Életünk, 1978 (16. évfolyam, 1-6. szám)

1978 / 3. szám - Szerdahelyi Pál: "…ámul széles ország, büszke lehet Csönge"

SZERDAHELYI PÁL ámul széles ország, büszke lehet Csönge” Weöres Sándor Szombathelyen született ugyan, mégis a cseri dombok tetején gub­basztó kis kemenesaljai falut, Csöngét tekintjük szűkebb pátriájának, mert itt töl­tötte gyermek- és ifjúkori éveit. Itt kezdett verselni is. Gyermekkorának mesebeli „óriása" nem Swift Gulliverje volt, hanem Shakespeare. Babits Mihályhoz és Kosztolányi Dezsőhöz írott leveleiből úgy tűnik, mintha Csön­ge, — a költő szavaival — „ez a sánta idők zsákjában felejtett kis vasi falu”, az ő szá­mára nem jelentett volna mást, mint egy „elátalkodott szarkafészket”, ahol „több más szükségessel és jóval együtt még egy írógép sincs a hetedik határon innen”, s ahol nem lehet mást tenni, „csak falhoz verni az időt”. Kosztolányinak panaszolja, hogy „falusi szűk körülmények között vagyok, társaságom nincs, más magam-korabeli gye­rekek futballoznak, udvarolnak, malackodnak, stb., nekem meg módom nincs másra, minthogy tanuljak, az ettől még busásan maradó időben írjak, ha van türelmem, ol­vassak, ha meg nincs, akkor egyem magamat... és ez annyira magába zárt, hogy már szinte tökéletlen idegen vagyok azok között, akik közé a korom kapcsol és a természe­tesség”. Kétségtelen, hogy a gyermek és ifjú Weöres Sándor szellemileg szinte hermetiku­san elszigetelt, társtalan volt falujában. De melyik művelt, vagy művelődni vágyó em­ber ne vált volna hasonló „Robinsonná” a húszas-harmincas évek szellemi sötét­séggel telített, nyomasztó légkörű magyar falujában? Ilyen volt az akkori Csönge is, ahol nem csupán a megfelelő társaság hiányzott a költővé érlelődő ifjúnak, hanem ahol sem villanyvilágítás, sem vasút, sem autóbuszjárat nem volt, ahol — az egész, 1200 lakosú községben — csak egyetlen telepes rádió működött, ez jelentette.az egyet­len kapcsolatot a külvilággal, a civilizációval. Nagyon egyedülállónak érezte hát magát, mégsem volt egyedül. Kimagaslóan mű­velt, több nyelven beszélő édesanyja oltotta beléje az irodalom szeretetét, és tanítot­ta már 4-5 éves korában németre, franciára. S ez a társtalan csönget gyermek a köny­vek csodálatos birodalmában talált társakat magának egy életre. De az emlékek ku­tatása során az is kitűnik, hogy gyermekkori játszópajtásai és iskolatársai körében is sokszor elfeledte a társtalanság kínzó érzését. S ezek az egykori, falubeli játszó­társak, gyermekkori barátok máig sem feledték el régi, kedves, „úri” pajtásukat, és ma is szívesen és sok szeretettel emlékeznek világhírű költővé lett egykori társukra. Az alábbiakban most ez a régi, kedves, „gyermekkori Csönge” emlékezik reá. Olyanok szólalnak meg az interjúkban, akik közelebbi viszonyban, barátságban, isme­retségben álltak a gyermek és ifjú Weöres Sándorral. Egykori iskolatársai, ifjúkori barátai, rokonai, volt tanítói emlékeznek, s az emlékek színes mozaikjából elénk vil­lan a költő gyermekkorának és otthon töltött ifjú éveinek egy-egy hiteles részlete. Elénk tárul a családi kör, az „uraságék” és a falu népének viszonya, de a gyermek és ifjú Weöres Sándor számos jellemvonása is: mohó olvasási, művelődési kedve, gyötrő tudásszomja, felülemelkedni-akarása a falu tespedt, nyomasztó légkörén, veleszüle­tett, kitűnő improvizációs képessége, közvetlensége, ösztönös demokratizmusa, önzet­len szeretete. 1. özv. Menthy Ferencné (szül. Heiner Zsófia, 1894) tanító özvegye, Csönge Nagyon szerettem a kis Sándorkát, jobban mondva a kis Oinát. Ugyanis mindig Ci- nánaik becézte őt melegszívű, áldott édesanyja, de így hívták őt a csöngeiek mind, és 201

Next

/
Oldalképek
Tartalom