Életünk, 1984 (22. évfolyam, 1-12. szám)

1984 / 5. szám - István, a király - Szörényi Levente és Bródy János rockoperájáról Bakay Kornél régésszel beszélget Sárdi Mihály

István, a király SZÖRÉNYI LEVENTE ÉS BRÖDY JÁNOS ROCKOPERÁJA. BAKAY KORNÉL RÉGÉSSZEL BESZÉLGET SARUI MIHÁLY. Köszönetét mondok a Tanár úrnak, hogy meghívásunknak eleget téve, meg­tisztelte produkciónkat. Beszélgetésünket azzal kezdem, hogy mi a véleménye a rockoperáról és a szabadtéri előadásról? Kérdéseimmel természetesen igyek­szem körülölelni az egész témát, annak történelmi, politikai, kultúrpolitikai és társadalmi vonatkozásaival egyetemben. Bakay Kornélt, akinek !— többek kö­zött — egy nagyon lényeges és szép könyvét olvastam a magyar államalapí­tás koráról, nem hiszem, hogy be kellene mutatnom az olvasóknak. Most te­hát, mint régészt, mint történészt és tanárt kérdezem a történelmi István ki­rályról. Manapság is vannak olyanok, akik azt mondják, nem bizonyos, hogy szükségünk volt István királyra, s ha nem úgy cselekedett volna első kirá­lyunk, ahogyan cselekedett, akkor lehetséges, hogy másképpen alakult volna a történelmünk. Tudom, hogy ez a „mi lett volna, ha”, kiváltképpen törté­nész szemmel szakszerűtlen és értelmetlennek látszó kérdés, mégis arra ké­rem, mondja el a kétkedőknek is, a rajongóknak is, mi volt István királyunk valódi szerepe a magyar történelemben? S persze azt is, tetszett-e egyáltalán a rockopera? A kérdés elől vialó némi kitérés volna, ha röviden a at mondanám, hogy nagyon tet­szett. Ezt mint néző, mint az egész rockoperálnak a nagyon is ügyletemmel kísérője, teljes joggal megtehetném. Most azonban, amikor a történész—régész felelőssége is kell, hogy áthassa az embert, azt hiszem, hogy egy piait élőbbről kellene kezdeni, mert a történelemszemléletünk mindenkor a tudásunk mennyiségétől függ. Tehát amikor egy nemzet a történelmére visszíatetoint, akkor természetesen nemcsak a kiválasztott szakemberek, sőt elsősorban nem a kiválasztott szakemberek vélemé­nyét kell hogy megmutassa, tükrözze, hanem egy adott generációnak, egy adott tár­sadalomnak a történelemszemléletét. Itt mi nagyon komoly gondokat látunk, mert a imái nemzedékek, a fiatalok és a középgenerációk súlyos zavarokkal küszködnek. Ezért még azt sem mondanám, hogy felesleges volt a kérdés, hogy mi lett volna, ha. Nem érzem 'történelmietlennek még ezt a kérdést sem, noha önmagában termé­szetesen vannak hiaimiis felhangjai is, vagy lehetnék legalábbis. .Mindenesetre azt hi­szem, hogy a történelemnek feladatta és értelme feltétlenül abban áll, hogy meg kelll találnunk a múltunkban fellMhető rejtélyek alternatíváit, tehát a megoldás al­ternatíváit. Ennek a keresése részben szakfeladat, tehát történészi-tudósi feladat, részben pedig bemutatási feladat. Legalábbis én így képzelem és így tartom. Ez azt jelenti másképpen, hogy egy ilyen rendkívül jelentős törtóneilimi személyiségnek, mint István király, a bemutatása nemcsak felelősség, hanem ennél lényegesen több. Hogy Marc Bloah-nak, a neves francia történésznek a szavaival éljek: a történe­lemnek nem szégyene az, hogy az érzésekre kíván hatni. Sőt, még tovább megyek és azt mondom, hogy a történelemnek nincs értelme, ha mi történészek, a minket kö­rülvevő társadalomra nem tudunk hatni. Mármost hogyan hathatunk? Hathatunk a tények száraz erejével, de természetesen ezt fel kell izzítani! És itt a „kell” szót alá is húzom, és én merem vállalni, hogy minden Valamirevaló történésznek hatnia kell az érzelmekre is. Attól egy történelmű mű nem lesz rosszabb, ha hatni tud, ha képes hatni az érzelmekre. Ebben látom ón a roakopera nagy jelentőségét. Még azt is megkockáztatom, hogy nemzeti zeneirodalmunkban egészen különleges helyet vé­451

Next

/
Oldalképek
Tartalom