Ellenzék, 1935. február (56. évfolyam, 26-49. szám)

1935-02-01 / 26. szám

4 ELLBNZÉK 1 ÍV J á i c h r u u c J. (HBÜfir Zsebpénz Zsebpénzért dolgozom mondja Ibibe, a:tán bepuderezi az orrát s a rozzsal kettőt nyom a szájára. — Egész nap mégis unnám magam —■ folytatja, pedig senki sem kérdi tóle. Un már sebpénzért dolgozik, akkor úgyis tudnivaló, hogy nines túlságosan rászorulón a fizetősére. Csak dolgozik, mert egész nap mégis unná magát. Beszéljünk egy kicsit erről a típusról, a zsebpénzért dolgozó lbikékröl. Ezek beülnek félnapra dolgozni oalahooa. De. ha egy kis tulórázásról nan szó, vállvo- nogatoa és duzzogna és megsértődne intézik cl a dolgot, mert fogalmuk sincs a: igazi munka lényegéről, <i bajtársi érzésről, nagy szolidaritásról. Felelősségérzetük nincs. „Ha elvesztem az ■ tilásom, nem fontos, mert úgyis zsebpénzért dolgozom“. .Íz Ibikéknek nincs kitartásuk. 11a jómó­dú szülők gyermekei, el vannak kényeztetve, a legkisebb náthára, ggomorrontásra ágyba bújnak. Ilyenkor jön egy üzenet: Ibiké kis­asszony beteg, de reméli, hogy holnap bejö­het. Nem lehet rájuk számítani. Nem ismerik az életet és a kötelezettségeket. A munkahelyük olyan a számukra, mint a sportpálya, ahová elmennek, ha kedvük van hozzá. Ibikák üzleti óra alatt szívesen telefonál­gatnak a gavallérjaiknak s a barátnőiknek, akiknek megadják a telefonszámukat. Rész­letesen megbeszélnek teaesteket, kiránduláso­kat. mozi-programot, nem törődne azzal, hogy fontos telefonbeszélgetéseket késleltet­nek esetleg. Ibikéknek rendszerint fontos randevúik vannak és igy, mikor hetet üt az óra, már a lépcsőn rohannak lefelé, az írógépben hagy­va, a megkezdett üzleti levelet. Ibi kék nagyon anyásak. „Kérem elengedni, mert anyukával kell találkoznom''. ,.Anyuka azt mondta, hogy már elég ideje vagyok itt ahhoz, hogy fizetésemelést kapjak“. Mindez csak ugy eszembe jutott a zseb­pénzért dolgozókról, meg az, hogy akik ko­molyan dolgoznak, azok a munkaidő alatt kikapcsolják a privát dolgaikat. És ha szere­tik ezt a munkát és örömet is lelnek benne - feltéve, ha a munka nem megerőltető egy fiatal, szabadságra és örömre termett terem­tésnek — akkor ők azok, akikről a munka­adók álmodni szoktak. (M. L.) Elhagyják a királyok a francia Riviérát. Nizzából jelentik: Sem Gusztáv svéd király, sem a dán ’ királyi pár nem foglaltattak maguknak lakosztályokat megszokott szál­lodáikban az idei koratavaszi szezonra. A sziámi királyi pár is, akik szintén a francia Riviera rendszeres látogatói közé tartoztak, a telet és a tavaszt Surreyben vásárolt kas­télyukban fogják tölteni, London közelében. Az angol arisztokrácia követte az uralko­dók példáját és a lordok száma feltűnően alacsony a most kezdődő szezon vendéglis­táin. Az angol királyi család egyik tagjának, a connaughti hercegnek fejedelmi villája, Villa les Bruyeres, Cap Ferrat közelében, eladó. V. György király és Mary királynő február elejétől kezdve Dél-Anglia parton fekvő Eastbournebe fog menni, ahol palota- szerű villáját a királyi pár részére a De- vonshirei herceg ajánlotta fel. A királyi pár délangliai tartózkodása ismét népszerűvé lette az angol Riviérát. Ezt szintén a Cote d'Azur sínyli meg a legelőkelőbb angol ven­dégek elmaradása révén. A svéd és dán királyi vendégek távolmaradása állítólag a marseillei merénylet egyik utókövetkezmé­nye. A francia rendőrség túlzott óvatossági rendszabályokat akar bevezetni a Riviérán és szigorú rendőri őrizettel venni körül az esetleg ott tartózkodó fejedelmi személyeket. Nizzában azt hiszik, hogy a svéd és a dán királyt ezeknek a rendőri intézkedéseknek a hire tartja vissza a Riviérától. Budapesten hirtelen elhalt Szotyori Nagy Imre. Kézdivásárhelyröl jelentik: Budapesti tartózkodása alatt Háromszékmegve egyik legjellegzetesebb régivágásu magyar ura, Szotyori Nagy Imre kormányfőtanácsos 55 éves korában agyvérzés következtében hir­telen meghalt. A minden magyar ügyért lel­kesedő, halkszavu magyar urat gyászoló csa­ládja hazaszállittatja, hogy családi sírboltjá­ban helyezze örök nyugovóra. Jókai Mór: ARANYEMBER 86 lejes propaganda kiadásban az El­lenzék könyvosztályában, Kolozsvár— Főtér. Vidékre azonnal szállítjuk. Most rendeljen, mert csak néhány példány kapható már ebből az olcsó kiadásból. Tordán még n decemberi nyugdijat sem fizették ki a vármegyei nyugdíjasoknak. Tordamcgye nyugdíjasairól cl lehet monda­ni, hogy országos viszonylatban is ők a leg- inostohább gyermekei vármegyéjüknek. Mig az állami nyugdíjasok valahogy az utóbbi időkben, ha nagy késedelemmel is, rendeseb­ben megkapták a hónap végéig havi nyug- dijillelim n\iikel, addig a tordamegyei nyug­díjasokkal a karácsonyi ünnepek előtt sem tettek kivételt, sőt mult év decemberi nyug­dijukat mind a mai napig sem utalta ki a megyei számvevőség. Kevés megyebeli van ez igy és érthető.a tordamegyei nyugdíjasok panasza, amikor télviz idején sokszor két hónapig is megakad a megyei nyugdíjfizetés. Ugv értesültünk, hogy a tordai nyugdíjasok, miután a prefekturún tett ismételt interven­ciójuk sem vezetett eredményre, a felsőbb hivatalos hatósághoz készülnek felfolyamod­ni, hogy lehetetlen helyzetük végre orvoslást nyerjen. Az ország területén tilos az utcai gyűjtés. Bukarestből jelentik: Az egészségügyi és népjóléti miniszter az összes társadalmi egyesületek és a közönség tudomására hoz­za, hogy nem engedélyez többé nyilvános gyűjtőakciót. Felelős-e a háztulajdonos a rozoga lépcső okozta balesetért? Érdekes kártérítési pert tárgyalt tegnap a kolozsvári munkabiróság, amelynek előzményei a múlt év augusztusá­ra nyúlnak vissza. Bucşa Petre a Főtér 29. szám alatti iBánffy-palota házmestere egy alkalommal a padláslépcsőről leesett s a baleset következtében súlyos sérüléseket szenvedett. \ házmester Mircea Georgeseu ügyvéd utján 77 ezer lejes kártérítési pert indított a ház tulajdonosa, báró Bánffy Al­bert ellen azzal az. indokolással, hogy a padláslépcső elhanyagolt, rozoga állapotban volt és igy a balesetért a háztulajdonost ter­heli a felelősség. A tárgyaláson hosszas jogi vita támadt Mircea Georgeseu és br. Bánffy megbízottja, dr. Ancusa ügyvéd között, majd a munkabiróság elutasította a házmester 77 ezer lejes igénykeresetét s csak 11 ezer lejt Ítélt meg bérkövetelés címén. ASTHMAS, szénalázas, csalánkiütéscs, migrénes betegek kivizsgálása és gyógykeze­lése a legmodernebb klinikai elvek és eljá­rások szerint történik a Svábhegyi Szana­tóriumban. Budapest. JÓ PÉLDA. — Milyen szép maga máma, kisasszony. — Sajnos, a bókot nem adhatom vissza aram. — Tegyen ugy, mint én. Hazudjék. Ma ötven éve, az Ellenzék január 31-i száma hirdetést közöl: — Mír február j-én visszavonhatatlan húzá­sa a Déscn felépítendő Magyar Nemzeti Szín­ház javára kibocsátott nagyon kedvelt sorsje­gyeknek. Nyeremény értéke 8ooo form*. A !cv- kisebb nyeremények $ forintot érnek. í sors­jegy csak jo krajcár. 6 sorsjegyre í sorsjegy ingyen! • A tárcarovat az Eleonora, ismeretlen szer­zőtől származó regény ij-ik folytatását közli. A folytatás igy kezdődik: — Klára, mondá, zsémbesen, milyen bor­zasztó meleg van, igazán alig tudom kiállani. — Már pedig azt ki kell állanod, válaszolá lady Leestonc hidegen; neked sem cshetik rosz- szabbul, mint nekünk, — De igen, nekem sokkal türhctctetUncbb, válaszola Plyllis, mert ily finom szervezetű te­remtés, mint amilyen én vagyok, kevés van. Gúnyos hangú kis hir jelenik meg Hegedűs Sándorról, aki Sárosi Gyula újabban megjelent könyvét igy bírálta meg: ,.Nagyon régi divatu ember az a Sárosi Gyula, a „Farsangi dalban“ ts.el irja a „Tekintsetek-et“, pedig azt cs-vcl keli Írni.“ Lám, mily miikritikus H. ur — ir­ja az Ellenzék. — Ha következetesen halad, még levágja Gyulai Pált.“ .Erkel Ferenc uj operája, István király, már február havában színre kerül a budapesti ope­rában. Felháborodással emlékezik meg a lap a „dy- namit merényletről, amely levegőbe akarta re­píteni néhány nap előtt a londoni parlamentet. „Ezentúl a merényleteket nem egymástól elkü­lönítve fogják elkövetni. A legutóbbi londoni robbanások még szörnyűbb merényleteknek csak előfutárjai voltak A londoni dynamitar- dok jelenleg elegendő dynamittal fendelkeznek fél Londonnak rombadöntésére.“ „Jó lenne, ha rendőrségünk ügyelne egy ki­csit azokra az álarcosokra, kik egy pár nap óta nagy zaj és lárma mellett kóborolják be a belváros utcáit s esténként még az udvarokra is bemennek, helytelenkedni.“ Az ötven év előtti adoma így hangzik: — A koponya ilyen emelkedése a fiúi szere­tet jele — magyarázza a tanár. — Tessék csak idefigyelni: e fiatal embernek valóságos púpja van a koponyáján. Bizonyára nagyon szereti szüleit. Ugyebár, hogy ugy van? ■—I Nem egészen. — Hogyan? ön nem szereti szülőit? — Anyámat szeretem, de apámat kevésbé. Tegnap végig vert botjával és onnan ered e púp. Ma, csütörtökön utoljára: ORDONÂNC Guy de Maupassant novel'ája után, Mar­calé Chantal-la. — ROYAL SLÁGER MOZGÓBAN Holnap, pénteken különleges, szenzációs slágerfilm: legújabb filme a televisióról: „A világ álarc nélkül“ Ma, csütörtökön utoljára: ORDONÁNC Guy d" Maupassant novellája után, S ar­céit? Chantal-ll. — A magyar párt kolozsvári tagozata a vá­ros magyarságának szives tudomására hoz­za, hogy az irodájával január hó 30-án el­költözött a Str. Memorandului (volt Unió­utca 8. szám alá, földszint balra. A tago­zati iroda, valamint annak szakosztályai a párttagoknak és az érdeklődőknek továbbra is reggel 9—-1 és délután 4—7 óráig rendel­kezésére állanak. „A LUSTASÁG BEl'EGSÉG“! Londonból jelentik: Az angol orvosok társadalmának legutóbbi ülésén dr. Kowlcs orvos előadásá­ban azt fejtegette, hogy a lustaság betegség. Erre a meggyőződésre évek óta folytatott ku­tatásai vezették és ezeknek eredménye szerint a lustaságot olyan mérgek okozzák, amelyek az agyban halmozódtak fel. Kijelentette, hogy felfedezte a lustaság ellenmérgét is, amely­nek segítségével az egész angol nemzetet meg lehet szabadifani a lustaság atkától. Nincs szükség másra, hogy hároméves korában minden angol állampolgárt beoltsanak a lus­taság ellen éppúgy, mint himlő etlen. A fel­szólaló ezután részletesen ismertette széru­mának összetételét. Az orvostársaság tagjai, akik látható derűs hangulatban hallgatták az előadást, hamarosan kipróbálták a társuk ál­tal ajánlott eljárást és megállapították, hogy az, amit dr. Kowles a lusta emberek agyá­ról mondott, igaz lehet ugyan, egyelőre azon­ban ez az átkos betegség gyógyíthatatlan. Az orvostársaság óva inti a közönséget attól, hogy lustaság ellen bármilyen szérumkezelés­nek alávesse magát. Körösi Csorna Sándorról emlékezett meg az EME bölcsészeti szakosztlyának legutóbbi népszerűsítő előadásán Biró Sándor ref. kol­légiumi tanár. Az előadás időszerűségét az adta meg, hogy a mult évben ünnepelték a kiváló székely tudós 150 éves születési évfordulóját. A lendületes és meleghangú megemlékezés ismertette Körösi Csorna Sán­dor érdekes pályáját. Biró Sándor szépen megfogalmazott előadását a közönség nagy figyelemmel hallgatta. Megdrágult a Torda—Kolozsvár közti autó­busz viteldija. A Torda—Kolozsvár között közlekedő Danila—Opreau tordai autóbusz- vállalat pár nap óta a menettérti jegyek árát 71 lejről 81 lejre, az egyszeri beutazási jegy árát pedig 41 lejről 51 lejre emelte fel arra való hivatkozással, hogy az elromlott feleki ut hófúvással betemetett útszakaszainak helyreállítási költségei emésztik fel a külön­bözetek Tordán is visszatetszést keltett az autóbuszvállalat eljárása, mert az utaskö­zönségnek élénk emlékezetében van a mult év nyári díjszabása, amikor az akkor még egymással konkuráló autóbuszvállalatok a 4(L—50 lejes menettérti jeggyel is meg tud­ták még találni a maguk számítását. Családi dráma csendőri segédlettel. Kise- nevből jelentik: Ion Agapie kisenevi gazda tudomást szerzett arról, hogy felesége egy Nicolae Nanau nevű szomszédjával a pali - olteni erdőbe ment találkára egy menedék­házba. A gazda, hogy feleségét, akit házas­ságtöréssel gyanúsított, tettenérje, egy csend­őrrel utánuk ment. A szerelmes párt való­színűleg valaki értesítette a férj szándéká­ról, mert már felkészülve várták. Szóváltás támadt Agapie és Nanau között és mielőtt a csendőr közbeléphetett volna, Nanau re­volverrel rálőtt Agapiere, aki azonnal meg­halt. A csendőr már csak a gyilkos letartóz­tatásával tudta teljesíteni kötelességét. Még ma is vannak a háborúnak véres ál­dozatai. Kézdivásárhelyröl jelentik: A Nagy Sándor és Nemere lábánál Szász József béla- falvi pásztorgyermek, ahogy a juhok után ballagott s nagy botjára támaszkodva nézett a világba, valami vasgolyó félét vett észre az avar között. Szépen hazavitte és kilenc esztendős bugával bontogatni kezdték, hogy lássák, mi van benne. A háborúból vissza­maradt srapnell felrobbant és mind a két gyermeket súlyosan megsebesítette. A fiú­nak egyik lábát amputálni kellett s talán egyik szemének világát is elveszíti, a leány­kának két ujját szakította le a gránát. ÜJKÖNYVEK HANS DOMINIK A RIKKANCS«IRÁLY a karácsonyi és ifjúsági köriyvtormclés egyíl. büszkesége. Az ujságóriás birodalmában indul meg a cselekmény és ugy mutatja a rikkancs király remek figuráját. A könyv számos kul turnyelven egyszerre jelenik meg. A magyar kiadás nagy alakban, majdnem ulbumszci ücn Kelen Ferenc kitűnő fordításban, Sipos Béla remek egészoldalas rajzaival, hatalma kötet ben és díszes kötésben, az. Athenaeum kiadá­sában 108 lej minden könyvkereskedésben. Kérje a karácsonyi ifjúsági újdonságok jegv- zékét. MONTGOMERY- A GYERMEKSZÍV REJ­TELMEI. Az ifjúsági irodalom örökbecsű és örök érdekességü klasszikus müve uj átdol­gozásban és kiadásban jelent meg az Athe­naeum kiadásában. A fordítás Baloghy Mária végezte el, a könyvhöz a rajzokat, díszítése­ket Sipos Béla művészete adta. — ■ A nagy al- bumalaku, mink kiállítású könyv 90 lej minden könyvkereskedésben. Kérje az Athe­naeum ifjúsági könyvek jegyzékét. MAY KÁROLY — ÉTI KALANDJAI May Károly, a kalandos ifjúsági útleírások és re­gények klasszikus irója, akit az egész \ilág minden diákja ismer. May Károlynak min­den uj müvét vágyakozással várja öt világ­rész ifjúsága. Az Athenaeum kiadású May Károly úti kalandjai sorozatában most jelent meg „Bagdadtól Sztambulig“ c. kötet, amely­nél nagyobb szenzációt az ifjúsági irodalom­ban alig képzelhetünk. A vaskos kötet remek kiállításban, diszes kötésben 120 lej minden könyvkereskedésben. Kérje az Athenaeum if­júsági újdonságok jegyzékéi. EDNA FERBER: CIMARRON. Ez a regény valójában Oklahoma állam története. Okla- homáé, amely egyike volt a legridegebb föld­részeknek. Es maikor megindult ide a nép­vándorlás, az amerikai ekhosszekerek soka­sága, rajtuk az újvilágot kereső vándorok uj nomádjai, akkor egyszerre megváltozott Ok­lahoma arca. És ettől a változástól kezdve vetődik fel érdekesen a Cimarron regényéből az uj Amerika arca is. Hősei az úttörők, te­lepesek, eowboyok, városalapitók, csavargók, egy család hányatott élettörténetének kereté­ben. Edna Ferber megkapta ezért a könyvé­ért a Pulitzer dijat, amelyet évenként szoktak kiadni, jó pár ezer könyv megrostálása után. Pantheon ismert, szép kiállításában egész vá­szonkötésben 400 oldalon 84 lej minden könyvkereskedésben kapható. Kérje a Pan- theon-ujdonságok jegyzékét. Arnold Hoellriégel: Szent Ilona. A Napo- leon-irodalom tömkelegéből illatos, üde vi- rákgént emelkedik ki a nagy osztrák irö most megjelent romantikus regénye. A szám­űzött császár és a szentilonai kislány a bősei ennek a bájos történetnek. Amikor a játékos kislányból nagylány lesz, veszi ész­re, hogyT fülig szerelmes a világverő hősbe, akit mindenáron meg akar szöktetni, hogy’ oldalán, fehér lovon vágtasson előre a csaták tüzében, újabb diadalokra. De késő már... a császár fiára gondol, mindig csak a kis sző­ke római királyra, akinek biztosítani akarja a francia császári trónt. Szerelem, világ- politika, cselszövények, a szentilonai élet intrikái, az angol felügyelet indokolatlan tyukszemlépései, Napoleon kíséretének sok­szor komikus udvari allűrjei, színes, eleven, mindvégig érdekes filmként peregnek le az olvasó előtt. Sehol sem domborodik ki eny- nyire plasztikusan a világtörténelem együk legnagyobb héroszának valódi jelleme, mint a szentilonai miniatűr udvartartás tükör­képében. Egy regényben, vagy történeti le­írásban sem lép elénk ennyire élőén az igazi, hus-vérből való, emberien intim — Napoleon! A remek kiállítású könyv Rózsa­völgyi kiadásában, gyönyörű fehér papíron, egészvászonkötésben 144 lej minden könyv- kereskedésben. Kérje a „Márkás“ Könyvek jegyzékét. Elfogott banditák. Botosamból jelentik: A botoşanii csendőrség és rendőrség erős és életveszélyes küzdelem után letartóztatta Maur Andrei, Gogu Trifan és Is Vasilie nevű banditákat, akiket életfogytiglani fegyházra ítéltek és akik az Ocnele-Mari nevű fegy- házból néhány hónappal ezelőtt szöktek meg. LEVÉLPAPÍROK nagy VÁLASZ­TÉKBAN (Blockposta is) legolcsóbban az Ellenzék könyvosztályában. Csütörtökön és pénteken az Uísá*firókrtíbh®n ^amsBamaaämmammm^maaBmteset két különböző műsorrá f iié?' ZILIZEK IBOLYA a berlini hegedűverseny győztese Hüy^k lefoglalás! csütörtökön este hat óráig

Next

/
Oldalképek
Tartalom