Ellenzék, 1935. január (56. évfolyam, 1-25. szám)

1935-01-01 / 1. szám

ELLENZÉK 7 939 ja na ir í. MIT ÍR A ROM AN SAJTÓ A. B. C.: Londonban a „Magyarország" vcn- mgiö egyike legt, ny.-seblvuuek. Előkelő t^rsa- .'■iţ; látogat)«. A/ ebéd is ttcsorí óráiban táncol­nak a látványovíúgok. után. A vendéglő lalán ott van Magyarország térkepe, a háború utáni Ma- .-.varorszigc és ezen a térképen a csatolt terüle­tek, igy Románia is, továbbra is Magy aro rszá g- ■>'. tartozik. Felháborító tény ez mindert román > imára, aki véletlenül odamegy és látja. Az t .-vik éjszaka egy társaság már tüntetni készült, ha « nagybricanniai „Bonton“ nem kötelezné gentleman magatartásra a dunamcnci paraszto­kat is. Azt mondják, hogy humandi Párisba ment egészsége ügyében. Londonnak kitűnő szakembe­rei vannak, és ma sokkal érdekesebb város, mint Paris. Menjen át Victor Iaunfindi a La Manche <a rorn*n és töltsön el cg)' estet a londoni „Mfl- gyarc*rszág“-ban. Csodálatos rizlinget fog kapni, i .s nézzen arra a térképre, amely körülbelül mosr is ott von. Talán csak akkor fogja szegyel­leni a kamarában tett kijelentéseit ama szeren­csétlen felszólalása alkalmából, mely az erdélyi városok nemzetiségi viszonyait érintette. UNIVERSUL: December 19-én ünnepelték Plevnin nagy külsőségek között a városnak az 1877-iki orcnsaj—román—török háború idején tör­tént felszabadítását. A harcban elesett katonák­nak emlékművet emeltek Bonts király és a kirá­lyi család jelenlétében. Orosz és román katonák harcoltak Plevnánál a keleti keresztény népek megvédéséért és felszabadításáért. Románia se­gítségét ,rmodén feltéted moLlect“ kérték, egy olyan veszedelmes pülanatban, amikor az orosz hadsereg szét vök vérre és az a veszély fenyeget­te, hogy a Dunába posztul. Mégis a plevnai ün­nepségek során nem emlékeznek meg sem a ro­mán katonák békességéről, sem az üt akik ko­zott áldozatokról, sem arról, hogy hozzájárultak a bogáraknak a török járom alól való felszaba­dításához. Csak az oroszokról emlékeztek meg. Buágám magatartása nyilvánvaló. A „Dobrudzsa“ nevű irredenta társaság novemberben nagygyű­lést tartott Somlón. Nemcsak engedélyezte a bol­gár kormány ezz a gyűlést, de resztvettek azon a polgári és katonai hatóságok képviselői k. Ha­bár a kormány megtörött» a macedón és trák egyesületek működését, a „Dobrudzsa“ irredenta egyesületnek joga van törvénytelen és erőszakos eszközökkel, kamocácsi-bandák segítségével ál­landó anarchiát tartaná fenn a határvidékeken. Ez a társaság a románok elleni gyűlöletet szkja Dobrudzsa felszabadítása érdekében. Ugyanekkor pedig bolgár írók és tanárok engedélyt kémek a kormánytól, hogy előadássorozatot tarthassanak Dobrudzsa nagyobb városaiban a bét szomszéd nép közötti kapcsolatok kiméáykéséntk szüksé­gességéről. Nincs szükségünk ilyen előadókra. Bulgária visszautasította a Balkán-szövetségben való részvételt, bebizonyítva, hogy aiz európai békével ellentétes célokat követ. CREDINŢA: Mién: ne mondanék meg, hogy egy mi nász tér kedvese könnyebben kap devizát a Baaca Naţionala tó L, mint egy könyvkereskedő, akisek tanulmányhoz, vagy vizsgákhoz szükséges könyvekre van megrendelése. A könyvkereske­dőnek nem marad mis ut, hogy a megrendelést számíthassa, mint a fekete-tőzsde. Tizenegy lejjel kell fizesse a francia frankot, míg könyvest csak 8 Lejes fnamkértékben adhatja ei. Nem vádolunk senkit, de megalázó, amikor egy könyvikereskedő azt mondja, hogy nem hozhat könyveket, mert nincs devizája. Szegény Románia, az uzsorások közére jutottál. íróidnak nincs bátorságuk, hogy megvédjék a könyvet. DREPTATEA: Az a különbség, ami a falusi termékek és az ipari trösztök áruinak ára között van, a mezőgazdasági termékek belföldi piacának lerombolását okozta. A falusi lakosság nem vá­sárol árut, a falusi lakosság nem öltözködik, rongyokban kénytelen járni. Az ellenség az or­szágba hatolt. Ki ez az ellenség? Elsősorban a gazdasági rendszer válsága. Itt nem emberek a hibásak, hanem az állam alapintézményei. Más államra van szükség, más nemzeti bankra, más termelési irányzatra és más szétosztás elvre. Ebbe a gazdasági válságba beleoltódott a politikai válság is. Az antiiibecrálizmus korszakában Ro­mániában kialakulc egy liberális párt anakroniz­musa. Újabb áldozatokat róttak ki a tisztvise­lőkre a belföldi kölcsönhöz önkéntes hozzájárulás címén. VIITORUL: Duca halálának évfordulóját ün­nepli. — Ion Duca közelebbről foglalkozott a ki­izilolfsinpliaL valamint amerikai sima és gyökeres vesszőt a leg­ismertebb fajokban garan­tált fajtisztán szállít: Caspari F. R.Medgyes Arj :gyzék ingyen. — K ii n- ieg-sség: . NEUBURGER. Select Mozgó V, év alkalmá­val bemutatja a világ legnagyobb Hímét t ESZKIMÓ A legutóbbi óvek remekm ve, re - dezte W. S. van DYKE, a „TRADER HORN és TARZAN“ iilmek alkotó a. Érdekes szerelmi történet az örök hó é> jéií birodalmából. — Min­den képzeletet f liilmuló film. ■111111 MII 111 If on sebbségi kérdéssel. Minit türelmes és fclvilagoso. dott nacionálista, azt kívánta a kisebbségektől, hogy' román keretek közt dolgozzanak és fejlőd, jenek, legyenek hozzákötve az országhoz, amely­ben élnek és nem tűrte meg, hogy a határokon túlra tekintsenek jóvátételek miatt. DIMINEAŢA: „Ünnepi mérleg“ cimen a ka­rácsonyi költekezésekkel foglalkozik. Mindnyá­jan robbet költünk, mint amennyit kellene. Többet, mint atmic körülményeink megengednek. Mintegy elveszítjük az ünnepek előtti előrelátó és számvető képességeinket. De ha körülnézünk, sajnálattal kell megállapítanunk, hogy éppen az. ünnepek alatt, amikor az emberek között köze­ledés kellene létrejöjjön, ilyenkor Történik a leg­több gyilkosság, balleset és szerencsétlenség, a nagy költekezés és mulatozás márt. I hadiipart Franciaországban is erélyesen meg akarják rendszabá’yozni Pierre Co* szerint biztos többsége van a javaslatnak a páriámén ben PARIS (december). Pierre Cot, volt lég­ügyi miniszter, aki pár hét elölt éles parla­menti támadást intézett a francia magán hadiipar ellen, tovább folytatja támadásait. Az amerikai United Press hirügynökség szá­mára tett nyilatkozatában kijelentette, hogy a parlament összeülése után azt fogja indít­ványozni, hogy a magán hadiipar üzletei ügyében a francia parlament épp úgy indít­son vizsgálatot, ahogy azt a washingtoni parlament tette. — Módomban volt ebben a kérdésben a parlament különböző pártjainak képviselői­vel tárgyalni, a szélső jobboldaltól egészen a szélső baloldalig és megállapítottam, hogy határozott többség áll a francia parlament két házában amellett az indítvány mellett, hogy be kell szüntetni a magánkezekben lévő hadiipar további működését. Ezt az ipart feltétlenül állami kezelésbe kell átvinni, még pedig úgy, hogy az állam kato- , nai érdekei ezáltal ne szenvedjenek és fen- tartsák a lehetőségét annak is, hogy szükség esetén a magánipart is igény'bevegyék kato­nai célok számára. — Ezért — folytatta kijelentéseit a volt légügyi miniszter — mindjárt a kamara ja­nuári első ülése után törvénytervezetet fo­gok előterjeszteni, mely a hadiszergyártó üzemek üzletmenetének szigorú ellenőrzését kívánja úgy technikai, mint pénzügyi szem­pontból, azonkívül parlamenti vizsgálóbizottság által vizsgál­tatja meg ezeknek az üzemeknek régi üz­leteit, éppen úgy. ahogy az amerikai sze­nátus most olyan sikeresen teszi. Ez a vizsgálat az adott körülmények között majdnem az egész francia nehéziparra kiter­jedne, természetesen a Schneider—Creuzot üzemekre is. De belekerülnének mindazok a többi nagyüzemek, amelyek vegyi anyago­kat, lőszert, tankokat, gázmaszkokat és mo­torizált jármüveket szállítanak a hadsereg számára. Pierre Cot még hozzátette kijelen­téséhez, hogy Franciaország volt az első ál­lam. amely Genfben a hadiipar botrányai ellen panaszt telt. A maga részéről azonban szükségesnek tartja, hogy Franciaországban meginduljon a tisztítási akció, még mielőtt ezt nemzetközi alapon is meg lehetne való­sítani. Elfogták a fegyházból meg­szökött „ fekete autós“ banditát Ujsbb rab'ógyiSkossóQgai vádolják a szövőn fegyencet SZÁSZRÉGEN. (Az Ellenzék tudósítójá­tól.) A bűnözők világában „márkás*' neve van Gáspár Jánosnak, a hírhedt feketeautós banditának. Ö volt az, aki Somogyi Ferenc nevű bűntársával a legveszedelmesebb követ­kezményekkel járó bűncselekményeket kö­vette el. Büntetésüket el is vették, mert a tordai törvényszék súlyos fegyházbüntetésre Ítélte és mindkettőjüket a nagyenyedi fegy- házba helyezte. Gáspár János a mult évben, mint ismeretes, megszökött az enyedi fegy- házból és több társával együtt az országúton kirabolta a dohányelosztó hivatal pénzes au­tóját. Gáspár János ismét a bíróság elé került s bár cinikusan és körmeszakadtáig védeke­zett, a bíróság a többi kihallgatott tanuk vallomása alapján bűnösnek mondotta ki és újabb 10 évi fegyházra Ítélte el. Úgy látszik azonban, hogy Gáspár János nem szereti a fogház levegőjét, mert néhány héttel ezelőtt a nagyenyedi jegy- házból ismét megszökött. Szabadságának nem sokáig örvendhetett, mert karácsony másodnapján Szászrégenben kézrekerült. Braicu komiszámak gyanús volt a kis vá­rosban feltűnt idegen, igazolásra szólította, majd letartóztatta, amikor kiderült, hogy a rendőrség jó fogást csinált. A szószrégeni rendőrségnek az a felvetése, hogy Gáspár követte el annak idején a tekéi rablógyilkosságot is, ahol az adóhivatal pénztárnokát gyilkolták meg és rabolták ki, anélkül, hogy a csendörség a tettesek nyomára jött volna. Gáspár konokul tagadja, hogy a rabló- gyilkosság elkövetésében valami része lenne, azonban a kihallgatás rendjén terhelő bizo- nyitékok merültek fel ellene. MEGJELENT AZ INYESMESTE» lOOO új AZ ELSÓ.INYESMESTER SZAKÁCS- KÓNYVBÖL EECSC SQ.QCO FELCÄMT FOGYOTT EL. RECEPTJE wSs fíf ATHENAEUM KIADÁS kötve 90 lei az Ellenzék könyvosztííyában, Főtér. Boldog újévet kíván az Ellenzék-Menza az erdélyi magyar olvasónak. Boldog újévet, több bort, több búzát, több békességet, hogy valami a morzsákból a Menza diákjai­nak tányérjába is hulljon. A kívánsá­gunk igy, elismerjük, nem egészen ön­zetlen, de akiknek szól, még eddig min­dig Önzőbbek voltak nálunk. Az egykori pénzbőség éveiben igaz, hogy sokat ad­tak a sokból, de az is igaz, hogy a mos­tani kevésből — aránytalanul keveseb­bet. Pedig éppen ma, mikor egy minden józan érvet elsöprő világáramlat a ma­gyar jövendő reménységeit még csirá­jában el akarja fojtani itt Erdélyben is, kettőzött kötelességünk volna felocsúd­ni a még mindig ránknehezedö mély álomból és tízszeres erőfeszítéssel kel­lene sietnünk éppen megtámadott in­telligenciánk támogatására, védelmére. Köszönjük az alábbi küldeményeket és megtizszerezödésüket reméljük egy ! boldogabb uj esztendőtől. ; N. N. 20 \ Katolikus leány klub 40 Zsidó nöegylet 40 Zs. K. ' 60 Kerényi Antónia 60 ' Hexner Béla ti. 300 Osváth Albert, Semesnye 25 K. M. 342 • Eddigi gyűjtésűnk: 16.171 AKINEK A SZÍVMŰKÖDÉSE RENDET­LEN, úgyszintén az, akinél a vérnyomás emel­kedésének tünetei mutatkoznak, úgy érhet el erőlködés nélkül megfelelő könnyű székelést, ha reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes j „FERENC JÓZSEF“ keserüvizet iszik. Szivszak- orvosok már régen megállapították, hogy a FERENC JÓZSEF víz sz'vbillcntyühibáknál és szivelzsirosodásnil is enyhén, biztosan és mindig kellemesen hat. Politikai beszámolók Gyergyószenímiklú- son. Gyergvószentmiklósról jelentik: Teg­nap. vasárnap tartotta meg a magyar párt gyergvói tagozata az Ellenzékben is meghir­detett gyűlését, melynek dr. Gyárfás Elemér szenátor és dr. Páll Gábor képviselő beszá­moló beszédei adtak különös jelentőséget. Különös érdeklődésre tarthat számot Gyrár- fás Elemér beszámolója, aki az Országos Magyar Párt központi vezetőségének tagja és a szenátusban is legutóbb ö terjesztette elő a magyar párt emlékezetes nyilatkozatát a felirati vita során. Gyárfás Elemér gver- gvószentmiklósi beszédében, újra megindo­kolta. hogy miért volt szüksége a magvar pártnak erre a lépésre és kifejtette, hogy a mai kisebbségi helyzetben a magyarság poli­tikai szervezetének taktikát keli változtat­nia, ha eredményesen szembe akar szállani a magyar kisebbség művelődési és gazdasági erőinek felőrlésére irányuló szenvedélyes jelszavakkal és áramlatokkal. Páll Gábor dr. a parlamentben és a vármegye közéletében j kifejtett tevékenységéről számolt he a gyui- lésen, melyen a két parlamenteren kívül a tagozat helyi vezetői közül is többen felszó­laltak. Mozgószinházíű mason : HÉTFŐ—KEDD: CAPITOL: HELYET AZ ÖREGEKNEK. Fő­szereplők: Bársony Rózsi, Szőke Sza­káll, Verebes Ernő, Halmav Tibor. Va­sárnap premier: WORONZEFF HER­CEG. Fősz. Albrecht Schoenhals, Bri­gitte Helm, Hansi Knoteck. EDISON: I. FEHÉR APÁCA. Főszerepben Helen Hayes, Clark Gable, Lewis Stone, n. STAN és BRAN PECHESEK. Fősz. Pinty7 és Ponty. Hétfőn éjjel fél 12 óra­kor Szilveszteri kabaré. MUNKÁS-MOZGÓ: A SANGHAM EXPRESS. Főszerepben: Marlene Dietrich. Clive Brook és Ana May Wong. Előadások kedden 3, 5 és 7 órakor. Este 9 és fél 11 órakor: Az EXTÁZIS. A LETOn' arctej lemosásra nagyszerűen bevált és nélkülöz­hetetlen azoknak, akik festik és puderezik arcukat- Iritáciot, pö s-nést, kivörösödést sohasem oko7. A Leton arctej az arcbőrt bár cnypnhává, üdévé és mattá varázsolja és tökéletesen elegendő ahhoz, bogy a púd r fin man, észrevétl nül, tartóban maradjon az arcon. — Mindenütt kapható 60'— lejért. F Iara t Szentlélek gyógyszertár, Tg.- iur ş.

Next

/
Oldalképek
Tartalom