Ellenzék, 1935. február (56. évfolyam, 26-49. szám)

1935-02-03 / 28. szám

r zet.ni^k 14 ^CM^ ya&ztu hogy Hermann Hőbbe liny. n íx'< si Burgszin- ház igazgatója Und a pest re érkeietl. bogy megtekintse a Nemzeti Színház „Baskircsei» Mária“ előadását, amelynek előadási jogát minden valószínűség szerint megvásárolja színháza számára. Röbbeling márciusban is­mét Pestre megy és a Nemzet Színházban ..Stuart Máriát“ fogja rendezni; hogy a bécsi lapok ismét magyar énekesnő s.cnzáeiós bemutatkozásáról írnak. Haj- mássy Ilona nemrégiben próbát énekelt Rod­ung Miklós, a budapesti opera igazgatója előtt. Rndnay kereken elutasította a fiatal énekesnőt, mint használhatatlant. Hajmássy Ilona erre Becsbe utazott és az ottani Nép­operában óriási sikerrel mutatkozott be a í'osca címszerepében. Azóta próbát énekelt a l'écsi állami operában is és Weingarten He­lix igazgató azonnal a színház tagjai sorá­ba szerződtette — évi 35000 schilling gázsi­val. Hajmássy Ilonát már egy filmtársaság is szerződtette több nagy énekes film főszere­pére; hogy Berlinben készül el Szántó György ..Stradivari“ cimü regényének filmváltozata. .4 Stradivari“ rendezője Bolváry Géza lesz; hogy Áprily Lajos, a kiváló erdélyi költő verseire két kórust irt Lajtha László, Páris- ban élő magyar zeneszerző. A teljesen mo­dern növésű és érdekes magyar újdonságot néhány nappal ezelőtt mutatta be a párisi közönségnek Lajtha. A hangversenyt a pá­risi rádió is közvetítette; hogy a Miskolc melletti Avas-hegyen sza­badtéri amfiteátrum építését kezdik meg a tavasszal. Az uf szabadtéri színpad először „Buda halálát“ mutatja be, a budapesti szí­nészek legjavából szerzett társulattal. Tizenhat slágert énekei ma Szidi That az „A Meidaíe iin Pojlen“ cimii operettben Pénteken már valósággal ostrom alá vette a közönség a clu ji Magyar Színház pénztárát. Szidi Thai érkezése újra lázba hozta Cluj művészet-szerető közönségét, mert a cernăuţi jiddis színtársulatnak legutóbbi, nagyszerű teljesítménye a legnagyobb reklám volt a ki­tűnő együttes és nagyszerű sztárja. Szid Thal számára, aki partnerével, Adolf Tefnerrel most egy nagyoperett vezetőszerepében fogja magával ragadni a közönséget. A Meidale fin Pojlen a cime ennek a darabnak, amelyben Szidi Thal és pártnere 16 szebbnél-szebb slágert fog előadni. Az előadás ünnepi jellegét fogja emelni, hogy a közönség közül mindenki meg fogja j kapni Szidi Thal arcképét, amelyen a darab j i’öslágerének, Zalst du mir bedenken c. dal­nak motívumai szerepelnek. A darab sláge­rei: Zalst du mir bedenken, Es. chulin mus hengt a jedes Meidale. Oi, oi dis Kinderteig, A Nes, anes min Hasumájim. Wua tajgt az j ich well ind er well nist. A színtársulat nagyszerű zenekara, a kitü- s nő Segall karmester vezetésével, a múltkor I is szenzációs teljesítményt produkált. Vasárnap d. ti. a Komédiantin c. operett kerül bemutatásra félhelyárakkal, este a Bar Micva, hétfőn este pedig Mit Rebens Kaecli c. operett van a műsoron. A társulatot megér­kezésekor a nagy primadonna tisztelői ünne­pélyesen fogadják. Zilzer Ibolyka az Újságíró Klubban. Csü­törtökön és pénteken este Zilzer Ibolyka hegedümüvésznő játszott az Újságíró Klub­ban. A zsúfolt terem közönségének tökéletes művészi élvezetben volt része. Rendkívüli melegséggel, magával ragadó temperamen­tummal játszik Zilzer Ibolyka, a rendkívüli tehetség erejével és sokszínűségével. Mind a két estén nagyon melegen ünnepelte a kö­zönség a fiatal művésznőt, akivel bizonyo­san sokszor fogunk még találkozni nagy európai hangversenydobogókon. f! Rqwüth Opera műsor i : Vasárnap, február 3: (matiné) GYÖNGY­HALÁSZ. Hétfő, február 4: CARMEN, T. Tautu te­norral. Lyka Károly: Kis könyv ca mű­vészetről, 99 tejes propaganda ki­tt dása még néhány példányban kapható az Ellenzék könyvoszíá- lyában, C'stj, Piaţa Unirii. m Egy szó ára 2 lej, vastagabb betűvel szedve 4 lej. Legkisebb hirdetés ára 20 lej. Allástkcrcsőknek egy szó i lej, vastagabb betűvel szedve 2 lej. — Csík vasárnapra feladott hirdetések után 25 szá­zalék felárat számicunk fel. Dij előre fizetendő. Apróhirdetések feladhatók; a kiadóhívaralb.'v helyi s vidéki bizományosainknál, bármely hirde tési irodában. Csak válaszbólyegcs kórdezősküdéskr • válaszolunk. Cimct tartalmazó hirdetésekre a vá­laszt közvetlenül a megadott cmrr: kell irányítani IJÁZASSÁG. — Leg- * ^ diszkrétebben köz­vetít hú asságokat elő­keld körükben, utóla­gos dija ássál : „MI­RHA“ iroda Cluj, Ca­lea Regele Ferdinand No. 116. Hölgyek ügyeimébe ! Hölgy fodrász szalono­mat február elsején Főtér 23. szám alti helyezem át, ahol üz­letem t kibővítve a legmodernebb és ké­nyelmesebb felszere­léssel állok a t. höl­gyek rendelkezőére. 1SPSSA GYDLA gTRKA szalon készit gyermekruhát, ka­bátot legjobb kivitel­ben, legolcsóbban. — Eminescu 11 sz. F 85 T anfolyam min­deneié csipke és másféle kézimunkák­ról 4 hétig, hétfő, péntek, szombat d. e. 10—-12-ig és d. u. 5—7-ig. Str, G’'. Bari- ţiu 28/b., ajtó 3. _________Ko 33 D iplomás földbir­tokos, olyan 18— 24 éves komoly, dis- tingvált urinő isme- rettségét keresi, aki cluji tartózkodása alatt kalauza és part­nere lenne. Levele et teljes cimmel „Veni, vidi . . . ? F?“ jeligf re a kiadóba kér. kő 28 F illéres nyelv­kurzusok a ROMÁNBÓL február 4-én, hétfőn este 7 és fél órakor kezdő- ! urzTis indul. Felvé­tetnek haton. Katoli­kus gimnáz um '. em. III/A. osztály. Ko 4J R omán nyelv­kurzusok kez­dők és ha’adók ré­szére február elején. Kurzusokat dr. Che­restegiu vezeti. Jelent­kezni lehet „Libro- han“. Memorand lui No 8. Ko 38 OARNA asszony ke- resi szórakozás céljából dl teret idő­sebb úri cm bér barát­ságát. „Téli esté;.“ jeligére. pTLADÓ szénaprés kézi hajtási a, napi teljesítmény fél vagon 50 ilos bálokban. — Cim könyvosztályban. Ko 84 OTORKERÍKPÁ- RAT keresek meg­vételre, jókarban le­vő modern, ö százas turagépeL Ajánlatokat márna- és ármegjelö­léssel „Kerékpár“ jel­igére a Kiadóhivat li­ba kérek. G 732 A ZO NALI észpénz **'■ fizetés ellenében veszek még néhány óc ka CSÉPLŐGÉPE­KET motor, vagy In­ternational Trântor hajtással, 720—1200 m/m dobszélességíl ía, vagy vasra másba. — Ajánló okát: Hans Droileff, Sibiu, Calea Octavian Goga 29. címre kérek. Gy 1163 ITLADÓ 10 vagon szé.a Urraenisiu határon. Cim a könyv­osztályban. Gv 1167 iTALÓDl p rzsa- * szőnyeget keresek megvételre. Címeket „Főmérnök“ jeligére. Ko 49 Férfi-, vegyes-, női és gyermek, kórusok nagy tö­mege áll rendel­kezésére az „El­lenzék“ zenemű" osztályában. FILCSÓBB LETT a ^ dr. fezen'pét riné „Az én sza ácsköny­vem“ cim i szakács- művészeti könyv. 1000 darab recepten közli a modern szakácsmű­vészet termékeinek le­írását levesek, sültek, tészták, befőttek stb. készítését. A nőknek legszebb és legjobb aj ndék, A szál.ács- könyv ára diszkötés- ben 125 lej, fűzve 100 lej. — Kapható az ÉÍl azé'- köny.osztá­lyában C!nj, P. Unirii és Fílssy József Turda könyvkereskedőnél. /OKLEVELES tanitó­^ nőt káreset per fekt román és német nyelvtudással, nyolc éves leánykámhoz és négy éves fiamhoz. — Kaufmann József, Sigket, Str. Sineai 10. Gy 1166 Fizetéssel és magas jutalék­kal rikkancsokat keresünk. Jelent­kezni lehet igazol­vánnyal délelőtt: Str. L G. Duca S. Ha sikert akar, hir­dessen az Ellenzék-ben pLSÖRANGU ipari, *"í vagy ker.sked Imi vállalatnál megfelelő tőkével társként részt vennék. — Címeket „Rentábilis“ jéligére: Ko 35 felváltunk papírpénzt fém­pénzre. St ada L G. Duca szám. „Ellenzék“ főpénztára. Ha siker! akar, úgy csak az Ellenzék­ben hir~ dessen!! KÉT UTCAI SZOBA különbcjáratcal bútor nélkül, irodának is alkalmas, azonnal kiadó. Ca­lea Victoriei 27., II. emelet, ajtó 7. Gy. 1153­ÜZLETHELYISÉG május i-ére kiadó. Str. Memorandului 24-, emelet. Ko. 25. KIADÓ március l-re 4 szép szobából álló he­lyiség, melyből kettő Regina Maria-utcára nyí­lik, iroda, club vagy más chez hasonló célokra. Naţionala Biztositó, Reg. Maria 6. Gy. 1160 Knadó laK&sGSc és üzlethelyiség: ]. luliu Maniu 2 szám alatt 2 szoba, konyha, előszoba, cselédszoba, fü dőszob'. 2. Sulu- ţiu — Viz-u‘ca 8 szám alatt 1 szoba, konyha. 3. Calea Victoriei 80 szám alatt 3 szoba, konyha. 4. Memorandului 1 szám alatt a Far- mati-féle üz eihelyiség. Ajánlatok Piaţa Unirei 14 szám alátt a Gazdasági Hivatalba adha­tók be február 5-ig. — A Róm. Kát. Egy­ház Gondnoksága. PENZIÓ céljaira átalakítandó 12 szobás eme­let: lakás központban bérbeadó. Cim a kiadó­ban. F. 1*0. CLUJ BELTERÜLETÉN forgaLmas helyen ke­resek megvételre családi modem házat, esetleg több lakással és üzlethelyiséggel 500.000 lej kész­pénzzel. Ajánlatokat „Komoly vevő“ jeligére könyvosztályba kérek. Gy. 1168. ’ KIMONDOTTAN belvárosban házóstelkcr pe­resek. Címeket kérem a könyvosztályba „Kész­pénz" jeligére, ármegjelöléssel beadni. Ko. 45 KIADÓ május i-re ötszobás, teljes komfortos kkás. Piaţa Unirii 10. Megtekinthető délelőtt fél 12—fél r-ig. Ko. 46. KERESEK szépen bútorozott szobát fürdő- és előszobával. Címeket kiadóba kérem „Azonnalira“ jeliére. Ko. 47* TÖBB, különböző egyszoba, konyhás lakás ki­adó. Calea Moţilor 139. K. 48. VENNÉK 2t—13 szobás családi házat 5000 le­je? havi részletre. Vételkor esetleg nagyobb ösz- soteget fizetnék. Ajánlatokat „Részlet“ jeligére kiadóba. Ko. 36. ENDREh HKSJMBmHCŰCT» összes költeményei egészvá szónkö- tésben 165 le:ért az „Eli nzék“ könyvosztályáb >n Cluj, P. UniriL Hófehér, könnyű papír, kitűnő nyomás, Ízléses kötés, betű­rendes versmnta‘6! Vidékre azonnal szálli juk. — Pénz előzetes beküldése mellett portó centesen küldiük! ! EGY szoba, konyhás, fürdőszobás lakást kere­sek belvárosban május elsejére. Címeket „Uzine­le Electrice" jeligére könyvosztályba kérek. G. 731 CALEA VICTORIA elején vagy környékén 3 m. magas, füthető raktárhelyiséget keresünk. „PAX“, Calea Victoria 6. F- 97 BIRTOKOT keresek megvételre a Maros vagy Szamos mentén, cirka száz holdig, urtiakkaá, szép parkkal, gyümölcsös, esetleg szőlővel. Ajánlatokat dr. Pop Vasile advocat címre kérek Cluj, Reg. Ferdinand 13. Ko, 39. IRODAHELYISÉGNEK megfelelő 2 utcai szo­ba telefon használattal, esetleg egy bútorozott külön bejáratú szoba, fürdőszoba használattal kiadó, Dorobanţilor 18. alatt. Ko. 42. KIADÓ kertes villában egy öt szobás és egy három szobás komplett, modern lakás május i-re. Str. Mico 30. ________________________ Ko, 43 KIADÓ szép szoba, konyha, speiz és víz be­vezetve. Avram láncú 52. ________ ____Ko. 57 KIS butorozatlan lakást fürdőszobával azonnal- ra keresek. Cim a kiadóban. G. 736. BÚTOROZOTT két ágyas úri szobát néhány napra keresek azonnal ra. Cim a kiadóban. G. 736 EGY egyedül álló öregebb ur keres egy kétszo- ba, konyhás modern komfortos lakást április el­sejére.. Ajánlatok „Pontos fizető“ jelige Ko. 41. KIADÓ május elsejére uj házban 3 szoba mel­lékhelyiségekből álló 5 komfortos modem lakás. Érdeklődni lehet ti—55. telefon alatt. Ko. 44. 7*7!?S február 3. Mit hallgassunk megV Idő: középeurópai. Vasárnap, február 3. BUCUREŞTI. 13: Egyházi zene. 13.30: Rádió­zenekar 14.30: Romín népzene, 15.20: Román népzene. 18.15: Román lemezek. 19: Népzene. 20.13: Könnyű zene. 21.20: Gramofon. 22.30: R.ádiózenckar énekszámokkal. 23.13: Rádiózene­kar. Operettrés?letel.. 24: Hírek. 24.25: Szóra­koztató lemezek. — BUDAPEST. 11.15: Hírek, íz: Rcf. istentisztelet. 13: Egyházi ének és szent- beszéd. 14.20: Időjelzés, időjárás- és vízállásjelen­tés. 14.30t Hanglemezek. 15-30: A Budapest Hangverseny Zenekar. 17: Gazdasági c-lftadás. 17.3c: Kárpáthy Sándor gordonkázik zongora- kisérettel. 18.3c: Toldi-mondák. Bodor Aladár előadása. 19x15: Bertha István szalonzenekara. 20.20: Budapet ezer évvel ezelőtt. 2C.50: Mar- gittny Margit és Cselényi József magyar nótákat énekel. Kisíri Rácz Béla és cigányzenekara. 22: Pécsi körkép. Mór.ez Zsigmond előadása. 22.35: Az Operaház tagjaiból alakult z.enekar. 23-40: Hirck, sport- és ügetőerídrnények. 24: Fúvós ka­marazene. x.io: Gharlie Gaudriot jazz-7.énekórá­nak műsora, Kalmár Pál énekszám*ívd. 2.15: Hirek. Hétfő, február 4­BUCUREŞTI. 14! Lemezek. T5: Előadások hí­rei. 15.30: Könnyű lemezek. 19.15: Beethoven: Kvartett. 19.50: Énekszámok. 20.30: Beethoven: Vili. szimfónia. 21.20: Híres énekesek lemezei. 22.05: Fúvós kamarazene. 22.15: Mircea Lazar énekel. 23.15: Kétzongorás jazz. 22.15: Éttermi zene. —1 RUDAPEST. 12: Hirck. 12.20: Felol­vasás. 11.40: Felolvasás. 13.05: Hanglemezek. 13.30: Hirck. 14.20: Időjelzés. 14.30: Áz egye- I temi énekkarok éneknégyesc. 13.40: Hírek. 17.10 I A rádió diákfélórája. 17.45: Hirek. 18: Lakatos Gjoila és Lakatos Vince cigányzenekara. 18.55: Német nyelvoktatás. 19.20: Somló József énekel zongorakisérertel. 2: Szándoki a cigány, Nyirő József elbeszélése. 20.3c: A filharmóniai Társaság hangversenyének ismertetése. 20.40: A Filhar­móniai Társaság hangversenyének közvetítése az Operahazból. 22.50: Hírek. 23.1c: Farkas Jenő és cigányzenekara rrmzsikál, Szántó Gyula énekel. 24.15: Fejes János szalonzenekarának műsora. Éj­jel 1.05: Hirek. Sz*rk»sstcH üzenetek Kéziratokat nem adunk vissza; lerekket -*ik nagyon fontos esetben, válaszbély«» eHeaéhe» trunk. Leveleken kérjük feltűnően jelezaií — tzerkesztőí üzenetek — részére. 3978. sz. előfizető: Az 1932. évi állami tarto­zások ellenében kiadott bon-okkal csak az 1934- évi április T. előtt esedékessé vált adók és tazák fizethetők ki és csak azon bon-okkal, amelyeket az adóhátralékos maga kspott. F.rre is külön en­gedély kérése szükséges, amely az illetékes pénz- ügyigazgatósághoz bélyegmentesen nyújtható be. éhez csatolandó az adószedő hivatal bizonyítvá­nya a hátralékos adó neméről, összegéről, le­járatáról és annak igazolásáról, hogy a bon-okat hol és milyen állami tartozás fejében adták ki A kérvényben hivatkozni kell a „ósss de Amorti­zare" 1934 dec. 3-án 10.642. sz. alatt kiadott ren­deletére. Á kérvényhez sizükséges nyomtatvány­minták az illetékes adószedő hivataloknál kap­hatók. — Hadirokkant, Déva: A hadirokkantaik, hadiözvegyek elveszett okmányainak semmissé nyilvánítása és az uj okmányok kiadása érdeké­ben teendő eljárás során a Monitorul Oficial cí­mű hivatalos lap a hirdetést ingyen közli fe. — I. E„ joghallgató, Sân paul: Verseit sajnos nem használhattuk fel. Úgy stílusa, mint formája még fejletlen. Olvasson többet s ma-jd soraival keressen fel. A legfiatalabb generációról szóló cikkét, amennyiben az tárgyilagos lesz, készséggel közöljük. —> K. I. nyug. jegyző, Visetil de Sus: Előbbi levelét nem kaptuk meg. Szíveskedjen ké­rését megismételni. — S. Gy.: Versei közőlhélet­lenek. Gondolatait idejét multa formákba önri. — Horváth Ella, Aiud: Legközelebb levélben vá­laszolunk. -----Cs. I„ lelkész: A rendelkezé­sünkre álló eszközökkel igyekszünk kérésének eleget tenni. BSKmDOTT Orvosi szakülés. A „Paul Ehrlich Orvostudo­mányi Egyesület" folyó évi február 2-án, szom­baton este pontosan S órakor tartja 73. tudomá­nyos ülését, amelynek programja a következő: Professzor A. Strasser (wienk- Über symptoma­tische Neuralgien.“ Minthogy Prof. Strassemek el kefi utaznia:, azért kedd helyett már szombatos tartja meg h:rdetett előadását. Az égésűiét ve­zetősége orvos-vendégeket is szívesen lát, STEFAN ZW-IG: Rotterdami Ermsmu diadala és bukáms A világhírű iró legmélyebb és talán legér­tékesebb müve. A Luther-korszakban dúló szellemi harc: a fanatizmus és humanizmus küzdelme a tárgya és ahogy olvassuk, ráesz­mélünk, hogy azok az idők kísértetiesen ha­sonlítanak a maiakhoz.. ízléses egész vászon­kötésben i58 lej az Ellenzék köníjvosztőtyá- ban,. Cluj, P. Unirii. .4 legnemesebb erdélyi hagyomány“ képviseli és szolgálja az Étiemén,

Next

/
Oldalképek
Tartalom