Egyháztörténeti Szemle 14. (2013)

2013 / 1. szám - KÖZLEMÉNYEK - Rajki Zoltán: Billy Graham 1977. évi magyarországi látogatásának politikai háttere

106 Egyháztörténeti Szemle XIV/1 (2013) 13. szám alatt található adventista kápolnában is igét hirdetett. A rendez­vényeken vele együtt prédikáló lojális magyar egyházi vezetók szolgálatával kapcsolatosan elégedetten jegyezte meg az ÁEH elnöke, hogy az amerikai vendégüknél magasabb színvonalú beszédeket tartottak.'»0 Látogatását követően Billy Graham sajtótájékoztatót tartott, amelynek eredményeként több újság, televíziós csatorna foglalkozott magyarországi útjával.40 41 Sőt a következő évben a látogatásáról szóló filmet is levetítették, amelynek tartalma Haraszti jellemzése szerint pozitív, hangvétele korrekt, technikailag pedig kiváló.'»2 Vendéglátói később 1978. elején Walter Smythen és Haraszti Sándoron keresztül felhívták Billy Graham figyelmét, hogy nagyobb aktivitással kapcsolódjon be a kiélezett politikai feszültségek csökkentésébe és a béke megvédésébe. A magyarországi szabadegyházi vezetők kérésére ígéretet tett, hogy az egyház diakóniai szolgálatáról és küldetéséről rövid tanulmányt ír, amivel lényegében bevonták valamilyen módon a „szocialista evangélium” terjesztésébe.43 A témában elkészített írását A küldetésünk a világban címmel a Magyarországi Baptista Egyház lapja, a Békehírnök közölte 1978. február 12-i számában. Ebben az egyház küldetése két alapvető dimenziójának az Ige hirdetését és a diakóniát ne­vezte. Tartalmát tekintve a tanulmány egy belső kompromisszum terméke. Az írásában így kijelentette, hogy az evangélium szóbeli hirdetése mellett „a hívő ember jelenléte a másik módja a hirdetésnek. Azé a hívőé, aki hűsé­ges munkájában, vidám minden körülmények között, engedelmeskedik a hatóságnak, bátran kiáll az erkölcsi és társadalmi kérdésekben a világ tár­sadalmának megjobbulásáért”. Minden bizonnyal vendéglátói politikai elvárásainak is megfelelt a következő gondolat. „Isten terve az, hogy új eget és új földet teremtsen, amelyekben igazság lakozik. Ez belevon bennünket társadalmi-politikai ügyekbe, mint amilyen a fegyverkezés, környezet­szennyezettség, faji megkülönböztetés, háború, és sok egyéb dologba, ame­lyekről a keresztyénnek nemcsak tudnia kell, hanem valamit tenni is ve­lük.”44 E gondolatok ideológiailag erősíthették az állam iránti lojális egy­házvezetés hazai és nemzetközi pozícióját. Graham pozitív magyarországi élményei az amerikai-magyar kapcsola­tokra is kihathattak. Egyes baptista egyházi körök, illetve napilapok szerint fontos szerepet töltött be a Szent Korona visszaadásában is.45 Graham ma­gyarországi látogatása ugyanis azt a nézetet közvetítette az amerikai közvé­lemény és a politikai elit felé, hogy Magyarországon vallásszabadság van.46 40 Jegyzőkönyv az 1977. szeptember 20-án megtartott országos értekezletről. - MNL. OL. XIX-A-2i-d-ooio-a/i977. 94. dob. 4' Walter H. Smyth levele Palotay Sándor részére, 1977. szeptember 18. - MNL. OL. XIX-A-21-C-653.0./1. 96. dob. 42 A magyar külügyminisztérium átirata, 1978. március 31. - MNL. OL. XIX-A-21-d- 04/8-b/l978. 99. dob. 43 Palotay Sándor levele az ÁEH-hoz, 1978. január 24. - MNL. OL. XIX-A-21-c- 653-0./1. 96. dob. 44 BILLY Graham: A küldetésünk a világban. In: Békehírnök, 1978. február 12. 29-30. p. 45 FÁY ZOLTÁN: Per a Szent Koronáért. Vihart kavart a magyar ereklyék visszaadása az amerikai közéletben. In: Magyar Nemzet, 2002. augusztus 17. Magyar Nemzet Online: www.mno.hu - 2012. december. 4<* Glant Tibor: A Szent Korona amerikai kalandja. Debrecen, 1997. 80. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom