Ellenzék, 1935. január (56. évfolyam, 1-25. szám)

1935-01-01 / 1. szám

TAXA POŞTALA PLĂTITĂ IN NUMERAR No. 141.164/192* 311231 &felárra Szerkesztőség, kiadóhivatal, nyomda: Ciuj, Str. I. G. Duca No. 8. Fiókkiadóhivatal és könyvosztály: Piaţa Unirii 9. szám. — Telefonszám: 109. — Levélcím: Cluj, postafiók 80. MAGYAR POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA: BARTH A MIKLÓS íJőfizetési 840 iej. — pengő. A árak: havonta 70, negyedévr-c 210, íéievre 42a, events Magyarországra: negyedévre 10, félévre 20, évente 43 többi külföldi államokba csak a portóküiönb32erte! :3bb LVí. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. KEDD JANUÁR 1. Lebrun elnök: Uf világtörténelmi borszak elő PÁRIS. (Az Ellenzék távirata.) A francia külpolitika vezetősége tegnap és tegnapelőtt szüntelenül izgalmas munkában volt. A fran­cia—olasz megegyezés kérdése döntő pillana­tokhoz érkezett, de a megegyezések elé há­ruló akadályokat még mindig nem sikerült teljesen eltávolitani. Erre pedig föltétlenül szükség van Lavnl római látogatása előtt, mely —, ha a megegyezés sikerül — küszöb előtt áll. A nehézségek továbbra is nem a Franciaország és Olaszország között közvet­lenül fölmerülő kérdésekben, hanem a Du- navidékkel kapcsolatban, főleg a kisantant részéről fölvetett kérdésekben keresendők. A franciáit ugyanis az osztrák függetlenség biztosítására olyan jegyzőkönyv aláírását kívánják, melyben az érdekelt hatalmak egyúttal biztosítanák egymás határait is. Olasz részről ezt az in­dítványt nem fogadják el, mert kiviilesőnek tartják a mostani tárgya­lások anyagán és nem tarthatják összeegyez- tethetőnek a népszövetségi alapokmánnyal, mely békés utón és a népszövetségi sza­bályok betartásával lehetőséget nyit a nem­zetközi szerződések területi határozmá- nyainak megváltoztatására is. A vita akörül is folyik, hogy az osztrák függetlenség ga­rantálásában az aláiró hatalmak egyénileg vegyenek-e részt, vagy a kisantant, mint egy­ség Írja azt alá. Ezt az utóbbi megoldást fő­leg Jugoszlávia kívánja, melynek külpoliti­kai vezetői kijelentették, hogy nem akarnak akadályokat gördíteni Franciaország és Olaszország közeledése elé, nem akadályoz­zák a középeurópai megegyezést, de nem hajlandók egyedül viselni ennek a megegyezésnek az árát. Párisban viszont reménykednek, hogy rö­videsen sikerül minden akadályt elhárítani és Laval római látogatása pár napon belül megtörténhetik. A döntő lépést most Rómá­tól várják, ahol ebben a pillanatban készítik elő a viszontválaszt Mussolininek Chambrun francia nagykövet által áttett indítványára adott francia válaszra. Az utóbbi órákban érkezett római hir szerint ez a válasz már útba is indult Páris felé. Jó jel A párisi külügyminisztériumban tegnap egész nap kemény munka folyt az olasz— francia diplomáciai tárgyalásokkal kapcso­latban. A Quai d'Orsay szüntelen telefonösszeköttetést tartott fenn Rómával és a kisantant államok főváro­saival. Diplomáciai körökben reménykednek, hogy ; a francia—olasz megegyezés rövidesen lét- 5 rejön. Páris szombaton közölte álláspontját j Rómával Mussolini utolsó javaslataira vonat- j kozólag. Tegnap egész nap várták az olasz választ, de nem érkezett meg. Valószínűnek tartják, hogy legkésőbb a mai nap folyamán a francia diplomácia kezében lesz Olaszor­szág válasza. Diplomáciai körökben jó jel­nek tartják, hogy nyilvánosságra hozták a kérdéssel foglalkozó államtanács összeülésé- nek időpontját is, amit nem tettek volna meg, ha a megegyezést nem tartanák valószínűnek. A Temps szerint a Quai d‘Orsay-n már szövegezik is a Laval látogatása alkalmával Ulti [la (ill Flandin miniszterelnök tegnap a Petit Pa- risien-nek nyilatkozatot adott, melyben igen reménykedő szavakkal beszélt az olasz— francia megegyezésről. Nyilatkozatában örö­mének ad kifejezést afelett, hogy, a külpolitikai láthatár végre komolyan tisztulni kezd. Az utóbbi hetek tapasztalataiból joggal le­het a francia miniszterelnök szerint arra kö­vetkeztetni, hogy az európai felelős államfér­fiak komolyan szolgálják a béke fenntartá­sának ügyét. Ami Olaszországot és Francia- országot illeti — folytatta kijelentéseit Flan­din — remélhető, hogy a két hatalmas szomszéd nép között rövi­desen teljes megegyezés jön létre. A tár­gyalások a két kormány között olyan me­derbe tereJíkltek, amelytől sohasem lett volna szabad eltérni. Remélni lehet azt is, hogy a jövő év Euró­pa számára gazdasági szempontból is az el­követett sorozatos hibák fölszámolását és a romok eltakarításának lehetőségét fogja meghozni. A mult év — mondta még Flan­din — határozottan megnövelte Franciaor­szág belső és külső biztonságát. A mostani tárgyalásoknak Európa békéjét kell bizto­sítani, ami lehetővé teszi, hogy gazdasági téren is rendet lehessen teremteni. A két állam közötti vitás kérdések Francia lapok megbízható forrásból nyert értesülése szerint az olasz—francia meg­egyezést előkészítő tárgyalások a következő kérdések körül forognak: 1. A gyarmati kér­dés 2. Olaszország és Jugoszlávia viszonyá­nak rendezése. 3. Ausztria függetlenségének biztosítása. 4. A békeszerződések módosítási lehetőségének kérdése. <5. A francia és olasz tengeri haderők egyenlőségén kérdése. Azokban a kérdésekben, melyek Olaszország és Franciaország között merültek föl, már jórészt megegyezés jött létre. A megegyezés­ben foglalt engedmények megadását azonban a fran­Rómában tárgyalandó megegyezési terveze­tet, mely felöleli a közvetlen olasz—francia kérdéseken kívül a középeurópai kérdés egész anyagát. A félhivatalos Petit Párisién szerint Páris egyelőre várakozó állásponton van. A többi lapok pártállásuk szerint töb­bé vagy kevésbé reménykedően látják a helyzetet. A megegyezés ellenfelei megmoz­gatták a párisi községtanács egy részét, melynek több tagja a minisztérium előtt je­lentkezett, hogy tiltakozzék a francia gyar­matterületek Olaszországnak való átadása ellen. Ilii I cia diplomácia attól akarja függővé tenni, hogy Közép- és Délkeleteurópa kérdésébe ’ szintén megegyezés jöjjön létre a két talom között. Olasz részről hajlandók ilyen megegyezésre, ! de Mussolini nem fogadja el az erre vonat- j kozó francia tervet, minthogy ez olyan kö- J zépeurópai paktumtervezetben csúcsosodik ki, melyben az aláiró hatalmak egymás or­szághatárait kölcsönösen biztosítják. Olasz felfogás szerint a mostani tárgyalási anyag­ban erre a kérdésre nem kerülhet sor és a középeurópai pakumtervezet megvitatása csak a francia—olasz megegyezés létrejötte után válhatik időszerűvé. Lebrun újévi nyilatkozata A párisi diplomáciai testület tagjai a kü­szöbön álló újév alkalmából tisztelgő láto­gatáson jelentek meg Lebrun elnök előtt. A diplomaták nevében Monsignore Maglione pápai nuncius üdvözölte hosszabb beszédben a köztársasági elnökök emlékeztetett a le­folyt év elrettentő eseményeire, köztük a marseillei merényletről is, amelyet a legsú­lyosabb megpróbáltatásnak nevezett. Ebből a megpróbáltatásból — mondta Lebrun el­nök — a világnak azt a mély tanulságot kell levonnia, hogy nemzetközi viszonylatban elkerülhetetlen­né vált a közeledés és megértés politikája. Ezt követelik a gazdasági válság által súj­tott népek is. A kormányok józansága és a nemzetközi konfliktusok rendezése ér­dekében lefolytatott eljárás sikere lehető­vé kell hogy tegye, hogy minden téren megtalálják végül a megnyugvás és az igazságosság formuláját. I Lebrun elnök azzal fejezte be beszédét, hogy ; ő is osztja a diplomáciai testület tagjainak ; jövőbe vetett reménykedő hitét és bizik ab­ban, hogy uj világtörténelmi korszak előtt állunk: a termékeny munka korszaka előtt, : amelyből minden nép egyformán kiveszi a I maga részét. mesterségesen fölsjzott óráit éljük s az uj- esztendőre kitárt kapuban egyszer hátra, egyszer előre nézünk zavart érzésekkel. Mi­lyen volt az ó-esztendo és milyen lehet az uj? Ezeket a kérdéseket talán több joggal tehetjük föl ezidén, mint az elmúlt szmn- széd-évek alatt. A helyzet ma fontosabb, mint tegnap volt bármikor s nagy megráz­kódtatások után most nagyobb várakozással nézhetünk az uj esztendőbe, amelyről kevés­sel ezelőtt joggal hittük: egy uj háborús megpróbáltatás kulcsa lesz. A szokatlansá- get még a természet is hangsúlyozza, rend­ellenesen s gondot sugallva ismételte meg egymásután a tavaszt, nyarat és őszt a tél jogszerű idejében és területén. Csakugyan snlyos esztendő volt. Vérmed- veszerti: a szovjet volt a szellemi eszmény­kép. A lefegyverzés ügye szinte véglegesen megbukott. Az első hónapokat a párisi barri- kád és a bécsi munkásház harcok vezették be. Majd Németország lábalt át súlyos for­radalmon és elveszítette elnökét, a történel­mi alakká vált tábornagyot, a lazult árnyat a múlttal való folytonosságból. Az osztrák és német ellentét tetőpontra hágott vadul; véres következménye volt a Doll fuss kancel­lárt Is áldozatni követelő nagy júliusi forra­dalom és a szabadelvűsig újabb gyengítése az nj osztrák rendi alkotmánnyal. Ide tola­kodott a háború ördöge: az osztrák határt olasz csapatok szállták meg 3 « «c-a-zcL szo­cializmus németje messziről figyelhette Mus­solini fenyegető kardját. Barthon sorozatos utazásai most kezdtek igazán hatni. A mai rendet éltető béke sorompóba hivott uj szö­vetségeket. A kisantant, ez az uj és szoros államszövetség magához kapcsolta a Balkán­antantot. Létrejött a baltikumi hármas-szö­vetség is. A szovjet a békekonzervativség jel­mezében bevonult a Népszövetségbe s kez­deményezte a keleti paktum élőmunkáit. Közeledés kezdődött Itália és Franciaország között. A ritkuló felhőkön át-átragyogiak a gazdasági hajnal sugarai: Finnországban és Angliában már fölkelt az ifjú nap. És létre­jött Olaszország, Magyarország és Ausztria között a római egyezmény, melyről még sok szó lesz a dunai válság megoldásánál. És egyszerre ingadozni kezdett a helyzet a Saar-völgy rengéseitől s felborulni látszott a marseillei merénylet földrenditésétől. Ször­nyű napok jöttek. „Könyökkel súroltuk a háborút“. Ördöge lelkesen fütötte a szenve­délyeket Jugoszláviában. Sikerűit elhárítani a kétélű veszélyt: karácsony komoly béke­hangulatban köszöntött reánk, most pedig, amikor bepillantunk a szilveszteri ajtón a jövendő sötétszürke ködébe, mintha tömér- dek fegyverből ekevas kovácsolását hailuci- nálnók, pedig épp most, az év végén s az tijév elején óriási hadihifeleket kérnek vagy pedzenek „a békevédő államok“. De a pápa se Iát már veszedelmet az izgatott és szor­galmas fegyverkezésben. Hátba nem erősza­kolt, hátha gyakorlatibb béke éve tör ki? Csehország békítő hangokat penget Magyar- ország felé; az olasz—francia megegyezés, a saarvidéki népszavazás után javítható né­met és francia viszony komoly lépésre kész­tethet a Duna-völgy széttépett s tarthatatlan állapotának rendezéséhez. Ez pedig elöljár ó­ban a kisebbségi kérdés nyugvásra hozását követeli meg. Miért épp itt most, a belpolitikában súlyos válságot ajnározni? Miért megint uj fájda­lommal feszegetni a mi helyzetünket? A ta­valy világszerte elharapódzott romboló na­cionalizmus teljes erejével ránkfeküdt a nemzeti munkavédelem és a városok elromá- nositásának jelszavával, de pillanatnyi köny- nyebbedés jött. A nagy genfi és karácsonyi hangulat meleg áramában a magyar párt ünnepélyesen kérte a kisebbségi kérdés köz­vetlen tárgyalását, hogy minden külpolitikai és pártpolitikai vonatkozástól mentesítve oldják meg állami akaratból. Lapodat« és lamandi beszéde bizonyos reménységeket i ígért, ha nem is a megvalósítás, de a köze- I ütés szempontjából. Es épp most rombolja i szét ezt az enyhülést eszelős szenvedéllyel ; a mai kormányzat egész ellenzéke. Eisősor- j ban az Universal, amelynek egyik veje ki- i szorult a kormányból, talán éppen lamandi miatt, a másik pedig hinne! varr a tagadha­tatlan izgalomból. Miért hirdeti büntetlen a nagy román lap a nyílt gyűlöletet ellenünk s fenyeget életveszélyesen, hogy igenis a kül­politika minden kedvetlen jelenségét velünk éreztetik fokozott mértékben? Ez a szadiz- mus politikája. Nemes dolog volna ennek az uszításnak föláldozni lainundit és minket, a külföld vizsgáló nézése idején? És okos, ha kormányfő és kormányzat sodortatni en­gedi magát? Például a városok kérdésében, Niftij.sv a történelmi valóság talajáról. A li­berális szellemmel ellentétes a városi nem­zetiségek versenyének irányítása s nem bízni ( mindent a természetes és úgyis elkövetke- ; zendő fejlődésre. A fokozott nemzeti gon- ; dolat érthető kívánságai megvalósulnak idő ' és munka utján. V 1 , •» Ve- w ; jj i * íív.sv :•*;** t. Aligha ; ; lehet ellenmondas nélkül beszélni a román­ság elnyomásáról, mikor a miniszterelnöki 1 megállapítás szerint fenmaradt kontinuitás* ott és a román lélek fényesen lángolt. A ter­mészetes asszimiláció mindent jól megold, az erőszak és a támadás ellenünk újabb tör­ténelmi pori zúdít két sokat próbáit nép és megviselt szülőföldünk nyakába. A történel­mi erők szabad játékába nem lebet az Uni­versul ferdült szellemével beleszólni a kisebbségi jog és élet mezején. És nem sza­bad dacolni az iránnyal, amely felé 1935 láthatóan indul.

Next

/
Oldalképek
Tartalom