Életünk, 1994 (32. évfolyam, 1-12. szám)

1994 / 8. szám - Bakay Kornél: Hogyan lettünk finnugorok? (tanulmány)

néven vette, hogy az ázsiai magyarokat a latin egy­házhoz kössük és a mi szertartásainkhoz szoktas­suk.40 II. Pius a főművében41 ugyanerről ezt írja: „Tudomásunk szerint a Tanaison túl, annak forrás­vidékétől nem messze, az Ázsiai Szkítiában, mind­máig megtalálható egy nép, amelyet magyarnak ne­veznek, és akiknek a beszéde semmiben sem külön­bözik a Duna mentén lakó magyarokétól.42 Azok őse­inek mondják magukat, isteneiket barbár módra tisztelik, bálványokat imádnak, barbár szokásaik vannak és csaknem vadak módjára élnek.43 Ismét tiltakozik az ellen, hogy a magyarok hunok volná­nak, bár egyesek Magyarországot „Hunnaria”-nak mondják, a magyarokat pedig a hunoktól szárma­zóknak gondolják, mintha a hunok maradékai a mi korunkig megmaradtak volna?44 Itt azonban elmond valami fontosat. IV. Jenő pápa (1431-1437), akinek szándéka volt Krisztus hitének terjesztése, a Ma­gyarországról hozzá küldött istenfélő férfiakat kí­vánta útnak indítani keletre, ám ez az utazás nem valósulhatott meg, mert a közbenső, átvonulási te­rületen lakó „rutének” (oroszok), akik Istennek a görög szokás szerint áldoznak, ezt megtiltották. A keleti magyarok inkább maradjanak meg a bálvány­imádás tévelygésében, mintsem a római egyház rí­tusának ajánlják magukat.45 Mielőtt értékelnénk II. Pius pápa közlését, feltétlenül meg kell ismernünk a „mi verónaink”-nak nevezett férfiút. II. Pius mun­kamódszere lényegében az volt, hogy „összeollózta” a korábbi. Szerzők közléseit, jószerével a legcseké­lyebb kritikai rostálás nélkül! Erre jó bizonyíték a „noster Veronensis” kifejezés használata is. Munká­jában ugyanis csaknem mindig Pliniust nevezi „ve­ronainak”, mivel az id. Plinius Secundus Kr. e. 20- ban Veronában született.46 Am munkája elején pon­tosan megmondja, ki a „mi Veronáink”: Caius Iulius Solinus. Sőt, egy helyütt felfedi, miért ragasztotta Solinusra is a „veronai” jelzőt. Solinus ugyanis Pli­niust követi.47 Ki volt C. I. Solinus? Maga II. Pius pápa nagyon hízelgőén nyilatkozik róla, mondván, hogy Indiától Hispániáig körülutazta a földet,48 va­lójában azonban egyáltalán nem megbízható „utazó és tudós”! Talán Egyiptomban született, kortársa volt Ae. S. Piccolomininek, azaz II. Pius pápának. Bár hetven fejezetből álló főműve 1473 és 1621 kö­zött sok kiadásban megjelent49, valójában nem tett mást, mint az I. században élt Pomponius Méla50 művét kiegészítgette, elsősorban Pliniusra támasz­kodva, sőt egyszerűen kimásolva. Ezért „Plinius majmának” nevezték már a késő középkorban.51 Semmit, vagy csaknem semmi újat nem alkotott.52 43 Eli parenteB horum se dicunt, Deos- que more Gentilium, et idola col unt, ritu- que barbarico, ac propemodum ferino vi­tám agunt. Pii II. Commentarii... 1574. 596. 44 Hungáriám nonnulli quasi Ilunna- riam, et Hungaros pro Hunnis dictos pu- tant, tanquam Hunnorum reliquiae ad ae- tatem usque nos tram perduraverint. Pii II. Commentarii... 1574. 596. 45 Eugenius quartus Pontifex maxim us ad cultum Christi traducere conatus est: missis ex Hungária (!) nobis propinquiori viriB religiosis, qui verbum Dei praedica- rent, et nótám illis facerent baptismi gra- tiam: interiacentes Hutheni transitum ve- tavare, qui Graecanico ritu Deo sacrifican- tes, perire potius in errore idolatras vel- verunt, quam Romanae ritum Ecclesiae ad cos deferri. Pii II. Commentarii... 1574. 596. IV. Eugenius pápa térítési tevékeny­ségéről beszámol J. Dlugoss is: Joannis Dlugossii seu Longini canonici Cracovien- sis Históriáé Polonicae. Intr. I. Zegota Pa­uli. Cura et imp. A. Przezdziecki. IV. Cra- coviae 1877. 493-494. (1433. évnél) és 611-612., 624-626. (1439. és 1440. évnél) 46 Johann Heinrich Zedier, Grosses vollständiges Universal-Lexikon. B. 28. Graz, 1961. 846-847. 47 Pius pápa munkájában általában Pli­niust nevezi „verónainak”: Plinius Vero­nensis seribit in Arabico sinu...; Pii H. Asiae... 1531. 4., 15., 22., 35., 54. Iulius Solinus Plinium secutus. Id. mű 93. oldal. 48 Iulius Solinus ubae testimonium ad- ducit, qui universae partis terrae meridia- nae, quamplurimi propter solis ardorem perviam negaverunt (facta vei gentium vei insularum commemoratione, ad confir- mandae fidei argumentum) omne maré quod ab India usque in Hispániám retro Aphricam cingit, navigabile affirmavit, adiectis stationum locis, et spaciorum mo­do praescripto. Pii II. Asiae... 1531. 4. C. I. Solinus munkáit a történetírók használ­ták, példa erre J. Dlugoss, aki többször is hivatkozik rá: Joannis Dlugossii seu Lon­gini canonici Cracoviensis Históriáé Polo­nicae. Cracoviae I. 1873. 27., 57. 49 Johann Heinrich Zedier: Grosses vollständiges Universal-Lexikon. Band 38. Graz, 1962. 586. 50 Johann Heinrich Zedier: Grosses vollständiges Universal-Lexikon. Band 28. Graz, 1961. 1417. 51 Er lebte nach dem Plinius, und hat seinem Buche fast nichts anders gethan, als daß er den Plinius ausgeschrieben; weswegen er auch insgemein des Plinius Affe genennt wird. Gr. voll. Universal-Le­xikon. B. 38, 586. 52 ...daß Solinus ein Scribent sey, wel­cher nicht, oder sehr wenig, tauge. Gr. voll. Universal-Lexikon, Band 38, 586. 53 Als Iulius Solinus eder Solon, derje­nige Komische Rathsherr, welchen We- rander Severus umbringen lassen! Gr. voll. Universal-Lexikon. Band 38, 586. 54 Pomponii Melae, Cosmographi de or- bis situ. Lib. I—III. Cu8piniamus, de cae- saribus... Francofurti 1601. 425. oldalán Pomponius fő művének címét „Geogra- phia’-nak tudja. 55 Pomponius munkái együtt jelentek meg C. I. Solinuséval folyamatos lapszá­mozással 1-től 230. oldalig: C. Iulii Solini 720

Next

/
Oldalképek
Tartalom