Ellenzék, 1935. február (56. évfolyam, 26-49. szám)

1935-02-28 / 49. szám

8 í 15LUEHZ#K I9S9 tvhraâr 28. mm MtibftSIt * r*pflUWt*m*á* Mint irtl |«IpíiHV, «» ottnm repttlébízotUMok h/>* rom nap alatt Uláhl'é1ll>illiö Irjt bujtattak be adóban. A végrehajtásokat tüzzel-vassul esz* LÖzli, kegyelem senki számára nincs. Hő- kelő klubok, vendéglők V*s üzletek rolloit /áriák le. Felebbezési fórum nincs, ellenben biztatásul a panaszosoknak illetékes helyen azt a választ adták, hogy a repiilöbizottsá- gok működése mindaddig tartani lóg, mig az adóhátrftlékok az utolsó bániig be nem folynak. A városban nagy az elkeseredés. Adományok az 1935 lobruár 10-én tai lolt Diákbálra és a szegénysorán magyar Ifíisko- lai hallgatók fölsegélyezésére: Cluj-ról: Dr. I usztig Jenő 100. Polli Béla 100, <lr. János Gábor 100. dr. Lorencz Béla 100, Gyarmatin trp'iid 100, dr. (Ehrlich István 100, Thisz Ödön 100. dr. Marké Ákos 10<). dr. Csutak Mihály 100. dr. Cseresznyés Gyula 100. dr. Ferenez Áron HM), kengyel Albert 200, dr. Tauber Farkas 00, dr. Ötvös Lajos 100, dr. Balázs András 100. dr. Zsombory László 100, dr. Erdős Jenő 00, dr. iBartha Ignác 60, dr. I.ukácsv József 100, Bagaméri Zsombor 00. özv. dr. Sárkány Lajosné 100, Csatt Olivia 100. dr. Anghelula Theodor 100, dr. Augus­tin Maior 100. László Dezső 100. Tárcza Bertalan 100. Vásárhelyi Boldizsár 100. dr. Páter Béla 100. Gönczi László 100. Mózes Károly 100. Divialzky Dezső 100, Farkas József 50, Hexntu* Béla 150. özv. Dózsa Mik­sán# 100. Kirkósa Gyula 40. László Endre 100. dr, Péíerffy Jenő 100. dr. Leitner FiilŐp 100, Biázini Sándor 100, ifj, Hadlnizy Sán­dor 00. IPálffy (Márton 60, dr. Kiss Elek 10O, dr. Blankander Nándor 100, Bányai Károly 100, Losonczv Mihály KM). Sipos Jenő 40. Ir. Sárdi Elemér 60. dr, Király Géza 300, Moll Elemér 100. Szabó Jenő Rt. 50, dr. Filep Gyula 100. dr. Jancsó Ödön 100. dr. Knváes Margit 100. dr. Mester Gábor 100,. dr. Parády Kálmán 100 dr. Várady Gábor 100, dr. Gspann Károly 50, dr. F. Kolumbán Mária 50 lej. Alba vármegyéből: Szabó Mi­hály 100. Szigethy Béla ÍOO. báró Bánffy Dániel 200. Vita Zsígmond 100. Marx József 200, Szigethy Béla 50, Kovács András 200. Nagy Ferenc 50, Molnár Gyula 100, dr. Ba- ráth Béla 200. iMálnásy K. 100, iReithoffer E. 100. dr. Müller Jenő 100 lej. Arad vármegyé­ből: Bozóky M. 50, dr. Széli Lajos 100, dr. Varga József 150, Forgó Lajos 100, Nagy Imre 50, Rupper Henrich 20, Szántay Lajos 300, Schill József ÍOO, Vámos Miklós 100, Vigyázó László 100, dr. Parecz György 100, dr. Pázsitny Bonaventura 80. dr. Lakatos Ottó 80, dr. (Földes JL 100. Cselleng J. 100, konopi Kálmán 200, Major Béla 100, Schart- ner Sándor 100. dr. iPosgay István 200, dr. Rosti Dezső 100, dr. Prohászka László 50, dr. Parecz Béla 200, Reménvik Kálmán 100 lej. Utólagos adományokat is köszönettel hirlapilag nyugtáz Márton S. Tartósan ondolál, hajat fest, haj munkát készít, parókát kölcsönöz BÖSZÖRMÉNYI CLUT. STB. MATE! 1. Az Árvsánynerelő Otthon (volr Mária. Valéria Árvaház) álarcosbáljára a meghívók már szár- mentek. A kalikó modellje Szabó. Jenő cégnél lát­ható, « ruhaanyag Hargitay Bertaknnénál kap­ható Piaca Unirii 32. &z., II., délelőtt 11—r óráig meghívó dtömutatása ellenében. A rendezőség kéri az igen tísEtelt meghívott vendégeket, hogy a meghívót a mulatságra elvinni szíveskedjenek, mert jegyváltás előtt elő kell mutatni. A nagv érdeklődésből arra lehet következtem, hogy a bál kitünően fog sikerülni. „Láthatatlan bál“. A Satraar-i Árvagon­dozó vezetősége igen ötletes meghívókat bo­csátott ki. Meghívja a város polgárságát egy óálra, melyen mindenki tetszésszerinti öltö­zékben, helyen és időben vehet reszt. Csu­pán a belépődíjat kellett meghatározott he­lyen leadni, mely által a rendezőség a nemes hivatási! Árvagondozó intézetet igen tekin­télyes anyagi javakhoz juttatta. Munkásmatiné a cluji Magyar Színházban. Március hó n-én, hétfőn este fél 9 órai kezdet­tel a Magyar Színház Munkás-matinét rendez el­sőrendű műsorral. Kiváló egyf elvonásotok, száva­iatok, munkás-dalárda számok, stb. Jegyek elővé­telben 13, 18 és 23 .lejes árban kaphatók a Mun. tásszervezetek Oktató Bizottságánál, Épitőmun- kás Otthon, Str. Văi No. 7. szám alatt délutá­nonként 4 órától kezdve*. Fontos árleszállítás! Jalaoviczky Géza: A TOZGÉPEK vagyis a folyékony és gáznemü melegtartó anyagokkal hajtott összes belsőégésű motorok szerkezete és kezelése. Felsőipariskolák, szak­iskolák, szakbanfolyanjok, motovtulajdonosok, mezőgazdák, porosok é,s molorkezelok szá­mára. 2 kötet 756 oldalon, 698 szakábrávaí az eddigi 540 lej helyett most csak 180 lej az Ellenzék könyv-osztályában, Cluj, Piaţa Uni­rii. Ez az ár csak február hónapban érvé­nyes. Vidékre utánvéttel szállítjuk. Kérje a teljes árleszállítás jegyzékét. .4 legnemesebb erdélyi hagyományt t.J-pvişeli és szolgálja az Ellenzék. Tízezredet csőit hl áldozataitól a SlDiu-l OvadehslhhasztO szélhátnosno Síim.'. (Az Ellenzék tudósítójától.) Hete­ken keresztül garázdálkodott Sibiubun egy (Plutzné nevű szélháinosnö. Platznó hirdetést tett közzé a helyi lapokban, «molybon jól jövedelmező állást helyezett kilátásba óva­dék ellenében. Jelentkezett egy fiatalember, aki a kilátásba helyezett üzletvezetői állás reményében lefizette a 20.000 lejes kauciót. Amikor az állást nem kapta meg, bűnvádi feljelentést tett Plutzné ellen, aki erre egyez­kedett. Nem fizette vissza az egész 20.000 lejt, csak annak egy részét, de a póruljárt fiatalember már ennyivel is megelégedett és elállt a továbbiaktól. Néhány héltei később Platznó újabb, az előbbihez hasonló szövegű hirdetést tett közzé. Az újabb áldozat sem váratott magáru. Brjndsch Károly 45.000 lejes takarékkönyvét adta át Plat/népak óvadék fejében. Ezt a takarékkönyvet a szélháinosnö még aznap pénzzé tette és hir­detés utján még néhány titkárkisasszonyt és gépirónőt szerződtetett 2000 lej kaució ellenébon, Néhány hét. múlva tömegestül érkeztek Plutzné ellen a feljelentő levelek. Mire azonban a rendőrség elfogató paran­csot adott ki ellene, a széjhárnosnő megszö­kött Síhiuból. A rendőrség körőzőlerelet adott ki ellene. SMIIIIáltS HEHE OFFENBACH operettel kezdi meg uj előadássoro­zatát a Magyar Színház szombaton este Szombaton este újra megkezdődnek az előadások a Magyar Színházban. Az Offenbach cimii gyönyörű zenéjü, szen­timentális és egyben mulatságos szöve­gű operett kerül színre. Az előadásnak külön érdekessége Gróf László vendég szereplése, aki Offenbacbot játsza és egy ben rendezi is a darabot. A szombat es­ti előadást premier-bérletben tartják meg, de az operett ugyancsak Gróf László vendégfellépésével vasárnap este is szinrekerül. Hétfőn este a színház uj elgondolásá­hoz híven újszerű előadással kísérlete­zik. A Romeo és Júliát adják klasszikus propaganda előadásként nagyon olcsó helyárakkal. Ha ez a terve a színháznak méltánylásra talál, ugv minden hétfőn este a klasszikus irodalom egy-egy gyöngyszeme fog szinrekerülni olcsó 22 lejtől 13 lejig terjedő helyárakkal. Kedden parádés premierben kerül színre T. Musatescu nagyhatású, óriási sikert aratott vigjátéka, a Titanic ke­ringő. Ezen az előadáson a szerző sze­mélyesen is részt fog venni, ami termé­szetesen nagyban emeli az előadás ün­nepi voltát. A kitűnő darab kitűnő sze­reposztás, kitűnő rendezés és stílusos ki­állítás meglepetés lesz. — A keddi elő­ApMHIRDEfäEK Egy szó ára 2 lej, vastagabb betűvel szedve 4 lej. Legkisebb hirdetés ára 20 lej. Álláskeresőknek egy szó i lej, vastagabb betűvel szedve 2 lej. — Csak vasárnapra feladott hirdetések után 25 szá­zalék felárat számítunk íd. Dij előre fizetendő. Apróhirdetések feladhatók: a kiadóhivatalban, helyi s vidéki bizományosainknál, bármely hirde­tési irodában. Csak válaszbélyeges kérdezősködéskrs válaszolunk. Címet tartalmazó hirdetésekre a vá­laszt közvetlenül a megadott címre kell irányítani í-íAZASSÁG. — Tár- * * saságbeli legdisz­krétebb házasságköz- veiités „MIREA“ iro­dánál Cluj, Calea Re­gele Ferdinand 116. G yümölcsfa OLTVÁNYOK min­den tájból és fajtából, tavaszi ültetésre, ju­tányos áron beszerez­hetők a tCOALA DE HORTICULTURA TURDÁN. Ko 152 WESZEK Mar- * morosch Bank be­tétkönyvet, bármilyen tételben, azonnali készpénz fizetés mel­lett. Kérem cimtiket leadni az Ellenzék könyvosztályában az eladási ár megjelölé­sével „Marmorosch Bank betétkönyv“ je­lűére. G 747 KAHA drb. uj dió- “UUU Z9ák eladó. Cím a kiadóban. ____________K 53 OLCSÖBB LETT a dr. Szen'péLriné „Az én szakácsköny­vem“ című szakács- m il vésze ti könyv. 1000 darab recepten közli a modem szakácsmü- vésset termékeinek le­írása f, Kvesek, sültek, tésztái-:, befőttek stb. készítését. A nőknek legszebb és legjobb ajándék. A szakács- könyv ára diszkötég- ben 125 lej, fűzve 100 lej. — Kapható az Ellenzék könyvosztá­lyában Cluj, P. Unirii és Flissy József Turda kön y vkeres ked önéi. OERFEKT német- * magyar gép és gyorsirónö azonoaira, esetleg féiaapra állást vállal. Ciiri könyvosz­tályban. Ko 128 P ERZSA ÉS REN­DES SZŐNYEG­SZÖVÉSBEN művé­sziesen dolgozó nő, családoknál, vagy la­kásán szőnyegszövé­seket olcsó áron vál­lal. - Gira Georgescu Elena. Str. Doro an­ti tor 66- G 740 OÁRMlNÉMÜszonye- gek javítását ol­csón vállalom. — Cím Str. Oh- Baritiu 28. Nagy cipésznél. Ko 140 S ikkes, fiatal, volt szücs-üzlettulajdo- nosnő, önálló szüc<- munkára, pénztárosnő- nek, elárusi ónőaek menne nagy üzletbe. Címeket a Uönyvosz- tálvba kér. K 52 E ~ LSŐRENDÜ varró­nő házakhoz men­ne. Str. I G. Duca 8-a. Ko 150 Ha sikert akar, hir­dessen az Eilenzék-ben fizetéssel és magas jutalék­kal rikkancsokat keresünk- Jelent­kezni lehet igazol­vánnyal délelőtt: Str. Î. G. Duca 8. FérSi-, vegyes-, női és gyermek, kórusok nagy tö­mege áll rendel­kezésére az „El­lenzék“ zenemű- osztályában* Feíifáfííinfe papírpénzt fém­pénzre. Strada I. G. Duca 8. szám. „Ellenzék“ főpénztára. Het sikert akar, úgy csak az Ellenzékben hirdessen! KIADÓ LAK AS, 5 szoba, konyha, fürdőszo­ba és mellékhelyiségekkel, a V. ^ Alexandri xo. szím alatt. Értekezhetni a portásnál, vagy az emeleten. ________________________Ko. 63 KIADÓ: azonnalin is, utcai, napos, 4 szobás, teljes komfortos, földszinti, központi fűtéssel fel­szerelt modern lakás. Érdeklődni a háztulajdonos- nál: Saguna 20., I. exn. 2. Ko, 129 KERESÜNK március 1. vagy ij-ikére egy 2 szobás, fürdőszobával ellátott garzonlakást mo­dern épületben, a Regele Fcrdinanci-utou vagy. annak közvetlen közelében. Cím: Mera iroda, Regele Ferdinand 62. 6zám. PENZIÓ céljaira átalakítandó 12 szobás eme­leti lakás központban bérbeadó. Cim a kiadó- ban. ___________________F- *30­DISZKRÉT szobát_ keresek azonnalra. Címeket „Diszkrét“ jeligére kiadóba, ármegjelöléssel. Ko. 148. adási premiar-bérletben Uurtjék meg szerdán mefjismétlik a Titanic k< ringőt. Csülürtökőu ujubb premier Ütsz. Mák kai Sándor és Sajó Sándor daljátéka, a Gyöngyvirág kerül színre ugyaruisak premier-bérletben. A Gyöngyvirág óra deai bemutatóján mély, őszinte sikert aratott, s így kétségtelen, hogy a e.luji bemutatón, amely igen gondosan élőké szilét! előadásban fog lezajlani, a város h/ine-javu képviseltetni fogja magát. hogy a brrlini Ufa képviselői fíU(lape»ten jártak, hogy véglegesítsék llökk Marika ber­lini filmszerződését, amely egyelőre egy film eljátszására kötelezte a primadonnát. A- Ufa emberei megnézték Bársony Jiázsit is a: ,,Ún és a kisöcsém“ cimii darabban. Nagyon tet­szett nekik a szőke primadonna, uggannyira, hagy az „Bn és a kisöcsémii filmcsitési jo­gát megvásárolták és azt legközelebb forgat­ni kezdik fíökk Marikával a főszerepben. Bársony fiázsi ugyanis különböző okol: mi­att nem filmezhetik Németország területén; hogy Jlunyadg Sándor, akinek „Három sárkány“ cimü darabja nagy sikerrel tzere- pel a Vígszínház műsorán, influenzában meg­betegedett; hogy évekkel ezelőtt német film készült Pagnol „Fanny“ cimü, világsikert elért da­rabjából. A főszerepet Bassermann játszotta. Most isméi filmre viszik a Fannyt; a marseil- le-i kocsmáms szerepét ezúttal Bassermann helyett Emil Jannings fogja alakítani; hogy a pozsonyi magyar színtársulatnál uj szubrett-csodát fedeztek fel. Az uj színész­nőt Erdélyi Edithnek hívják, úgy táncol, mint egy artistanő, úgy énekel, mint egy pacsirta és —• 17 éves. Az uj színpadi csoda feltűnése nagy rémületet keltett a pesti „öreg“ szub- rettelc között. Bükk Marika ugyanis már 21 éves és Bársony Borsi is hamarosan betölti a húszat; hogy a Magyar Színház vasárnap délelőtt Hetényi Elemér „Csipkerózsika“ cimü gyer­mekdarabját mutatja be. Hetényi Elemér bá­jos darabjában a színtársulat erősségei ját­szanak, a zongorakisérefet Stefanidesz Ma­rika látja el; hogy Moszkva leggazdagabb emberének ma Vasileoici Svhwarchin írót tartják, akinek egymillió rubelt tesz ki vagyona. Ezt a pénzt a íásik ember fia“ cimü darabjával keres­te. A darabot ugyanis ezer színházban adták elő. Mig a feltalálók 10.000 rubelnél többet nem kereshetnek Szovjetoroszországban, a darabirók szabadon keresnek, igy a külföl­di irók is, ezek azonban kötelesek az Orosz­országban keresett pénzt ott el is költeni. H fflagyar Színház masora Szombat 9: Offenbach. (Nagyoperett. A klasszikus operett-ciklus hato­dik felújítása. Gróf László vendég­játéka. Premier bérlet. 11. szám.) Vasárnap 11: Csipkerózsika. (Eredeti bemutató. Zenés, táncos, énekes gyermekoperett olcsó helyárakkal.) Vasárnap 3: Aranyember. (Asztalos Ju­dit bemutatkozása. Olcsó hely- árak.) Vasárnap 6: A mosoly országa. (Ren­des helyárak.) Vasárnap 9: Offenbach. (2-odszor. Gróf László vendégjátéka.) Hétfő 8^: Romeo és Júlia. (Klasszikus propaganda-előadás, nagyon olcsó 23, 18 és 13 lejes helyárakkal, min­den illetékkel együtt.) Kedd 8%: Titanic keringő. (Az óriási sikerű vígjáték első cluji előadása magyar nyelven, a szerző jelenlé­tében. Premier-bérlet 12. szám.) Szerda 8^: Titanic keringő. (2-odszor.) Csütörtök 8hL Gyöngyvirág. (Makkai Sándor daljátéka, Saja Sándor ze­néjével. Eredeti bemutató a szer­zők jelenlétében, kórusokkal, ba­lettel, teljesen uj kiállításban. Pre­mier bérlet 13. szám.) Péntek 8&: Gyöngyvirág. (2-odszor.) fi Honán Opera míHora; Szerda, február 27: Bucuresti-i Vígszínház teljes együttese vendégszerepei „BIR­LIC“ ciinü darabban. (Péntek, március 1: TRISTAN ES ISOLDÁ. Vasárnap, március 3: TOSCA. Bimondo de Vecchi karmester közreműködésével (matiné). Lyha Károly: Kis könyv a mű­vészeiről, 99 tejes propaganda ki­adás a még néhány példányban kapható az Ellenzék könyvoszÉ .1- lyában, Ciuj, Pia fa Unirii.

Next

/
Oldalképek
Tartalom