Életünk, 1989 (27. évfolyam, 1-12. szám)

1989 / 4. szám - Csuhai István: A megszöktetett forma (Tóth Gábor Ákos: Szökevények) (kritika)

mészetesen a múltból fakadó — féloldalassága két íróarcot tud megrajzolni, para­dox módon úgy, hogy éppen a rájuk vonatkozó állításoktól tartózkodik: a dilettánsét és az elfelejtett íróét. Ha ezt szem előtt tartom, éppenséggel elhanyagolható téiny, hogy általában a kritika a bátorságról ritkábban vagy soha nem szokott nyilatkozni. Tóth Gábor Ákos könyve elvi kivételt ez alól biztosan nem fog jelenteni: a Szökevények semmi esetre sem bátor vagy bátortalan mű, egészét bizonyára túlzás lenne ezzel a jelzővel minősíteni, már csak azért is, mert ha az irodalmi jelensége­ket „bátorságuk” szerint ítéljük meg, rendszerint nem az irodalmi értékrend körein belülre jutunk; ha a szót így, köznapi értelmében használom, félrevezető. Mégis ez jut róla először eszembe, mert lehetőségeiben biztatóbb, ha úgy tetszik, „bátrabb” írói teljesítményt ígér, mint amivel végül szembesíti olvasóját. Ügy gondolom, hogy a Szökevények — mint minden irodalmi mű — megítélhe­tő és körülírható önmagában. Másfelől árulkodó a helyiértóke is, az, hogy ez a könyv a nyolcvanas évek második felének irodalmában milyen helyet tölt be, a magyar próza évtizede tapasztalható paradigmaváltásában milyen szerep és pozíció illeti meg. Minden ehhez hasonló, egy új, használhatóbbnak ítélt konvenció keretében megszülető könyv sikere vagy sikertelensége végső soron ezen a helyiértéken is mú­lik. Talán megengedhető az itt következő hasonlat, mert azt gondolom, hogy nem áll távol a könyv — egyébként gyakran ironikusan alkalmazott — kisrealizmusától és köznapi világától, s ugyanígy publiciszitikussága sem esik messze a Szökevények — túlnyomórészt ugyancsak ironikusan működő, de nem mindenütt tudatos — puib- lioisztikusságától, amellett persze, hogy szól erről a bizonyos helyiórtékről is: arra a mifelénk nagyon is ismerős háztartásra emlékeztet, amelyben nagyon sok olyan funkcionális tárgy megtalálható, ami „elkényezteti” lakóját — ezek a tárgyak hasz- nálhatók-használtatnak is, mégis, alig-alig akad közöttük tökéletesen vagy ponto­san azon a módon működő, ahogyan annaJk történnie kellene: a hűtőgép belül jég­hideg, de éjszakánként elviselhetetlenül zörög; a tévé képernyőjén minden látható, de néha egy fehér csík jelenik meg rajta; a kávéfőzővel remek kávét lehet készí­teni, de évek óta hiányzik a füle, és ezért nem lehet megfogni szabad kézzel. Vala­hogy ilyen a Szökevények is: szórakoztató és lendületes olvasmány, üdítő a kísér­letező kedve, lehet és nem is rossz lakni benne, mégis hiányérzetet kelt, holott majdnem minden megvan ahhoz, hogy errőll elfelejtkezzünk, és csak a kényelmét érezzük. A hasonlat mégsem egészen pontos: egy szembetűnő és lényeges hiány mégis érzékelhető ebben a könyvben, amit a korábbi, folyóiratból, antológiából ismerős részletek még el tudtak fedni, a könyv viszont láthatóvá tesz. Nem nagyon oldható fel az az ellentmondás, hogy ez a mű egy egyébként valóságos életproblémát emel a középpontjába, anélkül, hogy ez az életprobléma valóban problematikusnak mu­tatkozna számára. Tóth Gábor Ákos főszereplővé a szökevényt mint prototípust avatja, azt az emberi alkatot, aki különbséget tesz vagy kényszerül tenni ,yitt” és „ott” között, földrajzi, lelki, szociális értelemben egyaránt. Nem merném azt állí­tani, hogy a könyv beszélne is erről az élethelyzetről, amely az utóbbi hónapokban bizonyos szociológiai felhangot is kapott. Annak, hogy a Szökevények ebben az ér­telemben „nem beszél”, elsősorban az lehet az oka, hogy a két és félszáz oldalon úgyszólván minden az iróniának, a kifordításnak, a kimondás és megértés különb­ségének van kiszolgáltatva. Amikor ez az irónia univerzálissá válik, nem ad módot azoknak az értékeknek a megközelítő rendjére, amelyek összeférhetetlenek ve­le; ráadásul zavaróan kiszorítja az etikát. A Szökevények univerzálisnak ne­vezett iróniája ugyanazt a felismerést célozza, mint azé ,a Hajnóczy Péteré, aki egyik írásában megörökítette a klasszikus viccet Magyarország harmincmillió lakosáról — mégis súlytalanabbnak bizonyul annál, és mintha .a mélysége is hiányozna; a „mind­annyian szökevények vagyunk” feMismarésben inkább a mestankééltre, és nem az emberire, a velünk is megtörténőre esik a hangsúly. Más a helyzet a kisebb részekre, részletekre korlátozódó, „köznapibb” iróniával: itt a szöveg valóban élénkebb, moz­galmasabb, mert nem nélkülözi a humort. A Szökevények az iróniának e kettésza­376

Next

/
Oldalképek
Tartalom