Ellenzék, 1935. február (56. évfolyam, 26-49. szám)

1935-02-01 / 26. szám

TPS3fe®?a»F T. r.LlZWăK Mtsresárok párviadalt* lií^rosvásárhs-ven ü voi! morosvâsârbcâQi pcnzaao- igaigafó és iele ciulii oi ornai adózási rcHflszcrc a vádlottak poätan „Ha ez az or annas, «ß?j az ország asszes penzogoigozgaioit a bíróság de Kellene anifani“ — mondia az egoik inspektor \tA'RÖSVÁSÁRMiELY. (Az Ellenzék mun­katársától.) A nagy törvényszéki szenzáció, amely napok óta foglalkoztatja a marosvá* sárhelyi közvéleményt, még a múlt évben kezdődött. Hónapokon keresztül a marosvásárhelyi pénzügyigazgatóság teljhatalmú urai, kérlel­hetetlen diktátorai: a hasonnevű Muresánok voltak. A kivetésnél dr, 'Marosan Gavril pénzügyigazgató, régi pénzügyi tisztviselő, a behajtásnál dr. Muresan Anton Ionel, újon­nan kinevezett, aki azonban semmiféle ro­konságban sem volt kartársával. Söl. Még csak iiein is rokonszenvezett a két felelős állásban lévő pénzügy igazgató egymással. A kölcsönös ellenszenv okait és rugóit nem keressük és nem kutatjuk. Szorosan a tények időréridbéli bekövetkezését regisztrál­juk. Az ellenszenvet ellenségeskedés, később nyilt harag, majd egymás elleni acsarkouás és denuncíálás váltotta fel. Ebben az időben a két pénzügyigazgató adta a legtöbb dolgot a marosvásárhelyi vizsgálóbírónak és ügyészségnek. A pénzügyigazgató urak idejük javarészét ezeknél a hatóságoknál töltötték, ahol egy­más ellen adták be a feljelentések özönét. Épületes dolgok derültek ki a feljelen­tések során. A két pénzügyigazgató egymást megvesztegetéssel, sikkasztással, hivatalos hatalommal való visszaéléssel vádolta. A ta­nuk, a marosvásárhelyi adóalanyok egész légiója, egymásnak adták a kilincset a tör­vényszéken. Persze senki sem tudott semmit és senki sem vallott semmit. Az adóalanyok becsü­letes, idomítható lények, akik inegrezzennek. ha a pénzügy igazgató félelmetes személyé-; riek nevét csak hall ják. Hát még hogy elle­nük kelljen vallani. Isten őrizz! \ . f És megindul a lavina... A lavina azonban feltartózhatatlanul meg­indult. Az egymás ellen beadott feljelenté­sek nyomán a marosvásárhelyi pénzügyigaz­gatóság és adóhivatal ügykezeléséből furcsa esetek kerültek napvilágra. Furcsa esetek, amelyek kis embereket rántottak magúkkal. A marosvásárhelyi törvényszék egyik tár­gyalásán. amelyen pár héttel ezelőtt, a nagy ügy mellékzöngéjeképen több adótisztviselőt súlyosan elítéltek, valaki a tanuk közül igy sóhajtott fel: ■ Ha a két pénzügyigazgató nem veszett volna össze a marosvásárhelyi pénzügyigaz­gatóságon, akkor sohasem derültek Volna ki ennek a hivatalnak a sokszázezer lejre rugó visszaélései... Furcsa fényt vet a mi adózási rendsze­rünkre ennek a vallomásnak a bántóan vi­lágos reflektorfénye. Közben azonban a kis emberek közül már kettő ül, többen a tör­vénykezés rögös ösvényét járják. Ezalatt pedig a nagy háború utolsó fázisához érkez­tünk a marosvásárhelyi törvényszékre. Az időrendhez ragaszkodó beszámolóhoz tartozik ugyanis az, hogy, amint az előre­látható volt, a két Muresan kitörte egymás nyakát. Muresan Gábort először felfüggesztették, majd a dicsőszentmártoni pénzügyigazgató­sághoz helyezték pénzügyigazgatóí pozíció­ba, míg a másik Muresan a besztercei pénz- ügjngazgatóságnál teljesít ugyanilyen minő­ségben szolgálatot A feljelentések pedig sorjában, annak rendje és módja szerint tisztázódtak. Kivéve egyet, amely —- mint fentebb jelentettük — most a ma-posvásár« helyi törvényszéket foglalkoztatja, A narancshéj, amelyen Muresan Ionéit aki most vádlottként áll a törvényszék előtt, elcsúsztatták, Igazán kicsi és érdekes ügy. A maga jelentéktelenségében is azonban újabb dokumentum, korhű bizonyítéka a mai adózási rendszer tarthatatlanságának. MAKRAI SÁNDOR: műm VIHAR! 1 A „Táltos’si­rály“ f dyta- tása, a siker talán még na­gyobb. - Két kötet elegáns \ ászonkötés! Hófehér papir, közel 800 oldalon 317 lej­ért kapható az „El­lenzék“ könyvoszíá- lyában Kolozsvár, P. Unirii (Főtér) 9. sz. Dokumentum azért mert a humanitás so­kat hangoztatott korszakában, a könyörte­lenséget és kérlelhetetlenséget jutalmazza. „Adóbehajtási prémium!“ A mult évben, amikör az államkasszának nagy összegekre volt szüksége, a pénzügy­minisztérium az összes pénzügyigazgatósá- gökat körlevéllel kereste meg. Ă körlevelek örvendetes kilátásokat tártak a pénzügy- igazgafük Szemei elé. Az adók fokozott és kíméletlen behajtását sürgették, viszont en­nek ellenében a behajtót’ összegek bizonyos százalékával jutalmazták a behajtó közege­ket. A marosvásárhelyi adóprés tökéletesen , működött. És ennek eredményeképen mint­*gy 300 «er lej jutalom jutott a cnaros* vásárhelyi pénzügyigazgatósáf apparátusá­nak.' Ez a „kegyetlctiségí jutalék“ az a bizonyos narancshéj.,. Dr. Muresan Anton Ionel pénzügyigazgatő ugyanis diszkrecionális jo­gánál fogva azoknak adott a Jutalékból, aki­ket erre a legérdemesebbeknek talált. Tiszt­viselőket, falusi jegyzőket, hivatalnokokat, szölgabirákat jutalmazott meg a rendelke­zésére álló összegből és természetesen saját magát sem felejtette lei. Mert hiszen ö irá­nyította az adóprést. Ezért mintegy száz­ezer lejt vett le magának és azok, akik nem részesültek ebben az „égi manná“-ban, hi­vatalos hatalommal való visszaéléssel vádol­ták meg. A marosvásárhelyi pénzügyigazgató, ártat­lanságát hangoztatva, úgy harcol, mint egy oroszlán a bíróság elölt. Kellemes atmosz­férát teremtett mellette egy bukaresti ins­pektor, aki ezt mondotta: — Ha ez az ur bűnös, akkor az ország összes pénzügyigazgatóit a vádlottak padjára kell ültetni. A marosvásárhelyi pénzügyigazgató tehát nem bűnös, mert hiszen kérlelhetetlenségé- ért hivatalos jutalom, prémium járt. íme a ■Bűn glorifikálása a marosvásárhelyi tör­vényszéki tárgyalás tükrében ... . És a bíróság Verdiktje, amely talán már holnap elhangzik^ ítélkezni fog nemcsak a vádlott, de az egész rendszer felett. Benézel Hála. rom zártak De Kolozsváron egy beire az elemi es nozcpishoiahai ? Az et&szsegBgyi bizottság elrendelte a diiterla es skarlát elleni kötelező védőoltást KOLOZSVÁR. (Az Ellenzék tudósítójától.) A város közegészségügyi bizottsága tegnap délben dr. Vlad Aurel városi főorvos elnök­lete alait rendkívüli ülést tartott, melynek egyetlen tárgya a város területén fellépő jár­ványos betegségek elleni védekezés módoza­tainak megbeszélése volt. Az ülésen a kerületi és iskola-orvosok tet­tek jelentést a város különböző részeiben és iskolákban előforduló járványos betegségek­ről, különösen pedig az utóbbi napokban fel­lépett influenzajárványról. Az egészségügyi bizottság a megbetegedések nagy számára való tekintettel ugy határozott, hogy a mai nappal kezdődőleg február 5-ig az összes kolozsvári óvodákban, elemi és kö­zépiskolákban beszünteti a tanítást. Erről a határozatáról még a tegnapi nap folyamán értesítette az összes iskolai hatósá­gokat és iskola fenntartó egyházakat, ugy, hogy ma már egyetlen iskolában sincs taní­tás. Mondanunk sem kell, hogy a diákok a potya vakációról kitörő örömmel szereztek tudomást. . Nagy riadalmat keltejt azonban ez a hir a szülők között. vosi hivatalhoz újabb és újabb megbetege­désekről. Kezdetben a betegségek lefolyása enyhe volt, halálozások csak a rendes arány­számban fordultak elő. Az utóbbi hetekben azonban több halálozás fordult elő, még a felnőttek között is, akik nehezebben heverik ki a betegség utókövetkezményeit. Éppen ezért az egészségügyi bizottság elhatározta a dif- téria és skárlát elleni kőtelező védőoltá­sok bevezetését. Az oltásokat valószinüleg már a jövő hét elején megkezdik. Egyelőre az elemi isko­lákban, később pedig a középiskolákban is. Az Ellenzék munkatársa a kérdéssel kap­csolatban beszélgetett dr. Turcu orvossal, az állami egészségügyi intézet egyik vezetőjével, aki már több vármegye területén irányította ezeket a munkálatokat. Kijelentette, hogy a betegséget megelőző oltások alkalmazása semmi veszéllyel nem jár. A legkisebb egészségváltozást sem idézi elő és azok, akiket védőoltásokkal beoltanak, minden esetben megszabadulnak a veszede­lemtől, mert, ha a betegséget meg is kapják, egyetlen egy esetben sem végződik halállal. Min den szülőnek lelkiismereti kötelessége tehát gondoskodni arról, hogy gyermekét beoltássá, mert az oltásoknak a közösség szempontjá­ból csak akkor van értelme, ha egyetlen gyer­mek sem kerüli ki. Ami pedig a szérumok megbízhatóságát illeti, megnyugtathatom a közönséget — mondotta —, hogy a Romá­niában gyártott szérumok minőségben fölöt­te állanak az országba csempész utón beke­rülő és a külföldi szérum-gyárak által kise­lejtezett szérumoknak. A nálunk gyártott szérumok többszörös próbán esnek keresztül, amig forgalomba ke­rülnek s ki van zárva, hogy egyetlen selejtes vagy rossz minőségű fiola is kikerüljön a gyárból. A főorvosi hivatal a rendelkezésére álló adatok alapján szigorúan fogja ellenőrizni az oltásokat s aki nem hajlandó az orvosi hi­vatal felszólításának eleget tenni, nz egészség­ügy! törvények értelmében fognak bűntetteim. a gyermekeiért agy ódó apák és anyák ugyanis komoly veszedelemtől tartanak, már pedig erre nincsen semmi komoly ok. — Nem azért rendeltük el a kényszerszü­netet — mondotta Vlad főorvos az Ellenzék munkatársának, mintha komoly influenza­járványról lenne szó, hanem azért, hogy a járvány kitörését, illetve elterjedését meg­akadályozzuk. Tegnap délelőtt a kerületi or­vosok ellenőrző szemléket tartottak az összes elemi és középiskolákban és több tanuló tá­vollétét állapították meg. Miután a hiányzó tanulók száma a rendes mértéket meghaladta, a magunk lelkiismeretének megnyugtatása érdekében tartottuk szükségesnek az iskolák bezárását. Foglalkozott ezután a bizottság az állan­dóan uralkodó skarlát és diftériö-járvány elfojtásának ügyével- Az iskolák megnyitása óta napról-napra érkeznek jelentések a föor­SRÖTOK. Aberdeen egyik utcáján Izgatott tömeg tárgyalja a legújabb hirt, hogy a london— aberdeeni gyorsvonat Dundee mellett kislk- lott. A tömeg egyik tagja elkiáltja magát: T— Istenem, az én feleségem is ezen a vo­naton utazott. Ebben a pillanatban rohannak végig a rikkancsok a szerencsétlenségről szőlő kü­lön kiadásokkal. — Na Jack — mondják társai a meg­ijedt embernek — vegyél egy lapot, abban biztosan meglesz a szerencsétlenül jártak névsora is. — Még nem veszek — válaszolt Jack — bevárom az esti kiadást, abban benne van- nak a lóverseny-eredmények is, Äffg!i*Mn ©*csö a pés?2 LONDON. (Az Ellenzék távirata.) Angliá­ban föltűnően olcsó a pénz és ugy 02 ipari, mint a kereskedelmi vállalatok könnyen jut­nak hozzá. A kamatláb olyan mélyre esett, amilyenre hosszú évtizedek óta nem volt pél­da. Az olcsó kamat világában is példátlan azonban a pénzolcsóság, amellyel az utolsó napokban az állam váltóit nagy londoni pénzintézeteknél elhelyezték. A pénzügymi­nisztériumnak 25 millió fontra volt szüksége, amivel szemben a bankok azonnal 36 és fél­millió fontot ajánlottak fel. A felajánlásból a pénzügyminisztérium 23 millió fontot vett igénybe, mégpedig 3 shilling 10 pences évi kamattal minden 100 font Után. Ez pontosan egyötöd százalékos kamatot tesz ki. Ilyen alacsony kamatlábra az angol pénzpiacon egyáltalán nem emlékeznek vissza. MIT IR A ROMÁN SAJTÓ UNIVERSUL: A besszarábiai németek lapjá­ban, a „Deutsche Zeitung Besa,rabien“-ben meg­jelent nyilatkozattal foglalkozik, amely többek között a következőket mondja: Csatlakozunk ahhoz a román nemzeti törekvéshez, hogy Romá­niát a románoknak kell kormányozni ok és nem az Idegeneknek, vagy az idegen államok érdekei­nek. Az idegen szót nem ugy kell értelmezni, mintha a népre vonatkozna, hanem az állammd kapcsolatosan. Mi, a romániai németek nem va­gyunk idegenek. Mi együtt érzünk az állammal és harcolunk érdekeiért. Idegenek azok, akik nem képviselik az álfáim érdekeit, akik Románia lerom­bolását akarják. DIMINEAŢA: A gyermek iránti tisztelet a ci­vilizáció egyik jele. A tisztelet ebben az értelem­ben a gyermek nevelésével való foglalkozást je­lenti mindén téren, hogy az államnak és a tár­sadalomnak a jövőben jó polgárai lehessenek. Ez valóban a civilizáció egyik jele. De hogy állunk a gyermekgondozás tekintetében? Ha mód unitban volna a gyermekhalandóság kimutatásai szerint erre válaszolni, a válasz igen lesújtó volna. Egy­szerűen a civilizált államok sorának legvégén ál­lunk. Szerencsétlenségünkre még messzi vagyunk attól az időtől, amikor civilizációnk fokmérőjéül a gyermeknevelést mondhatnék. CURENTUL: 1931-ben az ügyvéd-törvényt erőszakkal léptették életbe a fiatalság előretörésé, vei szemben. Az ügyvédszövetség, mint minden egyesület, védeni akarta érdekeit és ezt a fiatal nemzedék versengésének kizárásával látták meg­oldhatónak. Megnehezítve az ügyvédi kamarába való beiratkozást, a régé és „befutott“ ügyvédek megszavaztattak egy olyan törvényt, mely kizáró­lag az övék. Ez a törvény abban a szellemben készült, hogy vegyék elejét az ifjú és tevékeny nemzedék versengésének, amiből előbb-utóbb az következett volna be, hogy megzavarták volna az öregek kényelmes helyzetét, amelyet még egy ki­váltságos korban szereztek meg, a létért való küz­delem sokkall enyhébb korszakának idején. Az egyetemek nem törődtek az ifjúság helyzetével, maradtok azok, amik voltak, minden élő és való­ságos vonatkozás nélkül az önkormányzat bol­dogságában és az évrőd-évre növelt egyetemi dí~ jak mámorában. PATRIA: A nemzeti-parasztpárt február elsején összeülő végrehajtó bizottságának feladatát Ismer­teti. Az ülésen csak a bizottság tagjai vehetnek részt. Három osztály fog dolgozni a párt munka­tervének előkészítésén: a politikai szakosztály, amely az alkotmányos politikát, közigazgatási po­litikát stb. tárgyalja meg, a gazdasági szakosztály és a kulturális szakosztály. GAZETA: Őszintén szólva, jobban érdeke! minket, hogy miképen gondolkozik* és mit tesz az ifjúság, mint az, hogy mit gondolnak az öre­gek, akik az országot vezették és egy ideig még vezetni fogják. Ugy a tevékeny politika, mint az elméleti politika terén működő ifjúság rendkívüli szellemi képzettségről ad bizonyságot, ami Ro­mániában szinte szokatlan. Ha elolvassuk egy ilyen mai félkészük ifjúnak a cikkét, vagy végighallgat­juk előadását és összehasonlítjuk egy mai vagy tegnapi miniszter szellemi megnyilatkozásaival, dl­csodálkozunk a különbségen és végleg megkap­juk a magyarázatot arra, hogy miért kellett e gazdag országnak a mai állapotba jutni, ROMANIA NOUA: Moldova Vsdér szenátor és egyetemi tanár emlékezik vissza arra az időre, amikor a magyar uralom alatt itt diáikoskodott Kolozsváron. Deák Ferenc-utcai hónapos szobájá­ban lakott, amikor egy napon ismert román in­duló hangjaira lett figyelmes, amelyet katonaz? Zenekar játszott az utcán. Csak azok adhatnak szá­mot arról, hogy milyen örömet éreztem, akik a háború előtti soviniszta Kolozsváron ékek és szen­vedtek“ A minoriták temploma előtt román ka­tonai osztag haladt az 51. gyalogezredből, élén a zenekarral és Domasneanu oszták egyenruhába öl­tözött román kapitánnyal. A román fiukat ve­zette az ortodox templomba, a zenekar pedig a megváltó napok indulóját, a „Destapte.te Ro­mane“^ játszotta! ILLIK TUDNI Mzdern magyar kislexikon Ebben a kötetben minden benne van, ami a nagy lexikonokban még nincsen benne, vagy az iskolakönyvekből kima­radt. Minden létező lexikon Ideális ki­egészítő kötete, mert több ezer modern fogalmat tartalmaz 32 oldalra terjedő képmelléklettel. Kitünően Összeállított sport-lexikon melléklet külön értéke a kötetnek. Egészvászonkötésben, hófe­hér papíron 211 lej az Ellenzék könyv- osztályában, Kolozsvár—Főtér. Vidékre azonnal szállítjuk. Kérjen ingyenes könyvjegyzéket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom