fog hozni. A Journal dós Debats azt hangoztatja, hogy a hatalmaknak okulniok kell a berlini ta­pasztalatokon és az északolaszországi konfe­rencián további gyöngeség helyett férfis cse­lekedetet kell mutatni. Berlin reménykedik BERLIN. (Az Ellenzék távirata.) A Völ­kische Beobachter az angol—német tárgya­lásokkal kapcsolatban megállapítja, hogy a berlini megbeszélések hasznosak voltak mind a két félre nézve. A közeljövőben politikája szempontjából szerencsés preludium szerepét játszották. A berlini lapok minden kommen­tár nélkül közlik az Information cikkét, amely félreveri a harangot, hogy értesülése szerint a német vevők az angol és francia piacokon feltűnő magas áron vásárolják a gyapjút és gyapotot. Eden angol főpecsétőr kedden este eluta­zott Berlinből. Ekkor a következőket mondta a Pravda tudósítójának: A legnagyobb mér­tékben érdekel ez az utazás és az Oroszor­szág fővárosában küszöbön álló tárgyalá­saim. Ezt az utat a kontinensen tett utazá­saim legérdekesebb részletének tekintem. Tegnap Eden átutazott Varsón, ahol a pá­lyaudvaron Beck külügyminiszter képviselő­je és az angol követség tagjai üdvözölték. Találkozott szerdán reggel Maiski londoni szovjetkövettel, aki további utján kisérte. Az orosz követ kijelentette, hogy az összes moszkvai körök Eden látogatását nagy elég­tétellel és bizalommal várják. Litvinov fogja a pályaudvaron fogadni s tiszteletére egy vörös diszszázad is kivonul. „Vörös veszedelem“ Maiski londoni szovjet követ, aki Varsóba utazott Eden elé, következő nyilatkozatot tette a sajtónak: — Oroszország feszült figyelemmel kisérte a berlini tárgyalásokat és azoknak esetleges következményeivel is számol, annyival is inkább, mert a megbeszélések tárgysoroza­tában állítólag a „vörös veszedelem" is sze­repelt. Hitler valószínűleg azzal érvelt, hogy az angol—francia közeledés és közös poli­tika mindaddig lehetetlen, amíg Franciaor­szág Oroszország felé tájékozódik. De a ber­lini tárgyalások újból és határozottan meg­mutatták, hogy Anglia ellene van bármilyen szovjetellenes blokk létesítésének. Megkezdik a költség­vetés tárgyalását BUCUREŞTI. (Az Ellenzék távirata.) A költségvetés tárgyalását a parlament ma megkezdi. Délelőtt és délután na­ponta két ülést tartanak, hogy a vita mielőbbi befejezését biztosítsák. LSwenstein Skoda-vezérigazgató Bucu?esti~ben Felelős szerkesztő: SZENTIMREI JENŐ. Kiadótulajdonos: ELLENZÉK RT« — Ellenzék ^Concordia“ műintézetének köríofgó nyomása. BUCUREŞTI. (Az Ellenzék távirata.) A hadfelszerelésre vonatkozó uj szállítá­si szerződés még nincs aláírva. Úgy lát­szik, hogy.a kormány be akarta várni a Bentoiu-jelentés körül támadt parla­menti vita befejezését, mert attól tartott, bőgj7 az uj megállapodás a határozatho­zatalt befolyásolhatja. Hivatalos jelen­tés szerint az uj szerződés aláírására csak néhány nap múlva fog sor kerülni. E célból ismét Bucuresti-be érkezik Lö­wenstein, a pilseni ágy agyár vezérigaz­gatója. __________________ T Cenzurat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom