Ellenzék, 1935. február (56. évfolyam, 26-49. szám)

1935-02-01 / 26. szám

2 ELLENZÉK 1935 tébrair I. SELECT MOZGÓ Ma rendkívüli tmum premier! Kutyával u el őnagysága megunt férjét A MOSZKVAI LÁNY (MANDALAY) A szezon egyik legjobb filme, gyönyörű kidolgozással, ritka s/.ép 6s érdekes felvételekkel, különlegesen izgalmas tartalommal. — Fősz.: Koy Francis. Rice a r do Cortez, Warner Oland. Petrőleumvonatot borított lángba a belerohant tolató mozdony KOSSTANCA. (Az Ellenzék távirata.) tegnap délután 5 órakor Saligni állomás kö­rtében összeütközött egy tolató mozdony egy petróleumszállitó vonattal. A petróleum- szállító vonat lángbaborult s az égő petró­leum elöntötte a pálgateslet és felgyújtotta a vasúti hidat is. .4 petróleumszállitó vonat több tartálykocsija megsemmisült. .4" anya­gi kár igen nagy, a forgalmat csak átszállás- síd lehet lebonyolítani. Vizsgálat indult meg annak megállapítására, hogy a szerencsét­lenséget kinek a gondatlansága, vagy mulasz­tása idézte elő. A náthaláz orszá­gos arányokat öltött . BUKAREST. (Az Ellenzék távirata.) A náthaláz kiterjedt az egész ország­ra. lasi város egész lakossága beteg és nincs elég gyógyszer a betegek gyógy­kezelésére. A városban az összes isko­lákat bezárták. Szünetel a tanítás Ga- lac, Caracal, Turnuszeverin, Burduie- nu, Campina, Piteşti, Vaslui, Adj ud. Ki- senev és Bukarest városok területén. Silistrában a náthaláznak több áldoza­ta van. Az erdélyi nagyobb varosok­ban, Temesváron, Aradon és Nagyvá­radon is sorra be kellett zárni az isko­lákat. DÉVA. (Az Ellenzék tudósítójától.) Megemlékeztünk arról, hogy a Déván levő 13 iskola közül eddig három isko­lát zártak be járvány miatt az egész­ségügyi hatóságok. Tekintettel arra, hogy a többi iskolákban is több mint 60 százaléka a tanulóknak járványos be­tegség miatt nem látogatta a tanítá­sokat, az összes iskolák 8 napra való bezárását rendelte el dr. Hossu Engen városi tiszti főorvos. A város lakosai közötti megbetegedések számát ponto­san még mindég nem lehet tudni, azon­ban magánértesüléseink szerint azok száma meghaladja a 700-at. EMÉSZTÉSI NEHÉZSÉGEK, gyomorfájás, gyo­morégés, csalánkiütés, rosszullét, fejfájás, idegiz­galmak, álmatlanság esetén a természetes „FERENC JÓZSEF1 keseriivtiz megszünteti az emésztési zavarokat, fertőtleníti a gyomrot és a beleket, a vérkeringést helyes útra tereli és fel­frissíti a szellemet. Kffaiochwili ofíáLoreiagy Erdély kiürítéséi ismer« ieiie a Rá kosi-köriben BUDAPEST. (Az Ellenzék tudósitójától.) A Rákosi 'Mátyás ellen indított bünper tár­gyalásai, az Ítélet felé közelednek. Tegnap már az orvosszakértő, .Németh Ödön dr. ki­hallgatására került a sor, aki kijelentette, hogy Rákosi 'Mátyást minden tekintetben be- számithatónak látja. A tárgyaláson Kra- tochwill Károly nyugalmazott altábornagyot hallgatták ki. Kratochwill altábornagy a szé­kely hadosztály visszavonulásáról és Erdély kiürítésének körülményeiről tett vallomást. A kiürítésre 'Linder hadügyminiszter adott rendeletet, de akkor már a katonák a lapok­ból értesültek arról, hogy el kell Erdélyt hagyniok és maguktól szétszéledtek. Novem­ber 22-én rendelkezést kapott, mely Kolozs­várrá küldte őt. Erdélyben négy nemzeti tanács is volt és mindegyiknek külön nem­zetőrsége. A székely hadosztálynak Kolozs­vár—Zilah—Szatmár vonalra kellett vissza­vonulnia. A fegyelem azonban annyira meg­rendült, hogy a közben mozgósított fiatalabb korosztályok sem jelentkeztek. Kratochwill nyugalmazott altábornagy vallomása további folyamán még néhány későbbi parancsról számolt be, melyeknek lényege az volt, hogy a vérontás minden körülmények között el­kerülendő. Megmérgezett a templomban harminc emberi a kiömlö gás BUKAREST. (Az Ellenzék távirata.) A (iroapa nevű városrész egyik templomában nemrég gázfűtést rendezlek be. Tegnap az is­tentisztelet folyamán, nem tudni milyen ok­ból, a fűtőtest felmondta a szolgálatot és az egész templomot gáz töltötte meg. A hívők közül mintegy harmincon lettek rosszul, úgy, hogy mentőkei kellett kihívni, akik elsőse­gélyben részesítették őket. Egy asszonyt sú­lyos állapotban kórházba szállítottak, a töb­bieket lakásaikon ápolják. Négy válóper egy napon a .KOLOZSVÁR. (Az Ellenzék tudósítójától.) A kolozsvári törvényszék II. szekciója teg­nap délelőtt a polgári perek során több ér­dekes válópert tárgyalt. S. A. és neje, M. R. volt az első pernek a bőse. A férj válókeresetet adott be fele­sége ellen hűtlen elhagyás címén. A tárgya­láson a felperes ügyvédje elmondta, hogy S. A.-né férjétől minden ok nélkül elköltö­zött és annak ellenére, hogy több alkalom­mal hívta vissza, mégis szüleinél maradt. Az. ügy tárgyalását március 3-ra napolták el. S. M. kolozsvári lakos ügyvédje előadta, hogy S. M. feleségével huzamosabb időn keresztül a legjobb viszonyban élt. Később kisebb nézeteltérések keletkeztek, minek kö­vetkeztében a viszony elhidegült közöttük. Egy alkalommal, amikor haza akart menni, a kaput zárva találta és felesége többszöri felszólításra sem akarta beengedni. S. M.-né pár nap múlva. házőrző kutyát szerzett, hogy megakadá­lyozhassa férjének visszatérését. S. M.-né ügyvédje ezzel szemben azt állítot­ta. hogy a férj hagyta el feleségét, aki emiatt a legnagyobb nyomorban szenvedett gyer­mekével együtt. A törvényszék a feleket hat hónapi időtartamra ideiglenesen elválasz­totta és a férjet egyidejűleg kötelezte 1000 lej havi ideiglenes tartásdij megfizetésére. DÉVA. (Az Ellenzék tudósi tójától.) A dé­vai ügyészségre tegnap délelőtt öt burján- falvi földművest kisértek be. A vád: megverték a házukba foglalni jövő adó­végrehajtókat. Ugyanekkor a dévai törvényszék Mózes Sala­mon vajdahunyadi kereskedő ügyét tár­gyalta. Mózes ellen az a vád, hogy kidobta fia üzletéből az adóvégrehajtót. Crisan Áron 63 éves burjánfalvi gazdál­kodó hátralékban volt az állami adóval. Florea Alexandru adóvégrehajtó és Borca Áron körjegyzőségi írnok Popescu loan csendőrkáplár kíséretében Crisan ruha és élelmiszerkészletét akarták lefoglalni adó­tartozása fejében. Crisan biztositékképen két ökröt ajánlott fel, ha meghagyják téli ruhaneműit és élelmiszereit. Amikor a végrehajtó ebbe nem akart bele­egyezni, Crisan lurkósbolot ragadott és az­zal kezdte fenyegetni a három embert. A kiáltozásra apjuk segítségére siettek Crisan Nicolae és Iosif, akik fejszével és szekérruddal rontottak a szo­bába. A csendőr riasztó lövést adott le a levegőbe. Az egyik Crisan-fiu erre fejbe­vágta a csendőrt és általános dulakodás kolozsvári törvényszék előtt A gyermek az anyánál marad, de S. M. kö­teles a gyermek eltartására havi 500 lejt fizetni. K. K.-né, született F. I. kérte férjétől való elválasztását házassági kötelezettségeinek lie nem tartása miatt. A törvényszék kérdést intézeti K. K.-hoz, hogy hajlandó-e eleget tenni kötelezettségének. A férj visszautasító válaszára a törvényszék a házasságot fel­bontotta a férj. hibájából, egyben kötelezte 000 lej havi tartásdij megfizetésére. D. M. válópere fejezi be a sorozatot. El­mondta, hogy feleségével a legboldogabb egyetértésben élt. Két évvel ezelőtt egyszer az utcán megpillantotta feleségét egy fiatal­ember társaságában. Felelősségre vonta az asszonyt, aki kijelentette, hogy a fiatalem­ber vidéki ismerőse volt, aki csak egy napra jött be Kolozsvárra. Később névtelen levelet kapott, melyben értesítet­ték, hogy felesége megcsalja azzal a fiatal­emberrel. A férj magánnyomozása eredménnyel járt s csakhamar meggyőződött, hogy felesége valóban viszonyt folytat az idegen férfivel. D. M.-né ártatlanságát hangoztatta. Férjét vádolja, hogy ő hagyta el hűtlenül. Az ügy fötárgyulását későbbi időpontra halasztot­ták el, amikor a felek be fogják bizonyilani állításaik valódiságát. vette kezdetét. A nagy zajra odaérkezett Bodea Traian és Turc Aron, akik szintén belevegyültek az általános verekedésbe. A három állami hi­vatalnoknak nagynehezen sikerült kimene­külnie az udvarra. A csendőrörsre siettek és hat esendőreel megerősítve tértek vissza a Crisan-házboz, ahol az öt főbiinöst letartóztatták és a dévai ügyészségre kisérték. Mózes Salamon vajdahunyadi kereskedő ellátogatott a mult év októberében fia üzle­tébe. Bója Dumitru adóvégrehajtó Magda Nicolae csendőr kíséretében éppen az üzlet­ben tartózkodott, hogy az ott levő árut lefog­lalja az ifjabb Mózes adóhátraléka fejében. Mózes kérte a végrehajtót, ne foganatosítsa a végrehajtást, mert fia a délelőtt folyamán rendezte adótartozását. Amikor Bója ennek dacára foglalni kez­dett, az öreg Mózes kihajította öt és segédjét az üzletből. A dévai törvényszék hatósági kö­zeg elleni erőszak vétségében bűnösnek mon­dotta ki Mózest és 2000 lej fő és 500 lej mel­lékbüntetésre Ítélte. Nemfizetés esetén a bün­tetés 40 napi fogházra változtatható át. Mó­zes az ítélet ellen felebbezett. Nők a szövetkezeti munkában Érdekes és feljegyzésre méltó dolog tör­tént a nyáron a női munka terén. London­ban tartották a szövetkezeti nők nemzet­közi szövetségének nagy konferenciáját. Mert a nők figyelme a szociális és irodalmi munkákon kívül a gazdasági életre is kiter­jed. A nö ösztönszerüen megérezte, bogy a szövetkezeti mozgalomban szép feladat vár reá, ez egy olyan munkatér, ahol a nő min­dennemű munkája értékesíthető s ahol nern külön utakon haladó, de egységes munkára van szükség. Statisztikai kimutatás szerint az eddigi összes női mozgalmak monstre gyűlései kö­zül ez volt a legnépesebb. Képviseltette ma­gát a földkerekség minden állama, sőt vol­tak országok, melyek több delegáltat is küldöttek. Élénken bizonyítja ez, hogy a szövetkezeti mozgalom a nők között meg­értésre talált. A felolvasott titkári jelentések pompásan működő szövetkezeti életről tesz­nek bizonyságot, különösen a kis államok asszonyai számolnak be csodálatos munká­ról. S a beszámolók nem üres hivalkodá­sok, de tanításul is szolgálnak. Itt nem ver­senyezni, de ezzel is segíteni akarnak egy­más munkájában. Itt eltörpülnek a kicsinyes gyűlölködések és irigységek, itt egy közös eszme előrehaladásán dolgoznak mind. Sőt valóságos missziós munkát végeznek az ed­dig szövetkezeti munkát nem ismerő társ­nőik között. Tanítják őket a szövetkezés hasznos voltára, mellyel nemcsak a jelen, de a jövő gazdasági életen is segítenek. A szövetkezeti mozgalom napról-napra mind nagyobb tért hódit s mint látjuk, a férfiak úttörő munkája mellett a nőnek is szerepet juttat. A szeretetre és segítségre teremtett nö szívesen vállal részt e szerep­ből. Végre olyan munkaközösségben dolgoz­hat, hol minden más válaszfalat ledöntve, valóban a közösségért dolgozunk. És ez a munka nem is teher, nem is kiadás. Ez csak öntudatosságunkat nevelő és sorsunkat ja- vitó áldás. A külföldi nők ezen már régen túl vannak és büszkén írnak a szövetkezeti munka árán elért sikereikről, melyek közt felsorolhatok a hatalmas női áruházak női vezetéssel és személyzettel.- szövetkezeti üdü­lők, mik a nők kitartó munkája által emel­kedtek ki a földből. A modern kórházak olcsó és pompás kezelése, a szövetkezeti is­kolák. hol elméleti és gyakorlati tárgyakat tanítanak a világ minden tudományából. Sőt vannak női szövetkezeti pénzintézetek is, melyek kitünően virágzanak. S ezt mind az egységes munka tererptetle meg. A szö­vetkezeti nők emellett állandóan a világ­béke melleit harcolnak! Ezrével küldik a sürgönyöket Genfbe. kérve és követelve az általános leszerelést, hátha felfigyelnek erre a zöld asztalnál világ sorsát intéző állam­férfiak. Jó volna, ha a mi asszonyaink is bele­kapcsolódnának a szövetkezeti munkába s ezzel megmutatnák, hogy megértették az Önmagukon való segítés legegyszerűbb for­máját. Ha a jövő évi nemzetközi gyűlésen mi is részt vehetnénk, jelentve, hogy igenis élünk! Nem várunk idegen segítséget, de szövetkezünk s ezáltal gazdasági életünket igyekszünk fellendíteni. K. E. Mozgószinhá^ak műsora: CSÜTÖRTÖK :. CAPITOL: A SZIGET. A titkos diplomácia kulisszatitkai. Fősz. Brigitte Helm, Willy Fritsch. Otto Tressler. A fény, pompa és elegancia filmje! EDISON: I. KAIRÓI ÉJSZAKA. Dráma. Fő­szerepben: Ramon Novarro, Myrna Lov, Reginald Denny. II. AMERIKAI LEÁ­NYOK. Fősz. Constance Bennett. Ben Lyon. MUNKÁS-MOZGÓ: A SZÍV MELÓDIÁJA. Főszerepben: Gustav Fröhlich, Hans Junkermann és Maria Paudler. II. SZE­RETTELEK. Főszerepben Warner Bax­ter, Elisa Landi és Mimi Jordan. Elő­adások 5 és lél és 9 órakor. RÁTH-VÉGH ISTVÁN: Magyar kuriózumaik Ebben a könyvben együtt van minden, ami megdöbbentően érdekes, furcsa, megmagya­rázhatatlan, szórakoztató. Csodák és furcsa­ságok, rnég étlapok is váltakoznak az asz- szonybosszantó irodalom hírhedt termékei­vel, égi jelek és szócsintani példatár egyfor­mán elképesztik az olvasót. Ennek köszön­heti a könyv óriási sikerét. Sok illusztráció­val, hófehér papirori 178 lej az Ellenzék könyvosztályában, Kolozsvár—Főtér. Kérjen ingyenes könyvjegyzékei. Eckhardt Tibor lemondott a népszövetségi lőmegbizott tisztéről BUDAPEST. (Az Ellenzék tudósítójától.) Az egységes párt tegnapi ülésén Eckhardt Tibor ellen elhangzott támadások miatt, Eckhardt tegnap levelet irt Gömbös minisz­terelnöknek, melyben bejelenti, hogy nem vállalja tovább Magyarország képviseletét a népszövetségi tanács előtt. Eckhardt ellen az egységes pártot élesen bíráló miskolci beszé­de miatt intézett tegnap támadást az egysé­ges párt több vezető egyénisége. Főleg Berky Gyula és Ugrón Gábor mondtak ellene éles- hangú beszédeket. Berky szerint Eckhardt esetében is arról van szó, hogy egyesek ha­talomra törnek. Eckhardt Tibor eddigi pálya­futása — mondta Berky — az ébredő elnök­ségtől kezdve a népszövetségi fődelegátusi megbízatásig, ezt mutatja. Eckhardt egyetlen egy kijelentésével értünk egyet, — folytatta Berky — s ez az, hogy nem akar miniszter lenni. Pártunk 99 százaléka ebben egyetért vele. Ez a párt nem támogatna olyan kor­mányt, amelynek Eckhardt is tagja lenne. A pártértekezleten elhangzott fölszólalásokra Gömbös miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány minden tekintetben az egységes­pártra és kizárólag az egységespártra akar támaszkodni. A miniszterelnök szavai után a párt tagjai, akik között gróf Bethlen István is jelen volt, egyhangúlag bizalmat szavaz­tak a kormánjmak. Eckhardt az egységes pártban elhangzott felszólalások tudomásulvétele után Gömbös miniszterelnöknek levelet irt, melyben kéri, hogy a köztük lévő megállapodást tekintse tárgytalannak és vegye tudomásul, hogy az egységes párti viták után nem áll módjában többé, hogy Magyarországot a Népszövetség előtt képviselje. Lemondása azonban nem vo­natkozik azokra a folyamatban lévő ügyek­re is, melyeket legutóbb képviselt s amelyek még nem nyertek elintézést Rájár a rúd a végrehajtókra Hunyadmegyében

Next

/
Oldalképek
Tartalom