Ellenzék, 1935. február (56. évfolyam, 26-49. szám)

1935-02-01 / 26. szám

ÁRA 3 LEJ TAXA POŞTALA PLĂTITĂ IN NUMFRAR No. 141.16^19»» f Szerkesztősé*, kiadóhivatal, nyomda: Cluj, Str. I. G. Duca No. S. Fiókkiadó hi va tal és k ő n y V os 2 t á 1 y : Piaţa Unirii 9. szám. — Telefonszim: 109. — Levélcím: Cluj, postafiók So. MAGYAR POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA.* BARTH A MIKLÓS Előfizetési árak: havonta 70, negyedévre 210, félévre 420, évente 840 lej. — Magyarországra: negyedévre 10, félévre 20, évente 40 pengő. A többi külföldi államokba csak a portókülönbozettel több LVíi ÉVFOLYAM, 2 6. SZÁM. PÉNTEK FEBRUÁR 1. Mironescu Doihhormányió, Dumiírcsca peniogumlnlsi Stavescu visszavonulásával kell számolni az éjjeli utolsó híradások szerint —- Mironescu kilépése megrázta a nemzeti-parasztpártoh — Vanda szabó zeS kapóit az erdélyi szervezetek vezetésében Érdekes korképpel szolgáltunk a tegnap. A nemzeti- parasztpárt volt alminisztere a kamarában festegette. A prefektusok értekezletét az ó- szabadelvű párt elnöke, szóval magán sze­mély, felvilágosította és utasította volna, mikép terjesszék az egyszerű nép körében a Skoda-ügyről kiadott röpiratot. Nem a tör­vényhozási bizottság részéről foganatosított vizsgálat pontos jegyzőkönyvét, nem e bizott­ság előadójától összefoglalt jelentést, hanem Constantinescu Tancred röpiratát, akit az utolsó előtti kormányalakítás alkalmából a •két. boldogult Bratianu nem neveztetett ki többé miniszternek, Duca pedig egyenesen távol tartott magútól. .Most ez a múmia föl­tárnád; már arról beszélnek, hogy miniszteri tárcát fog kapni, mint az ó-szabadelvü párt­ban az ifjúsági H. csoportjával szembenálló öreg szárny képviselője; mi több, még táma­dó röpiratot is ir megbízásból, mikor a kor­mány szeretné az egész ügyet félretenni, hiszen maga is üzletet akar kötni Skodáik­kal. Es az röpiratozik, akiről az ellenzék a tárgyalás rendjén állította, hogy ötszáz hektár állami petróleumföldei adott el, a kincstár semmit se kapott, holott Madgearu hasonló és azonos nagyságú üzlete a vétel­áron felül külön ötszázmillió lejt holott az állami konyhára, ßratianu Dinu pártelnök védekezik és magyaráz. A megyei tagozatok gyűlésén, amelyen véletlenül olt voltak a prefektusok is, jogosan adhatott pártpoliti­kai érdekből utasításokat, a hallgatóságra való tekintet nélkül; a röpirathoz a hivata­los világnak semmi köze, annak terjesztése pedig ősi szokás szerint történik. Bölcsnek éppen elég, egészen elég ez a magyarázat! Mi az ó-szabadelvü pártnak belső ügy­rendje, hogyan egyezik meg a párt elnöke és a kormány elnöke politikai lépések esetén egymással, nem tartozik reánk. Ezt végez­zék el állandó veszekedés, súrlódás, ungor- kodás, megegyezés között mint eddig, ezután is egymással. De már ezeken túl joggal kér­dezheti meg az. adófizető polgár, hogy a költ­ségvetés terhére és pártérdekek fölött egye­temes rendeltetésű közigazgatási munkára kinevezett prefektus mit keres pártértekez­leten, pártcélokat szolgáló röpirat tárgyalá­sán és mikép bizható meg röpiratok terjesz­tésére nyílván a jegyzők és más hivatalos jellegű alkalmazottak utján? A tisztviselő, ha egy párt kebeléből is kerül ki és a pre­fektus, mint a kormány bizalmi embere, pártoszlop is, nem dolgozhat a szó sz.oros élelmében hatalmi célokért kiadott röpirat érdekében, mert akár többet, akár keveseb­bet rnond ez, mint a Skoda-ügyet vizsgáló törvényhozási bizottság hivatalos kiadvá­nyai s előadói jelentése, mégis csak nyers és be nem bizonyított vádakat szellőztet, amíg szakszerű bíróság nem Ítélkezik végérvénye­sen. Az ilyet lehet a pártéletben csinálni, de nem lehet az összes adófizető polgárok számára rendelt és azok közterheíből fize­tett hivatalos közigazgatási életben. Ez a szabadelvűsé^ elfajulása. Mikor ilyen szo­morú tapasztalatokat szerez az ember, föl kell venni az örökösen visszatérő nagy kér­dést: miért töltik be politikai kinevezésekkel a tisztviselő-állásokat s ezeknek főbbjei miért változnak minden kormányválság ese­tén? Állandó, független, közérdekre kötele­zett pártok fölött álló tisztviselőkre van szükség. Amíg a mai rendszer áll, rendsze­resen gyöngül a szabadelvű népuralom ne­mes szelleme, mindig jobban és jobban, ugyanakkor a hanyatlás hasonló ütemében pusztul az ország fenntartásának sok lehető­sége. BUKAREST. (Az Ellenzék tudósítójától.) Mironescu volt pénzügyminiszter és m’niszter- elnöknek a nemzeti-parasztpártból való kilépé­se nagy feltűnést keltett. Mironescu a nem- zeti-parasztpárt elnöki tanácsának tegnapi ülésével egyidejűleg bejelentette, hogy a nem* zeti-parasztpárt egyes vezetői, különösen pe­dig az erdélyiek közötti viszály miatt kilép a pártból. A volt miniszterelnök a párt el­nökéhez intézett lemondó levelében nem okolja meg távozását, ami még több követ­keztetésre ad alkalmat. A Gazda hangsúlyoz­za, hogy Mironescu kilépésénél: messzemenő jelen­tősége van a jövő kormányát illetőleg. Amennyiben az nem pártkormány lesz, úgy abban Mi rones cura igen nagy szerep vár, sőt lehetséges, hogy éppen 5 fogja azt megalakí­tani. Változások a pénzügyek vezetésében Bukarestben a legkülönbözőbb hírek szál- longanak Mironescu lépésével kapcsolatban. A Curentul mai száma azt Írja, hogy az éj­szaka folyamán kapott értesülése szerint valószínű, hogy Mironescu a Banca Naţio­nala kormányzója lesz. Ha valóban Mironescu veszi kezébe az or­szág jegyintézetének vezetését, az azt fogja BERLIN. (Az Ellenzék távirata.) Schacht birodalmi bankelnök diktálod szerepe a né­met gazdasági és pénzügyi élet területén tegnap teljessé vált. Hitler birodalmi vezér megbizta őt azoknak a gazdasági tárcáknak végleges vezetésével is, melyek eddig leg­alább névleg nem voltak a kezében, Teg­naptól fogva a német birodalom Összes gazdasági tár­cái a birodalmi bankelnök, Schacht dv. kezében összpontosulnak. Ez azt jelenti, hogy a régebbi német kon­zervatív gazdasági elgondolások végleg győ­zedelmeskedtek a nemzeti szocializmus gaz­dasági szakértői által képviselt radikálizmus- sal szemben. Ezt a radikálizmust elméletben főleg Gottfried Feder képviselte, aki a nem­zeti szocializmus gazdasági elméleteinek megteremtője volt. Federnek alig két hónap előtt föl kellett adnia tárcáját, amelyben különben alig hagytak számára hatáskört. Nem sokkal azelőtt szabadságra ment Schmidt birodalmi gazdasági miniszter is, aki most egészségügyi okokra hivatkozva előterjesztette Hitlernek lemondását. Schmidt dr. tegnap Hitler birodalmi vezérnél volt kihallgatáson, aki lemondását végleg elfo­gadta és a gazdasági miniszteri tárca veze­tésével is Schacht bankelnököt bízta meg. 1 Schacht, aki Németországnak kétségtelenül I I igazolni, hogy a pénzügyi helyzet rendkívül súlyos és szükséges, hogy a Banca Naţionala élén egy tapasztalatokban gazdag fináncpo- litikus álljon, minden pártpolitikai megkö­töttségen kivül. Abban az esetben, ha Miro­nescu bankkormányzó lesz, úgy a jegybank jelenlegi vezetője, Grigore Dumitrescu, az ország pénzügyé­nek vezetését venné át, amely tisztség min­den valószínűség szerint ma megüresedik. Ilyenformán a lappangó kormányválság is megoldódna, mert nem lenne szükség több miniszter kicserélésére. Ebben az esetben a kormány magáévá tenné a Manolescu-Strun- ga—Slavescu viszályban a kereskedelmi mi­niszter álláspontját és aszerint oldaná meg a gazdasági kérdéseket. A lap hozzáteszi, hogy késő éjjeli órákra való tekintettel, amikor a hirt kapta, nem volt módjában ellenőrizni, tehát csak fenntartással közli. A párt velem van — mondja Vaida A nemzeti-parasztpúrt Mironescu lépésé­nek hatása alatt úgy látszik sürgős meg­oldásokat keres. Hírek szerint Mihalache és Vaida tegnap délelőtt megegyezésre jutóit olyanformán, hogy a pártelnök szabadkezet adott Valdúnak az erdélyi szervezetek vezetésében. h egyik legkiválóbb gazdasági szakértője, ez­után egységesen fog irányítani a német gaz­dasági élet egés2 területén. Egy másik szabadságolási hir is nagy fel­tűnést kelt. Amint hivatalosan jelentik, Fritsch tábornok, a Reichswehr főparancs­noka szabadságra ment. A szabadság letel­tének időpontjáról azonban a hivatalos kommüniké nem nyilatkozik. A hir által okozott szenzáció lecsillapítására rövidesen közzétették hivatalosan a2t is, hogy Fritsch tábornok szabadságának letelte után vissza fog térni a Reichswehr élére. A német köz­vélemény azonban még jól emlékszik arra, hogy Schmidt dr. gazdasági miniszter sza­badságolása idején szintén arról volt szó, hogy egészségi állapotának megjavulása után újra kezébe ves2i minisztériumának vezetését. Fritsch tábornokról, mint a Reichswehr elégiiletlen főtisztjeinek vezető­jéről már többször kerültek hirek forgalom­ba. Különösen Schleicher tábornok megöle- tésével kapcsolatban emlegették többször, ő volt az, aki szinte tüntetőén vett részt a Schleicher koporsóját kisérő kís száma gyászolók között s aki koszorút tett volt bajtársa sírjára. A német politikai élet külföldön is nagy feltűnést keltő másik, hire, hogy lamoto ja­lEzek után valószínűleg nem foglalkozik az elnöki tanács Tilea nagyszebeni kijelenté­seivel, ami újabb szenvedélyes kirobbaná­sokra adna okot. Ez a megegyezés Mania ellen irányulna, akit egyenesen lehetetlenné tettek a pártban. A Gazeta azt irja, hogy megkérdezték Vaida Sándortól többek között az erdélyi viszál­lyal kapcsolatosan, igaz-e, hogy kilép a pártból? Vaida azt válaszolta: — Én nem megyek, lépjenek ki azok. akik ellenfeleim, mert a párt velem van. Mihalache mindent elkövet, hogy Miro- nescut terve megváltoztatására birja. Vaida Sándorral folytatott beszélgetése után föl­kereste Mironescut és kérte, vonja vissza lemondását. Mironescu azonban szilárdan kitart • ^határozása mellett és igy valószínű, hogy a párt állaRdó bizottsága kénytelen lesz elfogadni lemondását. Mironescuval folytatott tanácskozása előtt Mihalache Maniuval és dr. Lupuval is tár­gyalt. A pártelnök a felkavarodott politikai életben lehetőleg mindenkivel barátságosan akarja megoldani az ügyeket és a közvetítő szerepet viszi. Vaida Sándort a tegnapi ese­mények hatása alatt a délután folyamán barátainak nagy csoportja látogatta meg. pán tengernagy, aki a londoni sikertelen ten­geri leszerelési elöértekezleíen képviselte Ja­pánt, tegnap hazautazlában kiszállt Berlinben és hosszabb tárgyalást folytatott Ribbentrop báróval, Hitler leszerelési magán-megbizoüjávai. la­moto tengernagy berlini tárgyalása köz­vetlenül a londoni francia—angol tárgyalá­sok előtt érthető feltűnést kelt mindenfelé. Londonban a német diplomácia sakkhuzását látják benne. Ezzel kapcsolatban meglehető­sen föltűnő, hogy a német sajtó igen hallga­tagon viselkedik a még mindig Lengyelor­szágban lévő Göring porosz miniszterelnök tárgyalásaival kapcsolatban. Ez a magatar­tás nyilvánvalóan felsőbb utasításra történik és megfelel a lengyel sajtó magatartásának, mely szintén ragaszkodik ahhoz a magyará­zathoz, hogy Göring látogatása tisztán ma­gánlátogatásnak tekintendő. A porosz mi­niszterelnököt különben mára várják vissza a bialovicei vadászatról Varsóba. Valószínű­leg még a mai napon újra látogatást lesz Pilsudszki marsallnál és az este folyamán vagy holnap hazaindul Berlinbe. Varsói il­letékes körök a bialovicei megbeszélésekről csak annyit jelentenek ki, hogy ebben a pil­lanatban, a londoni értekezlet elölt, nem vol- S na célszerű az Európát érdeklő nagy diplo- í máciai kérdésekben nyilatkozatot adni. 4 harmadik birodalomban győzött a konzervatív gazdasági irányzat Seliacht az összes gazdasági tárcák élén. — Szabadságolták a birodalmi iiaderő főparancsnokát

Next

/
Oldalképek
Tartalom