Egyháztörténeti Szemle 14. (2013)

2013 / 1. szám - KÖZLEMÉNYEK - Rajki Zoltán: Billy Graham 1977. évi magyarországi látogatásának politikai háttere

Billy Graham 1977. évi magyarországi látogatásának politikai háttere 105 us 20-án írt javaslatában kiemelte, hogy „látogatása lehetővé tenné, hogy a belgrádi értekezlet előkészületi időszakában pozícióink erősödjenek. De­monstrálná, hogy kétes esetekben sincsenek fenntartásaink a helsinki zá­róokmány egyetlen részének megvalósítása iránt, és hozzájárulna az embe­ri jogok és vallásszabadság kérdésével kapcsolatos nyugati, elsősorban amerikai manipuláció lejáratásához.”33 34 35 A párt- és az állami szervek beleegyezését követően Palotay Sándor amerikai látogatása idején a Déli Baptista Szövetség vezetőivel folytatott eszmecsere során szóban hívta meg a távollévő Grahamet 1977 júliusá­ban.^ Ezt követően a SZÉT delegációja Palotay vezetésével július 15-én Párizsban rögzítette Grahammel a látogatás tényét és körülményeit az 1977. szeptember 3. és 10. közötti időszakra vonatkozóan.35 Billy Graham meghívásának hivatalos bejelentése a nyugati sajtóban nagy visszhangot váltott ki. Számos amerikai és nyugat-európai újság, rádió- és tv-állomás beszámolt róla.36 A New York Times az 1977. augusz­tus 16-i számában a látogatás kapcsán kiemelte, hogy Magyarország a leg­kevésbé parancsuralmi ország a keleti tömb országai között.37 Az International Herald Tribune 1977. szeptember 5-i számában a cikk szer­zője pedig megjegyezte, hogy Kádár Magyarországa csendesen, de folyama­tosan javítani akarja a kapcsolatát az Egyesült Államokkal. Sőt, felmerült annak a gondolata, hogy az USA visszaadja a koronázási ékszereket.38 39 A látogatás diplomáciai vetületét is megismerhetjük Miklós Imre fent említett - 1977. szeptember 20-i - értekezleten történő hozzászólásából. Eszerint Billy Graham elhozta Carter üdvözletét Kádár Jánosnak. Kérte, hogy találkozhasson Kádárral, de a pártfőtitkár helyett Aczél György fogad­ta, aki átvette tőle az üdvözletét. A visszaköszöntést pedig Miklós Imre a követségi fogadáson tolmácsolta. Graham a megbeszélések során felvetette a legnagyobb kedvezmény és a korona ügyében való segítségét. Az ÁEH munkatársai elhárították a kezdeményezését, mert attól tartottak, hogy „nekünk akart szívességet tenni, hogy később ő kérjen”.39 Az ÁEH adatai szerint Tahiban 8-10 ezer ember, Budapesten a Nap ut­cai baptista gyülekezetben 2,5 ezer, Debrecenben 2-3 ezer, Pécsett 1,5-2 ezer személy előtt prédikált. Ä SZÉT Lelkészképző Intézete és a Baptista Teológiai Szeminárium közös évnyitóján a Budapest Székely Bertalan utca 33 Javaslat dr. Billy Grahamnek az Amerikát Evangéliumi Társaság elnökének magyar- országi látogatására, 1977. június 20. - MNL. OL. XIX-A-21-C-653.O./1. 96. dob. A helsinki záróokmányt 1975. augusztus t-jén írták alá az Európai Biztonsági Együtt­működési Értekezlet országai. A belgrádi értekezlet a helsinki folyamat következő ál­lomása volt 1977-1978-ban. 34 A magyar külügyminisztérium levele Miklós Imréhez, 1977. július 21. — MNL. OL. XIX-A-2l-d-004/l8/l977. 92. dob. 35 ÁBTL. 3.1.2. 40918/8. „Szaniszló Pál” 82. (1977. július 20.) 36 Walter H. Smyth távirata Palotay Sándor részére, 1977. július 28. - MNL. OL. XIX-A- 21-C-653.0./1. 96. dob. 37 Briggs, 1977. 3® A cikk magyar fordítása megtalálható: MNL. OL. XIX-A-21-C-653.0./1. 96. dob. 39 Jegyzőkönyv az 1977. szeptember 20-án megtartott országos értekezletről - MNL. OL. XIX-A-2l-d-ooio-a/l977. 94. dob.; Feljegyzés Billy Graham megérkezéséről és eddigi programjáról, 1977. szeptember 7. - MNL. OL. XIX-A-21-C-653.O./1. 96. dob.

Next

/
Oldalképek
Tartalom