Ellenzék, 1935. február (56. évfolyam, 26-49. szám)

1935-02-01 / 26. szám

0 1NERO Mascagni nţ dalműve a milánói Scttlwban Ma este, « mi idÄjzlmitisiink sezerin« io órakor, Európa legtöbb rádióállomá­sa közvetíti a milánói Scalaból Mascag­ni uj, nagysikerű operáját. Közönségünk tájékoztatásira adjuk ezt «z elkésve ér­kezett tudósítást a milánói bemutatóról. MILÁNÓ, január hó. A milánói Scala óriási nézőtere a káprázatos pompához szokott szín­házban is szokatlan látványt nyújt. Olaszor­szág legelőkelőbb hölgyei helyezkednek el a páholyokban vagyontérő ékszerekkel hajuk­ban, karjukon és nyakukban, frakkos rend­jeles urak a páholyok mélyében és a föld­szint széksoraiban és zsúfolásig megtelik a színház, amikor az egyik emeleti páholyban ’megjelenik Mussolini és kísérete. A közön­ség hangos ,.Evvivá-val köszönti a Dúcét, az­után mély csend következik. A zenekarban megszólal Mascagni uj operájának, a ,,Nero- né**-nak nyitánya. A Nerone szövegkönyvét Targioni TozZelti készítette, három felvonásból és négy képből áll. Az első felvonás színhelye külvárosi kocs- i ma, ahol gladiátorok, katonák, utcai nők ! Nero elleni összeesküvést készítenek elő. Hír- [ leien felpattan a kocsma ajtaja; menekülő j szép lány. Egloge szalad be rajta, utána a I két üldöző rabszolga. Az összeesküvők a lánj' megmentésére sietnek, egy gladiátor leleriti az egyik rabszolgát. Ez feltárja köpenyegét és a tömeg rémülten ismeri fel a rabszolgá­ban a zsarnok Nérót. A császár nevet, meg­bocsát támadóinak. Eglogét palotájába viteti, maga a kocsmában marad és lerészegszik. Az első felvonás vad. szines hangulata, a j iiizes áriák, a rendkívül változatos zenei ké- } pék tomboló lelkesedést váltottak ki a közön- I séghől. Szűnni nem akaró tapsok szólitották függöny elé az ősz Mascagnit. akinek újra és újra meg kellett jelennie a függöny előtt. Az uj olasz dalmű leglelkesebb csodálója maga Mussolini volt, aki felállt páholyában, úgy üdvözölte a mély meghajlással feléje fordu­ló mestert. A második felvonás színhelye Nero palo­tája. Atte, a régi kegyencnő és Egloge, az uj szerető szenvedélyes jelenete következik Nero jelenlétében. Atte meg akarja ölni Egloget, a szerelmében elvakult asszony kezei közül utolsó pillanatban sikerült Nérónak megsza­badítania kedvesét. Belép a szenátus elnöke. I Jelenti, hogy a katonák fellázadtak, Hiszpá- niában Gnlbát kiáltották ki császárnak. Nero ezen is nevet, átöleli Eglogét és tüzes áriában magasztalja annak szépségét és szerelmét. A harmadik képben Atte mégis megöli Eg­logét. A szép görög lány megható áriával búcsúzik az élettől, császárától, n szerelem­től. Közben az utcán kitör a lázadás. Nero Attével elmenekül a palotából. A negyedik képben Nero halála következik. A zsarnok nem akar megválni az élettől, pe­dig az elfogatásira küldött katonák inár kö­zelednek. Alté, hogy tettre birja, szeme lát­tára szivén szúrja magát és meghal ura lábai előtt. Nero még most is habozik — végülis rabszolgája, Faonte utolsó pillanatban szivén szúrja. A dalmű nagy hatást keltett bemutatóján. A közönség lelkesedése növekedett minden kép után és előadás végén még sokáig tartott, amig a közönség elhagyta Mascagni diadalá­nak színhelyét. A „Nerone‘‘-t több külföldi opera igazgatója is végignézte, akik nyomban lekötötték a dalmű előadási jogát. A Mosoly országa a Magyar Színházban Tegnap este Lehár Eercnc dalmüvét, a Mosoly országát ujltotta fel a Magyar Szín­ház. A beígért vendég, Vera Schwartz kama­raénekesnő helyett n színház fiatal prima­donnája, Sólymosán Magda énekelte n női főszerepet. Sólymosán Magda fiatalsága, ked­vessége és kitűnő játéka pótolta azt, amit a közönség a zenei részben veszített Vera Schwartz lemondásával. De zenei tekintetben is kifogástalan volt Sólymosán Magda és szép énekével sok élvezetes percet szerzett. Szu-Csong herceg szerepében Ditrói P. Béla mutatkozott be. Kellemes meglepetést kel­tett ez a fiatal színész, aki ebben a szezon­ban rohamos gyorsasággal emelkedett n szín­ház erősségei közé. A Szibill kissé még fél­szeg Petrov hadnagya után kitűnő, úgy já- lékban, mint énekben kifogástalan alakítás­sal állolt elő A közönség egész este melegen ünnepelte a két főszereplőt, valamint az együttes többi tagját. Ma este ünnepli a színház ötvenedik évfordulóját Az aranyember első kolozs­vári előadásának. 1885 január 31-én a szerző jelenlétében játszotta először a kolozsvári szinház Jókai Mór gyönyörű drámáját, ..egészen uj, fényes díszletek­én jelmezekkel/* Tímár Mihályt E. Ko­vács Gyula, Trikálisz Euthvmet Hege­dűs Gyula játszotta, a többi főszereplők Szentgyorgyi Mihály, Megyeri, Nagy Ibolyka, Medgyaszai Evelin és Gerő Li­voltak. A ma esti Jókai-ünnepen a címszere­pet Balázs Samu adja, a többi vezető szerepekben Tóth Elek. Kovács György, Tompa Sándor, Nagy István, Bárdi Te­réz, Miklóssy Margit, Kós Dodó, Beness Ilona lépnek fel. Az előadást Tóth Elek rendezi. A Jókai-ünnep a társulat bucsuelő- adása is harminc napos váradi turnéjá­nak megkezdése előtt. H Ulm~av Színház műsora Csütörtök 8^ Az aranyember. (Jókai emlékünnep, az 1885. január 31-i első kolozsvári előadás 50-ik évfor­dulóján. A társulat bucsueiőadása egy hónapos váradi turnéja előtt. Premier bérlet 10. sz. A bérlők je­gyét kívánatra becseréli a színház.) 1 0 3 Ü t <t f> r u A r /. watt»;-' msA A csernovitzi zsidó városi szinház, amely két hónuppal ezelőtt Kolozivá- ton nyolcnapos nagysikerű vendégjáté­kot bonyolított le s azután Erdély ösz- szes városaiban a legnagyobb sikerrel szerepelt, szombaton este négy előadást túrt a kolozsvári Magyar Színházban. Ezúttal szombaton este a „Mcidalc fin Pojlen'* cimii világhírű nagyoperet­tel kezdi meg a társulat kolozsvári ven­dégjátékát. A darab címszerepében Szi- di Thál, a társulat nagyszerű primadon­nája életének legnagyobb sikerét aralla. Az operett szenzációs melódiái minde­nütt szájról-szájra járnak, ahol a társu­lat vendégszerepeit. A jiddis szinársulat igazgatósága ked­ves meglepetést készi elő szombat este a kolozsvári bemutató közönsége szá­múra. Mindenki megkapja Szidi Thal fényképét, amelyen a darab nagy slá­gerének, „Seist mich gedenken“ kezde­tű dalnak a hangjegyei lesznek. — A Meidele fin pojlen előadásán a közön­ségnek a szivéig fog hatni ez a dal. Emellett az. operettnek még nehány szenzációs slágeréi fogja énekelni Szidi Thai, akinek ez az ölukitása feledhetet­len marad a közönség számára. Vasárnap délután félhelyárakkal az itt már játszott és nagyon népszerű ope­rettje, a Komödiantin kerül bemutatásra, vasárnap este a Ihn Mieve és hétfőn este 9 órakor a Mitten Kebbens Koech cimii operettet mutatja be a színtársulat. A társulatnak saját zenekara van. Je gyek elővételben már kaphatók a Ma­gyar Szinház pénztáránál. fl Romáit Opera műsora : Péntek, február 1: TANNHAHSER, Nini Apostoleseti tenorral. Vasárnap, február .'J: (matiné) GYÖNGY­HALÁSZ. Hétfő, február 1: CARMEN, T. Tautu te­norral. Paul d ü Kruit Akik éfvtiinfcéri hure&t.ak Tizenkét természettudós és orvosbuvár re­gényes életrajza és felfedezéseik története. Alig van }2gntóbb olvasmány, mint végigkí­sérni életünk nagy ellenségei: a betegségek elleni eredményes harcok történetét. Rruif lelkes, optimista könyve érdekesebb minden regénynél és detekiiv-történetnél. Hófehér pa­píron, égés z v á s z or. k ö t és ben 198 lej az Ellen­zék könyvosztályában, Kolozsvár—-Főtér. Vi- I dékre azonnal szállítjuk. Egr szó ára í lej, vastagabb betűvel szedve 4 lej. Legkisebb hirdetés ára 20 lej. Álláskeresőknek egy szó i lej, vastagabb betűvel szedve 2 lej. — Csak vasárnapra feladott hirdetések után 2% szá­zalék felárat számítunk fel. Dij előre fizetendő. Apróhirdetések feladhatók: a kiadóhivatalban, helyi s vidéki bizományosainknál, bármely híreir tési irodában. Csak váloszbéiyegeí kérde2Ő*ködéskr- váiaszoiunk. Cimet tartalmazó hirdetésekre a vá­laszt közvetlenül a megadott címre kell Irányira i LíÁZASSÁG. - Leg- * * diszkrétebben köz­vetít há aaságokat elő­kelő körökben, utóla­gos díjazással: »MI- REAa iroda Gaj, Ca­lea Regele Ferdinand No. 116. M olnár jolân az „Ideál“-ból a „Femina -ba ment és kéri vendégeinek to­vábbi szives pártfogá­sát. K 26 C HEVROLET truck tejes general ja­vítva, azonnal eladó. Str Dogarilor 3., vagy Leonida garage. Ko 81. 'TOKGORÁT, vagy ^ pianinA bérbe vennék. — Címeket „Zongora“ jeligére hárem. Ko 32 OK HP. VILLANY­Ä^ MOTOR 150/380 Voll, eladó. — Cim a könyvosztályban. ____________Ko 29 A(\ LÓERŐS félsta- bil 1930-aa typns, jelenleg is kifogásta­lan üzemben eladó. Cim a könyv osztály­ban. Ko 30 J ÓL főző mindenes szakácsnő jő bizo­nyítványokkal felvé­teti.-;. Cim a könyv­osztályban. Ko 27 O kleveles tanító­nőt keresők per fekt román és m met nyelvtudással, nyolc éves leánykámhoz és négy éves fiamhoz. — Kaufmann József, Sighet, Str. Sincaí 10. Gy 1158 I-IAT ÉVI gyaborlat- * * tál birő, Jőzanélo- ttl, garanciakepes, be­csületes egyén, vál­lalja borpince keze­lései helyben, vagy falun nagyobb szöl ő kezeltetését is azon- nalra, vagy március els jóra. — Leveleket »Szorgalmas“ jeligére könyvosztályba kér K 25 tesnek I ázialkalma­zást keres gyermekek mellé fiatal, intelli- | grns elvált asszony. Vidékre is elmegy. — L-vrieket „N.-ig bá­nya“ újság kiadóhiva­tala továbbit. 1UEVELŐNÖNEK, vagy anyahelyet flLCSÓBB LETT a dr. Szen‘péterlné „Az én szakácsköny­vem“ című szakács- művészeti könyv. 1000 darab recepten közli a modem azakácsmü- vészet termékeinek le­írását, levesek, sültek, tészták, befőttek stb. készítését A Bőknek legszebb és legjobb aj ndék. A szakács­könyv ára diszkötés- ben 125 le], fűzve 100 lej. — Kapható az Ellenzék kény.osztá­lyában Clnj, P. Ottlrü és FQssy József Turda könyvkereskedőnéL Fizetéssel és magas jutalék­kal rikkancsokat keresünk. Jelent­kezni lehet igazol­vánnyal délelőtt: Str. L Q. Daca & BÚTOROZOTT szoba kiadó Ser. Elisabeta 18. F. 72. iJH TÖRTÉNETI REGÉNY lü ÍRTA ; BÁRÓ KEMÉNY ZSIGMOND SWK KÖZLEMÉNY unni. És Erdély jólétei Ah. ez hogyan felehetnék an­nak szivén, kinek legnagyobb ellensége a hely, ki min­dig elvágyik. . .. mélyenkék ég, ködös láthatár, hő és fagyas égövek alá, akár hová, csak messze innen? De kiegészítetten maradna Zsigmond jelleméről képünk, ha szemünk elől levesz ionok, miként e feje­delem önző és öncsekély lő egyszersmind. Óhajtana találkozni oly lénnyel, ki benne nem a bírói herme­lint, nem a kormányzási pálezát, nem a kincstár kul­csát szeresse; hanem azon tulajdonokat, melyek szőr- mezben s vándorbot mellet egy férfi barátságát vagy egy nő hajlamát megérdemlenék. — S ez igen áb­rándos gondolat, a nélkül, hogy eléggé költői légyen; mert mindig egy énjével bíbelődő, s mindent arra visszavivő kedély salakjaival vegyül. Aztán ő fensége a csalódásokból nem azok mézét, a tapasztalást; de í lilánk iát a csüggedést nyeri. Ez jellemének szerke­zetéből foly: miből aztán következik, hogy ingatag szeszélyei szerint, majd a világot tartja egy rothadt testnek, melytől minden jó ízlés undorral fordul el, majd meg saját magát oly gyarló és szerencsétlen lénynek, kit igazán becsülni s mellékczélok nélkül sze­retni sem lehet. Ily túlcsekélylése önkeblének és a társaságnak, a Báthoriak gőgjével egyesülve, egy nemét a sivár erély- nek fejté ki nála, mely meglepő é3 iszonyatos. Tudjátok-e, Zsigmond fejedelem mikor bizonyít­ja be leginkább, hogy oktatóitól gondos növelést, mi­vel í ízlést nyert? Gvanitjátok-e azon kedélyállapotat, melyben észvirágainak egész tavasza kizsendül, s min- denik ötlete kecses, illatos füzér? Ha hántoltnak hiszi magát, ha látja, hogy szive gyengeségekre csábította, melyeket mások fölhasznál­lak és kigunyolnak, indulatba jő, elsáppad, de ez meg nem akasztja fogékony és kellemes társalgási modo­rát; sőt hangja tisztább érezüvé, styl je szabályosabbá, piperés előadása mesterkéltebbé emelkedik, és a szép de üres szavak, s az érzés nélküli órzelékenység virág- esője oly dtís.an hull a megbántom, hogy az a feje­delmi kegy hetedik egébe hiszi magát át bűvölve. S ez alakoskodást, e görög-tüzét a szenvedélynek, mely a víz közt ég és gyújt, nem a tettetés monoma­niája támasztja benne, hanem eredeti tulajdonnak lát­szik, mert mindig következetesen előkerül; sőt, ha szabad uj gyantásokba merülnünk, úgy rémlik, hogy ily ellenmondások csábították a még csak tizenkilencz éves ifjút arra, hogy dicsőségnek higyje jelleme két­értelműségét, hogy mélységei keressen ott, hol alap nincs, hogy örvendjen, ha a világ tisztába nem jöhet kedélye iránt s abban lelje szilaj kéjét, ha ő maga is beltermészetét megoldhatlan talánynak, és szivét egy szövevényes s értelem nélküli mesének tarthatja. Szóval; Zsigmond fejedelemnél azért nehéz és ve­szélyes a kegyencz sorsa, mert ő nem gyönge ember szenvedélyekkel, nem ingatag lélekerő nélkül. 0 bír jellemmel. S e jellem hegyhez hasonlít, mely sötét csúcsával merészen emelkedik föl; inig sivár homlokkövei közt iü-ott zöld ’»irányokat nevel és dús tenyészettel diszlik. Te rajta alapíthatsz virágos kertecskét, hol lúgo­said árnyát meg fogják látogatni a pajzán élvek és lenge kéj. Te a szirtoromra, mely mélán néz egy széles ten­ger rezgő zománczára, építhetsz- lakházat, melynek főként éleletaszerekkel jól ellátott kamrái tágasak és tömörek. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom