Ellenzék, 1935. január (56. évfolyam, 1-25. szám)

1935-01-29 / 23. szám

8 KE T.ENTtiK 193$ ImnmAr 29. Háromszék! muzsikusok Olykor intg-megakad o szemünk bá­nattól elegy öröm híresztelésén. Amikor arról merengünk, hogy kisepriizve hi­vatalból, kiakolholitvn gyárból, mű­helyből, kereskedésből. nemsokára sza­bad foglalkozásokra fenekedö numerus clausustól kifüröszine. nines meuekiilmink majd máshová, csak a faluba, jóleső megnyugvással olvassuk, egyszer-egyszer a falunak az élele hogyan lép ki a ká- bvltságból és veszteglésből, próbál előre menni, próbál előre jutni. Szövetkezetek, énekkarok, társasjátékok, műkedvelő- előadások, zenekarok, gazdasági körök, olvasószobák, népkönyvtárak — nem elég a tiz ujjunk a fölsorolásra — moz­díthatják meg az álmos, vagy habozó falut. Csak mozgatnák mind és mindig. I \s úgy látjuk, naprúl-napra inkább kezd is már igy történni. Ilyenkor öröm- részesit meg, ha mindjárt bánattal ke­verve, ha olykor a falu mozdulata nem egészen a saját magáé, hanem a város kártékony kihatására történik. Nem szeretjük, ha ezer székely leány buesu- járáskor, a tánc-versenyében városi ug- ra-bugrákkal próbál hatni. Ha énekka­rok erőltetett cigányos népdalokat kor- nyikálnak, holott telve zeneirodalmunk a Kodály és Bartók átültetéseivel. Hir szerint a földész zenekarok a falu gaz­dag nótafáját is forgáccsá köpik és vá­rosi müdolgokra vetemednek, a mi az­tán ugyancsak távol áll a falutól és sok­szor messze áll az egész magyar lélek­től. Ezek a gondolatok szántották át hol simogatva, hol fájditva szivünket, ami­kor olvastuk, hogy a székely falusi ze­nészek Kézdiváisárhelyt versenyre gyűl­tek. Tizennégy zenekarban hat verseny- pontért. És aztán az egyesitett zeneka­rok magyar indulót játsztak. Ennek az indulónak pedig egyszerű kapás-kaszás székely volt a szerzője. És az se tetszett utolsónak, amit a lemhényi öt Mike testvérről hallottuk: hogy maguk ké­szítették a hegedűt, a nagybrugót, a cimbalmot és klárinétot, büszkén ott ál­lottak, mint ezermesterek, akik játszani tudnak a fával, a hanggal, a szivekkel, de nagy székely szomorúsággal, durva daróc gúnyában. De kár, hogy minden­nek az élettel birkózó óriás játéknak, mint minden erdélyi dolgunknak meg van a bökkenője: a tökéletlenség, akár egy Michelangelo szobornak, amelyet itt-ott szándékosan rontott el a keserű művész, nyelvet öltve a tökély ősi ellen­ségére. A székely ngpzenész-tornának is meg volt a nehéz sötétje. A zenekarok kevés eredeti székely nótát játszanak, pedig ez volna igazi lelkűk és ez volna kifelé hatásuk igazi titka, ügy látszik azonban, mint ahogy máskor is fölpana­szolhattuk, a székely nép igazi vezetése és irányítása távol áll az igazitól Még azt sem tudjuk megértetni vele, hogy a leg­szebb zene mindenkinek — a saját ma­ga teremtése. Aztán azt a sok ezermestert nem lehetne „iparosítani“? — Ahogy székely szőttest viselhetni, nem használ­hatnánk falusi székely házban „gyár­tott“ zeneszerszámot9 Nem irredentizmus a „Talpra magyar“-! részegen elszavalni. Szilágysági tudósitónk jelenti: Mint „vádlott“, Porcsi József 72 éves érkőrösi gazda szerepelt tegnap a tör­vényszék előtt. Az eljárás azért indult meg ellene, mert ezelőtt mint egy hónappal ittas állapotban az utcán hangosan elszavalla Pe­tőfi Sándor „Talpra magyar“ cimü költemé­nyét. A csendőrőrmester azt meghallotta, lelvette a szokásos jegyzőkönyvet s az öreg embert gyalog kísértette be a zilahi ügyész­ségre. A törvényszéki tárgyaláson Porcsi el­mondta, hogy ezt a „szörnyű nagy bűnt“ részegen követte el s azért szavalta éppen azt a verset, mert a csúszós utón elesett, nem tudott felállni és hogy saját magát biz­tassa, kezdett rá a Talpra magyar-ra. A ki­hallgatott tanuk szintén bizonyították, hogy a vádlott illuminált állapotban szavalta el az inkriminált verset. A törvényszék rövid tanácskozás után felmentette Porcsit a vád és annak következményei alól. Az ügyész megnyugodott az ítéletben s igy az jogerős, A kolozsvári jogi fakultás diákjai is be­szüntették a sztrájkot A miniszterelnök oda­irányuló ígérete értelmében, hogy a diákok kívánságait teljesíteni fogja, a joghallgatók szövetségének legutóbbi ülésén a kolozsvári diákok is úgy határoztak, hogy ma, hétfőn már megjelennek az előadásokon. A diák- szövetség ebben az értelemben felhívást in­tézett a joghallgatókhoz. _________________ Felelős szerkesztő: SZENTIMBeFJENŐ, r­A mm bíróság döntésére kívánj & bízni Eckhardt a bíscbbségvcűdnti szerződés körüli vitáiét BUDAPEST. (Az Ellenzék távirata.) A vnngynr politikai élőt tegnapi esemé­nyei közé tartozik, Aulai István dr. mi­niszterelnökségi sajtófőnököt ellenjelölt nélkül képviselővé választották. Antal István dr. tegnap ál is vette a város mándátumát. Miskolcon Milotay Tstván képviselő beszámolója alkalmából Eck- hardt Tibor, a Független Kisgazdapárt vezére tartott beszédet, mely kitérjeszke- dett külpolitikai kérdésekre is. Eckhardt elmondta, hogy a marseillei merénylet ügyével kapcsolatban Magyarországnak két eshetőség közölt kellett választania, vagy kockáztatnia kellett az ország mél­tóságát és becsületét, vagy vállalni a há­ború lehetőségét is. Magyarország ter­mészetesen az. utóbbit választotta és a kérdés kielégítő elintézése bizonyltja, hogy helyesen járt el. Magyarországnak további külpolitikájában is változatlanul az olasz barátságra kell építeni. A fran­cia—olasz közeledés határozott enyhü­lést hozhat az európai külpolitika eddi­gi merevségébe. A megoldások végered­ményéljen csak kölcsönös engedmények I utján lehetségesek. Magyarország a ma­git részéről eddig is mindig készen állott ilyen kompromissziumokra és mindig hajlandó volt arra, hogy szomszédaival kétoldali szerződéseket kössön. A ma­gyar külpolitika számára különben bá­rom föltétel irányadó, hogy ilyen kom­promisszumokban rész vei lessen. Az első az egyenjogúság kérdése, mely különben Magyarországra is megoldódik azonnal, ahogy ugyanezt Németország részére megadják. A második a kisebbségi kér­dés. Az a kívánság, hogy a kisebbségi szerződésben vállalt kötelezettségeket föl­tétlenül betartsák. Ebben a kérdésben a vitákat elfogulatlan fórum elé kell vinni és leghelyesebb, ha a szerződés betartá­sa vagy be nem tartása fölött a hágai bíróság dönt. A harmadik pont Magyar- ország régi nemzetközi követeléseire vo­natkozik, mellyel azonban nem akar és sohasem is fog nemzetközi zavart kelte­ni. Ezt a követelést csak konstrukcióra - akarja használni, sohasem destrukcióra. gya^iphuakat pár óra alatt nagyon olcsón fest, az*or- szágosan elismert CZINK-cét?, CLUIÜ ELSŐRENDŰ, FA (TISZTA E1DELYI BOBOKAT olcsón fogyaszthat a SIGMOND-nál, FŐTÉR U. Kormányátszervezés a láthatáron — Romania Noua értesülése szerint K01.07.SVÁH, január UH. A Bamania Noun szerint Bukarest ben ma délelőtt az a hir ter­jedt el, hogy a kormány válságba jutott. Sla- neseu pénzügyminiszter és Manolescu-Strunga kereskedelmi miniszter között a régi ellentét annyira kiéleződött, hogy ezt már lehetetlen elsimítani. Mára minisztertanácsot hiútok össze és úgy ludják, hogy ezen a tanácskozá­son döntenek a: átszervezés fölött. A kor­mány átszervezéséről szálé, híreket hivatalo­san nem erősítették meg. CONTINENTAL R. T. Jámbor Erzsébet 3 felvonúsos drámája a Magyar Színházban. Művészi rendezés, gondos előadás kereté­ben mutatta be szombaton este a kolozsvári Magyar Színház az erdélyi ciklus második darabját, Jámbor Erzsébet „Continental R. T.“ cimü 3 felvonásos drámáját Felfokozott kíváncsiság körében, amely ez alkalommal zsúfolásig megtöltötte a nézőteret. * ICeJden íemeük Suciu halázsfalvi érseket IlíódáuS Hoisti kolozsvári gör. kai püspököt jeöSík iBALÁZSFALVA. (Az Ellenzék tudósítójá­tól.) Röviden jelentette már az Ellenzék, hogy az erdélyi görög katolikus egyház el­vesztette legfőbb vezetőjét, dr. Suciu Vasile érseket. A Balázsfalván székelő görög katoli­kus egyházfő még aránylag fiatal, 60 éves volt. Január 25-én délután még rendes napi sétakocsizására indult, este tizenegy órakor hirtelen beállott agyvérzés ölte meg. Szegény földmives szülők gyermekéből küzdötte fel magát Suciu érsek az egyház- fejedelem díszes, de felelősségteljes trónu­sáig, ahová 1919 augusztus 9-én emelte fajá­nak megbecsülése. Azóta kizárólagosan egy­háza ügyeit vezette és egyházi irodalommal foglalkozott. A politika sokszor nemtelen harcában sohasem vett tevékeny részt. Közmondásosan takarékos, nagyon egy­szerű életet élt, éleiének minden külső disze az a feketelovas hintó volt, amelyen egész­sége megőrzése miatt napi sétáját végezte. Gyalog nem járhatott, mert cukorbajából eredő betegsége miatt néhány évvel ezelőtt amputálni kellett egyik lábát s igy kél man­kóra támaszkodva, inasa segítségével a ki­sebb helyváltoztatásra is alig volt képes. Dr. Suciu Vasile életének felfelé ívelő pá­lyája magán viseli a becsületes szorgalom­nak és szívós munkásságnak minden jellem­vonását. lElőhaladásában egyetlen segítőtár­sa: fanatikus hite és lankadatlan munka­bírása volt. Miként Csernoch János, a nagy esztergomi hercegprímás, szegény vincellér­házaspár gyermeke volt, úgy a halázsfalvi érsek is a szegény román földmives föld- szagu szobájából került az érseki rezidencia tekintélyes székébe s lelkészi érdemeinek, tudományos munkásságának koronáját XV. Benedek pápa tette a fejére 1919-ben, az impérium átvételekor. Magánéletében tiszta keresztény és minde­nekelőtt demokrata volt. Egyetlen tekintélyt ismert el: a munkát. Életének hatalmas mü­vei fanatikus, semmitől vissza nem riadó LETARTÓZTATTA A RENDŐRSÉG A GRÜNWALD ÉS STEINER-FÉLE BETÖRÉS TETTESEIT. Egy héttel ezelőtt hirt adtunk arról a nagyarányú betörésről, amely a főtéri Grünwald és Steiner-féle üzletben történt. A tettesek, akik az üzlet hátsó kijáratát törték fel, mintegy 80—90.000 lej értékű árut és készpénzt vittek magukkal, majd nyomtala­nul eltűntek. A rendőrség bűnügyi osztálya teljes apparátussal feküdt bele a nyomozásba, amit azonban megnehezített az a körülmény, hogy a betörők egyetlen bűnjelt sem hagytak maguk után. Pár napi erélyes nyomozás után sikerült a bűnügyi osztálynak megállapíta­ni a betörök személyazonosságát és azt is, hogy hol rejtőznek. Draghiciu bűnügyi igaz­gató még szombaton telefonon értesítette a kolozsmegyei csendőrörsöket és ugyanakkor három detektívet küldött ki, akik lapzártakor I hitéről tesznek tanúságot, ami külső sikereit is megmagyarázza. \ Bolázsfalva külső képe az ő uralma alatt a szó igazi értelmében átalakult. Igaz, hogy ma is vannak sáros utcái, de a vonaton uta­zó hosszú hatalmas és modern iskola-épület­tömböket csodálhat meg, melyek a háború után mintha a földből nőttek volna ki. Mind­járt az állomás után uj egyemeletes ipar­iskola. közvetlen közelében még nagyobb és modernebb fiú kereskedelmi iskola, pár lé­péssel tovább Erdélyi egyik legmodernebb és legnagyobb tanítóképzője, a város másik felében pedig az ország egyik legszebb és legmodernebb leányközépiskolája épült a halázsfalvi görög katolikusoknak. Ezek az intézmények nagyon sok millió költséggel mind a Suciu érseksége alatt épültek s azok­nak spiritus rectora ö volt. Ezeknek az isko­láknak felépítéséhez a római pápa hatalmas összeggel, sok millióval járult hozzá, ebben azonban legfőbb érdeme a megboldogult ér­seknek volt. Ércszobrát már életében elhelyezték a leánygimnázium nagy aulájában. Az óvodá­tól az akadémiáig minden iskolatípus meg­található e kicsiny görög katolikus Rómá­ban. Nem hiába köszöntötte igy Eminescu, mikor a szabadságtér dombjára lépett: „üd­vözöllek kicsiny Róma!“ Suciu Vasile érsek temetése holnap, ked­den lesz Balázsfalván. A temetésen részt- vesznek Maniu Gyula és Vaida volt minisz­terelnökök. A temetésen a kormány képvi­seletében Lapedatu miniszter vesz részt, aki már el is utazott Bukarestből. Jelen lesz Hossu püspök, Mesalion Puiu hotini püspök, a szentszinódus képviselői, a király képvise­lője, a közoktatásügyi miniszter képviselője és Cipaianu voll földmivelésügyi miniszter. Hir szerint a Suciu halálával megüresedett érseki állásra Hossu Iuliu kolozsvár—sza- mosujvári és Niculescu lugosi püspököt fog­{ ják jelölni. I nyert értesülésünk szerint már letartóztatták a betörőket és még a mai nap fotyamán Ko­lozsvárra hozzák. Bozac ezredes temetése. A hirtelen elhunyt Bozac Aurel hadbiró-ezredes temetése szom­baton délután zajlott le óriási részvét mel­lett. Az ezredes koporsóját a Dorobantilor- utcai S3, gyalogezred kaszárnyájának elő­csarnokában ravatalozták fel. A fényes se­gédletéi gyászszertartás után a gyászbeszédek hangzottak el. íPecala tábornok a hadsereg, Terpu ezredes a hadbiróság, Mircea Geor- gescu az ügyvédi kar és Boer igazgató a vadásztársaság nevében vett búcsút az el­hunyttól. A beszentelés után mintegy ezer főnyi tömeg kísérte utolsó útjára Bozac ez­redest a Házsongárdi temetőbe. Az elhunyt lelkiüdvéért az engesztelő szentmise áldoza­tot ma délelőtt 10 órakor mutatták be. A pénz, az egyén, a család drámája a Continental, amelynek cselekménye három felvonáson keresztül forró, amerikai légkör­ben, a pénzvilág kegyetlen, szivet-lelket tip- ró hajszájában izzik, forr, sistereg, hogy a végén egy revolverlövés megdöbbentő ak­kordjával igazolja: nincs menekvés — ez az élet! Legalább is azoknak a számára, akik hazardul egy tétre teszik fel mindenüket, csa­ládjukat, boldogságukat, jövőjüket. Vigaszta­lan, véres harc ez. amely nem is végződhetik máskép, mint teljes összeomlással. Romba kell dőlnie az egyénnek, a családnak, az egész kis emberi boldogságnak, hogy a pénz diadalmaskodjék. * Goodról, a hatalmas amerikai Continental részvénytársaság pénzemberéről szól a törté­net. aki n mai kegyetlen iramban csatát vé­szit. A teljes anyagi összeomlás előtt áll, de ott van a leánya, a szemefénye, akinek bol­dogságáért hozományt kell adnia. Mindegy, hogy miképen, de kell. Mindent megkísérel, már a zsarolástól sem retten vissza. Van egy biztosítási kötvénye, amely öngyilkosság ese­tére is szól. Bejelenti a biztosítótársaságnak, hogy hajlandó koncessziót venni. Ha a biz­tosítási összeg felét, két és félmillió dollárt kifizetnek, nem lövi főbe magát. Ellenkező esetben — A biztosítótársaság azonban megtalálja a formát. Megtalálja annyi számítással, olyan megsemmisítő ridegséggel, hogy — a leánya boldogságát saját élete feláldozásával megvá­sárolni akaró apa halála után sem fizeti ki egy kis alaki hiba miatt — az ötmilliót. Nincs és nem is lehet, happy-end. * j Ami ebben a darabban mindjárt az első i Felvonásban megragad, az a dialógusok köny- I nved tömörsége és a drámai feszültség, ame­lyet már a darab expozíciójában ügyes ru­tinnal, sok hozzáértéssel teremt meg a szerző. Kár, hogy a második és harmadik felvonás néhány jelenetében bizonyos egyenetlenség, a határozott drámai vonalvezetésnek kis hiá­nya mutatkozik, ami színpadtechnikai hiba, anélkül azonban, hogy a darab értékéből ez sokat levonna. Egészében véve becsületes el­gondolással megirt ügyes és hatásos darab Jámbor Erzsébet drámája. * Az előadás középpontjában Tóth' Elek áll. Mint rendező és mint a tönkrement milliomos megszemélyesítője egyaránt művészi munkát végzett. Minden szava, minden gesztusa őszin­te, emberi volt Berengh és Balázs Samu alakítása cgvszinten mozgott. Mindkettő fe­gyelmezett és intelligens. Fényes Alice és ki­csit passzív szerepében Kovács György volt a komor légköri darab egyetlen üdítő oázisa. Harrnath Jolán Goodné komplikált figuráját élettel, drámai erőved mintázta meg. Mellet­tük kisebb epizódszerepeikben elsőrangút nyújtottak Örvösi Géza, Ditrói. Váró Anni és Tompa Pufi és még sokan mások. A darab­nak szép sikere volt. A rokonszenves szerzőt a közönség sokszor szólította a lámpák elé a szereplőkkel együtt. (g.) Lyka Király: Kis kőitvv a mű­vészeiről, 99 hies przpaganda ki­adási m ég néhány példányban kapható az Ellenzék kőnyvasztá- lyáhan, Kolozsvár, Főtér. Kiadótulajdonos: ELLENZÉK RT. — A* Ellenzék „Concordia“ müintézetének körforgó nyomása. züAur&U

Next

/
Oldalképek
Tartalom