Életünk, 1985 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1985 / 10. szám - Szekér Endre: Thinsz Géza „svédmagyaros” költői párbeszéde

ja: Thinsz Géza valóban kétiaki, északi szófuvaros, a magyar költészet tiszteletbeli nagykövete Stockholmban és a svéd költészet megszólalta tó ja magyarul. „Odi et amo” — írta Thinsz Gatullusszal együtt, mintegy szenzációs interjút ígérve szemfüles újságíróként szenzációéhes olvasóinak. GYŰLÖLÖK ÉS SZERETEK! — kiáltja Catullus nevében is csupa nagybetűvel. De nem követi a napjaink magyar köl­tészetében elterjedt alkotói szemléletet, hogy különböző álarcokat, maszkokat tart ar­ca elé, és több alakban jelentkezik a nagyközönség előtt. Rákos Sándor catullusi já­tékaiban a régi ókori és a későbbi, aztán mai szerelmet éli át egyszerre. Thinsz köz­vetlenebb líraisággal szólal meg a zseniális riporter mikrofonja előtt — Catullússzál együtt: „NEM TUDOM? ÉRZEM CSAK? SZERTESZAKÍT EZ A KÍN!” Életszeretetét részben az is jelzi, hogy csaknem legfontosabb témája a szerelem. Versköteteinek első ciklusában majdnem mindig szeretkezésekről, nőkről szól, de tulajdonképpen leegy­szerűsítés, ha csak szeretkezésnek és nem általánosabb emberi kapcsolatnak tekint­jük ezt. Ingres Török fürdőjének erotikája bomlik ki előtte, de közben érezteti az „anyaszült magányt” (Bőrünk határán túl). Közben a szeretkezésben benne rejlik az idegemség oldása, az emberül való megszólalás (Anyanyelvi szinten). S benne van a mindenség is, a kis- és nagyvilág, a József Attila-i szerelem „új csillagképeket szülő, / egymásba forduló szeretkezés.” (Lennénk galaktikák). És a szerelem vidámsággal tölti el, eredeti szóalkotásra serkenti. Ezt írja: „hempereghetnékemben”. S nem tud természe­tesen szó nélkül elmenni a „mellkiállítás” előtt, hisz „meztelen mellekiből viszont soha sincs elég” (Felkínálkozik egy stockholmi strand). Az Álomtól álomig című ciklusának egyik verscíme épp az előbbi látványt rögzíti leleményes nyelvi formába: „melltartó­ba lanságok.” Hisz nem ritkán „ágaskodó kedvvel nézi az asszonyokat” (A kamasz). Bizony a szerelemben szakadékok felett, a szótlanság és magány felett ível át a női test hídja (És felmutatod tested). Felejthetetlen számára a „tavaszi hullámverésként” ri- száló lány fara (Apropó Borbála). Szerelme csípőjének ritmusát figyeli, a „testeden innen, testemen túl: táguló valóság” rejtelmeit (Farkasórán). Szerelmetes játszado­zások címmel foglal össze több kis verset. A nő rejtett kulcsát keresi, a mozgása rit­musát, az éjszaka és a nappal fordítás-ferdítését. Az országhatárokhoz kapcsolódó fogalom, a határsáv neki mást jelent. A férfi és a nő közötti veszélyes távolságot, vá­lasztóvonalat: „Gyere, szökjünk át, add a kezed, / te énihozzám, én tehozzád!” És ta­lán ebben a metaforában találja meg legszemléletesebben az évszázadok óta, az ókori végletesen szerelmes költő Catullus óta a rejtélyes és megfejthetetlen kapcsolat „kul­csát”, lényegét. A modem költészet egyik jellelmző vonása a hagyományos nyelvi kifejezési lehe­tőségen való túllépés, kísérletezés, játékosság. Többek között nálunk Weöres Sándor életműve a szemléletes költői itamúságtétel a „bóbitás” játéktól és verses „keresztöltés­től” az irodalomtörténeti jelentőségű költői alakváltozásig, a Psychéig. Thinsz Géza Staccato című versében játékos ötlettel szótagokra törte a szavakat, sajátos ritmust érve el, és közben ironikus fintort is vágva a vers befejezésében: „nyu-/go-/dal-/mas/ Nyu-/ga-/ton :/nyel-/ve-/met/nyúj-/to-/ga-/tom.” Máskor meg a Szórakozás című ver­sében a szavakból épít felfelé szűkülő, végül egy betűvel záródó háromszöget, mely­ben a szavak különös folyondárként egymásba folynak, nincs szóvég és szóhatár. Az Apollinaire-től újra elterjesztett képverssel rokonítható és származtatható versben az avantgarde-mak hódol, míg a betűtorony alapzatán saját neve és a dátum olvasható / „sokszeretettelth'inszgézasto / okholmezerkidenszázhetvenhatdece /mbertizenkilence- dikéndélutánnégykor” /. Lírai kísérleteinek második fő útvonalán eljutott a hivata­los stílus elemeinek felhasználásáig. Meghívószerű verset ír „minden külön értesítés helyett” vagy ezzel a címmel: Hálásan köszönjük a meghívást. Verseiben, mármint hivatalos szinten” szólal meg, „napihírek margójára” ír, „jelentést” fogalmaz vers­ben az uszodából, kilencedik részében, a vízválasztóban ezt: „Tanuld halálodat, / el- halaszthatatianul.” Tehát a hivataloskodást epigramimatikus tömörítéssel és bölcsel­kedéssel fonta össze. Helyzetjelentés című versében a címhez hűen adatszerűvé is vá­lik: „Tudom / határaimat. Szerelemből végleg levizsgáztam, / a józanságot 1979. áp­959

Next

/
Oldalképek
Tartalom