Ellenzék, 1935. február (56. évfolyam, 26-49. szám)

1935-02-01 / 26. szám

1935 február í. ELLENZÉK 7 Módosították a nemzeti A) csoportiának tavaszi programiét Bukarestből jelentik: A nemzeti liga inté­zőbizottsága tegnap este csak úgy tudta ki­javítani a tavaszi programban ejtett hibáját, hogy néhány mérkőzést más időpontokra tűzött ki. A „módosított“ mérkőzések a kö­vetkezők: , Romania—(irisana május 12-én Nagyvá­radon (eredetileg március 31-re Kolozsvárra volt kitűzve). Universitatea—NAC május 12-éu Kolozs­váron (eredetileg július 21-re volt kitűzve Kolozsvárra). Crisana—Gloria julius 16-án Nagyváradon (eredetileg julius 21-re volt kitűzve Nagyvá­radra). Nagyszabású ököívivómérközést rendez a KKASE KOLOZSVÁR. (Az Ellenzék tudósítójától.) Rég nem volt Kolozsváron komoly ökölvívó esemény. Sajnos, ennek oka is nem annyira a sportkörökben, mint a gazdasági viszo­nyokban keresendő, azonkívül megfelelő te­rem sem állt versenyzőink rendelkezésére. A KKASE most alkalmas helyiséget talál­va, ujult erővel dolgozik ökölvivósportunk fellendítésén és február 10-én az (Edison- moziban rendezi meg az év első versenyét, melyre a «Haggibbor és GFR ökölvívóit is meghívta, A részletes programot közölni fog­juk. Előkészületek a telavivy nemzetközi Makkabiádra Aradon lesznek a romániai versenyzők bir­kózó, ökölvívó, vívó és evezős selejtező- mérkőzései Aradi tudósitónk jelenti: A romániai Mak- kabi sportszervezet erdélyi csoportja vasár­nap Aradon kongresszust tartott, melyen a második — telavivi — zsidó sportoiimpiára a romániai versenyzők méltó képvisel tetősé­nek kérdését tárgyalták meg. Salamon dr. elnök bejelentette, hogy a Makkabiádon Ro­mánia részéről lő férfi és 6 női tornász (se­lejtező Csernovicbanj, IS futballista (selej- tezo Bukarestben), 6 női és 6 férfi tennisze- ző (selejtező Csernovicban), 7 birkózó (selej­tező Aradon), 6 ökölvívó (selejtező Aradon), 3 vívó (selejtező Aradon); 7 evezős (selejtező Aradon) vesz részt. A vivóselejtezőt az aradi kitűzés ellenére Kolozsváron tartják meg, mert a vívók zöme ■v tlaggibbor versenyzői közül kerül ki. A \ ivóselejtező február 4-én lesz. \ kongresszus újból Salamon dr.-t válasz­totta a szervezet elnökévé, titkár Fürszt Zol­tán lett. Uj román repülőváüalkozás Prágából jelentik: Február folyamán uj '■«»mán repülőturát készítenek elő. melyen íiibescu herceg, a nemzetközi repülőszövet­ség elnöke és Banei ulescu ezredes vesznek reszt. A túrát a nemzetközi szövetség ren­dezi, a repülőgépet a francia hadvezetőség Locsájtja Bibescu herceg rendelkezésére. A repülőtura célja: tanulmányút a francia gyar­matok fölött. Sonntag Mihály nyerte a párisi „Le Journal“ kupáját Jelentettük, hogy a montecarlói autós csil- lagturán egyetlen romániai versenyzőnek, a bukaresti Sonntag Mihálynak sikerült célba- jt-ilnia és kitűnő helyezést elérnie. A francia lapok híradásai szerint Sonntag könnyen el­ső is lehetett volna, a cél előtt azonban ki­Mdvényvédelem és Kertészet januári számának tartalma: Gomba előfor­dulása körte gyümölcsén. Faroncsok a kert­ben. Alma szedés utáni foltosodása. Bor- derités sikertelenségének okai. Esőviznyerés permet készítéséhez. Ciánozás legolcsóbb módja. Időjárás. Tanácsadó. Csillagos piros renet. Kő a kertben. Néhány ismert és isme­retlen szőlőfajta. Forgassunk-e gyümölcsfa alá? Hogyan valósíthatjuk meg leggyorsab­ban az egységes gyümölcstermesztést? Sző­lészet. Gyümölcs-, Zöldség-, Virágkertészet. Színes díjtalan mümelléklet Egyes szám ára 40.—, vidékre a pénz vagy poslabélyeg be­küldése ellenében 45.— lejért küldi a romá­niai főbizományos: Ellenzék könyvosztálya Kolozsvár, Főtér. Előfizetési árak: negyed­évre 100, félévre 200, egész, évre 400 lej. öt lej bélyeg beküldése ellenében készséggel küldjük az 1934 novemberi számot mutat­vány.számként, sebb baleseteket szenvedett, melyekkel elvesz­tette azt a néhány percet, mely a győzelem­hez szükséges lett volna. A franciák nagyra- értékelik Sonntag teljesítményét és a párisi „Le Journal“ remek kupájával tüntették ki. Létszámból törölt kolozsvári és nagy­váradi futballbirók Bukaresti tudósítónk jelenti: A központi bíró- bizottság kellő tevékenység hiányában törölte a létszámból a következő bírókat: Kolozsvárról: Adorján Ödön, Ovilea Petru dr., Giurgiu Silviu dr., Petrán Sándor, Dinescu Ion, Jula Aurel. Nagyváradról: Máthé András, Nyíri Károly, Hubacky Gusztáv, Moga Ton, Litz Vilmos, Man- del András, Berger Ignác, Zsák Jenő. STOCKHOLM. A svédi—»norvég ökölvívó- mérkőzést a svédek 12:4 arányban nyerték meg. Davosból jelentik: A hétvégi nagy nemzet­közi gyorskorcsolyázó versenyre összegyűlt futók tegnap elömérkőzést rendeztek, mely­nek szenzációja az, hogy a norvég Ballan- grud 3000 méteren uj világrekordot állított Csernovicból jelentik; Románia 1935-ik évi műkorcsolyázó bajnokságait vasárnap rende­zik meg Csernovicban, melyekre az alábbi érdekes nevezések érkeztek be: A férfibajnokságon a favorit most is a többszörös bajnok Horosz Béla, aki ezúttal Brassó színeiben indul. Egyetlen komoly el­lenfele a bukaresti Stanciulescu lesz. Kolozs­várról Bindea és Bohatiel U. Brassóból pe­dig Habermann egészítik ki a mezőnyt. A női bajnokságban igen érdekes helyzet állott elő. A tavalyi bajnok Csorba Titi KKE most is favoritként indul, de mellette ismét megjelenik a jégen Pop Romulusné Brassó, aki az utóbbi hetekben Becsben készült elő és igy kettőjük között fog eldőlni a bajnokság sorsa. Mellettük a csernovici Rodenwald-test­Jogi személy a labdarugószövetség. A Mo­nitorul Oficial tegnapi száma közli a labda­rugószövetség jogi személyiségéről szóló ren­deletet. Újabb jéghokkieredmények St.-Moritzból. BKE—Eishokki Klub St.-«Moritz 4:0 (0:0, 0:0, 4:0). Angol válogatott—Svájc főiskolai válogatott 1:1. ST.-MORITZ. Svájc főiskolai válogatott jég. bokki csapata 4:3 arányban győzött a BKE csa­pata ellen a nemzetközi torna keretében. A finn gyorskorcsolyázó-bajnokságot Thun- berg távollétében Vaselius . nyerte meg, aki 500 méteren 46.3 mp-ce], 1500 m-en 2 p 28.5 mp-cel, 10.000 m.-en 19 p 03 mp.-ces kitűnő időkkel ! győzött. Az 5000 m.-es versenyt Eckmann nyer­te 9 perc 21.2 mp-cel. Uj női magassági repülővilágrekordot állí­tott fel Parisban a francia Charleau kisasz- szony az 560 kilogramnál nem nehezebb gé­pek kategóriájában. Az uj világrekord 6150 méter. hivatalos rész A labdarugó alkerület közleményei: Értesítjük az alkerület összes egyesületeit, hogy a labdarugószövetség egész eddigi működését és szabályzatát egy általános felülvizsgálatnak veti alá, miért is kérjük az egyesületeket, hogy az ezzel összefüggésben levő megjegyzéseiket, előter­jesztéseiket Írásban február hó J_o-ig az alkerület helyiségébe beadni szíveskedjenek. Cluj, 1933. január 30-ikán. j Lt. Col. Bogoeviciu, sk. Dr. L Ciurel, sk. elnök. titkár. zett holland Heyden ideje is jobb a régi vi­lágrekordnál, melyet a szintén norvég Stoc- korud tartott 4 perc 59.1 mp.-cel. 500 méte­ren is Ballangrud győzött 43.4 mp.-es nagy­szerű idővel. vérek indulnak még, akik szintén igen jó for­mát mutatnak. A párosbajnokságból hiányozni fog a dr. Manouschekné—Beke sokszoros bajnokpár, mert dr, Manouschekné más irányú elfog­laltsága miatt nem tudotL edző munkát vé­gezni. A bajnokság igy a bukaresti Timcsik— Eiseribeisser pár zsákmánya lesz. A verseny zsűrijében Kolozsvárról dr. Ne­mes szövetségi elnök, Zapple mérnök KKE és dr. Hirsch Elemér U. foglalnak helyet. SZABÓ DEZSŐ VJ KÖNYVE: A kötél legendája 35 lejért kapható az Ellenzék könyvosztályában Kolozsvár—Fctór. Vi« dékiek 4o lejt küldjenek be* ■mii mm hm m Români! ban 11 esi vezeíil les iMiilsa- itálftilllséfi elleni bizto­sítási, meri — nincs munkanéfkfill KOLOZSVÁR. (Az. Ellenzék tudósítójától-) A Genfben székelő nemzetközi rnunkahiva- tal hozzájárulás végett a munkaügyi minisz­tériumhoz bekiildötte a munkanélküliség el­leni biztosítás bevezetésére vonatkozó hatá­rozatot, melyet több állam elfogadott és tör­vénybe is iktatott. Mielőtt a kormány ebben a fontos kér­désben döntött volna, véleményt kért az iparkamaráktól, a munkakamaráktól és több ipari érdekképviselettől. A beérkezett vála­szokból az tűnik ki, hogy ezek a .szervezetek ellenzik a munkanélkü­liség ellen való biztosítás bevezetését, annál az oknál fogva, hogy Romániában nincs munkanélküliség. Véleményük szerint nálunk nem olyan nagymérvű a munkanél­küliség, hogy ez ellen intézményesen kellene védekezni. Még hetvenezerét sem tesz ki az ország összes munkanélküliéinek száma és ez az ország lakosságának még két ezrelékét sem teszi ki. A bukaresti iparkamara rámu­tatott arra is, hogy az ország egyes vidékein 15—20 lej napszámot kapnak a mezőgazda­sági munkások, már pedig ha bevezetnék a munkanélküliség elleni biztosítást, a munka- nélküli ipari munkások jóval többet kapná­nak, mint a dolgozó mezőgazdaságiak. „Kézi“ munkanélküliség tehát nincs, el­lenben van „szellemi“. Az érettségi diplo­mával rendelkező fiatalemberek ezrei lézen­genek az országban s ezért a fentemlitett érdekképviseletek azt ajánlják a miniszter­nek, hogy ezeket kell bevonni a termelésbe a kézi-, gyár- és építőiparba. Rövid kiképző tanfolyamokat kell részük­re rendezni, hogy életlehetőséget biztosít­sanak számukra s kivonják a felforgató eszmék bűvköréből. Szemben a „munkáltató“ szervezetekkel a munkásszervezetek a biztosítás törvénvbe- iklatása mellett foglaltak állást. Ezt az állás­pontot azonban a kormány aligha fogadja el s minthogy a genfi nemzetközi egyezmény szövegén nem lehet változtatni, Románia nem járul hozzá elfogadásához s igy nálunk — legalább egyelőre — a munkanélküliség elleni biztosítás kútba esett. Nagyváradon 30 millió lej költséggel mo­dern vásárcsarnokot építenek. Nagyvárad város tanács elhatározta, hogy 30 millió lej befektetéssel modern vásárcsarnokot fog épí­teni. «Utasította a város mérnöki hivatalát, hogy a tervet készítse el. Az építkezéshez szükséges összeget kölcsön utján fogják elő­teremteni. Országos vásár Sarmaságon. Sarmaság község elöljáróságának értesítése szerint az országos vásárt február 6. és 7-én tartják meg. Az erdélyi méhészek gyűlése. Az Erdélyi Méhészeti Egyesület február 5-én tartja meg ezévi rendes közgyűlését Kolozsváron az Er­délyi Gazdasági Egyesület székhazában. E közgyűlésen fogják ünnepelni az egyesület hivatalos lapjának 50 éves évfordulóját. Ingatlanforgalom Kolozsváron. P. Novak Gizella 40 ezer lejért megvette az unitárius egyház 9356 tkvi számú ingatlanát, özv. Fei­ner Lázárné öhler Károly 10.859 tkvi szánni ingatlanát 50 ezer lejért, Maradin Márton Finta István Decebal-ulca 74. számú házas­telkét 80 ezer lejért. Mezei István dr. Jelen Gyula 4773 tkvi számú ingatlant 32 ezer lejért, Baki Gyula Barla János Horea-utca 31. szám alatti telkét 80 ezer lejért, dr. Szabó Béla Muresan Florean Plugár-utca 32. számú házát 112.000 lejért és Novák Gizella Craciunas Gavrila Cap. Ignat-utcai házastel­két 170.000 lejért. A legnemesebb erdélyi hagyományt képviseli és szolgálja az Ellenzék, A könyvpiac nagy szenzációja: Denis Saurat: A VALLÁSOK TÖRTÉNETE cimü tudomá­nyosan komoly és lebilincselően érdekes, egyedül­álló munkája. A vallások történetének keretében bemutatja az egész emberi szellem fejlődését a primitiv ember véres, vad fantáziádtól, a nagy vallásalkotó népek csodálatos lelki gazdaságáig és nagyszerű gondolatépületéig. Az olvasó észre sem veszi, hogy miközben élvezettel forgatja a lapo­kat, megismerkedik az egyik legnehezebb és leg­bonyolultabb tudomány mai állásával s eszmék­kel és ismeretekkel dúsan megrakodva ér a köny\ végére. Hófehér pehelykönnyű papíron nyomva, kitűnő egész vászonkötésben, többszínű művészi védőborirékban 264 lei az Ellenzék könyvoszeá- lyában, Kolozsvár, Főtér. Vidékre azonnal szál­lítjuk. l/f 3B00 méicre& gyorskorcsolyázó világrekord KÉSZÜL AZ OLIMPIAI STADION. A berlini olimpiai főstadion nagyjában már készen áll. Elkészült az olimpiai tornacsar­nok is, amit alsó képünk mutat. Középen dr. Lámáid, az olimpiai rendezőbizottság elnö­kének, a nemzetközi olimpiai bizottság tagjának képe látható. Vasárnap Csernovicban rendezik meg az országos mühorcsoíyázó- bajnokságokat Pop Romulusné (Brassó) ismét a startnál

Next

/
Oldalképek
Tartalom